Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 40 1 x x starosta zatrudnienie powiatowego rzecznika praw konsumentów własne
2 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 14 ogólna kompetencja szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu własne
3 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 15 ogólna kompetencja doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu własne
4 Ustawa o pomocy społecznej 112 5 x x starosta lub z jego upoważnienia kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie i inni pracownicy centrum upoważnieni na wniosek kierownika wydawanie idywidualnych decyzji w sprawach z zakresu pomocy społecznej własne/zlecone
5 Ustawa o pomocy społecznej 112 4 x x powiatowe centrum pomocy rodzinie kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami własne
6 Ustawa o pracownikach samorządowych 5 1 x x starosta utworzenie stanowiska sekretarza powiatu własne
7 Ustawa o pracownikach samorządowych 7 x x 3 starosta wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych własne
8 Ustawa o pracownikach samorządowych 9 2 x x przewodniczący rady powiatu wykonywanie wobec starosty czynności w sprawach z zakresu prawa pracy związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy własne
9 Ustawa o pracownikach samorządowych 9 2 x x rada powiatu ustalenie wynagrodzenia starosty własne
10 Ustawa o pracownikach samorządowych 9 3 x x rada powiatu wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pozostałych członków zarządu własne
11 Ustawa o pracownikach samorządowych 11 1 x x starosta/kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych prowadzenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze własne
12 Ustawa o pracownikach samorządowych 17 1 x x starosta prawo zatruniania doradców i asystentów własne
13 Ustawa o pracownikach samorządowych 19 1 x x starosta/kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych organizowanie służby przygotowawczej własne
14 Ustawa o pracownikach samorządowych 28 x x x starosta/kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych określenie w drodze zarządzenia sposobu dokonywania okresowych ocen pracowników własne
15 Ustawa o pracownikach samorządowych 39 2 x x starosta określenie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenae kierowników i zastępców kierowników powiatowych jednostek budżetowych oraz powiatowych zakładów budżetowych własne
16 Ustawa o pracownikach samorządowych 39 1 x x starosta/kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych wprowadzenie regulaminu wynagradzania pracowników własne
17 Ustawa o pracownikach samorządowych 42 1 x x starosta/kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych wprowadzenie regulaminu pracy jednostki własne
18 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 2 rada powiatu wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego własne
19 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 3 rada powiatu powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu własne
20 Ustawa o samorządzie powiatowym 32 2 x 5 zarząd powiatu zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu własne
21 Ustawa o samorządzie powiatowym 35 1 x x rada powiatu przyjęcie regulaminu organizacyjnego starostwa własne
22 Ustawa o samorządzie powiatowym 36 1 x x zarząd powiatu przyjęcie regulaminów organizacyjnych powiatowych jednostek organizacyjnych własne
23 Ustawa o systemie oświaty 36 2 x x zarząd powiatu powołanie na stanowisko dyrektora osoby niebędącej nauczycielem po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny
24 Ustawa o systemie oświaty 37 1 x x starosta wyrażene opinii w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora szłoy lub placówki ądź innych stanowisk kierowniczych
25 Ustawa o systemie oświaty 38 1 x x zarząd powiatu odwołanie dyrektora szkoły lub placówki
26 Ustawa o systemie oświaty 36a 1 x x zarząd powiatu powierzenie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki
27 Ustawa o systemie oświaty 36a 4 x x zarząd powiatu powierzenie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki, Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej
28 Ustawa o systemie oświaty 36a 5 x x zarząd powiatu Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.
29 Ustawa o systemie oświaty 36a 6 x x zarząd powiatu powołanie komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora szkoły lub placówki
30 Ustawa o systemie oświaty 36a 10 x x zarząd powiatu W przypadku szkół i placówek nowo zakładanych skład komisji konkursowej określa organ prowadzący tę szkołę lub placówkę, uwzględniając udział przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
31 Ustawa o systemie oświaty 36a 12 x x zarząd powiatu nadzorowania prawidłowości postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora szkoły lub placówki
32 Ustawa o systemie oświaty 36a 14 x x zarząd powiatu przedłużenie okresu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty,

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..