Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Izby rolnicze 28 2 wójt jako organ administracji sporządzanie spisu uprawnionych do udziału w wyborach do izby rolniczej zlecone
2 Izby rolnicze 50 6 wójt jako organ administracji zapewnianie obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy komisji okręgowej zlecone
3 Zwrot podatku akcyzowego 5 1 wójt jako organ administracji zwrot podatku producentowi rolnemu zlecone
4 Zwrot podatku akcyzowego 9 3 wójt jako organ administracji przyznanie wójtowi uprawnień organu podatkowego jako organu pierwszej instancji w postępowaniach w sprawie pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrotu podatku zlecone
5 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 39a 1 wójt jako organ administracji orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny zlecone
6 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 88 1 wójt jako organ administracji orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny zlecone
7 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 119a 5 wójt jako organ administracji ustalanie i wypłacanie świadczenia pieniężnego rekompensującego żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych zlecone
8 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 127 1 wójt jako organ administracji uznawanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę służbę za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny zlecone
9 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 127 1a wójt jako organ administracji uznawanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza samotnego zlecone
10 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 131 5a wójt jako organ administracji rozstrzyganie o pokrywaniu żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej, należności i opłat związanych z zajmowanym lokalem mieszkalnym zlecone
11 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 202 1 wójt jako organ administracji nakładanie obowiązku świadczeń osobistych zlecone
12 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 203 1 wójt jako organ administracji przeznaczanie osoby do wykonania świadczeń osobistych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny zlecone
13 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 210 1 wójt jako organ administracji przeznaczanie nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny zlecone
14 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 219 1 wójt jako organ administracji nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych w sytuacji ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - w tym w drodze obwieszeń lub w inny sposób zlecone
15 Stan klęski żywiołowej 23 1 1 wójt jako organ administracji wprowadzanie niezbędnych ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela, w granicach dopuszczonych w rozporządzeniu Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, o ile stan ten został wprowadzony na terenie gminy zlecone
16 Ewidencja ludności i dowody osobiste 11 1 wójt jako organ administracji meldowanie na pobyt stały zlecone
17 Ewidencja ludności i dowody osobiste 12 1 wójt jako organ administracji meldowanie na pobyt czasowy zlecone
18 Ewidencja ludności i dowody osobiste 14 1 kierownik usc przekazywanie danych dotyczących zmiany stanu cywilnego oraz innych zmian w aktach stanu cywilnego do wójta właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby zlecone
19 Ewidencja ludności i dowody osobiste 14 2 wójt jako organ administracji zameldowywanie dziecka w oparciu o zgłoszenie urodzenia dziecka zlecone
20 Ewidencja ludności i dowody osobiste 15 1 wójt jako organ administracji wymeldowywanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego na wniosek zameldowywanego zlecone
21 Ewidencja ludności i dowody osobiste 15 2 wójt jako organ administracji wymeldowywanie osoby, która opuściła miejsce pobytui stałego lub czasowego bez dopełnienia obowiązku wymeldowania się zlecone
22 Ewidencja ludności i dowody osobiste 29 2 wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomień właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu o stałym lub czasowym pobycie innej osoby w ich lokalach oraz o opuszczeniu przez te osoby lokalu zlecone
23 Ewidencja ludności i dowody osobiste 30 1 wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomień dozorcy domu lub administratora domu o niedopełnieniu obowiązku zameldowania lub wymeldowania się przez osobę przebywającą w tym domu zlecone
24 Ewidencja ludności i dowody osobiste 30 2 wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomień sołtysa o niedopełnieniu obowiązku zameldowania lub wymeldowania się przez osobę przebywającą na terenie wsi zlecone
25 Ewidencja ludności i dowody osobiste 31 2 wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomień zakładu pracy o niedopełnieniu obowiązku meldunkowego przez osobę zatrudnioną w zakładzie pracy zlecone
26 Ewidencja ludności i dowody osobiste 8 2 wójt jako organ administracji rozstrzyganie wątpliwości co do charakteru pobytu zlecone
27 Przeciwdziałanie narkomanii 47 1 wójt jako organ administracji wydawanie zezwoleń na uprawę maku lub konopii włóknistych zlecone
28 Przeciwdziałanie narkomanii 47 4 wójt jako organ administracji odmowa wydawania zezwolenia na uprawę maku lub konopii włóknistych w przypadkach przewidzianych w ustawie zlecone
29 Przeciwdziałanie narkomanii 47 5 wójt jako organ administracji cofanie zezwoleń na uprawę maku lub konopii włóknistych zlecone
30 Przeciwdziałanie narkomanii 47 6 wójt jako organ administracji prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na uprawę maku lub konopii włóknistych zlecone
31 Przeciwdziałanie narkomanii 50 1 wójt jako organ administracji sprawowanie nadzoru nad uprawami maku lub konopii włóknistych zlecone przepisy precyzują w ust. 2 zakres nadzoru
32 Przeciwdziałanie narkomanii 51 wójt jako organ administracji nakazywanie zniszczenia upraw maku lub konopii włóknistych prowadzonych niezgodnie z przepisami, przez zaoranie, przekopanie gruntu albo w inny sposób, który zapewni skuteczne wykonanie nakazu zlecone
33 Zakwarterowanie Sił Zbrojnych RP 66 1 wójt jako organ administracji zajmowanie nieruchomości na zakwaterowanie przejściowe nieruchomości stanowiących własność gminy zlecone
34 Prawo o zgromadzeniach 8 wójt jako organ administracji zakazywanie zgromadzenia publicznego zlecone
35 Prawo o zgromadzeniach 7 1 wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego zlecone
36 Prawo o zgromadzeniach 11 1 wójt jako organ administracji delegowanie na zgromadzenie publiczne przedstawiciela zlecone
37 Prawo o zgromadzeniach 12 1 wójt jako organ administracji rozwiazywanie zgromadzenia publicznego jeżeli jego przebieg zagraża zyciu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub gdy narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy ustaw karnych, a przewodniczący, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, wzbrania się to uczynić zlecone wydawana w imieniu wójta przez przedstawiciela
38 Ewidencja ludności i dowody osobiste 31a 4 1 wójt jako organ administracji występowanie o nadanie numeru PESEL zlecone
39 Ewidencja ludności i dowody osobiste 42 1 wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomień o utracie dowodu osobistego zlecone
40 Ewidencja ludności i dowody osobiste 44e 1 wójt jako organ administracji prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych zlecone
41 Ewidencja ludności i dowody osobiste 44f wójt jako organ administracji przekazywanie danych do ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w drodze teletransmisji danych zlecone
42 Ewidencja ludności i dowody osobiste 44i 1 wójt jako organ administracji udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych zlecone
43 Ewidencja ludności i dowody osobiste 45 1 wójt jako organ administracji wydawanie dowodów osobistych zlecone
44 Ewidencja ludności i dowody osobiste 45 4 wójt jako organ administracji unieważniania dowodów osobistych zlecone
45 Ewidencja ludności i dowody osobiste 46 1 3 wójt jako organ administracji prowadzenie ewidencji ludności w formie gminnych zbiorów meldunkowych zlecone
46 Prawo działalności gospodarczej 7a 1 wójt jako organ administracji prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej zlecone
47 Prawo działalności gospodarczej 7b 1 wójt jako organ administracji dokonywanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zlecone
48 Prawo działalności gospodarczej 7ba 1 wójt jako organ administracji dokonywanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej zlecone
49 Prawo działalności gospodarczej 7c wójt jako organ administracji odmowa wpisu do ewidencji działalności gospdoarczej zlecone
50 Prawo działalności gospodarczej 7d 1a wójt jako organ administracji wprowadzanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej zlecone
51 Prawo działalności gospodarczej 7g 1 wójt jako organ administracji wykreślenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zlecone przepisy prawa wskazują przypadki, w których dopuszczalne jest wykreślenie wpisu
52 Swoboda działalności gospodarczej 26 2 wójt jako organ administracji przyjmowanie wniosków o wpis do CEIDG zlecone wniosek jest później przekształcany do postaci elektronicznej
53 Swoboda działalności gospodarczej 27 4 wójt jako organ administracji wzywanie do skorygowania lub uzupełnienia wniosku o wpis do CEIDG złożonego w urzędzie gminy zlecone
54 Swoboda działalności gospodarczej 35 3 wójt jako organ administracji zajmowanie stanowiska w sprawie danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy zlecone
55 Prawo wodne 34b 1 wójt jako organ administracji prowadzenie i aktualizacja ewidencji kąpielisk zlecone w ramach prowadzenia ewidencji obowiązek przechowywania danych stanowiacych podstawę wpisu do ewidencji kąpielisk przez okres pięciu lat (ust. 3) i przekazywania danych do właściwych organów (ust. 7)
56 Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych 54 1 wójt jako organ administracji potwierdzanie prawo doświadczeń opieki zdrowotnej zlecone
57 Pomoc społeczna 18 gmina wskazanie zakresu zadań należących do zadań zleconych zlecone
58 Świadczenia rodzinne 20 2 wójt jako organ administracji prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego, zapomogi wypłacanej przez gminy oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka), w tym wydawanie decyzji o ich przyznaniu zlecone
59 Świadczenia rodzinne 28 1 wójt jako organ administracji wstrzymywanie wypłaty świadczeń rodzinnych, jeżeli osoba uprawniona odmówiła udzielenia lub nie udziliła, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych zlecone
60 Świadczenia rodzinne 28 3 wójt jako organ administracji wstrzymywanie wypłaty świadczeń rodzinnych, jeżeli osoba uprawniona nie podejmuje świadczeń rodzinnych przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe zlecone
61 Świadczenia rodzinne 30 1 wójt jako organ administracji wydawanie decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zlecone
62 Świadczenia rodzinne 30 9 wójt jako organ administracji umarzanie kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub cześci, odraczanie terminu płatności albo rozkładanie na raty, o ile zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny zlecone
63 Świadczenia rodzinne 32 1 wójt jako organ administracji zmiana lub uchylenie bez zgody strony ostatecznej decyzji administracyjnej, na mocy której strona nabyła prawo do świadczeń rodzinnych, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa rodziny mająca wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, członek rodziny nabył prawo do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o kordynacji systemów zabezpieczenia społecznego albo osoba nienależnie pobrała świadczenie rodzinne zlecone
64 Pomoc osobom uprawnionym do alimentów 4 1 wójt jako organ administracji przeprowadzanie wywiadu alimentacyjnego zlecone
65 Pomoc osobom uprawnionym do alimentów 5 1 wójt jako organ administracji przekazywanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji zlecone
66 Pomoc osobom uprawnionym do alimentów 5 3 wójt jako organ administracji składanie wniosku o ściganie za przestępstwo uchylania się od alimentów oraz o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego zlecone
67 Pomoc osobom uprawnionym do alimentów 12 1 wójt jako organ administracji prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego, w tym wydawanie decyzji administracyjnych zlecone ustawa przewiduje szczegółowy tryb z przyznaniem kompetencji wójtowi, jak również wskazuje na poszczególne kategorie wydawanych decyzji
68 Pomoc osobom uprawnionym do alimentów 27 2 wójt jako organ administracji wydawanie decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego zlecone
69 Pomoc osobom uprawnionym do alimentów 31 4 wójt jako organ administracji przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie zlecone

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..