Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Prawo energetyczne 20 4 rada gminy uchwalanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszary gminy lub jej części fakultatywna podejmowania jeżeli plany przedsiebiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń, w toku procedury opracowywania projektu określone kompetencje przypisane wójtowi
2 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 24 6 rada gminy wprowadzanie dopłaty dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców fakultatywna
3 Drogi publiczne 7 2 rada gminy zaliczenie do kategorii dróg gminnych fakultatywna
4 Drogi publiczne 7 3 rada gminy ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych fakultatywna
5 Drogi publiczne 8 1a rada gminy nadawanie nazwy drodze wewnętrznej fakultatywna wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenu, na którym jest zlokalizowana droga
6 Drogi publiczne 10 1 rada gminy pozbawianie drogi kategorii drogi gminnej fakultatywna przepisy prawa przewidują dodatkowe warunki takiej uchwały
7 Drogi publiczne 13b 3 rada gminy ustalanie strefy płatnego parkowania fakultatywna w uchwale ustalona zostaje wysokość stawek opłaty o sposób jej pobierania, a także mogą zostać wprowadzone opłaty abonamentowe lub zryczałtowane oraz zerową stawkę opłaty dla niektórych uzytkowników dróg
8 Drogi publiczne 13d 5 rada gminy wprowadzanie dla obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych opłaty za przejazd wraz z ustaleniem wysokości tej opłaty fakultatywna
9 Drogi publiczne 13d 7 rada gminy wprowadzanie dla tuneli zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych opłaty za przejazd wraz z ustaleniem wysokości tej opłaty fakultatywna
10 Drogi publiczne 13e 7 rada gminy wprowadzanie dla przepraw promowych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych opłaty za skorzystanie z przeprawy promowej i ustalanie wysokości tej opłaty fakultatywna
11 Drogi publiczne 21 1 rada gminy tworzenie jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, za pomocą której wójt wykonuje swoje obowiązki zarządcy drogi fakultatywna
12 Utrzymanie czystości i porządku w gminach 6 1a rada gminy określenie innych niż ustawowe sposobów udokumentowania obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych fakultatywna
13 Utrzymanie czystości i porządku w gminach 6a 1 rada gminy przejęcie na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym uprzednio referendum gminnym wszystkich lub wskazanych obowiązków z zakresu utrzymania porządku i czystości fakultatywna
14 Utrzymanie czystości i porządku w gminach 6a 2 rada gminy ustalenie opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętych obowiązków i terminów ich uiszczania fakultatywna jednocześnie z przejęciem obowiązków
15 Zagospodarowanie nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej 5 2 rada gminy przyjmowanie uproszczonego trybu sporządzania nieruchomości przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej fakultatywna
16 Lecznictwo uzdrowiskowe 41 1 rada gminy uchwalanie statutu uzdrowiska lub statutu obszaru ochrony uzdrowiskowej fakultatywna
17 Szczególne zasady odbudowy 13c 1 rada gminy wyznaczanie obszaru, na którym obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków fakultatywna wnioskodawcą jest wójt, istnieją limity czasowe podjęcia uchwały
18 Szczególne zasady odbudowy 13d 1 rada gminy uchwalanie miejscowego planu odbudowy obiektów budowlanych fakultatywna w procedurze przygotowania określone kompetencje dla wójta
19 Szczególne zasady odbudowy 13h 4 rada gminy odstępowanie od obowiązku wniesienia przez osoby zamieniające się dopłaty, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości fakultatywna
20 Prawo geologiczne i górnicze 53 6 rada gminy odstępowanie od sporządzania miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla terenu górniczego, o ile przewidywane szkodliwe wpływy na środowisko będą nieznaczne fakultatywna
21 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 14 1 rada gminy przystępowanie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fakultatywna są wyjątki od fakultatywności
22 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 9 1 rada gminy przystępowanie do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy fakultatywna
23 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 12 1 rada gminy uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do studium fakultatywna w ramach procedury następuje przypisanie okreslonych kompetencji wójtowi
24 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 19 1 rada gminy stwierdzanie konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego fakultatywna
25 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 20 1 rada gminy uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z jednoczenym rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych w planie fakultatywna w ramach procedury następuje przypisanie okreslonych kompetencji wójtowi
26 Gospodarka nieruchomościami 102 3 rada gminy przystępowanie do scalania i podziału nieruchomości fakultatywna w procesurze przyznane określone kompetencje wójtowi
27 Gospodarka nieruchomościami 104 1 rada gminy dokonywanie scalania i podziału nieruchomości fakultatywna
28 Ceny 8 1 rada gminy ustalanie cen urzedowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich fakultatywna
29 Prawo przewozowe 15 7 rada gminy wprowadzanie obowiązku stosowania dodatkowych oznaczań i dodatkowego wyposażenia technicznego w odniesieniu do taksówek fakultatywna
30 Prawo geodezyjne i kartograficzne 47b 3 rada gminy wprowadzenia obowiązku umieszczania na tabliczce z numerem porządkowym nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbainistycznego fakultatywna
31 Bezpieczeństwo imprez masowych 31 2 wójt jako organ administracji kontrolowanie zgodności przebiegu imprezy masowej niebędącej imprezą masową podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu fakultatywna
32 Policja 10 3 rada gminy określanie istotnych dla wspólnoty samorządowej zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego fakultatywna
33 Straże gminne 2 1 rada gminy tworzenie straży gminnej fakultatywna
34 Straże gminne 3 1 rada gminy wyrażanie zgody na utworzenie wspólnej straży gminnej dla kilku gmin sąsiadujących na obszarze jednego województwa fakultatywna
35 Straże gminne 6 2 rada gminy postanawianie o umiejscowieniu straży w strukturze urzędu gminy fakultatywna
36 Zarządzanie kryzysowe 20 2 wójt jako organ zarządzający tworzenie gminnych centrów zarządzania kryzysowego fakultatywnie
37 Zarządzanie kryzysowe 22 wójt jako organ zarządzający powoływanie ekspertów do udziału w pracach gminnego zespołu zarządzania kryzysowego fakultatywnie
38 Zbiórki publiczne 10 2 wójt jako organ administracji zarządzanie przekazanie zebranych ofiar na cele humanitarne w przypadku cofnięcia pozwolenia fakultatywna wydawana jednocześnie z cofnięciem pozwolenia
39 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 5 6 rada gminy tworzenie jednostek organizacyjnych prowadzących działalność na rzecz organizacji pozarządowych fakultatywna
40 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 5a 2 rada gminy uchwalanie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wskazanymi w ustawie fakultatywna
41 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi 14 6 rada gminy wprowadzanie czasowego lub stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych fakultatywna
42 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 16 1 rada gminy tworzenie parku kulturowego fakultatywna w procedurze przygotowania uchwały kompetencje dla wójta
43 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 16 4 rada gminy tworzenie jednostki organizacyjnej do zarządzania parkiem fakultatywna
44 Muzea 5 1 rada gminy tworzenie muzeów fakultatywna
45 Muzea 6 1 rada gminy nadawanie statutu muzeum fakultatywna
46 Muzea 10 1 rada gminy postanawianie o nieodpłatnym wstępie do muzeum utworzonego przez gminę fakultatywna
47 Muzea 11 1 rada gminy powoływanie członków rady muzeum fakultatywna
48 Karta Nauczyciela 30 10a rada gminy podwyższanie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli fakultatywna
49 Karta Nauczyciela 42a 1 rada gminy określanie przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunki i tryb tego obniżenia fakultatywna
50 Karta Nauczyciela 54 7 rada gminy określanie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania fakultatywna
51 Zakłady opieki zdrowotnej 36 rada gminy tworzenie, przekształcanie i likwidacja publicznego zakładu opieki zdrowotnej fakultatywna przepisy precyzują treść i procedurę podjęcia poszczególnych wymienionych uchwał
52 Zakłady opieki zdrowotnej 55 2 rada gminy przyznawanie dotacji budżetowej na cele wskazane w ustawie fakultatywna następuje w ramach budżetu gminy
53 Pomoc społeczna 66 rada gminy określanie korzystniejszych niż ustawowe warunków ustalania opłat za pobyt w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym, częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, zwrotu należności za okres nieobecności osoby w domu fakultatywna
54 Pomoc społeczna 38 6 rada gminy podwyższanie minimalnych kwot zasiłku okresowego fakultatywna
55 Pomoc społeczna 8 2 rada gminy podwyższanie kwot uprawniających do zasiłku okresowego i celowego fakultatywna
56 Cmentarze i chowanie zmarych 1 2 rada gminy zakładanie lub rozszerzanie cmentarza komunalnego fakultatywna
57 Cmentarze i chowanie zmarych 1 4 rada gminy zamykanie cmentarza komunalnego fakultatywna
58 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 5 2 rada gminy podwyższanie kryterium dochodowego upoważniającego do uzyskania pomocy w zakresie dożywania fakultatywna
59 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 6 2 rada gminy określanie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznawanej osobom przekraczającym kryterium dochodowym fakultatywna
60 Dodatki mieszkaniowe 6 11 rada gminy podwyższanie lub uniżanie, nie więcej niż o 20 punktów procentowych wysokości dodatków mieszkaniowych liczonych w stosunku procentowym do wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni fakultatywna
61 Podatki i opłaty lokalne 6 12 rada gminy zarządzanie poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczanie inkasentów i określanie wysokości wynagrodzenia za inkaso fakultatywna
62 Podatki i opłaty lokalne 6 14 rada gminy określania warunku i trybu składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości z apomocą środków komunikacji elektronicznej fakultatywna
63 Podatki i opłaty lokalne 7 3 rada gminy wprowadzanie innych niż ustawowe zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości fakultatywna
64 Podatki i opłaty lokalne 9 11 rada gminy wprowadzanie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej fakultatywna
65 Podatki i opłaty lokalne 12 4 rada gminy wprowadzanie innnych niż ustawowe zwolnień przedmiotowych fakultatywna
66 Podatki i opłaty lokalne 18a 1 rada gminy wprowadzanie opłaty od posiadania psów fakultatywna
67 Podatki i opłaty lokalne 19 x 2 rada gminy zarządzanie poboru opłat lokalnych w drodze inkasa, określanie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso fakultatywna
68 Podatki i opłaty lokalne 19 x 3 rada gminy wprowadzanie innych niż ustawowe zwolnień przedmiotowych od opłat lokalnych fakultatywna
69 Gospodarka nieruchomościami 34 6 rada gminy przyznawanie pierwszeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom fakultatywna
70 Gospodarka nieruchomościami 37 3 rada gminy zwalnianie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową lub gdy sprzedaż następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat fakultatywna
71 Gospodarka nieruchomościami 37 4 rada gminy wyrażanie zgody na odstępowanie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony fakultatywna
72 Gospodarka nieruchomościami 43 6 rada gminy ustalanie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości przez jednostki organizacyjne fakultatywna
73 Gospodarka nieruchomościami 70 4 rada gminy wyrażanie zgody na zastosowanie innej niż stopa redyskonta weksli stopy oprocentowania rozłożonej na raty niespłaconej części ceny fakultatywna
74 Gospodarka nieruchomościami 163 3 rada gminy decydowanie o przeprowadzeniu na koszt gminy powszechnej taksacji nieruchomości fakultatywna
75 Podatek leśny 6 8 rada gminy zarządzanie poboru podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczanie inkasentów i określanie wysokości wynagrodzenia za inkaso fakultatywna
76 Podatek leśny 6 10 rada gminy określanie warunków i trybu składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej fakultatywna
77 Podatek leśny 7 3 rada gminy wprowadzanie innych niż ustawowe zwolnień przedmiotowych w podatku leśnym fakultatywna
78 Podatek leśny 4 5 rada gminy obniżanie kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedazy drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy fakultatywna
79 Podatek rolny 5 2 rada gminy składanie wniosku o zaliczenie do innego okręgu podatkowego niż wynikający z rozporządzenia fakultatywna
80 Podatek rolny 5 3 rada gminy zaliczanie - w szczególnych, gospodarczo uzasadnionych wypadkach - niektórych wsi do innego okręgu podatkowego niż określony dla gminy, przy czym nie może to spowodować zmniejszenia liczby hektarów przeliczeniowych dla tej gminy o więcej niż 1,5% fakultatywna
81 Podatek rolny 6 3 rada gminy obniżanie cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy fakultatywna
82 Podatek rolny 6a 12 rada gminy określanie warunków i trybu składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej fakultatywna
83 Podatek rolny 6b rada gminy zarządzanie poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określanie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso fakultatywna
84 Podatek rolny 13e rada gminy wprowadzanie innych niż ustawowe zwolnień i ulg przedmiotowych w podatku rolnym fakultatywna
85 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4 7 2 rada gminy udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność gminy fakultatywna
86 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4 11 2 rada gminy ustalanie wyższej niż określona w przepisach prawa bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność gminy fakultatywna
87 Opłata skarbowa 8 2 rada gminy zarządzanie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczanie inkasentów oraz określanie wysokości wynagrodzenia za inkaso fakultatywna
88 Fundusz sołecki 3 1 rada gminy zwiększanie środków funduszu ponad wysokość wynikającą z przepisów ustawy fakultatywna
89 Gospodarka komunalna 4 1 1 rada gminy postanawianie o wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej fakultatywna
90 Gospodarka komunalna 4 2 rada gminy powierzanie uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń uzyteczności publicznej fakultatywna

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..