Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 112 4 x x starosta prowadzenie spraw o wywłaszczanie zlecone
2 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 114 1 x x starosta prowadzenie rokowań poprzedzajacych wszczecie sprawy w sprawie wywłaszczenia zlecone
3 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 124 1 x x starosta ograniczenie, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. zlecone
4 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 125 x x x starosta ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu, wydobywaniu lub składowaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa oraz węgla brunatnego wydobywanego metodą odkrywkową, na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. zlecone
5 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 126 1 x x starosta w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, udziela, w drodze decyzji, zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia zajęcia nieruchomości. W przypadku postępowania prowadzonego na wniosek, wydanie decyzji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia złożenia wniosku. zlecone
6 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 129 1 x x starosta przyznanie odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości zlecone
7 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 142 1 x x starosta orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej , oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu zlecone
8 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 156 1a x x ogólna kompetencja organ administracji publicznej, który zlecił rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie operatu szacunkowego, jest obowiązany umożliwić osobie, której interesu prawnego dotyczy jego treść, przeglądanie tego operatu oraz sporządzanie z niego notatek i odpisów. Osoba ta może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z operatu szacunkowego lub wydania jej z operatu szacunkowego uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem tej osoby. zlecone
9 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 124b 1 x x starosta zobowiązanie właściciela, użytkownika wieczystego lub osoby, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody. Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości może być także wydana w celu zapewnienia dojazdu umożliwiającego wykonanie czynności. zlecone
10 Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 22 2 x x starosta wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów
11 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 103 4 x x starosta prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków własne
12 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 105 1 x x starosta wydawanie legitymacji społecznego opiekuna zabytków własne
13 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 105 2 x x starosta wydawanie zaświadczenia o nadaniu uprawnień społecznego opiekuna zabytków osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej własne
14 Ustawa o pomocy społecznej 112 1 x x powiatowe centrum pomocy rodzinie wykonywanie zadań pomocy społecznej w powiatach własne/zkecone
15 Ustawa o pomocy społecznej 112 5 x x starosta lub z jego upoważnienia kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie i inni pracownicy centrum upoważnieni na wniosek kierownika wydawanie idywidualnych decyzji w sprawach z zakresu pomocy społecznej własne/zlecone
16 Ustawa o rybactwie śródlądowym 7 5 x x starosta wydawanie karty wędkarskiej oraz karty łowiectwa podwodnego własne
17 Ustawa o rybactwie śródlądowym 20 3 x x starosta rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb własne
18 Ustawa o rybactwie śródlądowym 25 2 x 2 starosta wystawienie legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej własne
19 Ustawa o rybactwie śródlądowym 17a 1 x x starosta wydawanie zezwolenia na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej własne
20 Ustawa o rybactwie śródlądowym 17a 2 x x starosta wydawanie zezwolenia na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie własne zezwolenie wydawane wydanego w uzgodnieniu z właściwą terytorialnie administracją wód śródlądowych żeglownych oraz organem administracji żeglugi śródlądowej
21 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8a rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych własne
22 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 1 rada powiatu stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu własne/zlecone
23 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 11 rada powiatu podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu własne/zlecone
24 Ustawa o samorządzie powiatowym 32 2 x 1 zarząd powiatu przygotowywanie projektów uchwał rady własne/zlecone
25 Ustawa o samorządzie powiatowym 32 2 x 2 zarząd powiatu wykonywanie uchwał rady własne/zlecone
26 Ustawa o samorządzie powiatowym 35 3 x x starosta zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży zadanie z zakresu służb, inspekcji i straży
27 Ustawa o samorządzie powiatowym 38 1 x x starosta wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu powiatu własne/zlecone chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu
28 Ustawa o sporcie 4 4 x x starosta prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych własne
29 Ustawa o zbiórkach publicznych 2 1 x 2 starosta wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę własne
30 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 24 3 x x starosta udostępnianie danych z operatu ewidencyjnego zlecone
31 Ustawa Prawo ochrony środowiska 131 1 x x starosta ustalenie odszkodowania w razie organiczenia sposobu korzystania z nieruchomości własne
32 Ustawa Prawo ochrony środowiska 152 1 starosta przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogacej negatywnie oddziaływać na środowisko własne
33 Ustawa Prawo ochrony środowiska 183 starosta wydawanie pozwoleń na wprowadzenie do środowiska substancji lub energii własne
34 Ustawa Prawo wodne 4 4 x x starosta wydawanie pozwoleń wodnoprawnych zlecone
35 Ustawa Prawo wodne 140 3 x x starosta wygaśnięcie, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego zlecone
36 Ustawa Prawo wodne 165 3 x x starosta zatwierdzenie/odmowa zatwierdzenia statutu spółki wodnej zlecone
37 Ustawa Prawo wodne 168 x x x starosta włączenie zakładu do spółki wodnej zlecone
38 Ustawa Prawo wodne 178 x x x starosta nadzór nad spółkami wodnymi zlecone
39 Ustawa Prawo wodne 179 2 x x starosta orzekanie o nieważności uchwały spółki wodnej z powodu niezgodności z prawem lub statutem spółki wodnej zlecone
40 Ustawa Prawo wodne 180 1 x x starosta rozwiązanie zarządu spółki wodnej w przypadku powtarzającego się naruszania przez zarząd prawa lub statutu zlecone
41 Ustawa Prawo wodne 180 3 x x starosta ustalenie zarządu komisarycznego spółki w razie nie dokonania wyboru nowego zarządu spółkii wodnej przez walne zgromadzenie zlecone
42 Ustawa Prawo wodne 181 2 x x starosta "rozwiązanie spółki wodnej jeżeli działalność spółki narusza prawo lub statut albo upłynął termin, na jaki został ustanowiony zarząd komisaryczny liczba członków jest mniejsza 3 upłynął termin, na jaki został ustanowiony zarząd komisaryczny lub liczba członków jest mniejsza niż 3" zlecone
43 Ustawa Prawo wodne 182 3 x x starosta wyznaczenie likwidatora spółki wodnej, w razie wydania decyzji o jej rozwiązaniu zlecone
44 Ustawa Prawo wodne 184 x x x starosta występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki z katastru wodnego po otrzymaniu uchwały walnego zgromadzenia spółki wodnej w likwidacji o zatwierdzeniu ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora zlecone
45 Ustawa Prawo wodne 15a 1 x x starosta rozgraniczenia gruntów, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego, od pozostałych gruntów zlecone

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..