Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Prawo energetyczne 18 1 3 rada gminy finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy obligatoryjna następuje w ramach budżetu gminy
2 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 19 1 rada gminy uchwalanie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obligatoryjna
3 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 24 5 rada gminy zatwierdzanie taryf albo odmowa ich zatwierdzenia obligatoryjna w procedurze poprzedzającej uchwalenie przewidziane określone kompetencje dla wójta, w szczególności sprawdzanie, czy taryfy i plan zostały opracowanie zgodnie z przepisami ustawy, i weryfikuje koszty pod względem celowości ich ponoszenia; w przypadku nie podjęcia uchwały taryfy zweryfikowane przez wójta wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf
4 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 24 9a rada gminy przedłużanie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego - jednakże nie dłużej niż rok obligatoryjna obligatoryjność pozorna, rada może odmówić przedłużenia czasu obowiązywania taryf wskazując, że wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego jest nieuzasadniony
5 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 24a 1 rada gminy ustalanie cen i stawek opłat zapewniajacych pokrycie uzasadnionych kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, w okresie pierwszych 18 miesięcy od dnia podjęcia działalności przez powołane lub utworzone przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne lub podjęcia przez istniejące przedsiębiorstwo nowego rodzaju działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków obligatoryjna
6 Drogi publiczne 40 8 rada gminy ustalanie dla dróg gminnych wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m kw pasa drogowego obligatoryjna
7 Utrzymanie czystości i porządku w gminach 4 1 rada gminy uchwalanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy obligatoryjna
8 Utrzymanie czystości i porządku w gminach 6 2 rada gminy określanie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obligatoryjna
9 Utrzymanie czystości i porządku w gminach 7 3 rada gminy określenie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części obligatoryjna
10 Utrzymanie czystości i porządku w gminach 7 3a rada gminy określenie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obligatoryjna
11 Ochrona gruntów rolnych i leśnych 16 4 rada gminy zatwierdzanie planu ogspodarowania na gruntach położonych na obszarach ogrniaczonego użytkowania, istniejących wokół zakładów przemysłowych obligatoryjna
12 Prawo energetyczne 19 8 rada gminy uchwalanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z jednoczesnym rozpatrzeniem wniosków, zastrzeżeń i uwag zgłoszonych w czasie wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu obligatoryjna w toku procedury opracowania projektu określone kompetencje przypisane wójtowi
13 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 21 5 rada gminy uchwalanie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego obligatoryjna z obowiązku opracowania planu zwolnione są przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne nie planujące budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, w toku procedury poprzedzającej uchwalenie przyznanie określone kompetencje wójtowi
14 Obszary morskie RP i administracja morska 45 1 2 rada gminy wyrażanie opinii o przebiegu granic portów morskich od strony lądu obligatoryjna
15 Obszary morskie RP i administracja morska 45 2 rada gminy wyrażanie opinii o przebiegu granic przystani morskich obligatoryjna
16 Obszary morskie RP i administracja morska 36 5 1 rada gminy wyrażanie opinii o przebiegu granic pasa technicznego obligatoryjna
17 Obszary morskie RP i administracja morska 36 5 2 rada gminy wyrażanie opinii o przebiegu granic pasa ochronnego obligatoryjna
18 Zagospodarowanie nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej 5 1 rada gminy sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości przejętych od wojsk Federacji Rosyjskich obligatoryjna
19 Lecznictwo uzdrowiskowe 47 1 rada gminy powoływanie stałej komisji uzdrowiskowej jako organu opiniodawczo-doradczego obligatoryjna
20 Szczególne zasady odbudowy 13a 1 rada gminy wyznaczanie obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywać się będzie z zachowaniem dodatkowych restrykcji obligatoryjna w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia
21 Prawo geologiczne i górnicze 53 1 rada gminy uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów górniczych obligatoryjna pośrednio
22 Ochrona terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady 5 1 rada gminy sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Pomnika Zagłady i jego strefy ochronnej obligatoryjna
23 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 22 rada gminy przystępowanie do scalania i podziału nieruchomości dla obszarów wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów obligatoryjna
24 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 32 2 rada gminy podejmowanie co najmniej raz w trakcie kadencji uchwały w sprawie aktualności studium i planów miejscowych obligatoryjna
25 Ceny 8 3 rada gminy określanie stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami obligatoryjna
26 Prawo przewozowe 15 5 rada gminy określanie przepisów porządkowych w odniesiniu do gminnego regularnego przewozu osób oraz przewozów osób i bagazu taksówkami obligatoryjna
27 Prawo przewozowe 34a 2 rada gminy określanie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i sposobu ustalania wysokości przysługującej przewoźnikowi opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób obligatoryjna
28 Bezpieczeństwo imprez masowych 31 1 wójt jako organ administracji kontrolowanie zgodności przebiegu imprezy masowej podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu obligatoryjnie
29 Ochrona przeciwpożarowa 28 1 rada gminy ustalanie wysokości ekwiwalentu przysługującemu członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym obligatoryjna
30 Straże gminne 8 2 rada gminy określanie regulaminu straży obligatoryjna obligatoryjność w przypadku powołania straży
31 Przeciwdziałanie narkomanii 10 3 rada gminy uchwalanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii obligatoryjna stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
32 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 5 5 rada gminy określanie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pozytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w ustawie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji obligatoryjna
33 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 5a 1 rada gminy uchwalanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wskazanymi w ustawie obligatoryjna
34 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 5a 3 wójt jako organ wykonawczy przedkładanie organowi stanowiącemu sprawozdania z realizacji programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi obligatoryjna do dnia 30 kwietnia
35 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 19c 1 rada gminy określanie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej obligatoryjna
36 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 41g rada gminy określanie trybu powoływania członków gminnej rady działalności pożytku publicznego oraz organizacji i trybu jej działania obligatoryjna
37 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi 4in1 2 rada gminy coroczne uchwalanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obligatoryjna
38 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi 4in1 5 rada gminy określanie zasad wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych obligatoryjna w ramach gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych
39 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi 12 1 rada gminy ustalanie dla terenu gminy (miasta) liczby punktów sprzedazy napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznczaonych do spożycia poza miejscem sprzedazy jak i w miejscu sprzedaży obligatoryjna
40 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi 12 2 rada gminy ustalania zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedazy i podawania napojów alkoholowych obligatoryjna
41 Prawo wodne 34a 1 rada gminy określanie wykazu kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przylegających do danej gminy obligatoryjna podejmowana corocznie do 31 maja, w procedurze poprzedzającej podjęcie uchwały określone kompetencje wójta; po podjęciu uchwały obowiązek przedstawiania informacji o liczbie kąpielisk i przyczynach zmian w liczbie kąpielisk w porównaniu do poprzedniego sezonu kąpielowego (art. 34f ust. 1)
42 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 16 6 rada gminy uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, na których utworzono parku kulturowy obligatoryjna
43 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 87 3 rada gminy przyjmowanie gminnego programu opieki nad zabytkami obligatoryjna w procedurze przygotowania kompetencje dla wójta
44 Karta Nauczyciela 30 6 rada gminy określanie w drodze regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania części składników wynagrodzenia obligatoryjna
45 Karta Nauczyciela 42 7 1 rada gminy określanie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego obligatoryjna
46 Karta Nauczyciela 42 7 2 rada gminy określanie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w pensum, przyznawanie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć obligatoryjna
47 Karta Nauczyciela 42 7 3 rada gminy określanie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć określonych kategorii nauczycieli oraz pracowniów oświaty obligatoryjna
48 Karta Nauczyciela 49 2 rada gminy ustalanie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły obligatoryjna
49 Karta Nauczyciela 70a 1 rada gminy wyodrębiania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego obligatoryjna następuje w ramach budżetu gminy
50 Karta Nauczyciela 72 1 rada gminy zabezpieczanie odpowiednich środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określanie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania obligatoryjna
51 Zakłady opieki zdrowotnej 11 3 rada gminy zatwierdzanie statutu zakładu opieki zdrowotnej obligatoryjna
52 Zakłady opieki zdrowotnej 45 1 2 rada gminy wybór przedstawicieli do rady społecznej działającej przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej obligatoryjna
53 Pomoc społeczna 96 4 rada gminy określanie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej takie jak: wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych obligatoryjna
54 Pomoc społeczna 97 5 rada gminy określanie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych obligatoryjna
55 Pomoc społeczna 43 10 rada gminy określanie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie obligatoryjna
56 Pomoc społeczna 50 6 rada gminy określanie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania obligatoryjna
57 Przeciwdziałanie pomocy w rodzinie 9a 15 rada gminy określanie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdycyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania obligatoryjna
58 Podatki i opłaty lokalne 5 1 rada gminy określanie wysokości stawek podatku od nieruchomości obligatoryjna
59 Podatki i opłaty lokalne 6 13 rada gminy określanie wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości obligatoryjna
60 Podatki i opłaty lokalne 10 1 rada gminy określania wysokości stawek podatku od środków transportowych obligatoryjna
61 Podatki i opłaty lokalne 17 5 rada gminy ustalanie miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową obligatoryjna Obligatoryjność dyskusyjna
62 Podatki i opłaty lokalne 19 x 1 rada gminy określanie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności u wysokości stawek opłat: targowej, miejscowej i uzddrowiskowej obligatoryjna
63 Gospodarka nieruchomościami 98a 1 rada gminy ustalanie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału obligatoryjna
64 Gospodarka nieruchomościami 146 2 rada gminy ustalanie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej lub stworzenia warunków do korzystania z drogi obligatoryjna
65 Podatek leśny 6 9 rada gminy określanie wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego obligatoryjna
66 Podatek rolny 6a 11 rada gminy określanie wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego obligatoryjna
67 Podatek rolny 12 9 rada gminy określanie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej - z zachowaniem ograniczeń ustawowych obligatoryjna
68 Fundusz sołecki 1 1 rada gminy rozstrzyganie o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki obligatoryjna konsekwencją podjęcia uchwały pozytywnej jest przewidzenie w budżecie środków na fundusz sołecki zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..