Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
 1 Ustawa o drogach publicznych 2a 2 x x ogólna kompetencja uprawnienie właścicielskie do dróg gminnych własne  
2 Ustawa o drogach publicznych 13b 7  x  x zarząd drogi lub wójt jako organ wykonawczy pobieranie opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania    
3 Ustawa o drogach publicznych 13d 10  x zarząd drogi lub wójt jako organ wykonawczy pobieranie opłat za przejazdy przez obiekty mostowe i tunele    
4 Ustawa o drogach publicznych 13e 10  x  x zarząd drogi lub wójt jako organ wykonawczy pobieranie opłat za skorzystanie z przeprawy promowej    
5 Ustawa o drogach publicznych 13f 3  x zarząd drogi lub wójt jako organ wykonawczy pobieranie opłaty dodatkowej    
 6 Ustawa o drogach publicznych 21 2 x 1 zarząd dróg wstęp na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg;    
Ustawa o drogach publicznych 21 2 x 2 zarząd dróg urządzanie czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze    
Ustawa o drogach publicznych 21 2 x 3 zarząd dróg ustawianie na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych    
Ustawa o drogach publicznych 22 1 x x zarząd dróg sprawowanie nieodpłatnego trwałego zarządu gruntami w pasie drogowym    
10  Ustawa o drogach publicznych 22 2 x x zarząd drog prawo oddawania gruntów znajdujących się w pasie drogi, będących w stałym zarzadzie zarządu drog gminnych, w najem, dzierżawę albo je użyczać, w drodze umowy, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu    
11  Ustawa o drogach publicznych 22 3 x x zarząd drogi

w przypadku nabywania gruntów przeznaczonych pod pas drogowy zarząd drogi może wystąpić z wnioskiem o dokonanie podziału lub scalenia i podziału nieruchomości, zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami lub przepisami o scalaniu gruntów

   
12  Ustawa o działalności leczniczej 6 2 x x ogólna kompetencja

tworzenie i prowadzenie podmiotów leczniczych w formie spółek kapitałowych i jednostek budżetowych

   
13  Ustawa o działalności leczniczej 7 x x x ogólna kompetencja

mogą prowadzić samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

   
14  Ustawa o działalności leczniczej 30 1 x x gmina

pokrywa koszty transportu sanitarnego pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji do miejsca pobytu, jeżeli przedstawiciel ustawowy pacjenta albo osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, nie odbiera pacjenta w wyznaczonym terminie.

   
15  Ustawa o działalności leczniczej 42 4 x x ogólna kompetencja

nadaje statut tworzonym podmiotom leczniczym

   
16  Ustawa o działalności leczniczej 43 x x x ogólna kompetencja

może pozbawić podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą składników przydzielonego lub nabytego mienia w przypadku jego połączenia albo przekształcenia, przeprowadzanych na zasadach określonych w ustawie

   
17  Ustawa o działalności leczniczej 44 x x x ogólna kompetencja

udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością

   
18  Ustawa o działalności leczniczej 48 5 x x ogólna kompetencja

powołuje, odwołuje i zwołuje pierwsze posiedzenie rady społecznej

   
19  Ustawa o działalności leczniczej 49 2 x x ogólna kompetencja

ogłasza konkurs na stanowisko kierownika oraz zastępcy kierownika

   
20  Ustawa o działalności leczniczej 59 2 x x ogólna kompetencja

może, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną - do wysokości tej wartości

   
21  Ustawa o działalności leczniczej 60 1 x x ogólna kompetencja

dokonuje likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

   
22  Ustawa o działalności leczniczej 66 2 x x ogólna kompetencja

dokonuje połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

   
23  Ustawa o działalności leczniczej 68 1 x x ogólna kompetencja

w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, które faktycznie wykonywały uprawnienia i obowiązki podmiotu tworzącego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, odpowiedzialność za jego zobowiązania ponoszą te jednostki w częściach ułamkowych odpowiadających wysokości zobowiązań powstałych w okresach, w których wykonywały one uprawnienia i obowiązki podmiotu tworzącego

   
24  Ustawa o działalności leczniczej 68 3 x x ogólna kompetencja

jednostki samorządu terytorialnego, które faktycznie wykonywały uprawnienia i obowiązki podmiotu tworzącego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, mogą w inny sposób określić odpowiedzialność za zobowiązania oraz zasady przejęcia należności i mienia 
- samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w stosunku do którego wykonywały uprawnienia i obowiązki podmiotu tworzącego

   
25  Ustawa o działalności leczniczej 70 x x x ogólna kompetencja

ustala wskaźnik zadłużenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

   
26  Ustawa o działalności leczniczej 82 1 x x ogólna kompetencja

dokonuje na dzień poprzedzający dzień przekształcenia jednorazowego określenia wartości rynkowej nieruchomości znajdujących się w tym dniu w posiadaniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jeżeli nieruchomości te są przekazywane na własność spółce,

   
27  Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 1 x x ogólna kompetencja

współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

   
28  Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 2 x 2 ogólna kompetencja wzajemne informowanie się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy o planowanych kierunkach działalności statutowej tych organizacji    
29  Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 2 x 3 ogólna kompetencja

konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy projektow aktow normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

   
30  Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 2 x 4 ogólna kompetencja konsultowanie projektów aktow normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych z radami działalności pożytku publicznego w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego    
31  Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 2 x 5 ogólna kompetencja tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotow wymienionych w art 3 ust. 3 ustawy oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej    
32  Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 8 x x ogólna kompetencja udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art 3 ust. 3 ustawy, na realizacje działań w sferze pożytku publicznego   po zasięgnięciu opini rady szkoły lub placówki i ready pedagogicznej
33  Ustawa o gospodarce nieruchomościami 156 1a x x ogólna kompetencja Organ administracji publicznej, który zlecił rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie operatu szacunkowego, jest obowiązany umożliwić osobie, której interesu prawnego dotyczy jego treść, przeglądanie tego operatu oraz sporządzanie z niego notatek i odpisów. Osoba ta może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z operatu szacunkowego lub wydania jej z operatu szacunkowego uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem tej osoby    
34  Ustawa o izbach rolniczych 5a 1 x x ogólna kompetencja zasięgają opinii właściwej miejscowo izby o projektach aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, z wyjątkiem przepisów porządkowych    
35  Ustawa o kierujących pojazdami 76 5 x x gmina finansuje badania lekarskie osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym ochotniczej straży pożarnej    
36  Ustawa o kierujących pojazdami 83 5 x x gmina finansuje badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym ochotniczej straży pożarnej    
37 Ustawa o lasach 38 5  x  x gmina prawo pierwokupu położonych w granicach administracyjnych miasta lasów, gruntów i innych nieruchomości wskazanych w ustawie    
38 Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym 46  x  x  x ogólne realizowanie zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska    
39 Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych 14 1  x  x kierownik usc przekazywanie danych dotyczących zmiany stanu cywilnego oraz innych zmian w aktach stanu cywilnego do wójta właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby zlecone  
 40 Ustawa o odpadach 19 1 x x ogólna kompetencja

podejmuje działania wspierające ponowne użycie i przygotowanie do ponownego użycia odpadów na terenie gminy, w szczególności zachęcając do tworzenia i wspierając sieci ponownego wykorzystania i napraw oraz stwarzając zachęty ekonomiczne

   
41  Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 32 2 x 1 ogolna kompetencja bezpłatne umundurowanie członków ochotniczej straży pożarnej własne  
42  Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 32 2 x 2 ogólna kompetencja ubezpieczenie w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej; ubezpieczenie może być imienne lub zbiorowe nieimienne własne  
43  Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 32 2 x 3 ogólna kompetencja ponoszenie kosztów okresowych badań lekarskich członek ochotniczej straży pożarnej biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych własne  
44  Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 21 x x x ogólna kompetencja sporządzanie programow opieki nad zabytkami na podstawie ewidencji zabytków    
45  Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 26 1 x x ogólna kompetencja w umowie sprzedaży, zamiany, darowizny lub dzierżawy zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytkow stanowiącego własność gminy, nałożenie na nabywcę lub dzierżawcę obowiązku przeprowadzenia w określonym terminie prac konserwatorskich przy tym zabytku własne  
46  Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 65 1 x x ogolna kompetencja współpraca z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w sprawie postępowania dotyczącego resytucji zabytku wywiezionego niezgodnie z prawem z terytorium panstwa członkowskiego    
47  Ustawa o ochronie zabytków i opiece na zabytkami 71 2 x x ogólna kompetencja sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku własne  
48  Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 72 x x x ogólna kompetencja finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych podległych gminie własne  
49  Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 106 2 x 4 organ stanowiący/wykonawczy składanie do ministra właściwego do sprtaw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wniosków w sprawie nadawania odznaki "Za opiekę nad zabytkami" własne  
50  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 3 1 x x ogólna kompetencja kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych    
51  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 13 1 x x ogólna kompetencja ponoszenie kosztów sporzadzenia studium    
52  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 21 1 x x ogólna kompetencja ponoszenie kosztów sporządzenia planu miejscowego    
53  Ustawa o policji 13 3 x x ogólna kompetencja "jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług. "    
54 Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego 6 1  x  x kierownik usc dokonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego (sporządzanie aktów urodzenia, aktów małżeństwa i aktów zgonu)   klauzula generalna, późniejsze przepisy dokonują uszczegółowienia procedury jednakże bez wyraźnej normy kompetencyjnej
55  Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego 12 2 x x kierownik usc wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa    
56 Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego 25  x  x kierownik usc udostępnianie ksiąg stanu cywilnego upoważnionych przedstawicielom organów państwowych oraz instytucji naukowych w celu przeglądania    
57  Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego 50 1 x x kierownik usc odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze dla dziecka więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia niepozwalającego odróżnić płci dziecka    
58  Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego 50 2 x x kierownik usc jeżeli przy sporządzeniu aktu urodzenia rodzice nie dokonali wyboru imienia, kierownik usc wpisuje do aktu urodzenia jedno z imion zwykle w kraju używanych, czyniąc o tym stosowną wzmiankę dodatkową    
59  Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego  57 x x x kierownik usc sprawdza tożsamość osób wstępujących w związek małżeński oraz tożsamość i pełnoletność świadków    
60  Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego 58 1 x x

kierownik usc

przyjmuje oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński    
 61 Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego 61a 4 x x

kierownik usc

sporządza akt małżeństwa    
62 Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego 34  1-3  x  x kierownik usc odtworzenie aktu stanu cywilnego    
63 Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego 73 1  x  x kierownik usc wpisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego    
64 Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego 70  x  x  x kierownik usc zarejestrowanie w polskich księgach stanu cywilnego zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły za granicą    
65 Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego 51 1  x  x kierownik usc przyjmowanie pisemnego oświadczenia o zmianie imienia (imon) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzania   możliwe w terminie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia
66 Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego 71 1  x kierownik usc wydawanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemajacy obywatelstwa żadnego państwa może zawrzeć małżeństwo zgodnie z prawem polskim    
67 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 88 3  x  x kierownik usc przyjmowanie zgodnego oświadczenia małżonków o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka   może być złożone jedynie przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka
68 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 90 1  x  x kierownik usc przyjmowanie zgodnego oświadczenia małżonków - rodzica małoletniego dziecka i współmałżonka, który nie jest rodzicem tego dziecka - że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko    
69 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 1 1  x  x kierownik usc przyjmowanie jednocześnie obecnych mężczyny i kobiety oświadczeń o wstąpieniu ze sobą w związek małżeńskich    
70 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 1 2  x  x kierownik usc sporządzanie aktu małżeństwa z konstytutywnym skutkiem dla zawarcia małżeństwa podlegającego prawu wewnętrznemu niektórych kościołów albo innych związków wyznaniowych    
71 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 4  x  x  x kierownik usc zezwalanie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia przez osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński zapewnienia o braku wiedzy o isnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa    
72 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 4in1 1  x kierownik usc wydawanie osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo religijne ze skutkami dla prawa cywilnego, zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci    
73 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 25 1  x  x kierownik usc przyjmowanie oświadczenia o nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa    
74 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 59  x  x  x kierownik usc przyjmowanie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do naziwska, które nosił przed zawarciem małżeństwa   możliwe do złożenia w ciągu trzech miesiący od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu
75 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 73 1  x  x kierownik usc przyjmowanie oświadczenia o ojcostwie dziecka (uznaniu ojcostwa)    
 76 Ustawa o wychowaniu w tyrzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 4in1 1 x 1 gmina zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu własne  
 77 Ustawa o wychowaniu w tyrzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 4in1 1 x 2 gmina udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie własne  
 78 Ustawa o wychowaniu w tyrzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 4in1 1 x 3 gmina prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych własne  
 79 Ustawa o wychowaniu w tyrzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 4in1 1 x 5 gmina wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych własne  
 80 Ustawa o wychowaniu w tyrzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 4in1 1 x 6 gmina podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego własne  
 81 Ustawa o wychowaniu w tyrzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 4in1 1 x 7 gmina wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej własne  
82 Ustawa o wychowaniu w tyrzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 25  x  x gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych kierowanie na badanie przez biegłego osób, które w związku z naduzywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny    
83 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kuturalnej 1  4  x ogólne sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną polegającego na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami    
84 Organizowanie i prowadzenie działalności kuturalnej 9 1  x  x ogólne organizowanie działalności kulturalnej poprzez tworzenie samorządowych instytucji kultury, dla których prowadzenie takich działalności jest podstawowym celem statutowym   zadanie własne o charakterze obowiązkowym
85 Ustawa o bibliotekach 19 2  x  x gmina organizowanie i prowadzenie co najmniej jednej gminnej biblioteki publicznej, wraz z odpowiednią liczbą filii i oddziałów oraz punktów bibliotecznych    
86 Ustawa o sporcie 27 1  x  x gmina tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjajacych rozwojowi sportu    
 87 Ustawa o systemie oświaty 5 2 x 1 kompetencja ogólna prowadzenie szkół i placówek publicznych własne  
88  Ustawa o systemie oświaty 5 5 x x kompetencja ogólna Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, własne  
89  Ustawa o systemie oświaty 5 5j x x ogolna kompetencja przejąć prowadzenie szkoły lub placówki przekazanej osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej w razie naruszenia przepisów lub warunkow prowadzenia szkoły własne  
90  Ustawa o systemie oświaty 5 6a x x powiat zakładanie i prowadzenie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, zakładów kształcenia nauczycieli i bibliotek pedagogiczne własne  
91 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 3 2 x gmina tworzenie centrum integracji społecznej  własne  
92 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 18 1  x  x gmina prowadzenie klubów integracji społecznej własne   
93  Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 7 1 x x ogólna kompetencja finansowanie utworzenia centrum integracji społeczne własne  
94  Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 11 2 x x ogólna kompetencja zatrudnia kierownika centrum integracji społecznej własne  
95  Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 13 4a x x kierownik centrum integracji społecznej wydawanie decyzji w sprawie zaprzestania realizacji programu zatrudnienia socjalnego własne  
96  Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 15 4 x x kierownik centrum integracji społecznej przyznanie świadczenia integracyjnego własne  
97  Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 15a 1 x x kierownik centrum integracji społecznej przyznanie motywacyjnej premii integracyjnej własne  
98  Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 18 1 x x gminy gminy prowadzące reintegrację zawodową i społeczną dla osób, o których mowa w art. 1, mogą prowadzić klub integracji społecznej własne  
99  Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 18 6 x x gmina finansuje Utworzenie i działalność klubów integracji społecznej własne  
100  Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 10 1 x 1 ogolna kompetencja finansowanie działalności centrum integracji społecznej własne  
101  Ustawa o pomocy społecznej 16 1 x x gmina obowiązek zapewnienia rtealizacji zadań pomocy społecznej    
102  Ustawa o pomocy społeczne 16a 1 x x gmina przygotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej własne  
103  Ustawa o pomocy społecznej 16b 1 x x gmina opracowuje strategię rozwiązywania problemów społecznych, a samorząd województwa strategię w zakresie polityki społecznej własne  
104 Ustawa o pomocy społecznej 17 1  1 gmina
opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka własne obowiązkowe  
105  Ustawa o pomocy społecznej 17 1 x 2 gmina sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej
własne obowiązkowe  
106  Ustawa o pomocy społecznej 17 1 x 3 gmina udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym własne obowiązkowe  
107  Ustawa o pomocy społecznej
17 1 x 4 gmina przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych własne obowiązkowe  
108  Ustawa o pomocy społecznej 17 1 x 5 gmina przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych własne obowiązkowe  
109  Ustawa o pomocy społecznej 17 1 x 6 gmina przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego własne obowiązkowewłasne obowiązkowe  
110  Ustawa o pomocy społecznej 17 1 x 7 gmina przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych własne obowiązkowe  
111  Ustawa o pomocy społecznej 17 1 x 8 gmina przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego własne obowiązkowe  
112  Ustawa o pomocy społecznej 17 1 x 9 gmina opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem własne obowiązkowe  
113  Ustawa o pomocy społecznej 17 1 x 10 gmina praca socjalna własne obowiązkowe  
114  Ustawa o pomocy społecznej
17 1 x 11 gmina organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi własne obowiązkowe  
115  Ustawa o pomocy społecznej 17 1 x 12 gmina
prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych własne obowiązkowe  
116  Ustawa o pomocy społecznej 17 1 x 14 gmina dożywianie dzieci własne obowiązkowe  
117  Ustawa o pomocy społecznej 17 1 x 15 gmina sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym własne obowiązkowe  
118  Ustawa o pomocy społecznej 17 1 x 16 gmina kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu własne obowiązkowe  
119  Ustawa o pomocy społecznej 17 1 x 16a gmina pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego własne obowiązkowe  
120  Ustawa o pomocy społecznej 17 1 x 17 gmina sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego własne obowiązkowe  
121  Ustawa o pomocy społecznej 17 1 x 18 gmina utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników własne obowiązkowe  
122  Ustawa o pomocy społecznej 17 1 x 19 gmina przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych własne obowiązkowe  
123  Ustawa o pomocy społecznej 17 1 x 20 gmina opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych własne obowiązkowe  
124 Ustawa o pomocy społecznej
17 2  1 gmina przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych własne fakultatywne
 
125  Ustawa o pomocy społecznej 17 2 x 2 gmina przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze własne fakultatywne  
126  Ustawa o pomocy społecznej 17 2 x 3 gmina prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki własne fakultatywne  
127  Ustawa o pomocy społecznej 17 2 x 4 gmian podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych własne fakultatywne  
128  Ustawa o pomocy społecznej 17 2 x 5 gmina współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach własne fakultatywne  
129 Ustawa o pomocy społecznej 18  2  x  3 gmina organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zlecone
 
130  Ustawa o pomocy społecznej 18 2 x 4 gmina  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną zlecone  
131  Ustawa o pomocy społecznej 18 2 x 5 gmina prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zlecone  
132  Ustawa o pomocy społecznej 18 2 x 6 gmina realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia zlecone  
133  Ustawa o pomocy społecznej 18 2 x 7 gmina przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom zlecone  
134  Ustawa o pomocy społecznej 18 2 x 8 gmina przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zlecone  
135  Ustawa o pomocy społecznej 18 2 x 9 gmina wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zlecone  
136  Ustawa o pomocy społecznej 25 1 x x gmina zlecanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, poprzez udzielanie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, własne/zlecone  
137  Ustawa o pomocy społecznej 43 1 x x gmina Osobie albo rodzinie może przyznać pomoc w formie pieniężnej lub rzeczowej, w celu ekonomicznego usamodzielnienia na podstawie umowy z gminą własne  
138  Ustawa o pomocy społecznej 44 x x x gmina ustala sposób przeprowadzenia pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego własne  
139  Ustawa o pomocy społecznej 51a 4 x x ogólna kompetencja ustala zakres usług świadczonych w klubach samopomocy prowadzonych na terenie gminy   w uzgodnieniu z wojewodą
140  Ustawa o pomocy społecznej 51c 1 x x ogolna kompetencja może utworzyć ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub uruchomić nowe miejsca w takim ośrodku, z uwzględnieniem możliwości ich sfinansowania ze środków budżetu państwa   w uzgodnieniu z wojewodą
141  Ustawa o pomocy społecznej 65 2 x x gmina W przypadku braku miejsc w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym lub powiatowym gmina może kierować osoby tego wymagające do domu pomocy społecznej, który nie jest prowadzony na zlecenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub starosty    
142  Ustawa o pomocy społecznej 101 7 x x gmina gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu własne  
143  Ustawa o pomocy społecznej 110 1 x x ośrodki pomocy społecznej wykonywanie zadan pomocy społecznej na terenie gminy

własne

 
144  Ustawa o pomocy społecznej 110 4 x x ośrodek pomocy społecznej koordynuje realizację strategii rozwiązywania problemów społecznych własne  
145  Ustawa o pomocy społecznej 110 5 x x kierownik ośrodka pomocy społecznej może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne. W postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o udziale prokuratora w postępowaniu cywilnym własne  
146  Ustawa o pomocy społecznej 110 6 x x ośrodek pomocy społecznej może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami własne  
147 Ustawa o pomocy społecznej  110 9  x kierownik ops składanie radzie gminy corocznego sprawozdania z działalności ośrodka wraz z przedstawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej własne   
148  Ustawa o pomocy społecznej 110 11 x x ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników własne  
149 Ustawa o pomocy społecznej  49 2  x  x kierownik ops zatwierdzanie indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności    
150 Ustawa o pomocy społecznej  49 8  x  x kierownik ops opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osobę bezdomną objętą indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności    
151  Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 10 1 x 1 gmina zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem    
152  Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 10 1 x 2 gmina udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej    
153  Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 10 1 x 3 gmina prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych    
154  Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 10 1 x 4 gmina wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii    
155  Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 10 1 x 5 gmina pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego    
156 Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 6a 1  x  x dyrektor szkoły lub przedszkola w szczególnie uzasadnionych przypadkach udzielanie pomocy w formie posiłku dziecku, które wyraziło chęć zjedzenia posiłku    
157  Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. 18 x x 2 kompetencja ogólna przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie spisu na terenie gminy zlecone  
158  Ustawa o systemie informacji oświatowej 57 1 x x ogólna kompetencja prowadzi lokalne bazy danych SIO    
159  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3 2 x x gmina zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania własne  
160  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3 2 x 1 gmina tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych własne  
161  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3 2 x 2 gmina

 zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami:regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,stacji zlewnych, w przypadku gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty,instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części, szaletów publicznych

 własne  
162  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3 2 x 3 gmina obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi  własne  
163  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3 2 x 4 gmina nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości własne   
164  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3 2 x 5 gmina ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji własne   
165  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3 2 x 6 gmina tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych własne   
166  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3 2 x 7 gmina zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania własne   
167  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3 2 x 8 gmina prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych własne   
168  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3 2 x 9 gmina udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne, miejsach zagospodarowania odpadów, osiągniętych poziomach recyklingu, punktach selektywnego zbierania odpadów, zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny własne   
169  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3 2 x 10 gmina dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi własne   
170  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3 2 x 11 gmina zapobiegają zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4, błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na chodniku własne   
171  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3 2 x 12 gmina utrzymują czystość i porządek na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg własne   
172  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3 2 x 13 gmina określają wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych własne   
173  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3 2 x 14 gmina zapobiegają bezdomności zwierząt na zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt własne   
174  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3 2 x 15 gmina zapewniają zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie własne   
175  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3 2 x 16 gmina znakują obszary dotknięte lub zagrożone chorobą zakaźną zwierząt. własne   
176  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3 3 x x gmina prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy  wlasne  
177  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 6 6 x x gmina bowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów własne  
 178 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 6c 1 x x gmina obowiązana do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy własne  
179  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 6e x x x gmina zleca odbieranie odpadów komunalnych spółce z udziałem gminy która wygrała przetarg własne  
180  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 6f 2 x x gmina zapewnie realizację usługi odbierania odpadów komunalnych z wolnej ręki w przyadku rozwiązania umowy o odbieranie odpadów komunalnych do czasu rozstrzygnięcia kolejnego przetargu własne  
181  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 6s x x x gmina ponosi koszty przekazywania przez właścicieli odpadów komunalnych przedsiębiorcom wpisanym do rejestru działalności regulowanej, w przypadku gdy nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych    
182  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 9m x x x gmina występuje z wnioskiem do prowadzącego regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych o przedstawienie kalkulacji kosztów zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania    
183  Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 8 x x x kompetencja ogólna powierzając przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu wykonywanie działalności, w przypadku gdy ze względu na warunki ekonomiczne nie jest możliwe na danym obszarze prowadzenie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego opłacalnej finansowo działalności telekomunikacyjnej, może udostępnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu infrastrukturę lub sieci telekomunikacyjne w zamian za opłaty niższe niż koszt wytworzenia oraz współfinansować koszty ponoszone z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym lub przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na potrzeby świadczenia tych usług.  własne  
184  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 3 1 x x ogólna kompetencja Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą,    
185  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 10 1 x x ogólna kompetencja organizuje pracę z rodziną lub zleca realizację tego zadania innemu podmiotowi    
186  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 11 1 x x ośrodek pomocy społecznej gdy poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy    
187  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 17 1 x x kierownik jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę z rodziną zatrudnia asystenta rodziny    
188  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 18 2 x x ogólna kompetencja prowadzi placówkę wsparcia dziennego    
189  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 47 6 x x ogólna kompetencja wyrażanie opinii o możliwości powrotu dziecka do jego rodziny    
190  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 176 x x 1 gmina opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny własne  
191  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 176 x x 2 gmina tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny własne  
192  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 176 x x 3 gmina

tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa, organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających oraz prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci

własne  
193  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 176 x x 4 gmina

finansowanie podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, kosztów związanych z udzielaniem pomocy ponoszonych przez rodziny wspierające

własne  
194  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 176 x x 5 gmina współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym własne  
195  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 176 x x 6 gmina sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego własne  
196  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 176 x x 7 gmian prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy własne  
197  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 176 x x 8 gmina przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust. 8 własne  
198  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 177 1 x x gmina wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny zlecone  
199  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 191 10 x x gmina w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym ponosi wydatki na średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym   gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej
200  Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 15 1 x x ogolna kompetencja jednostki samorządu terytorialnego mogą prowadzić działania mające na celu pobudzenie lub agregację popytu użytkowników na usługi związane z szerokopasmowym dostępem do Internetu, w szczególności edukacyjne i szkoleniowe, polegające na wyposażeniu konsumentów w telekomunikacyjne urządzenia końcowe lub sprzęt komputerowy lub finansowaniu konsumentom kosztu usług telekomunikacyjnych własne  
201  Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 3 1 x x gmina Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków własne  
202  Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych 26 2 x x gmina prawo pierwokupu nieruchomości stanowiącej wspólnotę gruntową    
203  Ustawa Prawo ochrony środowiska 134 x x 2 kompetencja ogólna wypłata odszkodowania lub wykup nieruchomości z której korzystanie zostało ograniczone w związku z ochroną zasobów środowiska jeżeli ograniczenie nastąpiło na skutek uchwalenia aktu prawa miejscowego przez radę gminy  własne  
204  Ustawa Prawo ochrony środowiska 403 2 x x kompetencja ogólna do zadań gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy własne  
205  Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 18 x x 1 i 2 kompetencja ogólna

budowa, przebudowa i remont przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg

własne  
206  Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 50 1 x 1 ogolna kompetencja

prawo do pobierania opłat w związku z realizacją usługi świadczonej w zakresie publicznego transportu zbiorowego

własne  
207 

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym

51 1 x 1 ogólna kompetencja

finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie swej właściwości

własne  
208 

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

29 1 x x gmina

tworzenie zakładów aktywności zawodowej

   
209 

Ustawa Prawo energetyczne

16 9 x x ogólna kompetencja

udostepnia nieodpłatnie przedsiębiorstwom energetycznym informacje o których mowa w art 16 ust. 3 pkt 1-3 ustawy

własne  
210 

Ustawa Prawo energetyczne

18 1 x 1 ogólna kompetencja

planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy

własne  
211 

Ustawa Prawo energetyczne

18 1 x 4 ogólna komnpetencja

planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy

własne  
212 

Ustawa Prawo wodne

88a 1 x x ogólna kompetencja

ochrona przed powodzią

   
213 

Ustawa Prawo wodne

88f 8 x x ogólna kompetencja

ponoszenie kosztów wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy poprzez uwzgldnienie w nich przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego oraz mapach ryzyka powodziowego granic obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2

   
214 

Ustawa Prawo wodne

88i 1 x x ogólna kompetencja

obowiązane do nieodpłatnego przekazywania danych niezbędnych do przygotowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego, sporządzenia map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz przygotowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym organom przygotowującym i sporządzającym te dokumenty

   
215 

Ustawa Prawo wodne 

88r 1 x x ogólna kompetencja

ochrona przed suszą

   
216 

Ustawa o pracownikach samorządowych

8 2 x x przewodniczący rady gminy

wykonuje wobec wójta czynności z zakresu prawa pracy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy

   
217 

Ustawa o pracownikach samorządowych

11 1 x x wójt/kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

prowadzenie naboru na wolne stanowiska kierownicze

   
218 

Ustawa o pracownikach samorządowych

19 1 x x wójt/kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

kierowanie do slużby przygotowawczej

   
219  Ustawa o pracownikach samorządowych 28 x x x wójt/kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

określenie w drodze zarządzenia sposobu dokonywania okresowych ocen pracowników

   
220  Ustawa o pracownikach samorządowych 39 1 x x wójt/kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

wprowadzenie regulaminu wynagradzania pracowników

   
221  Ustawa o pracownikach samorządowych 42 1 x x wójt/kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

wprowadzenie regulaminu pracy jednostki

   
222  Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środkow publicznych 7 1 x 1 gmina

opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy

własne  
223  Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środkow publicznych 7 1 x 2 gmina przekazywanie powiatowi informacji o realizowanych programach zdrowotnych własne  
224  Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środkow publicznych 7 1 x 3 gmina inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami własne  
225  Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środkow publicznych 7 1 x 4 gmina podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy własne  
226  Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środkow publicznych 7 2 x x gmina wydawanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadku których nie zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 12 tej ustawy zlecone  
227  Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środkow publicznych 48 1 x x kompetencja ogólna wdrażanie, realizacja i finansowanie programów zdrowotnych własne  
228  Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej 3 2 x 1 ogólna kompetencja

współpraca z Polską Organizacją Turystyczną

własne   
229  Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej 4 2 x 1 ogólna kompetencja

udział jednostki w regionalnych/lokalnych orgtanizacjach turystycznych

własne   
230  Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej 14 1 x 4 ogólna kompetencja

wpłaty na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej

 własne  
231  Ustawa o przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 2 x 1 ogólna kompetencja

opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

własne  
232  Ustawa o przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 2 x 2 ogólna kompetencja prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie własne  
233  Ustawa o przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 2 x 3 ogólna kompetencja

zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia

własne  
234  Ustawa o przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 2 x 4 ogólna kompetencja

tworzenie zespołów interdyscyplinarnych

własne  
235  Ustawa Prawo o ruchu drogowym 129b x x x strażnicy gminni (miejscy)

wykonują kontrole ruchu drogowego w gminach i miastach

   

 


Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..