Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Kodeks postępowania cywilnego 479 (38) x 1 x Powiatowy Rzecznik Konsumentów wytaczenie powództw w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone własne
2 Kodeks postępowania cywilnego 63 (3) x x x Powiatowy Rzecznik Konsumentów w sprawach o ochronę interesów konsumentów powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów może wytaczać powództwa na rzecz obywateli, a także wstępować, za zgodą powoda, do postępowania w tych sprawach w każdym jego stadium własne
3 Prawo własności przemysłowej 169 2 (1) x 3 Powiatowy Rzecznik Konsumentów składanie do Urzędu Patentowego wniosków w sprawie wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy, gdy znak towarowy może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, właściwości lub pochodzenia geograficznego towaru własne
4 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów x x 1 x Powiatowy Rzecznik Konsumentów współdziałanie z organami Inspekcji Handlowej własne
5 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów x x 2 x Powiatowy Rzecznik Konsumentów współpraca z organami Inspekcji Handlowej w zakresie wymiany wiedzy fachowej, wymiany informacji o praktykach rynkowych naruszających prawa konsumentów, mediacji i polubownego sądownictwa konsumenckiego, lokalnych inicjatyw dotyczących ochrony konsumentów. własne
6 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów x x 3 1 Powiatowy Rzecznik Konsumentów przekazywanie sobie pomiędzy organami Inspekcji Handlowej, powiatowymi rzecznikami konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów informacji o naruszeniach prawa, ujawnionych w wyniku kontroli lub uzyskanych w inny sposób, które mogą być wykorzystane przez zainteresowany organ w zakresie jego działania własne
7 Ustawa o bibliotekach 8 2 x 2 rada powiatu organizowanie bibliotek własne
8 Ustawa o bibliotekach 13 1 x x rada powiatu połaczenie, podział, likwidacja biblioteki własne
9 Ustawa o bibliotekach 19 3 x x kompetencja ogólna organizowanie i prowadzenie co najmniej 1 biblioteki publicznej powiatowej własne
10 Ustawa o bibliotekach 20 2 x x zarząd powiatu zawieranie porozumień w sprawie wykonywania przez powiatową bibliotekę publiczną zadań wojewódzkiej biblioteki publicznej własne
11 Ustawa o bibliotekach 22 1 x x szkoły publiczne prowadzenie bibliotek szkolnych własne
12 Ustawa o bibliotekach 23 1 x x kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych prowadzenie bibiltek fachowych i zakładowych własne
13 Ustawa o bibliotekach 20a 1 x x zadania powiatowej biblioteki publicznej gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy, pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej, sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań w zakresie sieci bibliotecznej, współdziałanie z z wojewódzką biblioteką publiczną własne
14 Ustawa o bibliotekach 20a 2 x x zarząd powiatu zawieranie porozumień w sprawie wykonywania przez gminną bibliotekę publiczną zadań powiatowej biblioteki publicznej własne
15 Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 4 2 x x Powiatowy Rzecznik Konsumentów reprezentowanie grupy w postepowaniu grupowym własne
16 Ustawa o Inspekcji Handlowej 11 3 x x Powiatowy Rzecznik Konsumentów powoływanie rzeczoznawców do wydawania opinii o jakości produktów lub usług własne
17 Ustawa o języku polskim 7b x x x Powiatowy Rzecznik Konsumentów w granicach swoich kompetencji, kontrola używania języka polskiego w w obrocie z udziałem konsumentów oraz nazewnictwa towarów i usług, ofert, warunków gwarancji, faktur, rachunków i pokwitowań, jak również ostrzeżeń i informacji dla konsumentów wymaganych na podstawie innych przepisów, instrukcji obsługi oraz informacji o właściwościach towarów i usług własne
18 Ustawa o muzeach 5 4 x pkt 1-3 kompetencja ogólna zapewnienie środków potrzebnych do utrzymania i rozwoju muzeum, zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonym zbiorom, sprawowanie nadzoru nad muzeum własne
19 Ustawa o muzeach 5 1 x x rada powiatu tworzenie muzeów własne
20 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 38 x x x ogólna kompetencja prowadzenie edukacji konsumenckiej, w szczególności przez wprowadzenie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych własne
21 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 40 1 x x starosta zatrudnienie powiatowego rzecznika praw konsumentów własne
22 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 42 1 x 1 Powiatowy Rzecznik Konsumentów zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów własne
23 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 42 1 x 2 Powiatowy Rzecznik Konsumentów składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów własne
24 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 42 1 x 3 Powiatowy Rzecznik Konsumentów występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów własne
25 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 42 1 x 4 Powiatowy Rzecznik Konsumentów współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi własne
26 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 42 2 x x Powiatowy Rzecznik Konsumentów wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczących się postępowań w sprawach o ochronę interesów konsumentów własne
27 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 42 3 x x Powiatowy Rzecznik Konsumentów pełnienie roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów własne
28 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 43 1 x x Powiatowy Rzecznik Konsumentów w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przedkładanie staroście (prezydentowi miasta) do zatwierdzenia rocznego sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzednim oraz przekazywanie go właściwej miejscowo delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów własne
29 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 43 3 x x Powiatowy Rzecznik Konsumentów przekazywanie na bieżąco delegaturom Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosków i sygnalizowanie problemy dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań przez organy administracji rządowej własne
30 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 45 3 x x ogólna kompetencja zasięganie opinii organizacji konsumenckich w sprawach dotyczących kierunków działania na rzecz ochrony interesów konsumentów własne
31 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 26 1 x x ogólna kompetencja w umowie sprzedaży, zamiany, darowizny lub dzierżawy zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, stanowiącego własność powiatu, nałożenie na nabywcę lub dzierżawcę obowiązku przeprowadzenia w określonym terminie niezbędnych prac konserwatorskich przy tym zabytku własne
32 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 65 1 x x ogólna kompetencja współpraca z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w sprawie postępowania dotyczącego restytucji zabytku wywiezionego niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego własne
33 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 71 2 x x ogólna kompetencja sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, do którego tytuł prawny własne
34 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 72 x x x ogólna kompetencja finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych podległych powiatowi własne
35 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 81 1 x x rada powiatu udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru własne
36 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 87 1 x x rada powiatu sporządzanie powiatowego programu opieki nad zabytkami własne
37 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 87 5 x x zarząd powiatu sporządzanie, co 2 lata, sprawozdania z realizacji powiatowego programu opieki nad zabytkami oraz jego przekazanie radzie powiatu własne
38 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 102 2 x x starosta współdziałanie ze społecznym opiekunem zabytków własne
39 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 103 4 x x starosta prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków własne
40 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 103 1 x x starosta ustanowienie społecznego opiekuna zabytków własne na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków
41 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 103 2 x x starosta cofnięcie ustanowienia społecznego opiekuna zabytków własne
42 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 105 1 x x starosta wydawanie legitymacji społecznego opiekuna zabytków własne
43 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 105 2 x x starosta wydawanie zaświadczenia o nadaniu uprawnień społecznego opiekuna zabytków osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej własne
44 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 106 2 x 4 organ stanowiący/wykonawczy skladanie do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wniosków w sprawie nadania odznaki „Za opiekę nad zabytkami” własne
45 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 1 4 x x ogólna kompetencja w zakresie swojej właściwości sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną polegającego na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami własne
46 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 9 1 x x rada powiatu tworzenie samorządowych instytucji kultury własne
47 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 15 1 x x starosta powołanie i odwołanie dyrektora instytucji kultury własne
48 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 18 1 x x rada powiatu połączenie lub podział instytucji kultury własne
49 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 21 1 x 1 rada powiatu/zarząd powiatu zawieranie umów i innymi organizatorami w sprawie utworzenia lub połaczenia instytucji kultury własne
50 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 21 1 x 2 rada powiatu/zarząd powiatu zawieranie umów i innymi organizatorami w sprawie prowadzenia jako wspólną instytucję kultury prowadzoną przez jednego z organizatorów instytucji kultury własne
51 Ustawa o pomocy społecznej 16 1 x x ogólna kompetencja Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej własne/zlecone
52 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 14 ogólna kompetencja szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu własne
53 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 15 ogólna kompetencja doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu własne
54 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 13 ogólna kompetencja udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób korzytstajacych z pomocy społecznej własne
55 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 3 ogólna kompetencja organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym własne
56 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 4 ogólna kompetencja zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie własne
57 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 5 ogólna kompetencja pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu własne
58 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 6 ogólna kompetencja przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze własne
59 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 7 ogólna kompetencja pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się własne
60 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 12 ogólna kompetencja prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej własne
61 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 1 ogólna kompetencja opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami własne
62 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 2 ogólna kompetencja prowadzenie specjalistycznego poradnictwa własne
63 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 8 ogólna kompetencja pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem własne
64 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 10 ogólna kompetencja prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób własne
65 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 11 ogólna kompetencja prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi własne
66 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 16 ogólna kompetencja podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych własne
67 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 17 ogólna kompetencja sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego własne
68 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 18 ogólna kompetencja sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej własne
69 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 19 ogólna kompetencja utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników własne
70 Ustawa o pomocy społecznej 20 1 x 2 ogólna kompetencja prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zlecone
71 Ustawa o pomocy społecznej 20 1 x 3 ogólna kompetencja realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia zlecone
72 Ustawa o pomocy społecznej 20 1 x 5 ogólna kompetencja finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców niewymienionych w art. 5 ustawy o pomocy społecznej zlecone
73 Ustawa o pomocy społecznej 20 1 x 6 ogólna kompetencja realizacja zadań z dziedziny przysposobienia międzynarodowego dzieci, w tym zlecanie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym niepubliczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze wyznaczone przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego zlecone
74 Ustawa o pomocy społecznej 20 1 x 1 ogólna kompetencja pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne zlecone
75 Ustawa o pomocy społecznej 20 1 x 4 ogólna kompetencja udzielanie cudzoziemcom o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 15 oraz art. 53a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej zlecone
76 Ustawa o pomocy społecznej 25 1 x x ogólna kompetencja zlecanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, poprzez udzielanie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, własne/zlecone
77 Ustawa o pomocy społecznej 112 5 x x starosta lub z jego upoważnienia kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie i inni pracownicy centrum upoważnieni na wniosek kierownika wydawanie idywidualnych decyzji w sprawach z zakresu pomocy społecznej własne/zlecone
78 Ustawa o pomocy społecznej 112 4 x x powiatowe centrum pomocy rodzinie kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami własne
79 Ustawa o pomocy społecznej 112 1 x x powiatowe centrum pomocy rodzinie wykonywanie zadań pomocy społecznej w powiatach własne/zkecone
80 Ustawa o pomocy społecznej 112 10 x x kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie współpraca z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. własne
81 Ustawa o pomocy społecznej 112 11 x x kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie przedkładanie sądowi, co najmniej raz w roku, wykazu rodzin zastępczych własne
82 Ustawa o pomocy społecznej 112 8 x x starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie nadzór nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków interwencji kryzysowej własne po zasięgnieciu opii kierownika powiatowego centrum pomocy rodzienie
83 Ustawa o pomocy społecznej 112 3 x x kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie wytaczanie na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne własne
84 Ustawa o pomocy społecznej 112 12 x x kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie przedkładanie coroczne sprawozdanie z działalności centrum oraz przedstawianie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej własne
85 Ustawa o pomocy społecznej 112 9 x x powiatowe centrum pomocy rodzinie koordynacja realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych własne
86 Ustawa o pomocy społecznej 112 13 x x rada powiatu opracowwanie i wdrażanie lokalnego programy pomocy społecznej własne
87 Ustawa o pomocy społecznej 112 6 x x starosta możliwość upoważenienia kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie do zawierania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych z rodzinami zastępczymi w sprawie powierzenia dziecka własne/zlecone
88 Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 12 2 x 4 Powiatowy Rzecznik Konsumentów w razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej, występowanie z roszczeniami w sprawach zaniechania tej praktyki, złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów. własne
89 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 6 3 x 1 ogólna kompetencja opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie własne
90 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 6 3 x 2 ogólna kompetencja opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie własne
91 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 6 3 x 3 ogólna kompetencja zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia własne
92 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 6 3 x 4 ogólna kompetencja zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej własne
93 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 6 4 x 1 ogólna kompetencja tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie zlecone
94 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 6 4 x 1 ogólna kompetencja opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie zlecone
95 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 9 1 x x ogólna kompetencja współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą, oddziaływania na osoby stosujące przemoc oraz podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie własne
96 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 29 1 x x rada powiatu tworzenie zakładów aktywności zawodowej własne
97 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 38 1 x x kierownik powiatowego urzędu pracy szkolenie dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych lub innych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, a zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej własne
98 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 10b 6 x x ogólna kompetencja Powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu, w wysokości i na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z powiatem, na terenie którego działa warsztat.
99 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 10b 6a x x powiatowe centrum pomocy rodzinie kontrola warsztatów terapii zajęciowej własne
100 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 9c powiatowe centrum pomocy rodzinie/powiatowy urząd pracy zlecanie zadań fundacjom i organizacjom pozarządowym własne
101 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 3 x x rada powiatu podział środków z PFRON własne
102 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 2 ogólna kompetencja współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych własne
103 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 3 ogólna kompetencja udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rocznej informacji z ich realizacji własne
104 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 4 powiatowe centrum pomocy rodzinie podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności własne
105 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 5 powiatowe centrum pomocy rodzinie opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa własne
106 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 7 powiatowe centrum pomocy rodzinie Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,  zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,  (553)likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,  (554)rehabilitacji dzieci i młodzieży; własne
107 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 1 powiatowe centrum pomocy rodzinie/powiatowy urząd pracy opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:  rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,  przestrzegania praw osób niepełnosprawnych własne
108 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 6 powiatowe centrum pomocy rodzinie/powiatowy urząd pracy współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób własne
109 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 8 powiatowe centrum pomocy rodzinie/powiatowy urząd pracy dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej; własne
110 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 6a powiatowy urząd pracy finansowanie z PFRON wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu; własne
111 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 9 powiatowy urząd pracy pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenie oraz przekwalifikowanie; własne
112 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 9a powiatowy urząd pracy przyznawanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej własne
113 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 9b powiatowy urząd pracy przyznawanie środków na rzecz pracodawców zatruniajacych osoby niepełnosprawne własne
114 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 10 powiatowy urząd pracy kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej, do specjalistycznego ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej; własne
115 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 11 powiatowy urząd pracy współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów własne
116 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 12 powiatowy urząd pracy doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne; własne
117 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 13 powiatowy urząd pracy współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych własne
118 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35c 1 x x zarząd powiatu przedstawianie Prezesowi Zarządu PFRON sprawozdania rzeczowo finansowe o zadaniach zrealizowanych z otrzymanych z Funduszu środków własne
119 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 44b 1 x x starosta powoływanie powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych własne
120 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 6a 1 x x starosta powoływanie powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności i przedkładanie wojewodzie informacje o realizacji zadań zlecone po uzyskaniu zgody wojewody
121 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 6b 1 x x powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności prowadzenie orzecznictwa w sprawie niepełnosprawności zlecone
122 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 6d 2 x x powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności pełnienie roli administratora danych w prowadzonej przez siebie bazie danych Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności zlecone
123 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8a rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych własne
124 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 11 rada powiatu podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu własne/zlecone
125 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 10a rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów własne
126 Ustawa o samorządzie powiatowym 32 2 x 1 zarząd powiatu przygotowywanie projektów uchwał rady własne/zlecone
127 Ustawa o samorządzie powiatowym 32 2 x 2 zarząd powiatu wykonywanie uchwał rady własne/zlecone
128 Ustawa o samorządzie powiatowym 35 3 x x starosta zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży zadanie z zakresu służb, inspekcji i straży
129 Ustawa o sporcie 4 4 x x starosta prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych własne
130 Ustawa o sporcie 27 1 x x ogólna kompetencja tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu własne
131 Ustawa o sporcie 27 2 x x rada powiatu określanie warunków i tryb finansowania rozwijania sportu własne
132 Ustawa o sporcie 28 1 x x zarząd powiatu udzielanie dotacji celowych klubom sportowym własne
133 Ustawa o sporcie 30 1 x x zarząd powiatu powoływanie rad sportu własne
134 Ustawa o sporcie 30 2 x x zarząd powiatu ustalanie składu i zasad powoływania członków rady sportu, a także regulaminu jej działania własne
135 Ustawa o sporcie 31 1 x x ogólna kompetencja ustanawianie i finansowanie okresowych stypendiów portowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe własne
136 Ustawa o sporcie 31 2 x x ogólna kompetencja przyznawanie i finansowanie stypendiów lub nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym własne
137 Ustawa o sporcie 31 3 x x rada powiatu określanie szczegółowych zasady, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych własne
138 Ustawa o systemie oświaty 5 2 x 1 ogólna kompetencja prowadzenie szkół i placówek publicznych własne
139 Ustawa o systemie oświaty 5 7 x x zarząd powiatu zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i organizacyjnej szkoły lub placówki; wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.
140 Ustawa o systemie oświaty 5 5a x x ogólna kompetencja zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art.. 2 pkt 3-5 i 7 ustawy, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. własne
141 Ustawa o systemie oświaty 5 5j x x ogólna kompetencja przejęcie prowadzenia szkoły lub placówki przekazanej oosbie prawnej (innej niż JST) lub osobie fizycznej, w razie naruszenia przez ten podmiot przepisó lub warunków prowadzenia szkoły własne
142 Ustawa o systemie oświaty 5 5k x x ogólna kompetencja przejęcie na wniosek, prowadzenia szkoły lub placówki przekazanej oosbie prawnej (innej niż JST) lub osobie fizycznej własne
143 Ustawa o systemie oświaty 5 6a x x ogólna kompetencja zakładanie i prowadzenie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, zakładów kształcenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych własne
144 Ustawa o systemie oświaty 5 9 x x rada powiatu tworzenie jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek lub organizowanie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej prowadzonych szkół i placówek
145 Ustawa o systemie oświaty 7 1d x x starosta wyrażenie zgody na zatrudnienie, w przypadku osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego własne
146 Ustawa o systemie oświaty 34 2 x x starosta uzgodnienie z dyrektorem szkoły lub placówki programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
147 Ustawa o systemie oświaty 36 2 x x zarząd powiatu powołanie na stanowisko dyrektora osoby niebędącej nauczycielem po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny
148 Ustawa o systemie oświaty 37 1 x x starosta wyrażene opinii w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora szłoy lub placówki ądź innych stanowisk kierowniczych
149 Ustawa o systemie oświaty 38 1 x x zarząd powiatu odwołanie dyrektora szkoły lub placówki
150 Ustawa o systemie oświaty 39 4a x x zarząd powiatu Dyrektor liceum profilowanego, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, ustala profile kształcenia ogólnozawodowego prowadzone w tym liceum
151 Ustawa o systemie oświaty 39 5 x x zarząd powiatu Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia, ustala zawody, w których kształci szkoła
152 Ustawa o systemie oświaty 58 6 x x rada powiatu podpisanie aktu założycielskiego oraz nadanie pierwszego statutu szkole lub placówce
153 Ustawa o systemie oświaty 58 3 x x starosta zezwolenia na złożenie szkoły publicznej, której prowadzenie (wg. typu) jest zadaniem powiatu
154 Ustawa o systemie oświaty 59 1 x x rada powiatu likwidacja szkoły
155 Ustawa o systemie oświaty 59 3 x x starosta przejęcie dokumentacji zlikwidowanej szkoły
156 Ustawa o systemie oświaty 59 4 x x starosta przejęcie dokumentacji zlikwidowanej szkoły prowadzonej przez oosbę fizyczną lub prawną
157 Ustawa o systemie oświaty 62 1 x x rada powiatu łączenie szkół i placówek w zespół
158 Ustawa o systemie oświaty 62 5 x x rada powiatu wyłączenie szkół lub placówek z zespołu
159 Ustawa o systemie oświaty 62 6 x x zarząd powiatu zawarcie porozumienia w sprawie utworzenie zespołu, w którego skład wchodzą szkoły lub placówki albo szkoły i placówki prowadzone przez różne organy
160 Ustawa o systemie oświaty 77 6 x x starosta umożliwienie organizacji praktyk nauczycielskich
161 Ustawa o systemie oświaty 82 1 x x starosta prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych (wg. typów szkół i placówej których prowadzenie należy do zadań powiatu)
162 Ustawa o systemie oświaty 82 3 x x starosta wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, przekazanie kopii zaświadczenia właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.
163 Ustawa o systemie oświaty 82 4 x x starosta wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
164 Ustawa o systemie oświaty 82 5 x x starosta przyjmowanie zmian wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
165 Ustawa o systemie oświaty 85 3 x x starosta nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej,
166 Ustawa o systemie oświaty 2a 1 x x ogólna kompetencja współpraca z organizacjami pozarządowymi wspierającymi system oświaty własne
167 Ustawa o systemie oświaty 34a x x x starosta nadzór nad działalnością szkoły lub placówki
168 Ustawa o systemie oświaty 36a 1 x x zarząd powiatu powierzenie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki
169 Ustawa o systemie oświaty 36a 4 x x zarząd powiatu powierzenie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki, Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej
170 Ustawa o systemie oświaty 36a 5 x x zarząd powiatu Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.
171 Ustawa o systemie oświaty 36a 6 x x zarząd powiatu powołanie komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora szkoły lub placówki
172 Ustawa o systemie oświaty 36a 10 x x zarząd powiatu W przypadku szkół i placówek nowo zakładanych skład komisji konkursowej określa organ prowadzący tę szkołę lub placówkę, uwzględniając udział przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
173 Ustawa o systemie oświaty 36a 12 x x zarząd powiatu nadzorowania prawidłowości postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora szkoły lub placówki
174 Ustawa o systemie oświaty 36a 14 x x zarząd powiatu przedłużenie okresu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty,
175 Ustawa o systemie oświaty 5a 4 x x zarząd powiatu sprawozdanie radzie powiatu w terminie do dnia 31 października, informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu za poprzedni rok szkolny własne
176 Ustawa o systemie oświaty 67a 5 x x starosta rodziców albo ucznia z całości lub części opłat za usługi swiadczone przez stołówkę szkolną
177 Ustawa o systemie oświaty 67a 6 x x starosta upoważnienie dyrektora do udzielania zwolnień z opłat za stołówkę
178 Ustawa o systemie oświaty 67a 3 x x starosta ustalenie warunków korzystania ze stołówki szkolnej
179 Ustawa o systemie oświaty 71c 1 x x zarząd powiatu Zakład opieki zdrowotnej, w tym zakład opiekuńczo-leczniczy i zakład lecznictwa uzdrowiskowego, a także jednostka pomocy społecznej, w których zorganizowana jest szkoła specjalna, zapewniają korzystanie z pomieszczeń dla prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowawczych. Warunki korzystania z pomieszczeń oraz ponoszenia kosztów ich utrzymania określa umowa zawarta pomiędzy zakładem a organem prowadzącym szkołę (kompetencja zarządu powiatu).
180 Ustawa o systemie oświaty 7a 4 x x rada powiatu składanie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego
181 Ustawa o systemie oświaty 7a 6 x x rada powiatu zobowiązanie do ponoszenia, z dochodów własnych, kosztów kształcenia w oddziale międzynarodowym przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły
182 Ustawa o systemie oświaty 7d x x x rada powiatu Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji oddziału międzynarodowego, zawiadomić o zamiarze likwidacji rodziców uczniów i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
183 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 8 x x 1 ogólna kompetencja opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami własne
184 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 8 x x 2 ogólna kompetencja przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych własne
185 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 8 x x 3 ogólna kompetencja inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu własne
186 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 8 x x 4 ogólna kompetencja pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia własne
187 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 8 x x 5 ogólna kompetencja podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych własne
188 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 48 1 x x ogólna kompetencja wdrażanie, realizacja i finansowanie programów zdrowotnych własne
189 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 8 1 x 3 rada powiatu utworzenie zakładu opieki zdrowotnej własne
190 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 36 x x x rada powiatu Tworzenie, przekształcenie i likwidacja publicznego zakładu opieki zdrowotnej własne
191 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 39 2 x x rada powiatu zatwierdzenie statutu powiatowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej własne
192 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 45 1 x 2 rada powiatu wybór przedstawicieli rady powiatu - członków rady społecznej publicznego zakładu opieki zdrowotnej własne
193 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 45 1 x 1 starosta przewodniczenie radzie społecznej publicznego zakładu opieki zdrowotnej, utworzonego przez powiat własne
194 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 53 2 x x rada powiatu określenie zasad zbywania aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie. własne
195 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 53 4 x x rada powiatu wydanie zgody na wniesienie majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub przysługującego mu do niego prawa w formie aportu do spółek, jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu własne
196 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 53 6 x rada powiatu wyrażenie zgody na dokonanie czynnosci prawnej majacej na celu zmianę wierzyciela, w przypadku zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej własne
197 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 55 1 x x ogólna kompetencja przyznawanie samodzielnegu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej dotacji budżetowej własne
198 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 60 6 x x ogólna kompetencja przejęcie zobowiązań i należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej własne
199 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 60 3 x x rada powiatu w razie niemożnosci pokrycia przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnek we własnym zakresie ujemnego wyniku finansowego, podjęcie uchwąły o zmianie dormy gospodarki finansowej lub o likwidacji zakładu własne
200 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 60 4 x rada powiatu pokrywanie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i określanie dalszej formi finansowania zakładu własne
201 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 67 1 x x rada powiatu nadzór nad zakładem opieki zdrowotnej własne
202 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 43h 2 x x rada powiatu połaczenie publicznych zakładów opieki zdrowotnej własne
203 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 53a 1 x x rada powiatu pozbawnie publicznego zakładu opieki zdrowotnej, składników przydzielonego lub nabytego mienia w przypadku połączenia lub podziału albo przekształcenia zakładu własne
204 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 53a 2 x x rada powiatu decydowanie o przeznaczeniu majątku po zlikidowanym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej własne
205 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 3 2 x 1 rada powiatu utworzenie centrum integracji społecznej własne
206 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 7 1 x x ogólna kompetencja finansowanie utworzenia centrum integracji społecznej własne
207 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 10 1 x 1 ogólna kompetencja finansowanie działalności centrum integracji społecznej własne
208 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 12 1 x x powiatowy urząd pracy kierowanie długotrwale bezrobotnych do centrum integracji społecznej własne
209 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 13 4a x x kierownik centrum integracji społecznej wydawanie decyzji o w sprawie zaprzestania realizacji programu zatrudnienia socjalnego własne
210 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 15 4 x x kierownik centrum integracji społecznej przyznanie świadczenia integracyjnego własne
211 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 16 1 x 1 powiatowy urząd pracy kierowanie, po zakończeniu uczestnictwa w centrum integracji społecznej, własne
212 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 16 2 x x starosta zawieranie i umów z pracodawcą na zatrudnienie uczestnika centrum integracji społecznej oraz częściowa refundacja wynagrodzenia własne
213 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 15a 1 x x kierownik centrum integracji społecznej przyznanie motywacyjnej premii integracyjnej własne
214 Ustawa o zbiórkach publicznych 2 1 x 2 starosta wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę własne
215 Ustawa o zbiórkach publicznych 8 1 x x starosta informowanie się o stanie akcji zbiórkowej w szczególności przez wgląd w akta, księgi oraz dokumenty kasowe, przeprowadzać rewizję kasy, żądać ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz wysyłać swoich delegatów na posiedzenia instytucyj. własne
216 Ustawa o zbiórkach publicznych 10 1 x x starosta cofnięcie w każdym czasie pozwolenia na zbiórkę publiczną na którą organ wydał pozwolenie, jeżeli zbiórka przeprowadzana jest niezgodnie z postanowieniamiustawy, lub jeżeli ujawnione zostanie, że dalsze prowadzenie zbiórki może zagrażać bezpieczeństwu, spokojowi lub porządkowi publicznemu, albo jeśli organ stwierdz, że ofiary, uzyskiwane ze zbiórki, nie są przeznaczane na właściwy cel. własne
217 Ustawa o zbiórkach publicznych 10 2 x x starosta w przypadku cofnięcia pozwolenia na zbiórkę publiczną, zarządzenie przekazania zebranych ofiar na cele humanitarne jednej z instytucyj społeczno-opiekuńczych lub oświatowych własne
218 Ustawa Prawo ochrony środowiska 77 1 x x szkoły powiatowe uwzględnianie problematyki ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju w podstawach programowych kształcenia ogólnego własne

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..