Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 System oświaty 5 9 rada gminy tworzenie jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oraz organizowanie wspólnej obsługi administracyjnejm finansowej i organizacyjnej prowadzonych szkół i placówek
2 System oświaty 6 1 2 rada gminy ustalanie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu publicznym - nie krótszego niż 5 godzin dziennie
3 System oświaty 6 2 rada gminy ustalanie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego
4 System oświaty 7a 4 rada gminy składanie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w prowadzonej szkole
5 System oświaty 7a 6 4 rada gminy składanie zobowiązania do ponoszenia, z dochodów własnych, kosztów kształcenia w oddziale międzynarodowym przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły
6 System oświaty 7d rada gminy likwidowanie oddziału międzynarodowego po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki
7 System oświaty 14 5 rada gminy ustalanie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne i publiczną inną formę wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania
8 System oświaty 58 6 rada gminy wydawanie aktu założycielskiego i nadawanie pierwszego statutu szkole lub placówce
9 System oświaty 59 1 rada gminy likwidowanie szkoły publicznej po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki
10 System oświaty 62 1 rada gminy łączenie w zespół szkół różnych typów lub placówek
11 System oświaty 62 5 rada gminy dokonywanie zmian strukturalnych w zespole szkół lub placówek (wyłączanie szkół lub placówek z zespołu, włączanie do zespołu innych szkół lub placówek) oraz rozwiązywanie zespołu
12 System oświaty 5 7 wójt jako organ wykonawczy odpowiedzialność za działalność szkół i placówek gminnych, w szczególności: zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki; wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbedny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych
13 System oświaty 36 2 wójt jako organ wykonawczy powoływanie na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki osoby nie będącej nauczycielem
14 System oświaty 36a 1 wójt jako organ wykonawczy powierzanie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki
15 System oświaty 36a 4 wójt jako organ wykonawczy powierzanie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki w sytuacji, gdy do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata
16 System oświaty 36a 5 wójt jako organ wykonawczy powierzanie pełnienia obowiązków dyrektora szkoła wicedyrektorowi a w jego braku - nauczycielowi tej szkoły na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy
17 System oświaty 36a 6 wójt jako organ wykonawczy powoływanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły lub placówki
18 System oświaty 36a 10 wójt jako organ wykonawczy określanie składu komisji konkursowej w przypadku szkół i placówek nowo zakładanych
19 System oświaty 36a 14 wójt jako organ wykonawczy przedłużanie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki na kolejne okresy
20 System oświaty 38 1 wójt jako organ wykonawczy odwoływanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w sytuacjach przewidzianych prawem
21 System oświaty 39 4a wójt jako organ wykonawczy uczestniczenie w ustalaniu przez dyrektora liceum profilowanego profili kształcenia ogólnozawodowego prowadzonych w tym liceum
22 System oświaty 39 5 wójt jako organ wykonawczy uczestniczenie w ustalaniu przez dyrektora szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, zawodów, w których kształci szkoła
23 System oświaty 62 6 wójt jako organ wykonawczy zawarcie porozumienia w przedmiocie utworzenia zespołu, w skład którego wchodzą szkoły lub placówki albo szkołu i placówki prowadzone przez różne organy
24 System oświaty 71c 1 wójt jako organ wykonawczy zawieranie umowy z zakładem opieki zdrowotnej, a także jednostką pomocy społecznej, w których zorganizowana jest szkoła specjalna, w przedmioecie warunków korzystania z pomieszczeń dla prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowawczych oraz ponoszenia kosztów utrzymania tych pomieszczeń
25 System oświaty 7 1d wójt jako organ administracji wyrażanie zgody na zatrudnienie w szkole lub placówce osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zająć z zakresu kształcenia zawodowego
26 System oświaty 34 2 wójt jako organ administracji uzgadnianie opracowanego przez dyrektora szkoły lub placówki programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
27 System oświaty 34a wójt jako organ wykonawczy sprawowanie nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych
28 System oświaty 37 1 wójt jako organ administracji wyrażanie opinii o powierzeniu stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych przez dyrektora szkoły oraz odwołania z tych stanowisk
29 System oświaty 39 6 wójt jako organ wykonawczy realizacja uprawnień kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami w jednooddziałowych przedszkolach
30 System oświaty 41 3 wójt jako organ wykonawczy wyrażanie opinii odnośnie uchylenia uchwały rady pedagogicznej niezgodnej z prawem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny
31 System oświaty 58 3 wójt jako organ wykonawczy zezwalanie na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną
32 System oświaty 59 3 wójt jako organ wykonawczy przyjmowanie dokumentacji zlikwidowanej szkoły publicznej
33 System oświaty 59 4 wójt jako organ administracji przyjmowanie dokumentacji zlikwidowanej szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną
34 System oświaty 67a 3 wójt jako organ wykonawczy uczestniczenie w ustalaniu przez dyrektora szkoły warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki
35 System oświaty 67a 5 wójt jako organ administracji zwalnianie rodziców albo ucznia z całości lub cześci opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej
36 System oświaty 67a 6 wójt jako organ administracji upoważnianie do udzielania zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej dyrektora szkoły
37 System oświaty 71b 2b wójt jako organ administracji organizowanie w porozumieniu z dyrektorami przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych specjalnych, a także dyrektorów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
38 System oświaty 77 6 wójt jako organ wykonawczy umożliwianie w podległych gminie szkołach i placówkach zorganizowania przez szkoły wyższe i kolegia praktyk nauczycielskich oraz współpracowanie w organizacji tych praktyk
39 Karta Nauczyciela 30 6 rada gminy określanie w drodze regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania części składników wynagrodzenia obligatoryjna
40 Karta Nauczyciela 30 10a rada gminy podwyższanie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli fakultatywna
41 Karta Nauczyciela 42 7 1 rada gminy określanie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego obligatoryjna
42 Karta Nauczyciela 42 7 2 rada gminy określanie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w pensum, przyznawanie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć obligatoryjna
43 Karta Nauczyciela 42 7 3 rada gminy określanie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć określonych kategorii nauczycieli oraz pracowniów oświaty obligatoryjna
44 Karta Nauczyciela 42a 1 rada gminy określanie przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunki i tryb tego obniżenia fakultatywna
45 Karta Nauczyciela 49 2 rada gminy ustalanie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły obligatoryjna
46 Karta Nauczyciela 54 7 rada gminy określanie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania fakultatywna
47 Karta Nauczyciela 70a 1 rada gminy wyodrębiania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego obligatoryjna następuje w ramach budżetu gminy
48 Karta Nauczyciela 72 1 rada gminy zabezpieczanie odpowiednich środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określanie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania obligatoryjna
49 Karta Nauczyciela 9g 2 wójt jako organ wykonawczy powoływanie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
50 Karta Nauczyciela 29 1 wójt jako organ wykonawczy zapewnianie szkole podstawowych warunków do realizacji przez nauczyciela zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
51 Karta Nauczyciela 30a wójt jako organ wykonawczy przeprowadzenie analizy poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń
52 Karta Nauczyciela 53 3a wójt jako organ wykonawczy wskazywanie szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej szkoły oraz nauczycuela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego szkoła była ostatnim miejscem pracy
53 Karta Nauczyciela 53 4 wójt jako organ wykonawczy tworzenie służby socjalnej powołanej do gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych na pozostałych pracowników oraz emerytów, rencistów i nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
54 Karta Nauczyciela 6a 1 3 wójt jako organ administracji składanie wniosku o dokonanie oceny pracy nauczyciela
55 Karta Nauczyciela 6a 6 wójt jako organ administracji dokonywanie oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły
56 Karta Nauczyciela 6a 13 wójt jako organ administracji składanie wniosku o dokonanie oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu, placówce oraz niektórych kategoriach szkół
57 Karta Nauczyciela 9b 4 2 wójt jako organ administracji nadawanie stopnia nauczyciela mianowanego własne
58 Karta Nauczyciela 9b 6 wójt jako organ administracji odmowa nadania stopnia nauczyciela mianowanego własne
59 Karta Nauczyciela 9b 7 1 wójt jako organ administracji rozpatrywanie w II instancji spraw nadania i odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego własne
60 Karta Nauczyciela 9f 1 wójt jako organ administracji wydawanie na wniosek nauczyciela nowego aktu nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego, jeżeli nauczyciel w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia własne
61 Karta Nauczyciela 9g 3 1 wójt jako organ administracji delegowanie przedstawiciela do komisji kwalifikacyjnej dla dyrektora ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
62 Karta Nauczyciela 9g 4 wójt jako organ administracji delegowanie obserwatora prac komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
63 Karta Nauczyciela 18 4 wójt jako organ administracji wyrażanie opinii w przedmiocie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły
64 Karta Nauczyciela 18 5 wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomienia o zamiarze przeniesienia nauczyciela religii zatrudnionego na podstawie mianowania, który otrzymał na podstawie odrebnych przepisów skierowanie do innej szkoły
65 Karta Nauczyciela 19 1 wójt jako organ administracji przenoszenie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do szkoły, gdzie zaistniała konieczność obsady na stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom programowym szkoły
66 Karta Nauczyciela 22 1 wójt jako organ administracji nakładanie na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym lub - za jego zgodą - innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć
67 Karta Nauczyciela 26 2 wójt jako organ administracji stwierdzanie wygaśnięcia stosunku pracy dyrektora szkoły
68 Karta Nauczyciela 31 wójt jako organ administracji wypłacanie jednorazowej gratyfikacji pieniężnej w wysokości 6-miesięcznego ostatnio pobranego wynagrodzenia zasadniczego nauczycielowi dyplomowanemu, który uzyskał tytuł honorowy profesora oświaty
69 Karta Nauczyciela 54 2 wójt jako organ wykonawczy realizacja uprawnień nauczyciela zatrudnionego na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców do lokalu mieszkalnego
70 Karta Nauczyciela 54 5 wójt jako organ administracji podwyższanie dodatku nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, na którym występuje deficyt kadr
71 Karta Nauczyciela 56 2 wójt jako organ administracji przydzielanie w miarę możliwości nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wsi grunt o powierzchni nie większej niż 0,25 ha do osobistego użytkowania i jego rodziny
72 Karta Nauczyciela 61 3 wójt jako organ administracji zwalnianie nauczyciela w całości lub w części z obowiązku zwrotu jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie, jeżeli nauczyciel nie przepracuje w szkole trzech lat
73 Karta Nauczyciela 63 2 wójt jako organ administracji występowanie z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone
74 Karta Nauczyciela 82 2 wójt jako organ administracji wykonywanie zatarcia kary dyscyplinarnej
75 Karta Nauczyciela 83 1 wójt jako organ administracji zawieszanie w pełnieniu obowiązków dyrektora szkoły, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub żłożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i warygodność wysuniętych zarzutów decyzja taka jest celowa
76 Karta Nauczyciela 83 1a wójt jako organ administracji zawieszanie w pełnieniu obowiązków dyrektora szkoły, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka
77 System informacji oświatowej 4 6 wójt jako organ wykonawczy prowadzenie wskazanych baz danych oświatowych kompetencja ta jest doprecyzowywane przez przepisy szczegółowe

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..