Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Świadczenia rodzinne 22a 1 rada gminy przyznawanie zamieszkałym na terenie gminy osobom jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka własne
2 Świadczenia rodzinne 20 2 wójt jako organ administracji prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego, zapomogi wypłacanej przez gminy oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka), w tym wydawanie decyzji o ich przyznaniu zlecone
3 Świadczenia rodzinne 28 1 wójt jako organ administracji wstrzymywanie wypłaty świadczeń rodzinnych, jeżeli osoba uprawniona odmówiła udzielenia lub nie udziliła, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych zlecone
4 Świadczenia rodzinne 28 3 wójt jako organ administracji wstrzymywanie wypłaty świadczeń rodzinnych, jeżeli osoba uprawniona nie podejmuje świadczeń rodzinnych przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe zlecone
5 Świadczenia rodzinne 30 1 wójt jako organ administracji wydawanie decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zlecone
6 Świadczenia rodzinne 30 9 wójt jako organ administracji umarzanie kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub cześci, odraczanie terminu płatności albo rozkładanie na raty, o ile zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny zlecone
7 Świadczenia rodzinne 32 1 wójt jako organ administracji zmiana lub uchylenie bez zgody strony ostatecznej decyzji administracyjnej, na mocy której strona nabyła prawo do świadczeń rodzinnych, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa rodziny mająca wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, członek rodziny nabył prawo do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o kordynacji systemów zabezpieczenia społecznego albo osoba nienależnie pobrała świadczenie rodzinne zlecone
8 Przeciwdziałanie pomocy w rodzinie 9a 2 wójt jako organ administracji powoływanie zespołu interdyscyplinarnego
9 Przeciwdziałanie pomocy w rodzinie 9a 15 rada gminy określanie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdycyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania obligatoryjna
10 Przeciwdziałanie pomocy w rodzinie 6 2 1 wójt jako organ zarządzający opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
11 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 5 2 rada gminy podwyższanie kryterium dochodowego upoważniającego do uzyskania pomocy w zakresie dożywania fakultatywna
12 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 6 2 rada gminy określanie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznawanej osobom przekraczającym kryterium dochodowym fakultatywna
13 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 6a 1 dyrektor szkoły lub przedszkola w szczególnie uzasadnionych przypadkach udzielanie pomocy w formie posiłku dziecku, które wyraziło chęć zjedzenia posiłku
14 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 8 2 wójt jako organ wykonawczy koordynowanie realizacji Programu w gminie
15 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 14 3 wójt jako organ wykonawczy składanie wniosku do wojewody o przyznanie dotacji na realizację Programu
16 Dodatki mieszkaniowe 7 1 wójt jako organ administracji przyznawanie dodatku mieszkaniowego własne
17 Dodatki mieszkaniowe 6 11 rada gminy podwyższanie lub uniżanie, nie więcej niż o 20 punktów procentowych wysokości dodatków mieszkaniowych liczonych w stosunku procentowym do wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni fakultatywna
18 Dodatki mieszkaniowe 7 3 wójt jako organ administracji odmawianie przyznania dodatku mieszkaniowego w sytuacjach przewidzianych w ustawie własne
19 Dodatki mieszkaniowe 7 9 wójt jako organ administracji nakazywanie zwrotu nienależnie pobranych kwot dodatku mieszkaniowego własne
20 Dodatki mieszkaniowe 7 11 wójt jako organ administracji wstrzymywanie wypłaty dodatku mieszkaniowego, jeżeli osoba, której dodatek ten przyznano, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny własne
21 Pomoc osobom uprawnionym do alimentów 4 1 wójt jako organ administracji przeprowadzanie wywiadu alimentacyjnego zlecone
22 Pomoc osobom uprawnionym do alimentów 5 1 wójt jako organ administracji przekazywanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji zlecone
23 Pomoc osobom uprawnionym do alimentów 5 3 wójt jako organ administracji składanie wniosku o ściganie za przestępstwo uchylania się od alimentów oraz o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego zlecone
24 Pomoc osobom uprawnionym do alimentów 12 1 wójt jako organ administracji prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego, w tym wydawanie decyzji administracyjnych zlecone ustawa przewiduje szczegółowy tryb z przyznaniem kompetencji wójtowi, jak również wskazuje na poszczególne kategorie wydawanych decyzji
25 Pomoc osobom uprawnionym do alimentów 27 2 wójt jako organ administracji wydawanie decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego zlecone
26 Pomoc osobom uprawnionym do alimentów 31 4 wójt jako organ administracji przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie zlecone
27 System ubezpieczeń społecznych 4 2 wójt jako organ administracji wskazanie kompetencji wójta jako płatnika składek w stosunku do osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne kompetencje doprecyzowane w art. 6 ust. 2a-2c
28 Zatrudnienie socjalne 3 2 1 gmina tworzenie centrum integracji społecznej
29 Zatrudnienie socjalne 18 1 gmina prowadzenie klubów integracji społecznej
30 Pomoc społeczna 17 1 gmina wskazanie zakresu zadań należących do zadań o charakterze obowiązkowym własne
31 Pomoc społeczna 17 2 gmina wskazanie zakresu zadań należących do zadań o charakterze fakultatywnym własne
32 Pomoc społeczna 18 gmina wskazanie zakresu zadań należących do zadań zleconych zlecone
33 Pomoc społeczna 60 2 1 wójt jako organ wykonawczy ustalanie i ogłaszanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym
34 Pomoc społeczna 110 3 wójt jako organ zarządzający wydawanie ustaleń ośrodkom pomocy społecznej w zakresie realizacji zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej
35 Pomoc społeczna 110 9 kierownik ops składanie radzie gminy corocznego sprawozdania z działalności ośrodka wraz z przedstawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej
36 Pomoc społeczna 110 10 rada gminy opracowywanie i kierowanie do wdrożenia lokalnych programów pomocy społecznej
37 Pomoc społeczna 61 1 3 wójt jako organ administracji wnoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, jeżeli opłaty te nie są wnoszone przez mieszkańca domu, małżonka, zstępnego, ani wstępnego
38 Pomoc społeczna 66 rada gminy określanie korzystniejszych niż ustawowe warunków ustalania opłat za pobyt w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym, częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, zwrotu należności za okres nieobecności osoby w domu fakultatywna
39 Pomoc społeczna 96 4 rada gminy określanie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej takie jak: wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych obligatoryjna
40 Pomoc społeczna 97 5 rada gminy określanie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych obligatoryjna
41 Pomoc społeczna 110 10 rada gminy opracowanie i kierowanie do wdrożenia lokalnych programów pomocy społecznej
42 Pomoc społeczna 111 rada gminy tworzenie w celu realizacji zadań pomocy społecznej innych niż ośrodek pomocy społecznej jednostek organizacyjnych
43 Pomoc społeczna 49 2 kierownik ops zatwierdzanie indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności
44 Pomoc społeczna 49 8 kierownik ops opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osobę bezdomną objętą indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności
45 Pomoc społeczna 38 6 rada gminy podwyższanie minimalnych kwot zasiłku okresowego fakultatywna
46 Pomoc społeczna 8 2 rada gminy podwyższanie kwot uprawniających do zasiłku okresowego i celowego fakultatywna
47 Pomoc społeczna 43 10 rada gminy określanie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie obligatoryjna
48 Pomoc społeczna 50 6 rada gminy określanie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania obligatoryjna

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..