Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Zakłady opieki zdrowotnej 36 rada gminy tworzenie, przekształcanie i likwidacja publicznego zakładu opieki zdrowotnej fakultatywna przepisy precyzują treść i procedurę podjęcia poszczególnych wymienionych uchwał
2 Zakłady opieki zdrowotnej 11 3 rada gminy zatwierdzanie statutu zakładu opieki zdrowotnej obligatoryjna
3 Zakłady opieki zdrowotnej 34b 2 rada gminy ustalanie wysokości opłaty za pobyt dziecka w publicznym żłobku
4 Zakłady opieki zdrowotnej 43h 2 1 rada gminy łączenie publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez tą samą gminę
5 Zakłady opieki zdrowotnej 45 1 1 wójt jako organ wykonawczy sprawowanie funkcji przewodniczącego rady społecznej działającej przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
6 Zakłady opieki zdrowotnej 45 1 2 rada gminy wybór przedstawicieli do rady społecznej działającej przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej obligatoryjna
7 Zakłady opieki zdrowotnej 45 8 rada gminy powoływanie i odwoływanie rady społecznej działającej przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
8 Zakłady opieki zdrowotnej 45 8 wójt jako organ wykonawczy zwoływanie pierwszego posiedzenia rady społecznej działającej przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
9 Zakłady opieki zdrowotnej 53 6 gmina wyrażanie albo odmawianie zgody na czynność prawną mającą na celu zmianę wierzyciela zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
10 Zakłady opieki zdrowotnej 55 2 rada gminy przyznawanie dotacji budżetowej na cele wskazane w ustawie fakultatywna następuje w ramach budżetu gminy
11 Zakłady opieki zdrowotnej 67 1 gmina sprawowanie nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej przepisy precyzyją uprawnienia podmiotu sprawującego nadzór
12 Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych 54 1 wójt jako organ administracji potwierdzanie prawo doświadczeń opieki zdrowotnej zlecone
13 Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych 75 11 wójt jako organ administracji zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacanie ubezpieczenia za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..