Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Drogi publiczne 6a 2 wójt jako organ wykonawczy wyrażanie opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg powiatowych
2 Drogi publiczne 6a 3 wójt jako organ wykonawczy wyrażanie opinii o przebiegu istniejących dróg powiatowych
3 Drogi publiczne 7 2 rada gminy zaliczenie do kategorii dróg gminnych fakultatywna
4 Drogi publiczne 7 3 rada gminy ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych fakultatywna
5 Drogi publiczne 8 1a rada gminy nadawanie nazwy drodze wewnętrznej fakultatywna wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenu, na którym jest zlokalizowana droga
6 Drogi publiczne 8 4 wójt jako organ wykonawczy oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drigami gminnymi oraz utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanych z funkcjonowaniem tych połączeń
7 Drogi publiczne 10 1 rada gminy pozbawianie drogi kategorii drogi gminnej fakultatywna przepisy prawa przewidują dodatkowe warunki takiej uchwały
8 Drogi publiczne 13b 3 rada gminy ustalanie strefy płatnego parkowania fakultatywna w uchwale ustalona zostaje wysokość stawek opłaty o sposób jej pobierania, a także mogą zostać wprowadzone opłaty abonamentowe lub zryczałtowane oraz zerową stawkę opłaty dla niektórych uzytkowników dróg
9 Drogi publiczne 13b 7 zarząd drogi lub wójt jako organ wykonawczy pobieranie opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania
10 Drogi publiczne 13d 5 rada gminy wprowadzanie dla obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych opłaty za przejazd wraz z ustaleniem wysokości tej opłaty fakultatywna
11 Drogi publiczne 13d 7 rada gminy wprowadzanie dla tuneli zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych opłaty za przejazd wraz z ustaleniem wysokości tej opłaty fakultatywna
12 Drogi publiczne 13d 10 zarząd drogi lub wójt jako organ wykonawczy pobieranie opłat za przejazdy przez obiekty mostowe i tunele
13 Drogi publiczne 13e 7 rada gminy wprowadzanie dla przepraw promowych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych opłaty za skorzystanie z przeprawy promowej i ustalanie wysokości tej opłaty fakultatywna
14 Drogi publiczne 13e 10 zarząd drogi lub wójt jako organ wykonawczy pobieranie opłat za skorzystanie z przeprawy promowej
15 Drogi publiczne 13f 2 rada gminy określanie wysokości opłaty dodatkowej z tytułu nieuiszczenia opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania oraz sposobu jej pobierania
16 Drogi publiczne 13f 3 zarząd drogi lub wójt jako organ wykonawczy pobieranie opłaty dodatkowej
17 Drogi publiczne 19 2 4 wójt jako organ wykonawczy wskazanie na wójta jako zarządcę dróg gminnych (podmiotu, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg) art. 20 ustawy zawiera przykładowy katalog kompetencji. Zadania zarządcy drogi obejmują również instalaję w pasie drogowym stacjonarnych urządzeń rejestrujących
18 Drogi publiczne 21 1 rada gminy tworzenie jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, za pomocą której wójt wykonuje swoje obowiązki zarządcy drogi fakultatywna
19 Drogi publiczne 29 1 wójt jako organ wykonawczy zezwalanie na lokalizację lub przebudowę zjazdu na drogę gminną własne
20 Drogi publiczne 29a 1 wójt jako organ wykonawczy wymierzanie kary pieniężnej za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy progi lub o powierzchni większej niż określona w zatwierdzonym projekcie budowlanym zjazdu
21 Drogi publiczne 35 1 wójt jako organ wykonawczy sporządzanie i okresowa weryfikacja planu rozwoju sieci drogowej
22 Drogi publiczne 36 wójt jako organ wykonawczy orzekanie o przywróceniu do stanu poprzedniego pasa drogowego drogi gminnej zajętego bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z warunkami podanymi w tym zezwoleniu własne
23 Drogi publiczne 38 2 wójt jako organ wykonawczy wyrażanie zgody na przebudowę lub remont obiektów budowlanych lub urządzeń istniejących w pasie drogowym drogi gminnej niezwiązane z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, które nie powodują zagrożenia i utrudnień ruchu drogowego i nie zakłózają wykonywania zadań zarządu drogi
24 Drogi publiczne 39 3 wójt jako organ wykonawczy wyrażanie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego własne
25 Drogi publiczne 39 6 wójt jako organ wykonawczy obowiązek lokalizacji kanału technoloigicznego w pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy drogi
26 Drogi publiczne 40 1 wójt jako organ wykonawczy wyrażanie zgody na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg własne konsekwnecją decyzji jest konieczność uiszczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego
27 Drogi publiczne 40 8 rada gminy ustalanie dla dróg gminnych wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m kw pasa drogowego obligatoryjna
28 Drogi publiczne 40 11 wójt jako organ wykonawczy ustalanie opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego drogi gminnej własne
29 Drogi publiczne 40 12 wójt jako organ wykonawczy wymierzanie kary pieniężnej za zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi własne
30 Drogi publiczne 40 14a wójt jako organ wykonawczy określanie warunków zajęcia pasa drogowego w związku z koneicznością usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się w pasie drogowym, warunków przywrócenia pasa do stanu poprzedniego oraz wysokość opłaty własne
31 Drogi publiczne 40 14b wójt jako organ wykonawczy wymierzanie kary pieniężnej za wejście w pas drogowy - w związku z koniecznością usunięcia awarii - bez zawiadomienia zarządcy drogi, przekroczenie ustalonego terminu i powiezchni zajęcia pasa własne
32 Drogi publiczne 42 1 wójt jako organ wykonawczy wyrażanie zgody na umieszczenie urządzenia liniowego w odległości mneijszej niż przewidziana w ustawie minimalna odległość od granicy pasa
33 Ceny 8 1 rada gminy ustalanie cen urzedowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich fakultatywna
34 Ceny 8 3 rada gminy określanie stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami obligatoryjna
35 Prawo przewozowe 15 5 rada gminy określanie przepisów porządkowych w odniesiniu do gminnego regularnego przewozu osób oraz przewozów osób i bagazu taksówkami obligatoryjna
36 Prawo przewozowe 15 7 rada gminy wprowadzanie obowiązku stosowania dodatkowych oznaczań i dodatkowego wyposażenia technicznego w odniesieniu do taksówek fakultatywna
37 Prawo przewozowe 34a 2 rada gminy określanie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i sposobu ustalania wysokości przysługującej przewoźnikowi opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób obligatoryjna
38 Prawo przewozowe 8 1 1 wójt jako organ administracji ograniczenie obowiązku przewozu w gminnym regularnym przewozie osób ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa albo w przypadku klęski żywiołowej
39 Prawo przewozowe 9 1 2 wójt jako organ administracji nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przeozowego w przypadku klęski żywiołowej
40 Publiczny transport zbiorowy 7 4 1 wójt jako organ wykonawczy wykonywanie zadań organizatora tranportu zbiorowego na terenie gminy, w szczególności planowanie rozwoju tranportu, organizowanie publicznego transportu zbiorowego, zarządzanie publicznym transportem zbiorowym szczegółowy zakres kompetencji zawiera rozdział 3
41 Publiczny transport zbiorowy 9 2 rada gminy uchwalanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie gminnego przewozu pasażerskiego
42 Publiczny transport zbiorowy 15 2 rada gminy określanie przystanków komunikacyjncyh i dworców oraz warunków i zasad korzystania
43 Publiczny transport zbiorowy 16 4 rada gminy ustalanie stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika zprzystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..