Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 3 5  x  x rada gminy podejmowanie działalności w zakresie: budowania lub eksploatowania infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz nabywania prawa do infrastuktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych; dostarczania sieci telekomunikacyjnych lub zapewniania dostępu do infrastruktury; świadczenia usług z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych    
2 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 15 2  x  x rada gminy określanie warunków i trybu finasowania działań mających na celu pobudzenie lub agregację popytu użytkowników na usługi związane z szerokopasmowym dostępem do Internetu, w szczególności edukacyjnych i szkoleniowych, polegających na wyposażeniu konsumentów w telekomunikacyjne urządzenia końcowe lub sprzęt komputerowy lub finansowanie konsumentom kosztu usług telekomunikacyjnych    
3 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 9 3  x  x rada gminy uchwalanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie gminnego przewozu pasażerskiego    
4 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 15 2  x  x rada gminy określanie przystanków komunikacyjncyh i dworców oraz warunków i zasad korzystania    
5 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 16 4  x rada gminy ustalanie stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika zprzystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina    
6 Ustawa Prawo energetyczne 20 4  x  x rada gminy uchwalanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszary gminy lub jej części fakultatywna podejmowania jeżeli plany przedsiebiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń, w toku procedury opracowywania projektu określone kompetencje przypisane wójtowi
7 Ustawa Prawo energetyczne 18 1 x  x rada gminy finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy obligatoryjna następuje w ramach budżetu gminy
 8 Ustawa o działalności leczniczej 74 1 x x rada gminy uchwała w sprawie porozumienia o przekształceniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej mających różne podmioty tworzące będące jednostkami samorządu terytorialnego w jedną spółkę    
9 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 19 1  x  x rada gminy uchwalanie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obligatoryjna  
10 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 24 5  x  x rada gminy zatwierdzanie taryf albo odmowa ich zatwierdzenia obligatoryjna w procedurze poprzedzającej uchwalenie przewidziane określone kompetencje dla wójta, w szczególności sprawdzanie, czy taryfy i plan zostały opracowanie zgodnie z przepisami ustawy, i weryfikuje koszty pod względem celowości ich ponoszenia; w przypadku nie podjęcia uchwały taryfy zweryfikowane przez wójta wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf
11 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 24 6  x  x rada gminy wprowadzanie dopłaty dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców fakultatywna  
12 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 24 9a  x  x rada gminy przedłużanie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego - jednakże nie dłużej niż rok obligatoryjna obligatoryjność pozorna, rada może odmówić przedłużenia czasu obowiązywania taryf wskazując, że wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego jest nieuzasadniony
13 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 24a 1  x  x rada gminy ustalanie cen i stawek opłat zapewniajacych pokrycie uzasadnionych kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, w okresie pierwszych 18 miesięcy od dnia podjęcia działalności przez powołane lub utworzone przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne lub podjęcia przez istniejące przedsiębiorstwo nowego rodzaju działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków obligatoryjna  
14 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 22  x  x  x rada gminy ponoszenie kosztów wody pobranej z publicznych studni i zdrojów publicznych, wody zużytej do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz wodę zuzytą do araszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych   ustalane w budżecie gminy
15 Ustawa o drogach publicznych 7 2  x  x rada gminy zaliczenie do kategorii dróg gminnych fakultatywna po zasięgnięciu opinii zarządu powiatu
16 Ustawa o drogach publicznych 7 3  x  x rada gminy ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych fakultatywna  
17 Ustawa o drogach publicznych 8 1a  x  x rada gminy nadawanie nazwy drodze wewnętrznej fakultatywna wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenu, na którym jest zlokalizowana droga
18 Ustawa o drogach publicznych 10 1  x rada gminy pozbawianie drogi kategorii drogi gminnej fakultatywna przepisy prawa przewidują dodatkowe warunki takiej uchwały
19 Ustawa o drogach publicznych 13b 3  x  x rada gminy ustalanie strefy płatnego parkowania fakultatywna w uchwale ustalona zostaje wysokość stawek opłaty o sposób jej pobierania, a także mogą zostać wprowadzone opłaty abonamentowe lub zryczałtowane oraz zerową stawkę opłaty dla niektórych uzytkowników dróg
20 Ustawa o drogach publicznych 13d 5  x  x rada gminy wprowadzanie dla obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych opłaty za przejazd wraz z ustaleniem wysokości tej opłaty fakultatywna  
21 Ustawa o drogach publicznych 13d 7  x  x rada gminy wprowadzanie dla tuneli zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych opłaty za przejazd wraz z ustaleniem wysokości tej opłaty fakultatywna  
 22 Ustawa o drogach publicznych 13d 9 x x rada gminy możliwość wprowadzenia opłat abonamentowych lub zryczałtowanej oraz zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg za przejazd przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych oraz okreslenie sposobu ogłaszania wysokości opłat własne  
23 Ustawa o drogach publicznych 13e 7  x  x rada gminy wprowadzanie dla przepraw promowych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych opłaty za skorzystanie z przeprawy promowej i ustalanie wysokości tej opłaty fakultatywna  
 24 Ustawa o drogach publicznych 13e 9 x x rada gminy wprowadzając dla przepraw promowych opłaty za przejazd, określa się sposób ogłaszania tej opłaty, sposób jej pobierania, można wprowadzić opłaty abonamentowe lub zryczałtowaną oraz zerową stawkę opłaty dla niektórych użytkownikow dróg    
25 Ustawa o drogach publicznych 13f 2  x rada gminy określanie wysokości opłaty dodatkowej z tytułu nieuiszczenia opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania oraz sposobu jej pobierania    
26 Ustawa o drogach publicznych 21 1  x  x rada gminy tworzenie jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, za pomocą której wójt wykonuje swoje obowiązki zarządcy drogi fakultatywna  
27 Ustawa o drogach publicznych 40 8  x  x rada gminy ustalanie dla dróg gminnych wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m kw pasa drogowego obligatoryjna  
28 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4 1     rada gminy uchwalanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy obligatoryjna  
29 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 6 1a  x  x rada gminy określenie innych niż ustawowe sposobów udokumentowania obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych fakultatywna  
30 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 6 2  x  x rada gminy określanie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obligatoryjna  
31 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 6a 1  x  x rada gminy przejęcie na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym uprzednio referendum gminnym wszystkich lub wskazanych obowiązków z zakresu utrzymania porządku i czystości fakultatywna  
32 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 6a 2  x  x rada gminy ustalenie opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętych obowiązków i terminów ich uiszczania fakultatywna jednocześnie z przejęciem obowiązków
 33 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 6c 2 x x rada gminy może postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne własne  
 34  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 6d 2 x x rada gminy może podjąć uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego, o podziale obszaru gminy na sektory odbioru odpadów własne rada gminy liczącej ponad 10 000 mieszkańców
 35  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 6j 2a x x rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy własne  
36   Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 6k 1 x 1-2 rada gminy

dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala stawkę takiej opłaty; dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy a także ustala stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności

własne  
37   Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 6k 2 x x rada gminy określa stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi własne  
38  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 6k 3 x x rada gminy określa niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny własne  
39  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 6k 4 x x rada gminy może różnicować stawki opłat, wprowadzać zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać dopłaty  lub określić szczegółowo zasady ustalania tych opłat własne  
40  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 6l 1 x x rada gminy określa termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe własne  
41  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 6l 2 x x rada gminy może zarządzić pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso własne  
42  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 6n x x x rada gminy określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej i może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi własne  
43  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 6r 3 x x rada gminy określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych własne  
44  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 6r 4 x x rada gminy może określić rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi własne  
45 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 7 3  x rada gminy określenie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części obligatoryjna  
46 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 7 3a  x  x rada gminy określenie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obligatoryjna  
47 Ustawa Prawo wodne 34 4  x rada gminy wyznaczanie miejsc wydobywania kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów w granicach powszechnego korzystania z wód    
48 Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 16 4  x  x rada gminy zatwierdzanie planu ogspodarowania na gruntach położonych na obszarach ogrniaczonego użytkowania, istniejących wokół zakładów przemysłowych obligatoryjna  
49 Ustawa o lasach 16 1  x  x rada gminy opiniowanie uznania lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa za ochronny lub pozbawienia go tego charakteru    
50 Ustawa o lasach 16 1a  x  x rada gminy opiniowanie uznania pozostałych lasów za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru    
51 Ustawa o ochronie przyrody 16 3  x  x rada gminy uzgodnienie likwidacji lub zmniejszenia obszaru parku krajobrazowego z powodu bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych na obszarach proejktowanych do wyłączenie spod ochrony    
52 Ustawa o ochronie przyrody 16 4  x  x rada gminy uzgadnianie utworzenia, zmiany granic lub likwidacji parku krajobrazowego    
53 Ustawa o ochronie przyrody 19 2  x  x rada gminy wydawanie opinii o projekcie planu ochrony parku narodowego, rezerwatu przytody, parku krajobrazowego    
54 Ustawa o ochronie przyrody 23 2  x  x rada gminy opiniowanie projektu likwidacji lub zmiany granic obszaru chronionego krajobrazu z powodu bezpowrotnej utraty wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach i możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem    
55 Ustawa o ochronie przyrody 27 1  x  x rada gminy wydawanie opinii o projekcie listy obszarów Natura 2000    
56 Ustawa o ochronie przyrody 44 1  x rada gminy ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego    
57 Ustawa o ochronie przyrody 44 3  x  x rada gminy zniesienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego    
58 Ustawa o ochronie przyrody 78    x  x rada gminy zakładanie i utrzymywanie w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewienia    
59 Ustawa o ochronie przyrody 81  x  x  x rada gminy uznawanie terenu położonego poza obrębem miast i wsi o zwartej zabudowie, pokrytego drzewostanem i nieobjętego ochroną na podstawie przepisów o ochronie zabytków za park gminny    
60 Ustawa o ochronie przyrody 10 2  x  x rada gminy wydawanie opinii w przedmiocie utworzenia parku narodowego, zmiany jego granic lub likwidacji    
61 Ustawa Prawo ochrony środowiska 18 1  x rada gminy uchwalanie gminnego programu ochrony środowiska   w toku procedury kompetencje dla wójta
62 Ustawa Prawo ochrony środowiska 157 1  x rada gminy ustanawianie ograniczeń co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko - z wyłączeniem instalacji lub urządzeń znajdujących się w miejscach kultu religijnego    
63 Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska 8a 1  x  x rada gminy rozpatrywanie informacji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stanie środowiska    
64 Ustawa Prawo energetyczne 19 8  x  x rada gminy uchwalanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z jednoczesnym rozpatrzeniem wniosków, zastrzeżeń i uwag zgłoszonych w czasie wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu obligatoryjna w toku procedury opracowania projektu określone kompetencje przypisane wójtowi
65 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 21 5  x  x rada gminy uchwalanie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego obligatoryjna z obowiązku opracowania planu zwolnione są przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne nie planujące budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, w toku procedury poprzedzającej uchwalenie przyznanie określone kompetencje wójtowi
66 Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej 45 1 x  2 rada gminy wyrażanie opinii o przebiegu granic portów morskich od strony lądu obligatoryjna  
67 Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej 45 2  x  x rada gminy wyrażanie opinii o przebiegu granic przystani morskich obligatoryjna  
68 Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej 36 5 1  x rada gminy wyrażanie opinii o przebiegu granic pasa technicznego obligatoryjna  
69 Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej 36 5 2  x rada gminy wyrażanie opinii o przebiegu granic pasa ochronnego obligatoryjna  
70 Ustawa o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej 5 1  x  x rada gminy sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości przejętych od wojsk Federacji Rosyjskich obligatoryjna  
71 Ustawa o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej 5 2  x  x rada gminy przyjmowanie uproszczonego trybu sporządzania nieruchomości przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej fakultatywna  
72 Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym 41 1  x  x rada gminy uchwalanie statutu uzdrowiska lub statutu obszaru ochrony uzdrowiskowej fakultatywna  
73 Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym 47 1  x  x rada gminy powoływanie stałej komisji uzdrowiskowej jako organu opiniodawczo-doradczego obligatoryjna  
74 Ustawa o szczególnycvh zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 13c 1  x rada gminy wyznaczanie obszaru, na którym obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków fakultatywna wnioskodawcą jest wójt, istnieją limity czasowe podjęcia uchwały
75 Ustawa o szczególnycvh zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 13d 1  x  x rada gminy uchwalanie miejscowego planu odbudowy obiektów budowlanych fakultatywna w procedurze przygotowania określone kompetencje dla wójta
75 Ustawa o szczególnycvh zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 13a 1  x  x rada gminy wyznaczanie obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywać się będzie z zachowaniem dodatkowych restrykcji obligatoryjna w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia
77 Ustawa o szczególnycvh zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 13h 4  x  x rada gminy odstępowanie od obowiązku wniesienia przez osoby zamieniające się dopłaty, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości fakultatywna  
78 Ustawa o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady 5 1  x  x rada gminy sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Pomnika Zagłady i jego strefy ochronnej obligatoryjna  
79 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 14 1  x  x rada gminy przystępowanie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fakultatywna są wyjątki od fakultatywności
80 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 9 1  x  x rada gminy przystępowanie do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy fakultatywna  
81 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 12 1  x  x rada gminy uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do studium fakultatywna w ramach procedury następuje przypisanie okreslonych kompetencji wójtowi
82 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 19 1  x  x rada gminy stwierdzanie konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego fakultatywna  
83 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 20 1  x  x rada gminy uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z jednoczenym rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych w planie fakultatywna w ramach procedury następuje przypisanie okreslonych kompetencji wójtowi
84 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 22  x  x  x rada gminy przystępowanie do scalania i podziału nieruchomości dla obszarów wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów obligatoryjna  
85 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 32 2  x  x rada gminy podejmowanie co najmniej raz w trakcie kadencji uchwały w sprawie aktualności studium i planów miejscowych obligatoryjna  
86 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 102 3  x  x rada gminy przystępowanie do scalania i podziału nieruchomości fakultatywna w procesurze przyznane określone kompetencje wójtowi
87 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 104 1  x  x rada gminy dokonywanie scalania i podziału nieruchomości fakultatywna  
88 Ustawa o cenach 8 1  x  x rada gminy ustalanie cen urzedowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich fakultatywna  
89 Ustawa o cenach 8 3  x  x rada gminy określanie stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami obligatoryjna  
90 Ustawa Prawo przewozowe 15 5  x  x rada gminy określanie przepisów porządkowych w odniesiniu do gminnego regularnego przewozu osób oraz przewozów osób i bagazu taksówkami obligatoryjna  
91 Ustawa Prawo przewozowe 15 7  x  x rada gminy wprowadzanie obowiązku stosowania dodatkowych oznaczań i dodatkowego wyposażenia technicznego w odniesieniu do taksówek fakultatywna  
92 Ustawa Prawo przewozowe 34a 2  x  x rada gminy określanie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i sposobu ustalania wysokości przysługującej przewoźnikowi opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób obligatoryjna  
93 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 47b 3  x  x rada gminy wprowadzenia obowiązku umieszczania na tabliczce z numerem porządkowym nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbainistycznego fakultatywna  
94 Ustawa o policji 10 3  x rada gminy określanie istotnych dla wspólnoty samorządowej zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego fakultatywna  
95 Ustawa o policji 13 4  x  x rada gminy składanie wniosku o zwiększenie liczby etatów Policji w rewiarach dzielnicowych i posterunkach Policji na terenie gminy ponad liczbę ustaloną zgodnie z algorytmem pod warunkiem zapewnienia pokrywania kosztów utrzymania etatów Policji przez okres co najmniej 5 lat    
96 Ustawa o policji 13 4a  x  x rada gminy przekazywanie środków finansowych stanowiacych dochody własne gminy dla Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej lub nagrodę za osiągnięcia w służbie    
97 Ustawa o Państwowej Straży Pożarna 19b x x rada gminy pokrywanie cześci kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej    
98 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 28 1  x  x rada gminy ustalanie wysokości ekwiwalentu przysługującemu członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym obligatoryjna  
99 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 32 2  x  x rada gminy ponoszenie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej   obowiązki są sprecyzowane w ust. 3
100 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 32 3b  x  x rada gminy przekazywanie ochotniczym strażom pożarnym środków pieniężnych w formie dotacji   formą jest przewidzenie środków w budżecie gminy
101 Ustawa o strażach gminnych 2 1  x  x rada gminy tworzenie straży gminnej fakultatywna  
102 Ustawa o strażach gminnych 3 1  x  x rada gminy wyrażanie zgody na utworzenie wspólnej straży gminnej dla kilku gmin sąsiadujących na obszarze jednego województwa fakultatywna  
103 Ustawa o strażach gminnych 6 2  x  x rada gminy postanawianie o umiejscowieniu straży w strukturze urzędu gminy fakultatywna  
104 Ustawa o strażach gminnych 8 2  x  x rada gminy określanie regulaminu straży obligatoryjna obligatoryjność w przypadku powołania straży
105 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 10 3  x  x rada gminy uchwalanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii obligatoryjna stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
106 Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 26 4  x rada gminy tworzenie w budżecie gminy rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu    
107 Ustawa Prawo o zgromadzeniach 6 3  x  x rada gminy określanie miejsca, w których organizowanie zgromadzeń publicznych nie wymaga zawiadomienia    
108 Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 5 5  x  x rada gminy określanie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pozytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w ustawie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji obligatoryjna  
109 Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 5 6  x  x rada gminy tworzenie jednostek organizacyjnych prowadzących działalność na rzecz organizacji pozarządowych fakultatywna  
110 Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 5a 1  x  x rada gminy uchwalanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wskazanymi w ustawie obligatoryjna  
111 Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 5a 2  x  x rada gminy uchwalanie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wskazanymi w ustawie fakultatywna  
112 Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 19c 1  x  x rada gminy określanie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej obligatoryjna  
113 Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 41g    x  x rada gminy określanie trybu powoływania członków gminnej rady działalności pożytku publicznego oraz organizacji i trybu jej działania obligatoryjna  
114 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 4in1 2  x  x rada gminy coroczne uchwalanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obligatoryjna  
115 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 4in1 5  x  x rada gminy określanie zasad wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych obligatoryjna w ramach gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych
116 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 12 1  x  x rada gminy ustalanie dla terenu gminy (miasta) liczby punktów sprzedazy napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznczaonych do spożycia poza miejscem sprzedazy jak i w miejscu sprzedaży obligatoryjna  
117 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 12 2  x  x rada gminy ustalania zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedazy i podawania napojów alkoholowych obligatoryjna  
118 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 14 6  x  x rada gminy wprowadzanie czasowego lub stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych fakultatywna  
119 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 39  x  x rada miasta tworzenie izb wytrzeźwień   kompetencja przysługuje w miastach liczących ponad 50 tys. mieszkańców
120 Ustawa Prawo wodne 34a 1 rada gminy określanie wykazu kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przylegających do danej gminy obligatoryjna podejmowana corocznie do 31 maja, w procedurze poprzedzającej podjęcie uchwały określone kompetencje wójta; po podjęciu uchwały obowiązek przedstawiania informacji o liczbie kąpielisk i przyczynach zmian w liczbie kąpielisk w porównaniu do poprzedniego sezonu kąpielowego (art. 34f ust. 1)
121 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 16 1  x  x rada gminy tworzenie parku kulturowego fakultatywna w procedurze przygotowania uchwały kompetencje dla wójta
122 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 16 4  x  x rada gminy tworzenie jednostki organizacyjnej do zarządzania parkiem fakultatywna  
123 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 16 6  x  x rada gminy uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, na których utworzono parku kulturowy obligatoryjna  
 124 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 81 1 x x rada gminy udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru    
125 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 87 3  x rada gminy przyjmowanie gminnego programu opieki nad zabytkami obligatoryjna w procedurze przygotowania kompetencje dla wójta
126 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kuturalnej 11  1  x  x rada gminy wydawanie aktu o utworzeniu instytucji kultury, określający jej nazwę, rodzaj, siedzibę i przedmiot działania    
127 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kuturalnej 12  x  x  x rada gminy zapewanianie instytucji kultury środków niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnego oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona    
128 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kuturalnej 13 1  x  x rada gminy nadawanie statutu samorządowym instytucjom kultury  własne  
129 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kuturalnej 18 1  x  x rada gminy połączenie lub podział instytucji kultury  własne  
 130 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 21 1 x 1 rada gminy/wójt zawieranie umów z innymi organizatorami w sprawie utworzenia lub połączenia instytucji kultury  własne  
 131 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 21 1 x 2 rada gminy/wójt zawieranie umów z innymi organizatorami w sprawie prowadzenia jako wspólną instytucję kultury prowadzoną przez jednego z organizatorów instytucji kultury własne   
132 Organizowanie i prowadzenie działalności kuturalnej 22 1  x  x rada gminy likwidowanie instytucji kultury w szczególnie uzasadnionych przypadkach    
133 Ustawa o muzeach 5 1  x  x rada gminy tworzenie muzeów fakultatywna  
134 Ustawa o muzeach 6 1  x  x rada gminy nadawanie statutu muzeum fakultatywna  
135 Ustawa o muzeach 10 1  x  x rada gminy postanawianie o nieodpłatnym wstępie do muzeum utworzonego przez gminę fakultatywna  
136 Ustawa o muzeach 11 1  x  x rada gminy powoływanie członków rady muzeum fakultatywna  
 137 Ustawa o samorządzie gminnym 5 2 x x rada gminy tworzy jednostki pomocnicze własne  
 138 Ustawa o samorządzie gminnym 18 2 x 1 rada gminy uchwalanie statutu gminy własne  
 139 Ustawa o samorządzie gminnym 18 2 x 2 rada gminy ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności własne  
 140 Ustawa o samorządzie gminnym 18 2 x 3 rada gminy powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta własne  
 141 Ustawa o samorządzie gminnym 18 2 x 4 rada gminy uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu własne  
142  Ustawa o samorządzie gminnym 18 2 x 5 rada gminy uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego własne
 
143  Ustawa o samorządzie gminnym 18 2 x 6 rada gminy chwalanie programów gospodarczych własne  
144  Ustawa o samorządzie gminnym 18 2 x 7 rada gminy ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki własne  
145  Ustawa o samorządzie gminnym 18 2 x 8 rada gminy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach własne  
146  Ustawa o samorządzie gminnym 18 2 x 9 rada gminy podejmowanie uchwały dotyczącej zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy własne  
147  Ustawa o samorządzie gminnym 18 2 x 9 rada gminy podejmowanie uchwał dotyczących emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta własne  
148  Ustawa o samorządzie gminnym 18 2 x 9 rada gminy podejmowanie uchwał dotyczących zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów własne  
149  Ustawa o samorządzie gminnym 18 2 x 9 rada gminy podejmowanie uchwał dotyczących ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym własne  
150  Ustawa o samorządzie gminnym 18 2 x 9 rada gminy podejmowanie uchwał dotyczących określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta własne  
151  Ustawa o samorządzie gminnym 18 2 x 9 rada gminy podejmowanie uchwał dotyczących zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy własne  
152  Ustawa o samorządzie gminnym 18 2 x 9 rada gminy podejmowanie uchwał dotyczących tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich własne  
153  Ustawa o samorządzie gminnym 18 2 x 9 rada gminy podejmowanie uchwał dotyczących tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek własne  
154  Ustawa o samorządzie gminnym 18 2 x 9 rada gminy podejmowanie uchwał dotyczących ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym własne  
155  Ustawa o samorządzie gminnym 18 2 x 10 rada gminy określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania własne  
156  Ustawa o samorządzie gminnym 18 2 x 11 rada gminy podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej i właściwości powiatu w drodze porozumienia własne  
157  Ustawa o samorządzie gminnym 18 2 x 12 rada gminy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku własne  
158  Ustawa o samorządzie gminnym 18 2 x 12a rada gminy podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych własne  
159  Ustawa o samorządzie gminnym 18 2 x 13 rada gminy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych a także wznoszenia pomników własne  
160  Ustawa o samorządzie gminnym 18 2 x 14 rada gminy nadawanie honorowego obywatelstwa gminy własne  
161  Ustawa o samorządzie gminnym 18 2 x 14a rada gminy podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów własne  
162  Ustawa o samorządzie gminnym 18 2 x 15 rada gminy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy własne  
163  Ustawa o samorządzie gminnym 41 1 x x rada gminy ustanawia akty prawa miejscowego własne  
164 Ustawa o systemie oświaty 5 9  x  x rada gminy tworzenie jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oraz organizowanie wspólnej obsługi administracyjnejm finansowej i organizacyjnej prowadzonych szkół i placówek    
165 Ustawa o systemie oświaty 6 1 2  x rada gminy ustalanie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu publicznym - nie krótszego niż 5 godzin dziennie    
166 Ustawa o systemie oświaty 6 2  x rada gminy ustalanie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego    
167 Ustawa o systemie oświaty 7a 4  x  x rada gminy składanie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w prowadzonej szkole    
168 Ustawa o systemie oświaty 7a 6 4  x rada gminy składanie zobowiązania do ponoszenia, z dochodów własnych, kosztów kształcenia w oddziale międzynarodowym przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły    
169 Ustawa o systemie oświaty 7d  x  x  x rada gminy likwidowanie oddziału międzynarodowego po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki    
170 Ustawa o systemie oświaty 14 5  x  x rada gminy ustalanie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne i publiczną inną formę wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania    
 171 Ustawa o systemie oświaty 14a 1 x x rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych    
172 Ustawa o systemie oświaty 58 6  x x rada gminy wydawanie aktu założycielskiego i nadawanie pierwszego statutu szkole lub placówce    
173 Ustawa o systemie oświaty 59 1  x  x rada gminy likwidowanie szkoły publicznej po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki    
174 Ustawa o systemie oświaty 62 1  x  x rada gminy łączenie w zespół szkół różnych typów lub placówek    
175 Ustawa o systemie oświaty 62 5  x  x rada gminy dokonywanie zmian strukturalnych w zespole szkół lub placówek (wyłączanie szkół lub placówek z zespołu, włączanie do zespołu innych szkół lub placówek) oraz rozwiązywanie zespołu    
176 Ustawa o sporcie 27 2  x  x rada gminy określanie warunków i trybu finansowania tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu z jednoczesnym wskazaniem celu publicznego w zakresie sportu, który gmina chce osiągnąć    
177 Ustawa o sporcie 28 1  x  x rada gminy przyznawanie dotacji celowej dla klubu sportowego, działającego na obszarze gminy, niedziałający w celu osiągnięcia zysku    
178 Ustawa o sporcie 31 3  x  x rada gminy określanie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz stypendiów lub nagród dla terenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągającycfh wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sporotwym lub w krajowym współzawoidnictwie sportowym    
179 Ustawa o sporcie 35 6  x  x rada gminy określanie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz rodzaje wyróżnień i wysokość nagród pieniężnych    
180 Ustawa Karta Nauczyciela 30 6  x  x rada gminy określanie w drodze regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania części składników wynagrodzenia obligatoryjna  
181 Ustawa Karta Nauczyciela 30 10a  x  x rada gminy podwyższanie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli fakultatywna  
182 Ustawa Karta Nauczyciela 42 7 1  x rada gminy określanie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego obligatoryjna  
183 Ustawa Karta Nauczyciela 42 7 2  x rada gminy określanie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w pensum, przyznawanie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć obligatoryjna  
184 Ustawa Karta Nauczyciela 42 7 3  x rada gminy określanie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć określonych kategorii nauczycieli oraz pracowniów oświaty obligatoryjna  
185 Ustawa Karta Nauczyciela 42a 1  x  x rada gminy określanie przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunki i tryb tego obniżenia fakultatywna  
186 Ustawa Karta Nauczyciela 49 2  x  x rada gminy ustalanie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły obligatoryjna  
187 Ustawa Karta Nauczyciela 54 7  x  x rada gminy określanie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania fakultatywna  
188 Ustawa Karta Nauczyciela 70a 1  x  x rada gminy wyodrębiania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego obligatoryjna następuje w ramach budżetu gminy
189 Ustawa Karta Nauczyciela 72 1  x  x rada gminy zabezpieczanie odpowiednich środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określanie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania obligatoryjna  
190 Ustawa o pomocy społecznej 66  x  x  x rada gminy określanie korzystniejszych niż ustawowe warunków ustalania opłat za pobyt w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym, częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, zwrotu należności za okres nieobecności osoby w domu fakultatywna  
191 Ustawa o pomocy społecznej 96 4  x  x rada gminy określanie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej takie jak: wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych obligatoryjna  
192 Ustawa o pomocy społecznej 97 5  x  x rada gminy określanie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych obligatoryjna  
193 Ustawa o pomocy społecznej 110 10  x  x rada gminy opracowanie i kierowanie do wdrożenia lokalnych programów pomocy społecznej    
194 Ustawa o pomocy społecznej 111  x  x  x rada gminy tworzenie w celu realizacji zadań pomocy społecznej innych niż ośrodek pomocy społecznej jednostek organizacyjnych    
195 Ustawa o pomocy społecznej 38 6  x  x rada gminy podwyższanie minimalnych kwot zasiłku okresowego fakultatywna  
196 Ustawa o pomocy społecznej 8 2  x rada gminy podwyższanie kwot uprawniających do zasiłku okresowego i celowego fakultatywna  
197 Ustawa o pomocy społecznej 43 10  x  x rada gminy określanie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie obligatoryjna  
198 Ustawa o pomocy społecznej 50 6  x  x rada gminy określanie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania obligatoryjna  
199 Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych 1 2  x  x rada gminy zakładanie lub rozszerzanie cmentarza komunalnego fakultatywna  
200 Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych 1 4  x  x rada gminy zamykanie cmentarza komunalnego fakultatywna  
201  Ustawa o świadczeniach rodzinnych 15a x x x rada gminy może podnieść kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego    
202 Ustawa o świadczeniach rodzinnych 22a 1  x  x rada gminy przyznawanie zamieszkałym na terenie gminy osobom jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka własne  
203 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 9a 15  x  x rada gminy określanie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdycyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania obligatoryjna  
204 Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania 5 2  x rada gminy podwyższanie kryterium dochodowego upoważniającego do uzyskania pomocy w zakresie dożywania fakultatywna  
205 Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania 6 2  x  x rada gminy określanie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznawanej osobom przekraczającym kryterium dochodowym fakultatywna  
206 Ustawa o dodatkach mieszkaniowych 6 11  x  x rada gminy podwyższanie lub uniżanie, nie więcej niż o 20 punktów procentowych wysokości dodatków mieszkaniowych liczonych w stosunku procentowym do wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni fakultatywna  
207 Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych 5 1  x  x rada gminy określanie wysokości stawek podatku od nieruchomości obligatoryjna  
208 Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych 6 12  x  x rada gminy zarządzanie poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczanie inkasentów i określanie wysokości wynagrodzenia za inkaso fakultatywna  
209 Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych 6 13  x  x rada gminy określanie wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości obligatoryjna  
210 Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych 6 14  x  x rada gminy określania warunku i trybu składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości z apomocą środków komunikacji elektronicznej fakultatywna  
211 Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych 7 3  x  x rada gminy wprowadzanie innych niż ustawowe zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości fakultatywna  
212 Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych 9 11  x  x rada gminy wprowadzanie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej fakultatywna  
213 Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych 10 1  x rada gminy określania wysokości stawek podatku od środków transportowych obligatoryjna  
214 Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych 12 4  x  x rada gminy wprowadzanie innnych niż ustawowe zwolnień przedmiotowych fakultatywna  
215 Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych 17 5  x  x rada gminy ustalanie miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową obligatoryjna Obligatoryjność dyskusyjna
216 Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych 18a 1  x  x rada gminy wprowadzanie opłaty od posiadania psów fakultatywna  
217 Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych 19 x x  1 rada gminy określanie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności u wysokości stawek opłat: targowej, miejscowej i uzddrowiskowej obligatoryjna  
218 Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych 19 x x  2 rada gminy zarządzanie poboru opłat lokalnych w drodze inkasa, określanie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso fakultatywna  
219 Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych 19 x x  3 rada gminy wprowadzanie innych niż ustawowe zwolnień przedmiotowych od opłat lokalnych fakultatywna  
220 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 13 2a  x rada gminy wyrażanie zgody na darowiznę i odwołanie darowizny stanowiacej przedmiot właśności gminy    
 221 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 14 5 x x rada gminy wyrażanie zgody na sprzedaz nieruchomosci stanowiącej własność gminy Skarbowi Państwa lub innej jednostce samorządu terytorialnego po cenie niższej niż rynkowa na nieodpłatne obciążenie nieograniczonym prawem rzeczowym na rzecz tych podmiotów, zamiany nieruchomosci z tymi podmiotami bez obowiązku dokonania dopłat, oraz zmiany prawa urzystkowania wieczystego w prawo własnosci i na odwrót    
222 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 107 3  x  x rada gminy rozstrzyganie o terminie i sposobie zapłaty opłaty adiacenckiej związanej z procedurą scalania i podziału w przypadku niedojścia do ugody z właścicielami    
223 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 34 6  x  x rada gminy przyznawanie pierwszeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom fakultatywna  
224 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 37 3  x  x rada gminy zwalnianie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową lub gdy sprzedaż następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat fakultatywna  
225 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 37 4  x  x rada gminy wyrażanie zgody na odstępowanie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony fakultatywna  
226 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 43 6  x  x rada gminy ustalanie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości przez jednostki organizacyjne fakultatywna  
 227 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68 1b x x rada gminy określenie szczegółowych warunków udzielenia binifikaty i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości  własne  
228 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 70 4  x   rada gminy wyrażanie zgody na zastosowanie innej niż stopa redyskonta weksli stopy oprocentowania rozłożonej na raty niespłaconej części ceny fakultatywna  
 229 Ustawa o gospodarce niruchomościami 76 1 x x rada gminy podwyższenie stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za nieruchomości gruntowe własne  
 230 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 86 x x x rada gminy podwyższenie procentowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarzadu własne  
231 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 98a 1  x  x rada gminy ustalanie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału obligatoryjna  
232 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 146 2  x  x rada gminy ustalanie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej lub stworzenia warunków do korzystania z drogi obligatoryjna  
233 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 163 3  x  x rada gminy decydowanie o przeprowadzeniu na koszt gminy powszechnej taksacji nieruchomości fakultatywna  
234 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 169 4  x  x rada gminy nadanie mocy urzędowej mapom taksacyjnym i tabelom taksacyjnym    
235 Ustawa o podatku leśnym 6 8  x  x rada gminy zarządzanie poboru podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczanie inkasentów i określanie wysokości wynagrodzenia za inkaso fakultatywna  
236 Ustawa o podatku leśnym 6 9  x  x rada gminy określanie wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego obligatoryjna  
237 Ustawa o podatku leśnym 6 10  x  x rada gminy określanie warunków i trybu składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej fakultatywna  
238 Ustawa o podatku leśnym 7 3  x  x rada gminy wprowadzanie innych niż ustawowe zwolnień przedmiotowych w podatku leśnym fakultatywna  
239 Ustawa o podatku leśnym 4 5  x  x rada gminy obniżanie kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedazy drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy fakultatywna  
240 Ustawa o podatku rolnym 5 2  x  x rada gminy składanie wniosku o zaliczenie do innego okręgu podatkowego niż wynikający z rozporządzenia fakultatywna  
241 Ustawa o podatku rolnym 5 3  x  x rada gminy zaliczanie - w szczególnych, gospodarczo uzasadnionych wypadkach - niektórych wsi do innego okręgu podatkowego niż określony dla gminy, przy czym nie może to spowodować zmniejszenia liczby hektarów przeliczeniowych dla tej gminy o więcej niż 1,5% fakultatywna  
242 Ustawa o podatku rolnym 6 3  x  x rada gminy obniżanie cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy fakultatywna  
243 Ustawa o podatku rolnym 6a 11  x rada gminy określanie wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego obligatoryjna  
244 Ustawa o podatku rolnym 6a 12  x  x rada gminy określanie warunków i trybu składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej fakultatywna  
245 Ustawa o podatku rolnym 6b  x  x  x rada gminy zarządzanie poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określanie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso fakultatywna  
246 Ustawa o podatku rolnym 12 9  x  x rada gminy określanie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej - z zachowaniem ograniczeń ustawowych obligatoryjna  
247 Ustawa o podatku rolnym 13e  x  x  x rada gminy wprowadzanie innych niż ustawowe zwolnień i ulg przedmiotowych w podatku rolnym fakultatywna  
248 Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4 7 2  x rada gminy udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność gminy fakultatywna  
249 Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4 11 x rada gminy ustalanie wyższej niż określona w przepisach prawa bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność gminy fakultatywna  
250 Ustawa o opłacie skarbowej 8 2  x  x rada gminy zarządzanie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczanie inkasentów oraz określanie wysokości wynagrodzenia za inkaso fakultatywna  
251 Ustawa o funduszu sołeckim 1 1  x rada gminy rozstrzyganie o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki obligatoryjna konsekwencją podjęcia uchwały pozytywnej jest przewidzenie w budżecie środków na fundusz sołecki zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie
252 Ustawa o funduszu sołeckim 3 1  x  x rada gminy zwiększanie środków funduszu ponad wysokość wynikającą z przepisów ustawy fakultatywna  
253 Ustawa o gospodarce komunalnej 4 1 x rada gminy postanawianie o wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej fakultatywna  
254 Ustawa o gospodarce komunalnej 4 1 x rada gminy postanawianie o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej    
255 Ustawa o gospodarce komunalnej 4 2  x  x rada gminy powierzanie uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń uzyteczności publicznej fakultatywna  
256 Ustawa o gospodarce komunalnej 6 1  x  x rada gminy tworzenie, łączenie, przekształcanie w inną formę organizacyjno-prawną i likwidowanie samorządowych zakładów budżetowych    
257 Ustawa o gospodarce komunalnej 22 1  x rada gminy decydowanie o likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki akcyjnej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wniesienie na pokrycie kapitału spółki wkładu w postaci mienia samorządowego zakładu budżetowego pozostałego po jego likwidacji    
258 Ustawa o bibliotekach 8 2 x 2 rada gminy organizowanie bibliotek własne  
259 Ustawa o bibliotekach 13 1 x x rada gminy połączenie, podział, likwidacja biblioteki własne  
 260 Ustawa o pracownikach samorządowych 8 2 x x rada gminy ustala wynagrodzenie wójta  własne  
 261 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 179 2 x x rada gminy uchwala gminne programy wspierania rodziny własne   

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..