Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 3 5 rada gminy podejmowanie działalności w zakresie: budowania lub eksploatowania infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz nabywania prawa do infrastuktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych; dostarczania sieci telekomunikacyjnych lub zapewniania dostępu do infrastruktury; świadczenia usług z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych własne
2 Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 4 1 wójt jako organ zarządzający występowanie do Prezesa UKE z wnioskiem o opinię w sprawie wykonywania działalności własne
3 Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 15 2 rada gminy określanie warunków i trybu finasowania działań mających na celu pobudzenie lub agregację popytu użytkowników na usługi związane z szerokopasmowym dostępem do Internetu, w szczególności edukacyjnych i szkoleniowych, polegających na wyposażeniu konsumentów w telekomunikacyjne urządzenia końcowe lub sprzęt komputerowy lub finansowanie konsumentom kosztu usług telekomunikacyjnych własne
4 Publiczny transport zbiorowy 7 4 1 wójt jako organ wykonawczy wykonywanie zadań organizatora tranportu zbiorowego na terenie gminy, w szczególności planowanie rozwoju tranportu, organizowanie publicznego transportu zbiorowego, zarządzanie publicznym transportem zbiorowym własne szczegółowy zakres kompetencji zawiera rozdział 3
5 Publiczny transport zbiorowy 9 2 rada gminy uchwalanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie gminnego przewozu pasażerskiego własne
6 Publiczny transport zbiorowy 15 2 rada gminy określanie przystanków komunikacyjncyh i dworców oraz warunków i zasad korzystania własne
7 Publiczny transport zbiorowy 16 4 rada gminy ustalanie stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika zprzystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina własne
9 Prawo energetyczne 20 5 wójt jako organ wykonawczy zawieranie umów z przedsiębiorstwami energetycznymi w celu realizacji planu własne
10 Prawo energetyczne 18 1 2 wójt jako organ zarządzający planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy własne
12 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 8 3 wójt jako organ zarządzający przyjmowanie zawiadomienia przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody własne
13 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 12 5 wójt jako organ zarządzający informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi własne
14 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 16 1 wójt jako organ administracji udzielanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków własne przepisy przewidują określone kompetencje dla wójta w ramach toczącego się postępowania
15 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 17c 1 wójt jako organ administracji udzielanie promesy zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków własne
16 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 18a 1 1 wójt jako organ administracji cofanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków w przypadkach wymienionych w ustawie własne
17 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 18a 1 2 wójt jako organ administracji możliwość cofnięcia zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków w sytuacjach enumeratywnie wskazanych w ustawie własne
18 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 18b 4 wójt jako organ administracji prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń własne
19 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 18e 1 wójt jako organ administracji kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem własne
25 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 24a 4 wójt jako organ wykonawczy ogłaszanie uchwalonych na okres pierwszych 18 miesięcy cen i stawek opłat w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty własne
26 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 22 rada gminy ponoszenie kosztów wody pobranej z publicznych studni i zdrojów publicznych, wody zużytej do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz wodę zuzytą do araszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych własne ustalane w budżecie gminy
27 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 31 wójt jako organ wykonawczy przejmowanie za odpłatnością urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby trzecie z własnych środków własne
28 Drogi publiczne 6a 2 wójt jako organ wykonawczy wyrażanie opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg powiatowych własne
29 Drogi publiczne 6a 3 wójt jako organ wykonawczy wyrażanie opinii o przebiegu istniejących dróg powiatowych własne
33 Drogi publiczne 8 4 wójt jako organ wykonawczy oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drigami gminnymi oraz utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanych z funkcjonowaniem tych połączeń własne
36 Drogi publiczne 13b 7 zarząd drogi lub wójt jako organ wykonawczy pobieranie opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania własne
39 Drogi publiczne 13d 10 zarząd drogi lub wójt jako organ wykonawczy pobieranie opłat za przejazdy przez obiekty mostowe i tunele własne
41 Drogi publiczne 13e 10 zarząd drogi lub wójt jako organ wykonawczy pobieranie opłat za skorzystanie z przeprawy promowej własne
42 Drogi publiczne 13f 2 rada gminy określanie wysokości opłaty dodatkowej z tytułu nieuiszczenia opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania oraz sposobu jej pobierania własne
43 Drogi publiczne 13f 3 zarząd drogi lub wójt jako organ wykonawczy pobieranie opłaty dodatkowej własne
44 Drogi publiczne 19 2 4 wójt jako organ wykonawczy wskazanie na wójta jako zarządcę dróg gminnych (podmiotu, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg) własne art. 20 ustawy zawiera przykładowy katalog kompetencji. Zadania zarządcy drogi obejmują również instalaję w pasie drogowym stacjonarnych urządzeń rejestrujących
46 Drogi publiczne 29 1 wójt jako organ wykonawczy zezwalanie na lokalizację lub przebudowę zjazdu na drogę gminną własne
47 Drogi publiczne 29a 1 wójt jako organ wykonawczy wymierzanie kary pieniężnej za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy progi lub o powierzchni większej niż określona w zatwierdzonym projekcie budowlanym zjazdu własne
48 Drogi publiczne 35 1 wójt jako organ wykonawczy sporządzanie i okresowa weryfikacja planu rozwoju sieci drogowej własne
49 Drogi publiczne 36 wójt jako organ wykonawczy orzekanie o przywróceniu do stanu poprzedniego pasa drogowego drogi gminnej zajętego bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z warunkami podanymi w tym zezwoleniu własne
50 Drogi publiczne 38 2 wójt jako organ wykonawczy wyrażanie zgody na przebudowę lub remont obiektów budowlanych lub urządzeń istniejących w pasie drogowym drogi gminnej niezwiązane z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, które nie powodują zagrożenia i utrudnień ruchu drogowego i nie zakłózają wykonywania zadań zarządu drogi własne
51 Drogi publiczne 39 3 wójt jako organ wykonawczy wyrażanie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego własne
52 Drogi publiczne 39 6 wójt jako organ wykonawczy obowiązek lokalizacji kanału technoloigicznego w pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy drogi własne
53 Drogi publiczne 40 1 wójt jako organ wykonawczy wyrażanie zgody na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg własne konsekwnecją decyzji jest konieczność uiszczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego
55 Drogi publiczne 40 11 wójt jako organ wykonawczy ustalanie opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego drogi gminnej własne
56 Drogi publiczne 40 12 wójt jako organ wykonawczy wymierzanie kary pieniężnej za zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi własne
57 Drogi publiczne 40 14a wójt jako organ wykonawczy określanie warunków zajęcia pasa drogowego w związku z koneicznością usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się w pasie drogowym, warunków przywrócenia pasa do stanu poprzedniego oraz wysokość opłaty własne
58 Drogi publiczne 40 14b wójt jako organ wykonawczy wymierzanie kary pieniężnej za wejście w pas drogowy - w związku z koniecznością usunięcia awarii - bez zawiadomienia zarządcy drogi, przekroczenie ustalonego terminu i powiezchni zajęcia pasa własne
59 Drogi publiczne 42 1 wójt jako organ wykonawczy wyrażanie zgody na umieszczenie urządzenia liniowego w odległości mneijszej niż przewidziana w ustawie minimalna odległość od granicy pasa własne
60 Transport kolejowy 9o 3 4 wójt jako organ zarządzający wyrażanie opinii w przedmiocie ochrony samorządowych obiektów infrastruktury na potrzeby wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej własne
61 Transport drogowy 7 2 2 wójt jako organ administracji udzielanie, odmowa udzielenie, zmiana lub cofnięcie licencji w zakresie transportu drogowego w przewozach taksówkowych własne
62 Transport drogowy 18 1 1 wójt jako organ administracji wydawanie zezwolenia na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy własne
63 Transport drogowy 6 6 rada gminy określanie na dany rok kalendarzowy liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji w przewozach taksówkowych własne
71 Utrzymanie czystości i porządku w gminach 5 6 wójt jako organ administracji sprawowanie nadzoru nad realizacją przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku własne
72 Utrzymanie czystości i porządku w gminach 5 7 wójt jako organ administracji nakazywanie wykonania obowiązku z zakresu utrzymania czystości i porządku własne
73 Utrzymanie czystości i porządku w gminach 6 7 wójt jako organ administracji ustalanie wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: obowiązku uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych, wysokości opłat, terminu uiszczania opłat oraz sposobu i terminu udostępniania urządzeń lub zbiorników w celu ich opróżnienia własne
74 Utrzymanie czystości i porządku w gminach 6 10 wójt jako organ administracji przedłużanie decyzji wydanej na podstawie art.. 6 ust. 7 na kolejny okres, jeżeli właściciel nieruchomości nie przedstawi, na co najmniej 3 miesiące przed upływem daty obowiązywania decyzji, umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji własne
75 Utrzymanie czystości i porządku w gminach 7 6 wójt jako organ administracji wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przez bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części własne
76 Utrzymanie czystości i porządku w gminach 7 6b wójt jako organ administracji prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie utrzymania czystości i porządku własne
77 Utrzymanie czystości i porządku w gminach 8b wójt jako organ administracji kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem własne
78 Utrzymanie czystości i porządku w gminach 9a 1 wójt jako organ administracji przyjmowanie od przedsiębiorców wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarte zostały umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi ymowy takie uległy rozwiązaniu lub wygasły własne
79 Utrzymanie czystości i porządku w gminach 9a 2 wójt jako organ administracji przyjmowanie informacji dotyczącej wyników działalności przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych własne
80 Zagospodarowanie wspólnot gruntowych 8 2 wójt jako organ administracji sporządzanie projektu wykazów uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkość przysługujących im udziałów we wspólnocie własne
81 Zagospodarowanie wspólnot gruntowych 18 1 wójt jako organ administracji zatwierdzanie statutu (i zmian w nim) spółki utworzonej do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową własne
82 Zagospodarowanie wspólnot gruntowych 21 6 wójt jako organ administracji zatwierdzanie wykazu zaległości z tytułu nie uiszczonych w terminie opłat statutowych oraz z tytułu kosztów zastępczego wykonania świadczeń przewidzianych w statucie spółki utworzonej do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową własne
83 Zagospodarowanie wspólnot gruntowych 23 wójt jako organ administracji nadzór nad działalnością spółek powołanych do sprawowania zarządu nad wspólotami gruntowymi własne
84 Zagospodarowanie wspólnot gruntowych 24 1 wójt jako organ administracji zatwierdzanie planu zagospodarowania i regulaminu uzytkowania gruntów i urządzeń spółki utworzonej do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową własne
85 Zagospodarowanie wspólnot gruntowych 25 1 wójt jako organ administracji tworzenie spółki przymusowej, nadawanie jej statutu oraz wyznaczanie organów spółki spośród osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej w sytuacjach wskazanych w przepisach własne
86 Zagospodarowanie wspólnot gruntowych 25 2 wójt jako organ administracji powoływanie organów spółki przymusowej spośród osób nie będących członkami spółki w przypadkach przewidzianych prawem własne
87 Zagospodarowanie wspólnot gruntowych 25 3 wójt jako organ administracji ustalanie wynagradzania osobom nie będącym członkom spółki wyznaczonym do organów spółki własne
88 Zagospodarowanie wspólnot gruntowych 26 1 wójt jako organ administracji wyrażanie zgody na zbycie, zamianę, przeznaczenie na cele publiczne lub społeczne wspólnot gruntowych lub ich cześci oraz na zaciąganie pożyczek pieniężnych przez spółkę własne
89 Zagospodarowanie wspólnot gruntowych 27 2 wójt jako organ administracji zatwierdzanie zbycia udziału we wspólnocie gruntowej własne
90 Prawo wodne 29 3 wójt jako organ administracji nakazywanie właścicielowi gruntu, na którym zaistniałe zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom własne
91 Prawo wodne 30 2 wójt jako organ administracji zatwierdzanie ugody zawartej między właścicielami gruntów a dotyczącej ustalenia zmiany stanu wody na gruntach, jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną własne
92 Prawo wodne 34 4 rada gminy wyznaczanie miejsc wydobywania kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów w granicach powszechnego korzystania z wód własne
93 Ochrona gruntów rolnych i leśnych 7 3 wójt jako organ administracji występowanie z wnioskiem o wyrażenie zgodny na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących uzytki rolne klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha, oraz gruntów leśnych własne następuje w ramach procedury opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
94 Ochrona gruntów rolnych i leśnych 14 1 wójt jako organ administracji wyrażanie opinii o zasadności nałożenia obowiązku zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartości uzytkowej gruntów próchniczej warstwy gleby z gruntów rolnych klas I, II, IIIa, IIIb, III, IVa i IV oraz z torfowisk - w odniesieniu do których wydana została decyzja zezwalająca na wyłączenie z produkcji rolnej własne
95 Ochrona gruntów rolnych i leśnych 15 5 wójt jako organ administracji nakazywanie właścicielowi gruntów, winnego zaistnienia degradacji gruntów - w tym spowodowanej nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami, wykonanie w określonym terminie odpowiednich zabiegów własne jeśli decyzja nie została wykonana wójtowy przysługuje prawo zlecenia wykonania zastępczego wskazanych zabiegów na koszt właściciela gruntów
96 Ochrona gruntów rolnych i leśnych 16 5 wójt jako organ administracji nakazywanie w porozumieniu z wojewódzkim inspektorem sanitarnym właścicielowi gruntów w oznaczonym terminie zniszczenie określonych upraw, przemieszczenie zwierząt poza obszar ograniczonego uzytkowania lub dokonanie ich uboju w przypadku prowadzenia produkcji niezgodnie z planem gospodarowania na gruntach położonych na obszarach ograniczonego użytkowania, istniejących wokół zakładów przemysłowych własne
98 Ochrona gruntów rolnych i leśnych 22 2 3 wójt jako organ administracji wydawanie opinii w sprawie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania własne
99 Ochrona roślin 7 1 1 wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomień o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmów kwarantannowych własne o zwiadomieniu musi być niezwłocznie powiadomiony właściwy wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa
100 Prawo łowieckie 8 3a wójt jako organ zarządzający opiniowanie projektu rocznego planu łowieckiego własne
101 Prawo łowieckie 11 3 wójt jako organ zarządzający współdziałanie w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny własne
102 Prawo łowieckie 29 1 wójt jako organ zarządzający opiniowanie wydzierżawienia obwodu łowieckiego własne
103 Prawo łowieckie 14 wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomień dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt żyjących wolno własne
104 Prawo łowieckie 47 2 wójt jako organ administracji prowadzenie mediacji w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za szkody łowieckie własne
105 Lasy 14 5 wójt jako organ zarządzający opiniowanie decyzji starosty w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów całkowitego lub cześciowego zalesienia gruntów własne
106 Lasy 21 4 wójt jako organ administracji pisemne informowanie właścicieli lasów o wyłożeniu do publicznego wglądu uproszczonego planu urządzenia lasu własne
107 Lasy 35 3 wójt jako organ zarządzający opiniowanie wniosku właściciela lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa o nieodpłatne udostępnienie sadzonek drzew i krzewów leśnych na ponowne wprowadzenie roślinności leśnej (upraw leśnych) własne
108 Lasy 16 1 rada gminy opiniowanie uznania lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa za ochronny lub pozbawienia go tego charakteru własne
109 Lasy 16 1a rada gminy opiniowanie uznania pozostałych lasów za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru własne
110 Lasy 38 5 gmina prawo pierwokupu położonych w granicach administracyjnych miasta lasów, gruntów i innych nieruchomości wskazanych w ustawie własne
111 Lasy 40 wójt jako organ wykonawczy składanie wniosku o przekazanie w użytkowanie wskazanej jednostce organizacyjnej lasów, gruntów oraz innych nieruchomości, bez zmiany ich dotychczasowego przeznaczenia, jeżeli przemawiają za tym względy wymienione w ustawie własne
112 Lasy 58 5 wójt jako organ zarządzający opiniowanie rocznego planu zalesiania gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa własne
113 Ochrona przyrody 83 1 wójt jako organ administracji udzielanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości własne
114 Ochrona przyrody 88 1 1 wójt jako organ administracji wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności własne
115 Ochrona przyrody 88 1 2 wójt jako organ administracji wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia własne
116 Ochrona przyrody 88 1 3 wójt jako organ administracji wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych własne
117 Ochrona przyrody 88 3 wójt jako organ administracji odraczanie terminu płatności wymierzonych kar, jeżeli stopień uszkodzenia drzew lub krzewów nie wyklucza zachowania ich zywotności oraz możliwości odtworzenia korony drzewa i jeżeli posiadacz nieruchomości podjął działania w celu zachowania żywotności tych drzew lub krzewów własne
118 Ochrona przyrody 88 4 wójt jako organ administracji umarzanie kary po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji i po stwierdzeniu zachowania żywotności drzewa lub krzewu albo odtworzeniu korony drzewa własne
119 Ochrona przyrody 88 6 wójt jako organ administracji umarzanie kary za zniszczenie terenów zieleni, jeżeli posiadacz nieruchomości odtworzył w najbliższym sezonie wegetacyjnym zniszczony teren zieleni własne
120 Ochrona przyrody 88 7 wójt jako organ administracji rozłożenie wymierzonej kary administracyjnej na raty na okres nie dłuższy niż 5 lat własne
121 Ochrona przyrody 16 3 rada gminy uzgodnienie likwidacji lub zmniejszenia obszaru parku krajobrazowego z powodu bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych na obszarach proejktowanych do wyłączenie spod ochrony własne
122 Ochrona przyrody 16 4 rada gminy uzgadnianie utworzenia, zmiany granic lub likwidacji parku krajobrazowego własne
123 Ochrona przyrody 19 2 rada gminy wydawanie opinii o projekcie planu ochrony parku narodowego, rezerwatu przytody, parku krajobrazowego własne
124 Ochrona przyrody 23 2 rada gminy opiniowanie projektu likwidacji lub zmiany granic obszaru chronionego krajobrazu z powodu bezpowrotnej utraty wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach i możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem własne
125 Ochrona przyrody 27 1 rada gminy wydawanie opinii o projekcie listy obszarów Natura 2000 własne
126 Ochrona przyrody 44 1 rada gminy ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego własne
127 Ochrona przyrody 44 3 rada gminy zniesienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego własne
128 Ochrona przyrody 78 rada gminy zakładanie i utrzymywanie w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewienia własne
129 Ochrona przyrody 81 rada gminy uznawanie terenu położonego poza obrębem miast i wsi o zwartej zabudowie, pokrytego drzewostanem i nieobjętego ochroną na podstawie przepisów o ochronie zabytków za park gminny własne
130 Ochrona przyrody 10 2 rada gminy wydawanie opinii w przedmiocie utworzenia parku narodowego, zmiany jego granic lub likwidacji własne
131 Prawo ochrony środowiska 118b 2 wójt jako organ zarządzający uzgadnianie projektu rady powiatu w przedmiocie wyznaczenia obszarów cichych w aglomeracji lub obszarów cichych poza aglomeracją własne
132 Prawo ochrony środowiska 162 5 wójt jako organ administracji przyjmowanie informacji osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska własne
133 Prawo ochrony środowiska 162 6 wójt jako organ administracji okresowe przedkładanie zbiorczych informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska własne
134 Prawo ochrony środowiska 245 1 wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomień o zauważeniu wystąpienia poważnej awarii własne
135 Prawo ochrony środowiska 18 1 rada gminy uchwalanie gminnego programu ochrony środowiska własne w toku procedury kompetencje dla wójta
136 Prawo ochrony środowiska 18 2 wójt jako organ wykonawczy sporządzanie raportów z wykonania gminnego programu ochrony środowiska i przedkładanie ich radzie gminy własne obowiązkowy co dwa lata
137 Prawo ochrony środowiska 157 1 rada gminy ustanawianie ograniczeń co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko - z wyłączeniem instalacji lub urządzeń znajdujących się w miejscach kultu religijnego własne
138 Prawo ochrony środowiska 379 1 wójt jako organ wykonawczy sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym swoją właściwością własne
139 Prawo ochrony środowiska 323 2 wójt jako organ zarządzający występowanie z roszczeniem wobec podmiotu odpowiedzilanego za wywołanie bezpośredniego zagrożenia szkodą lub wyrządzenie szkody środowisku poprzez bezprawne oddziaływanie, o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i podjęcia środków zapobiegawczych własne
140 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 39 1 wójt jako organ administracji przyjmowanie informacji określonych kategorii podmiotów zbierających zużyty sprzęt o danych firmy oraz adresach punktów zbierania zużytego sprzętu własne w analogicznym zakresie przekazywane są informacje o zmianach (ust. 2) oraz o zakończeniu działalności (ust. 3)
141 Izby rolnicze 35 4 wójt jako organ administracji przekazywanie kwartalnych informacji o stanie i terminach realizacji dochodów izb pochodzących z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby własne
143 Izby rolnicze 35 2 wójt jako organ wykonawczy odprowadzanie odpisu z podatku rolnego stanowiącego dochód izb rolniczych własne
147 Inspekcja Ochrony Środowiska 8a 1 rada gminy rozpatrywanie informacji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stanie środowiska własne
148 Inspekcja Ochrony Środowiska 8a 1 wójt jako organ zarządzający przyjmowanie informacji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla danego terenu własne
149 Inspekcja Ochrony Środowiska 8a 3 wójt jako organ zarządzający kierowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska uzasadnionego wniosku o podjęcie należących do jego działań i kompetencji zmierzających do usunięcia istniejącego bezpośredniego zagrożenia środowiska własne
150 Udostępnianie informacji o środowisku 25 8 wójt jako organ administracji udostępnianie na stronie BIP określonych ustawą dokumentów własne
151 Udostępnianie informacji o środowisku 75 1 4 wójt jako organ administracji wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć, o ile wydanie decyzji nie zostało zastrzeżone dla innego organu własne
152 Opłata produktowa 35 1 wójt jako organ zarządzający sporządzanie rocznego sprawozdania zawierającego informacje o rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych przez gminę lub podmiot działający w ich imieniu oraz o wydatkach poniesionych na te działania własne
153 Opłata produktowa 35 2 wójt jako organ zarządzający przechowywanie przez 5 lat dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów opakowaniowych do odzysku i recyklingu własne
154 Odpady wydobywcze 11 4 wójt jako organ administracji wyrażanie opinii w przedmiocie projektu programu gospodarowania odpadami wydobywczymi własne
155 Odpady wydobywcze 31 3 wójt jako organ administracji przejmowanie na podstawie umowy realizacji obowiązków dotyczących utrzymania, monitoringu oraz działań po zamknięciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części własne
156 Ochrona zdrowia zwierząt 42 1 1 wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomienia posiadacza zwierzęcia w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, w szczególności poronienia u bydła, świń, owiec i kóz, objawów neurologicznych u zwierząt, znacznej liczby nagłych padnięć, zmian o charakterze krost, pęcherzy, adżerek lub wyborczyn na skórze i błonach śluzowych zwierząt kopytnych oraz podwyższonej śmiertelności zwierząt akwakultury własne
157 Ochrona zdrowia zwierząt 49 12 wójt jako organ administracji powoływanie i odwoływanie rzeczoznawców oraz informowanie o tym fackei powiatowego lekarza weterynarii własne
158 Nawozy i nawożenie 18 6 wójt jako organ administracji przyjmowanie kopii planu nawożenia od podmiotu prowadzącego chów lub hodowlę drobiu powyżej 40.000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2.000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior oraz przez niektrych nabywców nawozu naturalnego własne
161 Obszary morskie RP i administracja morska 42 4 wójt jako organ zarządzający wyrażanie opinii w przedmiocie niektórych decyzji administracyjnych wydawanych przez administrację morską własne
166 Obszary morskie RP i administracja morska 37 4 wójt jako organ zarządzający uzgadnianie planów i projektów związanych z zagospodarowaniem morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego własne
169 Lecznictwo uzdrowiskowe 39 1 wójt jako organ wykonawczy sporządzanie operatu uzdrowiskowego własne
171 Lecznictwo uzdrowiskowe 43 1 wójt jako organ wykonawczy sporządzanie operatu uzdrowiskowego nie rzadziej niż raz na 10 lat własne
172 Lecznictwo uzdrowiskowe 46 ogólne realizowanie zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska własne
174 Szczególne zasady odbudowy 13b 1 wójt jako organ zarządzający występowanie do starosty z wnioskiem o wpisanie obszaru, na którym nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów w wyniku osunięcia ziemi, o wpisanie do rejestu prowadzonego przez starostę własne
176 Szczególne zasady odbudowy 13c 5 wójt jako organ administracji prowadzenia spraw ustalenia i wypłaty odszkodowania oraz wykupu nieruchomości własne
178 Szczególne zasady odbudowy 13f 1 wójt jako organ wykonawczy składanie wniosków co do nieruchomości objętych miejscowym planem odbudowy, w odniesieniu do których istnieje konieczność wywłaszczenia na rzecz gminy w celu realizacji miejscowego planu odbudowy własne
183 Prawo geologiczne i górnicze 47 7 wójt jako organ zarządzający żądanie od Skarbu Państwa nieodpłatnego udostępnienia wyników prac geologicznych dotyczących terenów gminnych w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań własnych własne
185 Ochrona terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady 4 3 wójt jako organ zarządzający opiniowanie granic Pomników Zagłady własne
186 Ochrona terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady 15 1 wójt jako organ zarządzający wydawanie opinii w przedmiocie decyzji wojewody wprowadzajacych ograniczenia na terenie Pomnika Zagłady i jego strefy ochronnej oraz decyzji o wywłaszczaniu nieruchomości na cele ochrony Pomnika Zagłady własne
194 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 8 3 wójt jako organ administracji powoływanie gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalanie w drodze regulaminu jej organizacji i trybu działania własne
195 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 8 4 wójt jako organ administracji powierzanie gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej powołanej w innej gminie pełnienia funkcji organu doradczego własne
196 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 14 5 wójt jako organ administracji wykonywanie analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzania planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium własne
197 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 31 1 wójt jako organ wykonawczy prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzenie materiałów związanych z nimi oraz odpowiedzialność za przechowywanie ich oryginałów, w tym również uchylonych i nieobowiązujących własne
198 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 32 1 wójt jako organ zarządzający analizowanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenianie postępu w opracowywaniu planów miejscowych i opracowywanie wieloletnich programów ich sporządzania własne
199 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 41 1 6 wójt jako organ administracji wydawanie opinii w przedmiocie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa własne
200 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 44 2 wójt jako organ wykonawczy uzgodnienie terminu realizacji przeidzianej w planie zagospodarowania przestrzennego wojewóztwa inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i warunków wprowadzenia ich do planu miejscowego własne
201 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 51 1 1 wójt jako organ administracji ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim własne
202 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 51 1 2 wójt jako organ administracji ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym własne
203 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 57 2 wójt jako organ administracji prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym własne
204 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 59 3 wójt jako organ administracji nakazywanie właścicielowi lub uzytkownikowi wieczystemu nieruchomości wstrzymania uzytkowania terenu z wyznaczeniem terminu, w którym należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy albo przywrócenia poprzedniego sposobu zagospdoarowania w przypadku zmiany zagospodarowania terenu bez uzyskania wymaganej prawem decyzji o warunkach zabudowy własne
205 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 60 1 wójt jako organ administracji ustalanie warunków zabudowy terenu własne
206 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 67 1 wójt jako organ administracji prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy własne
207 Prawo wodne 28 2 wójt jako organ administracji wyznaczanie części nieruchomości umożliwiajacych dostęp do wody własne
208 Prawo farmaceutyczne 94 2 wójt jako organ zarządzający opiniowanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych własne
209 Funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 7 2 wójt jako organ zarządzający opiniowanie projektu programu przemieszczeń pracowników likwidowanej kopalni własne
217 Prawo przewozowe 8 1 1 wójt jako organ administracji ograniczenie obowiązku przewozu w gminnym regularnym przewozie osób ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa albo w przypadku klęski żywiołowej własne
218 Prawo przewozowe 9 1 2 wójt jako organ administracji nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przeozowego w przypadku klęski żywiołowej własne
219 Cmentarze i chowanie zmarych 6 1 wójt jako organ administracji wydawanie decyzji o użyciu terenu cmentarnego na inny cel po upływie 40 lat od dnia ostatniego pochowania zwłok na cmentarzu własne
220 Cmentarze i chowanie zmarych 21 1 wójt sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych do niej własne
221 Prawo geodezyjne i kartograficzne 29 3 wójt jako organ administracji dokonywanie rozgraniczenia nieruchomości własne w określonych wypadkach postępowanie pod względem merytorycznym kończy się ugodą graniczną
222 Prawo geodezyjne i kartograficzne 47a 5 wójt jako organ administracji ustalanie numerów porządkowych budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi własne
223 Prawo geodezyjne i kartograficzne 47a 1 1 wójt jako organ administracji prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów własne
224 Prawo geodezyjne i kartograficzne 47a 1 2 wójt jako organ wykonawczy umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w miastach oraz innych miejscowościach na obszarze gminy własne
226 Bezpieczeństwo imprez masowych 24 wójt jako organ administracji wydawanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej własne
229 Bezpieczeństwo imprez masowych 32 wójt jako organ administracji zakazywanie przeprowadzenia imprezy masowej w przypadku naruszenia warunków bezpieczeństwa stanowiących podstawę do wcześniejszego wydania zezwolenia na przeprowadzenie tej imprezy własne
230 Policja 6d 1 wójt opiniowanie powołania i odwołania komendanta komisariatu Policji własne
231 Policja 6d 4 wójt wyrażanie opinii o powierzeniu na okres nie dłuższy niż 3 miesięcy stanowiska komendanta komisariatu Policji jednemu z jego zastępców, a w razie braku zastępców - innemu policjantowi własne
232 Policja 8a 2 wójt wyrażanie opinii o mianowaniu i zwalnianiu ze stanowiska kierownika rewiru oraz kierownika posterunku Policji własne upoważnienie może być przekazane organowi wykonawczemu jednostki pomocniczej gminy
233 Policja 10 1 wójt i rada gminy przyjmowanie rocznego sprawozdania komendanta Policji ze swojej działalności wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego własne składane corocznie oraz na każde żądanie w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego
235 Policja 11 1 wójt prawo żądania od właściwego komendanta Policji przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegajacych naruszeniu prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznegi własne
236 Policja 13 4 rada gminy składanie wniosku o zwiększenie liczby etatów Policji w rewiarach dzielnicowych i posterunkach Policji na terenie gminy ponad liczbę ustaloną zgodnie z algorytmem pod warunkiem zapewnienia pokrywania kosztów utrzymania etatów Policji przez okres co najmniej 5 lat własne
237 Policja 13 4 wójt jako organ wykonawczy zawieranie porozumienia z właściwym komendantem wojewódzkim Policji w przedmiocie zwiększenia liczby etatów Policji w rewirach dzielnicowych i posterunkach Policji na terenie gminy ponad liczbę ustaloną zgodnie z algorytmem własne
238 Policja 13 4a rada gminy przekazywanie środków finansowych stanowiacych dochody własne gminy dla Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej lub nagrodę za osiągnięcia w służbie własne
239 Policja 13 4a wójt jako organ wykonawczy zwieranie porozumienia z właściwym komendantem powiatowym (miejskim) w przedmiocie warunków przekazania Policji środków z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służbyb ponadnormatywnej lub nagrodę za osiągnięcia w służbie własne
240 Państwowa Inspekcja Sanitarna 12a 3b wójt jako organ zarządzający występowanie do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego z wniosekim o podjęcie działań zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego na terenie gminy, w szczególności zagrożenia życia lub zdrowia ludzi własne
241 Państwowa Straż Pożarna 14 3 wójt jako organ zarządzający wydawanie komendatnowi powiatowemu Państwowej Strazy Pożarnej polecenia podjęcia działań w zakresie właściwości Państwowej Straży Pożarnej, zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa wspólnoty samorządowej, w szczególności życia lub zdrowia własne
242 Państwowa Straż Pożarna 19b - 1 rada gminy pokrywanie cześci kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej własne
243 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 17 6 wójt jako organ administracji pełnienie zadań terenowego organu obrony cywilnej własne
244 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 31 2 wójt jako organ administracji prowadzenie rejestracji wojskowej na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej własne
245 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 31a 7 wójt jako organ administracji wzywanie osoby podlegającej rejestracji do zgłoszenia się do rejestracji w określonym miejscu i terminie własne
246 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 31a 9 wójt jako organ administracji nakładanie na osoby, które nie zgłosiły się bez uzasadnionej przyczyny do rejestracji, grzywny w celu przymuszenia albo zarządzanie przymusowego doprowadzenia przez Policję do urzędu gminy własne
247 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 32 7 1 wójt jako organ administracji sprawdzanie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej własne
248 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 32 8 wójt jako organ administracji wzywanie zobowiązanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej własne
249 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 32 9 wójt jako organ administracji prowadzenie listę stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej oraz wypłacanie świadczeń w czasie kwalifikacji wojskowej własne
250 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 32 10 wójt jako organ administracji nakładanie na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej, która bez uzasadnionej przyczyny nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej, grzywny w celu przymuszenia albo zarządzanie przymusowego doprowadzenia takiej osoby przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji własne
251 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 32 11a wójt jako organ administracji wykonywanie czynności związanych z przyjęciem wniosków o orzeczenie konieczności sprawowania przez oosby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny własne
253 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 53 3 1 wójt jako organ administracji dokonywanie zameldowania osób podlegajacych obowiązkowi czynnej służby wojskowej po uprzednim wymeldowaniu się ich z poprzedniego miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące (wojskowy obowiązek meldunkowy) własne o zameldowaniu zawiadamiani się wojskowi komendanci uzupełnień oraz wójtowie właściwi ze względu na poprzednie miejsce pobbytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące
254 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 54 1a 3 wójt jako organ administracji zamieszczanie danych w wojskowych dokumentach osobistych w zakresie obowiązku meldunkowego własne
255 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 60 4 1 wójt jako organ administracji zorganizowanie doręczania i doręczanie w gminach kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, okresowej służby wojskowej, pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa, oraz do czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny własne
256 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 60 6 wójt jako organ administracji rozplakatowanie obwieszczeń o powołaniu osób do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny własne
262 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 131 6 wójt jako organ administracji wypłacanie należności i opłat ustalonych na podstawie art.. 131 ust. 5a własne
263 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 138 3 wójt jako organ zarządzający tworzenie formacji obrony cywilnej własne
264 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 143 2 wójt jako organ zarządzający przeznaczanie osób na stanowisko komendanta formacji obrony cywilnej własne
265 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 173 2 wójt jako organ zarządzający nakładanie obowiązków w zakresie przygotowania do samoobrony osób posiadających obywatelstwo polskie własne
269 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 211 1 wójt jako organ administracji wzywanie posiadacza nieruchomości lub rzeczy ruchomej, wobec którego wydano decyzję administracyjną o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, do wykonania tego świadczenia własne
271 Zapasy ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego 43 2 2 wójt jako organ administracji kontrola przestrzegania wprowadzonych przez Radę Ministrów ograniczeń mających na celu zmniejszenie zużycia paliw przez odbiorców, w szczególności ograniczeń sprzedaży paliw przez sprzedaż tych paliw na podstawie wydanych odbiorcom pisemnych upoważnień do zakupu określonej ilości paliw w określonym czasie, zakazu organizacji imprez motorowych, ograniczeń funkcjonowania transpotu towarów i osób własne
272 Ochrona przeciwpożarowa 9 wójt jako organ zarządzający przyjmowanie zawiadomień o zauważonych pożarach, klęskach żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeniach własne
273 Ochrona przeciwpożarowa 14 5 wójt jako organ zarządzający koordynowanie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gasniczego na obszarze gminy własne
274 Ochrona przeciwpożarowa 32 3a wójt jako organ zarządzający zatrudnianie komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej własne
275 Ochrona przeciwpożarowa 17 1 wójt jako organ zarządzający tworzenie, przekształcania lub likwidowanie gminnych zawodowych straży pożarnych własne dyskusyjne przyporządkowanie kompetencji, przepis posługuje się pojęciem organu gminy, wg zasad ogólnych powinna to być rada gminy, jednakże uwzględniając przewidzianą w przepisie formę działania (zarządzenie) można przypuszczać, że będzie to jednak wójt
276 Ochrona przeciwpożarowa 18 wójt jako organ zarządzający określanie organizacji i szczegółowych zasad funkcjonowania gminnej zawodowej straży pożarnej własne
278 Ochrona przeciwpożarowa 28 2 wójt jako organ wykonawczy wypłacanie ekwiwalentu przysługującego członkowi ochotniczej strazy pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym własne
279 Ochrona przeciwpożarowa 32 2 rada gminy ponoszenie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej własne obowiązki są sprecyzowane w ust. 3
280 Ochrona przeciwpożarowa 32 3b rada gminy przekazywanie ochotniczym strażom pożarnym środków pieniężnych w formie dotacji własne formą jest przewidzenie środków w budżecie gminy
281 Stan klęski żywiołowej 8 1 wójt jako organ zarządzający kierowanie działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej, jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono tylko na obszarze gminy własne zakres uprawnień sprecyzowany w art.. 9 ust. 1-3
282 Stan klęski żywiołowej 15 wójt jako organ zarządzający współdziałanie i wzajemne przekazywanie informacji w zakresie zapobiegania skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwania własne
283 Stan klęski żywiołowej 22 1 wójt jako organ administracji wprowadzanie świadczeń osobistych i rzeczowych, jeżeli siły i środki, którymi dysponuje wójt są niewystarczające własne
285 Stan klęski żywiołowej 26 wójt jako organ zarządzający zobowiązywanie redaktorów naczelnych dzienników oraz nadawców programów radiowych i telewizyjnych do nieodpłatnego, niezwłoczenego publikowania lub zamieszczania komunikatów związanych z działaniami w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia własne
286 Świadczenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych 3 1 wójt jako organ administracji wprowadzenie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na cele zorganizowanej akcji społecznej własne
287 Świadczenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych 5 1 wójt jako organ administracji powoływanie do wykonania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych własne nie ma jasnej korelacji pomiędzy tą kompetencją, a kompetencją wynikającą z art.. 3 ust. 1
288 Prawo budowlane 89c 1 wójt jako organ zarządzający wydawanie właściwemu powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego polecenia podjęcia działań zmierzajacych do usunięcia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych własne
291 Straże gminne 3 1 wójt jako organ wykonawczy zawieranie poorzumienia o utworzeniu wspólnej straży gminnej własne
293 Straże gminne 6 2 wójt jako organ wykonawczy nadawanie regulaminu straży gminnej umiejscowionej w strukturze urzędu własne
294 Straże gminne 7 1 wójt jako organ wykonawczy zatrudnianie komendanta straży gminnej własne
296 Straże gminne 9 1 wójt jako organ wykonawczy sprawowanie nadzoru nad działalnością straży własne
297 Ubezpieczenia obowiązkowe 84 3 1 wójt jako organ administracji obowiązek przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników własne
298 Ubezpieczenia obowiązkowe 84 4 1 wójt jako organ administracji obowiązek przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych własne
299 Ubezpieczenia obowiązkowe 90 2 wójt jako organ administracji wzywanie do uiszczenia opłaty z tytułu niezawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, albo do przedstawienia dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego własne
300 Broń i amunicja 47 wójt jako organ administracji zatwierdzanie regulaminu strzelnicy własne
301 Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców 6 2 wójt jako organ administracji zgłaszanie żądania stwierdzenia nieważności nabycia nieruchomości dokonanego wbrew przepisom ustawy własne
313 Kodeks karny wykonawczy wójt jako organ administracji wyznaczanie miejsc, w których może być wykonywana nieodpłatna, kontrolowna praca na cele społeczne własne
315 Przeciwdziałanie narkomanii 10 5 wójt jako organ wykonawczy powoływanie pełnomocnika ds. przeciwdziałania narkomanii własne
322 Przeciwdziałanie narkomanii 11 1 wójt jako organ wykonawczy przedkładanie radzie gminy raportu z wykonania w danym roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii własne
323 Przeciwdziałanie narkomanii 11 2 wójt jako organ wykonawczy sporządzanie i przesyłanie do Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii informacji z realizacji działań podejmowanych w danym roku a wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii własne
324 Zarządzanie kryzysowe 19 1 wójt jako organ zarządzający wskazanie wójta jako organu właściwego w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy własne doprecyzowanie zakresu zadań znajduje się w ust. 2; wśród wymienionych tam zadań znajduje się również opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego
325 Zarządzanie kryzysowe 19 4 wójt jako organ zarządzający powoływanie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, określanie jego składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy własne
326 Zarządzanie kryzysowe 19 6 wójt jako organ zarządzający kierowanie pracami gminnego zespołu zarządzania kryzysowego własne
327 Zarządzanie kryzysowe 20 1 wójt jako organ zarządzający zapewnianie realizacji katalogu zadań z zakresu zarządzania kryzysowego własne
330 Zarządzanie kryzysowe 26 4 rada gminy tworzenie w budżecie gminy rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu własne
332 Zakwarterowanie Sił Zbrojnych RP 71 6 wójt jako organ administracji informowanie mieszkańców o utworzeniu strefy niebezpieczeństwa na obszarach zamieszkałych i wporwadzeniu obowiązku czasowej ewakuacji oraz zakazu wstępu na ten obszar własne
333 Prawo o zgromadzeniach 6 3 rada gminy określanie miejsca, w których organizowanie zgromadzeń publicznych nie wymaga zawiadomienia własne
338 Zbiórki publiczne 2 1 1 wójt jako organ administracji wydawanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, jeśli ma być przeprowadzona na obszarze gminy lub jego cześci własne
339 Zbiórki publiczne 8 1 wójt jako organ administracji kontrola przebiegu zbiórki publicznej, na którą wójt wydał pozwolenie własne
340 Zbiórki publiczne 10 1 wójt jako organ administracji cofanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, jeżeli zbiórka jest przeprowadzana niezgodnie z postanowieniami ustawy o zbiórkach publicznych, lub jeżeli ujawnione zostanie, że dalsze prowadzenie zbiórki może zagrażać bezpieczeństwu, spokojowi lub porządkowi publicznemu, albo jeżeli zostanie stwierdzone, że ofiary, uzyskiwane za zbiórki, nie są przeznaczane na właściwy cel własne
342 Prawo o aktach stanu cywilnego 6 3 wójt zatrudnianie innej osoby na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego w gminach powyżej 50.000 mieszkańców własne
343 Prawo o aktach stanu cywilnego 6 4 wójt możliwość zatrudniania innej osoby na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego w gminach poniżej 50.000 mieszkańców własne
344 Prawo o aktach stanu cywilnego 6 5 wójt zatrudnianie innej osoby na stanowisku zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego własne
345 Prawo o aktach stanu cywilnego 6 1 kierownik usc dokonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego (sporządzanie aktów urodzenia, aktów małżeństwa i aktów zgonu) własne klauzula generalna, późniejsze przepisy dokonują uszczegółowienia procedury jednakże bez wyraźnej normy kompetencyjnej
346 Prawo o aktach stanu cywilnego 25 kierownik usc udostępnianie ksiąg stanu cywilnego upoważnionych przedstawicielom organów państwowych oraz instytucji naukowych w celu przeglądania własne
348 Prawo o aktach stanu cywilnego 34 kierownik usc odtworzenie aktu stanu cywilnego własne ust. 1-3
349 Prawo o aktach stanu cywilnego 73 1 kierownik usc wpisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego własne
350 Prawo o aktach stanu cywilnego 70 kierownik usc zarejestrowanie w polskich księgach stanu cywilnego zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły za granicą własne
351 Prawo o aktach stanu cywilnego 50 1 kierownik usc odmowa przyjęcia oświadczenia o wyborze dla dziecka więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszajacego,nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia niepozwalającego odróżnić płci dziecka własne
352 Prawo o aktach stanu cywilnego 50 2 kierownik usc wpisywanie do aktu urodzenia jednego z imion zwykle w kraju używanych, jeżeli przy sporządzaniu aktu urodzenia rodzice nie dokonali wyboru imienia dziecka własne
353 Prawo o aktach stanu cywilnego 51 1 kierownik usc przyjmowanie pisemnego oświadczenia o zmianie imienia (imon) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzania własne możliwe w terminie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia
354 Prawo o aktach stanu cywilnego 71 1 kierownik usc wydawanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemajacy obywatelstwa żadnego państwa może zawrzeć małżeństwo zgodnie z prawem polskim własne
355 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 74 1 wójt przyjmowanie do protokołu oświadczenia koniecznego do uznania ojcostwa w razie niezbepieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi własne kompetencja przysługuje również sekretarzowi gminy
356 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 88 3 kierownik usc przyjmowanie zgodnego oświadczenia małżonków o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka własne może być złożone jedynie przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka
357 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 90 1 kierownik usc przyjmowanie zgodnego oświadczenia małżonków - rodzica małoletniego dziecka i współmałżonka, który nie jest rodzicem tego dziecka - że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko własne
358 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 1 1 kierownik usc przyjmowanie jednocześnie obecnych mężczyny i kobiety oświadczeń o wstąpieniu ze sobą w związek małżeńskich własne
359 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 1 2 kierownik usc sporządzanie aktu małżeństwa z konstytutywnym skutkiem dla zawarcia małżeństwa podlegającego prawu wewnętrznemu niektórych kościołów albo innych związków wyznaniowych własne
360 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 4 kierownik usc zezwalanie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia przez osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński zapewnienia o braku wiedzy o isnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa własne
361 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 4in1 1 kierownik usc wydawanie osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo religijne ze skutkami dla prawa cywilnego, zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci własne
362 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 25 1 kierownik usc przyjmowanie oświadczenia o nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa własne
363 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 59 kierownik usc przyjmowanie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do naziwska, które nosił przed zawarciem małżeństwa własne możliwe do złożenia w ciągu trzech miesiący od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu
364 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 73 1 kierownik usc przyjmowanie oświadczenia o ojcostwie dziecka (uznaniu ojcostwa) własne
365 Ordery i odznaczenia 33 2a wójt jako organ administracji wręczanie w imieniu Prezydenta Odznaki Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie własne
368 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 5 6 wójt gminy prowadzenie jednostek organizacyjnych prowadzących działania na rzecz organizacji pozarządowych własne
372 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 11 1 1 wójt jako organ wykonawczy wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wskazane w ustawie własne
373 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 11 1 2 wójt jako organ wykonawczy powierzanie w sferze określonych zadań publicznych realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom wskazanym w ustawie własne dalsze przepisy ustawy regulują szczegółowo tryb zlecania stanowiąc podstawę do poszczególnych działań
375 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 19c 2 wójt jako organ wykonawczy ocena wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej własne
376 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 19d wójt jako organ wykonawczy zawieranie na czas określony umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej z wnioskodawcą własne
377 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 19g wójt jako organ wykonawczy opracowywanie wspólnie z wykonawcą dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogramu i kosztorysu własne
378 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 41e 2 wójt jako organ wykonawczy tworzenie gminnej rady działalności pożytku publicznego własne
380 Narodowy spis powszechny 15 3 wójt jako organ administracji kierowanie pracami spisowymi na terenie gminy jako gminnego komisarza spisowego własne
381 Kodeks Cywilny 79 wójt jako organ administracji poświadczenie podpisu osoby składającej podpis w imieniu i na życzenie osoby nie mogącej pisać, lecz mogącej czytać własne
382 Kodeks Cywilny 951 1 wójt jako organ administracji przyjmowanie testamentu urzędowego własne
383 Gospodarka nieruchomościami 93 4 wójt jako organ administracji opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowości, a w przypadku braku takiego planu - warunkami zwartymi w ustawie własne
384 Gospodarka nieruchomościami 96 1 wójt jako organ administracji dokonywanie podziału nieruchomości własne
385 Gospodarka nieruchomościami 96 2 wójt jako organ administracji wyrażanie opinii o zgodności podziału orzekanego przez sąd z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo warunkami ustawowymi własne
386 Groby i cmentarze wojenne 7 wójt jako organ administracji bezpośredni dozór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych własne
387 Usługi turystyczne 38 2 wójt jako organ administracji zaszeregowanie pól biwakowych i prowadzenie ich ewidencji własne
388 Usługi turystyczne 38 3 wójt jako organ administracji zaszeregowanie innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, w tym wynajmowanych przez rolników pokoi i miejsc do ustawiania namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych i prowadzenie ich ewidencji własne
389 Renta socjalna 12b 2 wójt jako organ administracji potwierdzanie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej własne
404 Prawo o ruchu drogowym 95a 4 wójt jako organ administracji potwierdzanie spełniania wymagań w zakresie badań lekarskich i psychologicznych przez kierującego pojazdem uprzwywilejowanym ochotniczej straży pożarnej własne
405 Prawo o ruchu drogowym 140i 3 wójt jako organ administracji wskazywanie członków do składu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeńśtwa Ruchu Drogowego własne
409 Swoboda działalności gospodarczej 78 1 wójt jako organ administracji zawiadamianie właściwych organów administracji publucznej w razie powzięcia wiadomości o wykonywaniu działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami ustawy, a także w razie stwierdzenia: zagrożenia życie lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub naruszenia środowiska w wyniku wykonywania tej działalności własne
410 Swoboda działalności gospodarczej 78 2 wójt jako organ administracji przyjmowanie powiadomień o podjętych czynnościach własne
411 Swoboda działalności gospodarczej 78 3 wójt jako organ administracji nakazywanie wstrzymania wykonywania działalności gospodarczej na czas niezbędny, nie dłuższy niż 3 dni, w przypadkach określonych w ustawie własne
412 Prawo pocztowe 37 3 wójt jako organ zarządzający uzgadnianie instalowania i użytkowania przez operatora publicznego na terenach wiejskich lub obszarach o rozproszonej zabudowie własnych oddawczych skrzynek pocztowych własne
418 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi 4in1 2 wójt jako organ wykonawczy powoływanie pełnomocnika w celu realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych własne
419 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi 4in1 3 wójt jako organ wykonawczy powoływanie gminnej komisji rozwiązywanie problemów alkoholowych własne
420 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi 18 1 wójt jako organ administracji zezwalanie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spozycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży własne
421 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi 25 gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych kierowanie na badanie przez biegłego osób, które w związku z naduzywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny własne
422 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi 39 rada miasta tworzenie izb wytrzeźwień własne kompetencja przysługuje w miastach liczących ponad 50 tys. mieszkańców
423 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi 39 burmistrz prowadzenie izb wytrzeźwień własne kompetencja przysługuje w miastach liczących ponad 50 tys. mieszkańców
424 Cmentarze i chowanie zmarych 10 3 wójt jako organ wykonawczy chowanie zwłok niepochowanych przez najbliższą pozostałą rodzinę osoby zmarłej, nieprzekazanych publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych własne
427 Prawo wodne 43 3c wójt jako organ wykonawczy przedkładanie marszałkowi województwa corocznie informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w województwie własne
428 Prawo wodne 163b 5 wójt jako organ administracji przekazywanie społeczeństwu informacji dotyczącej jakości wody w kąpielisku w sposób niebudzący wątpliwości co do stwierdzonych zagrożeń własne
433 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 87 5 wójt sporządzanie sprawozdania z realizacji gminnego pragramu opieki nad zabytkami własne obligatoryjne z częśtotliwością dwuletnią
434 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 22 4 wójt prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy własne
435 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 32 1 3 wójt przyjmowanie zawiadomień o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jeżeli ten, kto dokonał okdrycia, nie może zawiadomić właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków własne wójt przekazuje zawiadomienie niezwłocznie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków
436 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 33 1 wójt przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, o ile znalazca nie ma możliwości zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytku własne wójt przekazuje zawiadomienie niezwłocznie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków
437 Organizowanie i prowadzenie działalności kuturalnej 4 ogólne sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną polegającego na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami własne
438 Organizowanie i prowadzenie działalności kuturalnej 9 1 ogólne organizowanie działalności kulturalnej poprzez tworzenie samorządowych instytucji kultury, dla których prowadzenie takich działalności jest podstawowym celem statutowym własne zadanie własne o charakterze obowiązkowym
439 Organizowanie i prowadzenie działalności kuturalnej 11 rada gminy wydawanie aktu o utworzeniu instytucji kultury, określający jej nazwę, rodzaj, siedzibę i przedmiot działania własne
440 Organizowanie i prowadzenie działalności kuturalnej 12 rada gminy zapewanianie instytucji kultury środków niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnego oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona własne
441 Organizowanie i prowadzenie działalności kuturalnej 13 1 rada gminy nadawanie statutu samorządowym instytucjom kultury własne
442 Organizowanie i prowadzenie działalności kuturalnej 15 1 wójt jako organ wykonawczy powoływanie i odwoływanie dyrektora instytucji kultury własne w samorządowych instytucjach kultury wymienionych w wykazie określonym przez ministra właściwego do spraw kulturi i ochrony dziedzictwa narodowego kandydat na stanowisko dyrektora wyłaniany jest w drodze konkursu
443 Organizowanie i prowadzenie działalności kuturalnej 18 1 rada gminy połączenie lub podział instytucji kultury własne
444 Organizowanie i prowadzenie działalności kuturalnej 22 1 rada gminy likwidowanie instytucji kultury w szczególnie uzasadnionych przypadkach własne
445 Organizowanie i prowadzenie działalności kuturalnej 34 1 wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu imprezy artystycznej lub rozrywkowej poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy własne
446 Organizowanie i prowadzenie działalności kuturalnej 35 wójt jako organ administracji wydawanie zakazu odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach lub nie zostały spełnione wymagania dotyczące pomieszczeń, obiektów lub miejsc, w których odbywają się imprezy artystyczne i rozrywkowe, a także warunki wobec urządzeń technicznych używanych przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania własne
451 Muzea 26 1 wójt jako organ wykonawczy w razie likwidacji muzeum samorządowego zapewnianie muzealiom warunków należytego przechowywania własne
452 Muzea 26 2 wójt jako organ wykonawczy prawo pierwszeństwo nabycia muzealiów po zlikwidowanym muzeum samorządowym własne
453 Biblioteki 19 2 gmina organizowanie i prowadzenie co najmniej jednej gminnej biblioteki publicznej, wraz z odpowiednią liczbą filii i oddziałów oraz punktów bibliotecznych własne
454 System oświaty 5 9 rada gminy tworzenie jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oraz organizowanie wspólnej obsługi administracyjnejm finansowej i organizacyjnej prowadzonych szkół i placówek własne
455 System oświaty 6 1 2 rada gminy ustalanie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu publicznym - nie krótszego niż 5 godzin dziennie własne
456 System oświaty 6 2 rada gminy ustalanie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego własne
457 System oświaty 7a 4 rada gminy składanie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w prowadzonej szkole własne
458 System oświaty 7a 6 4 rada gminy składanie zobowiązania do ponoszenia, z dochodów własnych, kosztów kształcenia w oddziale międzynarodowym przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły własne
459 System oświaty 7d rada gminy likwidowanie oddziału międzynarodowego po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki własne
460 System oświaty 14 5 rada gminy ustalanie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne i publiczną inną formę wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania własne
461 System oświaty 58 6 rada gminy wydawanie aktu założycielskiego i nadawanie pierwszego statutu szkole lub placówce własne
462 System oświaty 59 1 rada gminy likwidowanie szkoły publicznej po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki własne
463 System oświaty 62 1 rada gminy łączenie w zespół szkół różnych typów lub placówek własne
464 System oświaty 62 5 rada gminy dokonywanie zmian strukturalnych w zespole szkół lub placówek (wyłączanie szkół lub placówek z zespołu, włączanie do zespołu innych szkół lub placówek) oraz rozwiązywanie zespołu własne
465 System oświaty 5 7 wójt jako organ wykonawczy odpowiedzialność za działalność szkół i placówek gminnych, w szczególności: zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki; wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbedny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych własne
466 System oświaty 36 2 wójt jako organ wykonawczy powoływanie na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki osoby nie będącej nauczycielem własne
467 System oświaty 36a 1 wójt jako organ wykonawczy powierzanie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki własne
468 System oświaty 36a 4 wójt jako organ wykonawczy powierzanie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki w sytuacji, gdy do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata własne
469 System oświaty 36a 5 wójt jako organ wykonawczy powierzanie pełnienia obowiązków dyrektora szkoła wicedyrektorowi a w jego braku - nauczycielowi tej szkoły na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy własne
470 System oświaty 36a 6 wójt jako organ wykonawczy powoływanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły lub placówki własne
471 System oświaty 36a 10 wójt jako organ wykonawczy określanie składu komisji konkursowej w przypadku szkół i placówek nowo zakładanych własne
472 System oświaty 36a 14 wójt jako organ wykonawczy przedłużanie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki na kolejne okresy własne
473 System oświaty 38 1 wójt jako organ wykonawczy odwoływanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w sytuacjach przewidzianych prawem własne
474 System oświaty 39 4a wójt jako organ wykonawczy uczestniczenie w ustalaniu przez dyrektora liceum profilowanego profili kształcenia ogólnozawodowego prowadzonych w tym liceum własne
475 System oświaty 39 5 wójt jako organ wykonawczy uczestniczenie w ustalaniu przez dyrektora szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, zawodów, w których kształci szkoła własne
476 System oświaty 62 6 wójt jako organ wykonawczy zawarcie porozumienia w przedmiocie utworzenia zespołu, w skład którego wchodzą szkoły lub placówki albo szkołu i placówki prowadzone przez różne organy własne
477 System oświaty 71c 1 wójt jako organ wykonawczy zawieranie umowy z zakładem opieki zdrowotnej, a także jednostką pomocy społecznej, w których zorganizowana jest szkoła specjalna, w przedmioecie warunków korzystania z pomieszczeń dla prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowawczych oraz ponoszenia kosztów utrzymania tych pomieszczeń własne
478 System oświaty 7 1d wójt jako organ administracji wyrażanie zgody na zatrudnienie w szkole lub placówce osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zająć z zakresu kształcenia zawodowego własne
479 System oświaty 34 2 wójt jako organ administracji uzgadnianie opracowanego przez dyrektora szkoły lub placówki programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania własne
480 System oświaty 34a wójt jako organ wykonawczy sprawowanie nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych własne
481 System oświaty 37 1 wójt jako organ administracji wyrażanie opinii o powierzeniu stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych przez dyrektora szkoły oraz odwołania z tych stanowisk własne
482 System oświaty 39 6 wójt jako organ wykonawczy realizacja uprawnień kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami w jednooddziałowych przedszkolach własne
483 System oświaty 41 3 wójt jako organ wykonawczy wyrażanie opinii odnośnie uchylenia uchwały rady pedagogicznej niezgodnej z prawem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny własne
484 System oświaty 58 3 wójt jako organ wykonawczy zezwalanie na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną własne
485 System oświaty 59 3 wójt jako organ wykonawczy przyjmowanie dokumentacji zlikwidowanej szkoły publicznej własne
486 System oświaty 59 4 wójt jako organ administracji przyjmowanie dokumentacji zlikwidowanej szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną własne
487 System oświaty 67a 3 wójt jako organ wykonawczy uczestniczenie w ustalaniu przez dyrektora szkoły warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki własne
488 System oświaty 67a 5 wójt jako organ administracji zwalnianie rodziców albo ucznia z całości lub cześci opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej własne
489 System oświaty 67a 6 wójt jako organ administracji upoważnianie do udzielania zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej dyrektora szkoły własne
490 System oświaty 71b 2b wójt jako organ administracji organizowanie w porozumieniu z dyrektorami przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych specjalnych, a także dyrektorów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych wczesnego wspomagania rozwoju dziecka własne
491 System oświaty 77 6 wójt jako organ wykonawczy umożliwianie w podległych gminie szkołach i placówkach zorganizowania przez szkoły wyższe i kolegia praktyk nauczycielskich oraz współpracowanie w organizacji tych praktyk własne
492 Sport 30 1 wójt jako organ wykonawczy powoływanie rady sportu własne
493 Sport 30 2 wójt jako organ wykonawczy ustalanie składu i zasad powoływania członków rady sportu oraz regulaminu jej działania własne
494 Sport 39 3 gmina zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiacych się w wyznaczonych do tego miejscach oraz uprawiajacych sporty wodne własne zakres sprecyzowany w ust. 4
495 Sport 39 1 gmina zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających ze szlaków górskich, tras narciarskich oraz uprawiających sporty górskie własne zakres sprecyzowany w ust. 2
496 Sport 27 1 gmina tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjajacych rozwojowi sportu własne
497 Sport 27 2 rada gminy określanie warunków i trybu finansowania tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu z jednoczesnym wskazaniem celu publicznego w zakresie sportu, który gmina chce osiągnąć własne
498 Sport 28 1 rada gminy przyznawanie dotacji celowej dla klubu sportowego, działającego na obszarze gminy, niedziałający w celu osiągnięcia zysku własne
499 Sport 31 3 rada gminy określanie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz stypendiów lub nagród dla terenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągającycfh wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sporotwym lub w krajowym współzawoidnictwie sportowym własne
500 Sport 35 2 wójt jako organ wykonawczy składanie wniosków o przyznanie odznak, wyróżnień i nagród pieniężnych trenerom oraz innym osobomk wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu własne
501 Sport 35 6 rada gminy określanie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz rodzaje wyróżnień i wysokość nagród pieniężnych własne
512 Karta Nauczyciela 9g 2 wójt jako organ wykonawczy powoływanie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego własne
513 Karta Nauczyciela 29 1 wójt jako organ wykonawczy zapewnianie szkole podstawowych warunków do realizacji przez nauczyciela zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych własne
514 Karta Nauczyciela 30a wójt jako organ wykonawczy przeprowadzenie analizy poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń własne
515 Karta Nauczyciela 53 3a wójt jako organ wykonawczy wskazywanie szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej szkoły oraz nauczycuela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego szkoła była ostatnim miejscem pracy własne
516 Karta Nauczyciela 53 4 wójt jako organ wykonawczy tworzenie służby socjalnej powołanej do gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych na pozostałych pracowników oraz emerytów, rencistów i nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne własne
517 Karta Nauczyciela 6a 1 3 wójt jako organ administracji składanie wniosku o dokonanie oceny pracy nauczyciela własne
518 Karta Nauczyciela 6a 6 wójt jako organ administracji dokonywanie oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły własne
519 Karta Nauczyciela 6a 13 wójt jako organ administracji składanie wniosku o dokonanie oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu, placówce oraz niektórych kategoriach szkół własne
520 Karta Nauczyciela 9b 4 2 wójt jako organ administracji nadawanie stopnia nauczyciela mianowanego własne
521 Karta Nauczyciela 9b 6 wójt jako organ administracji odmowa nadania stopnia nauczyciela mianowanego własne
522 Karta Nauczyciela 9b 7 1 wójt jako organ administracji rozpatrywanie w II instancji spraw nadania i odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego własne
523 Karta Nauczyciela 9f 1 wójt jako organ administracji wydawanie na wniosek nauczyciela nowego aktu nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego, jeżeli nauczyciel w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia własne
524 Karta Nauczyciela 9g 3 1 wójt jako organ administracji delegowanie przedstawiciela do komisji kwalifikacyjnej dla dyrektora ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego własne
525 Karta Nauczyciela 9g 4 wójt jako organ administracji delegowanie obserwatora prac komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego własne
526 Karta Nauczyciela 18 4 wójt jako organ administracji wyrażanie opinii w przedmiocie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły własne
527 Karta Nauczyciela 18 5 wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomienia o zamiarze przeniesienia nauczyciela religii zatrudnionego na podstawie mianowania, który otrzymał na podstawie odrebnych przepisów skierowanie do innej szkoły własne
528 Karta Nauczyciela 19 1 wójt jako organ administracji przenoszenie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do szkoły, gdzie zaistniała konieczność obsady na stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom programowym szkoły własne
529 Karta Nauczyciela 22 1 wójt jako organ administracji nakładanie na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym lub - za jego zgodą - innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć własne
530 Karta Nauczyciela 26 2 wójt jako organ administracji stwierdzanie wygaśnięcia stosunku pracy dyrektora szkoły własne
531 Karta Nauczyciela 31 wójt jako organ administracji wypłacanie jednorazowej gratyfikacji pieniężnej w wysokości 6-miesięcznego ostatnio pobranego wynagrodzenia zasadniczego nauczycielowi dyplomowanemu, który uzyskał tytuł honorowy profesora oświaty własne
532 Karta Nauczyciela 54 2 wójt jako organ wykonawczy realizacja uprawnień nauczyciela zatrudnionego na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców do lokalu mieszkalnego własne
533 Karta Nauczyciela 54 5 wójt jako organ administracji podwyższanie dodatku nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, na którym występuje deficyt kadr własne
534 Karta Nauczyciela 56 2 wójt jako organ administracji przydzielanie w miarę możliwości nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wsi grunt o powierzchni nie większej niż 0,25 ha do osobistego użytkowania i jego rodziny własne
535 Karta Nauczyciela 61 3 wójt jako organ administracji zwalnianie nauczyciela w całości lub w części z obowiązku zwrotu jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie, jeżeli nauczyciel nie przepracuje w szkole trzech lat własne
536 Karta Nauczyciela 63 2 wójt jako organ administracji występowanie z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone własne
537 Karta Nauczyciela 82 2 wójt jako organ administracji wykonywanie zatarcia kary dyscyplinarnej własne
538 Karta Nauczyciela 83 1 wójt jako organ administracji zawieszanie w pełnieniu obowiązków dyrektora szkoły, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub żłożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i warygodność wysuniętych zarzutów decyzja taka jest celowa własne
539 Karta Nauczyciela 83 1a wójt jako organ administracji zawieszanie w pełnieniu obowiązków dyrektora szkoły, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka własne
540 System informacji oświatowej 4 6 wójt jako organ wykonawczy prowadzenie wskazanych baz danych oświatowych własne kompetencja ta jest doprecyzowywane przez przepisy szczegółowe
543 Zakłady opieki zdrowotnej 34b 2 rada gminy ustalanie wysokości opłaty za pobyt dziecka w publicznym żłobku własne
544 Zakłady opieki zdrowotnej 43h 2 1 rada gminy łączenie publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez tą samą gminę własne
545 Zakłady opieki zdrowotnej 45 1 1 wójt jako organ wykonawczy sprawowanie funkcji przewodniczącego rady społecznej działającej przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej własne
547 Zakłady opieki zdrowotnej 45 8 rada gminy powoływanie i odwoływanie rady społecznej działającej przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej własne
548 Zakłady opieki zdrowotnej 45 8 wójt jako organ wykonawczy zwoływanie pierwszego posiedzenia rady społecznej działającej przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej własne
549 Zakłady opieki zdrowotnej 53 6 gmina wyrażanie albo odmawianie zgody na czynność prawną mającą na celu zmianę wierzyciela zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej własne
551 Zakłady opieki zdrowotnej 67 1 gmina sprawowanie nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej własne przepisy precyzyją uprawnienia podmiotu sprawującego nadzór
553 Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych 75 11 wójt jako organ administracji zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacanie ubezpieczenia za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu własne
554 System ubezpieczeń społecznych 4 2 wójt jako organ administracji wskazanie kompetencji wójta jako płatnika składek w stosunku do osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne własne kompetencje doprecyzowane w art. 6 ust. 2a-2c
555 Zatrudnienie socjalne 3 2 1 gmina tworzenie centrum integracji społecznej własne
556 Zatrudnienie socjalne 18 1 gmina prowadzenie klubów integracji społecznej własne
557 Pomoc społeczna 17 1 gmina wskazanie zakresu zadań należących do zadań o charakterze obowiązkowym własne
558 Pomoc społeczna 17 2 gmina wskazanie zakresu zadań należących do zadań o charakterze fakultatywnym własne
560 Pomoc społeczna 60 2 1 wójt jako organ wykonawczy ustalanie i ogłaszanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym własne
561 Pomoc społeczna 110 3 wójt jako organ zarządzający wydawanie ustaleń ośrodkom pomocy społecznej w zakresie realizacji zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej własne
562 Pomoc społeczna 110 9 kierownik ops składanie radzie gminy corocznego sprawozdania z działalności ośrodka wraz z przedstawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej własne
563 Pomoc społeczna 110 10 rada gminy opracowywanie i kierowanie do wdrożenia lokalnych programów pomocy społecznej własne
564 Pomoc społeczna 61 1 3 wójt jako organ administracji wnoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, jeżeli opłaty te nie są wnoszone przez mieszkańca domu, małżonka, zstępnego, ani wstępnego własne
568 Pomoc społeczna 110 10 rada gminy opracowanie i kierowanie do wdrożenia lokalnych programów pomocy społecznej własne
569 Pomoc społeczna 111 rada gminy tworzenie w celu realizacji zadań pomocy społecznej innych niż ośrodek pomocy społecznej jednostek organizacyjnych własne
570 Pomoc społeczna 49 2 kierownik ops zatwierdzanie indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności własne
571 Pomoc społeczna 49 8 kierownik ops opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osobę bezdomną objętą indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności własne
578 Cmentarze i chowanie zmarych 2 1 wójt jako organ wykonawczy utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi własne
579 Świadczenia rodzinne 22a 1 rada gminy przyznawanie zamieszkałym na terenie gminy osobom jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka własne
586 Przeciwdziałanie pomocy w rodzinie 9a 2 wójt jako organ administracji powoływanie zespołu interdyscyplinarnego własne
588 Przeciwdziałanie pomocy w rodzinie 6 2 1 wójt jako organ zarządzający opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie własne
591 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 6a 1 dyrektor szkoły lub przedszkola w szczególnie uzasadnionych przypadkach udzielanie pomocy w formie posiłku dziecku, które wyraziło chęć zjedzenia posiłku własne
592 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 8 2 wójt jako organ wykonawczy koordynowanie realizacji Programu w gminie własne
593 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 14 3 wójt jako organ wykonawczy składanie wniosku do wojewody o przyznanie dotacji na realizację Programu własne
594 Dodatki mieszkaniowe 7 1 wójt jako organ administracji przyznawanie dodatku mieszkaniowego własne
596 Dodatki mieszkaniowe 7 3 wójt jako organ administracji odmawianie przyznania dodatku mieszkaniowego w sytuacjach przewidzianych w ustawie własne
597 Dodatki mieszkaniowe 7 9 wójt jako organ administracji nakazywanie zwrotu nienależnie pobranych kwot dodatku mieszkaniowego własne
598 Dodatki mieszkaniowe 7 11 wójt jako organ administracji wstrzymywanie wypłaty dodatku mieszkaniowego, jeżeli osoba, której dodatek ten przyznano, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny własne
618 Podatki i opłaty lokalne 1c wójt jako organ wykonawczy kompetencja ogólna - wskazanie jako organu podatkowego właściwego w sprawach podatków i opłat lokalnych własne
619 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 36 4 wójt jako organ administracji pobieranie jednorazowej opłaty (renty planistycznej) ustalonej w planie miejscowym, określonej w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości - jeżeli w związku z uchwaleniem plany miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła własne
620 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 37 7 wójt jako organ administracji ustalanie wysokości renty planistycznej własne
621 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 37 8 wójt jako organ wykonawczy przedstawianie radzie gminy informacji o zgłoszonych żądaniach dotyczących wypłaty odszkodowań z tytułu uniemożliwienia bądź istotnego ograniczenia korzystania z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego, odszkodowań z tytułu obniżenia się wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia takiego planu oraz wydanych decyzjach w przedmiocie wymierzenia renty planistycznej własne
622 Gospodarka nieruchomościami 13 2a rada gminy wyrażanie zgody na darowiznę i odwołanie darowizny stanowiacej przedmiot właśności gminy własne
623 Gospodarka nieruchomościami 25 1 wójt jako organ wykonawczy gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości własne
624 Gospodarka nieruchomościami 98a 1 wójt jako organ administracji ustalanie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału własne
625 Gospodarka nieruchomościami 107 3 wójt jako organ administracji ustalanie terminu i sposobu wnoszenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartościnieruchomości otrzymanych przez poszczególnych właścicieli w wyniku procedury scalenia i podziału w stosunku do wartości nieruchomości dotychczas posiadanych własne
626 Gospodarka nieruchomościami 107 3 rada gminy rozstrzyganie o terminie i sposobie zapłaty opłaty adiacenckiej związanej z procedurą scalania i podziału w przypadku niedojścia do ugody z właścicielami własne
627 Gospodarka nieruchomościami 107 4 wójt jako organ administracji ustalanie opłaty adiacenckiej związanej ze scalaniem i podziałem własne
628 Gospodarka nieruchomościami 109 4 wójt jako organ wykonawczy realizacja prawa pierwokupu nieruchomości własne
629 Gospodarka nieruchomościami 145 1 wójt jako organ administracji ustalanie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi własne
638 Gospodarka nieruchomościami 169 4 rada gminy nadanie mocy urzędowej mapom taksacyjnym i tabelom taksacyjnym własne
639 Gospodarka nieruchomościami 11 1 wójt jako organ wykonawczy reprezentowanie gminy w sprawach gospodarowania nieruchomościami własne
640 Podatek leśny 6 1 wójt jako organ administracji wskazanie jako organu podatkowego właściwego w sprawach podatku leśnego własne
646 Podatek rolny 6a 4a wójt jako organ administracji wskazanie jako organu podatkowego właściwego w sprawach podatku rolnego własne
655 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 1 2 wójt jako organ administracji przekształcanie prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności w przypadku nieruchomości stanowiących własność gminy własne przepisy przewidują kompetencje dla wójta do zawarcia w decyzji dodatkowych elementów obligatoryjnych - opłaty z tytułu przekształcenia oraz bonifikat
659 Opłata skarbowa 12 1 wójt jako organ administracji wskazanie wójta jako organu podatkowego właściwego w sprawach opłaty skarbowej własne
660 Ujawnienie prawa własności 2 3 wójt jako organ wykonawczy obowiązek złożenia wniosków o ujawnienie w ksiągach wieczystych prawa właśności nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego własne
661 Ujawnienie prawa własności 4 1 wójt jako organ wykonawczy obowiązek comiesięcznego składania właściwym wojewodom miesięcznych sprawozdań z wykonania obowiązku złożenia wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności własne
662 Komercjalizacja 69 1 wójt jako organ wykonawczy składanie ministrowi właściwemu do spraw Skabu Państwa informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego; własne
666 Gospodarka komunalna 4 1 2 rada gminy postanawianie o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej własne
668 Gospodarka komunalna 6 1 rada gminy tworzenie, łączenie, przekształcanie w inną formę organizacyjno-prawną i likwidowanie samorządowych zakładów budżetowych własne
669 Gospodarka komunalna 12 4 wójt jako organ wykonawczy pełnienie funkcji zgormadzenia wspólników w jenoosobowych spółkach jednostek samorządu terytorialnego własne
670 Gospodarka komunalna 13 2 wójt jako organ wykonawczy zatwierdzanie regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez spółkę, a także obowiązki spółki wobec odbiorców usług własne
671 Gospodarka komunalna 22 1 rada gminy decydowanie o likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki akcyjnej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wniesienie na pokrycie kapitału spółki wkładu w postaci mienia samorządowego zakładu budżetowego pozostałego po jego likwidacji własne

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..