Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 16 1 rada gminy tworzenie parku kulturowego fakultatywna w procedurze przygotowania uchwały kompetencje dla wójta
2 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 16 4 rada gminy tworzenie jednostki organizacyjnej do zarządzania parkiem fakultatywna
3 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 16 6 rada gminy uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, na których utworzono parku kulturowy obligatoryjna
4 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 87 3 rada gminy przyjmowanie gminnego programu opieki nad zabytkami obligatoryjna w procedurze przygotowania kompetencje dla wójta
5 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 87 5 wójt sporządzanie sprawozdania z realizacji gminnego pragramu opieki nad zabytkami obligatoryjne z częśtotliwością dwuletnią
6 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 22 4 wójt prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy
7 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 32 1 3 wójt przyjmowanie zawiadomień o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jeżeli ten, kto dokonał okdrycia, nie może zawiadomić właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wójt przekazuje zawiadomienie niezwłocznie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków
8 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 33 1 wójt przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, o ile znalazca nie ma możliwości zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytku wójt przekazuje zawiadomienie niezwłocznie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków
9 Organizowanie i prowadzenie działalności kuturalnej 4 ogólne sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną polegającego na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami
10 Organizowanie i prowadzenie działalności kuturalnej 9 1 ogólne organizowanie działalności kulturalnej poprzez tworzenie samorządowych instytucji kultury, dla których prowadzenie takich działalności jest podstawowym celem statutowym zadanie własne o charakterze obowiązkowym
11 Organizowanie i prowadzenie działalności kuturalnej 11 rada gminy wydawanie aktu o utworzeniu instytucji kultury, określający jej nazwę, rodzaj, siedzibę i przedmiot działania
12 Organizowanie i prowadzenie działalności kuturalnej 12 rada gminy zapewanianie instytucji kultury środków niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnego oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona
13 Organizowanie i prowadzenie działalności kuturalnej 13 1 rada gminy nadawanie statutu samorządowym instytucjom kultury
14 Organizowanie i prowadzenie działalności kuturalnej 15 1 wójt jako organ wykonawczy powoływanie i odwoływanie dyrektora instytucji kultury w samorządowych instytucjach kultury wymienionych w wykazie określonym przez ministra właściwego do spraw kulturi i ochrony dziedzictwa narodowego kandydat na stanowisko dyrektora wyłaniany jest w drodze konkursu
15 Organizowanie i prowadzenie działalności kuturalnej 18 1 rada gminy połączenie lub podział instytucji kultury
16 Organizowanie i prowadzenie działalności kuturalnej 22 1 rada gminy likwidowanie instytucji kultury w szczególnie uzasadnionych przypadkach
17 Organizowanie i prowadzenie działalności kuturalnej 34 1 wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu imprezy artystycznej lub rozrywkowej poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy
18 Organizowanie i prowadzenie działalności kuturalnej 35 wójt jako organ administracji wydawanie zakazu odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach lub nie zostały spełnione wymagania dotyczące pomieszczeń, obiektów lub miejsc, w których odbywają się imprezy artystyczne i rozrywkowe, a także warunki wobec urządzeń technicznych używanych przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania
19 Muzea 5 1 rada gminy tworzenie muzeów fakultatywna
20 Muzea 6 1 rada gminy nadawanie statutu muzeum fakultatywna
21 Muzea 10 1 rada gminy postanawianie o nieodpłatnym wstępie do muzeum utworzonego przez gminę fakultatywna
22 Muzea 11 1 rada gminy powoływanie członków rady muzeum fakultatywna
23 Muzea 26 1 wójt jako organ wykonawczy w razie likwidacji muzeum samorządowego zapewnianie muzealiom warunków należytego przechowywania
24 Muzea 26 2 wójt jako organ wykonawczy prawo pierwszeństwo nabycia muzealiów po zlikwidowanym muzeum samorządowym
25 Biblioteki 19 2 gmina organizowanie i prowadzenie co najmniej jednej gminnej biblioteki publicznej, wraz z odpowiednią liczbą filii i oddziałów oraz punktów bibliotecznych

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..