Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Sport 30 1 wójt jako organ wykonawczy powoływanie rady sportu
2 Sport 30 2 wójt jako organ wykonawczy ustalanie składu i zasad powoływania członków rady sportu oraz regulaminu jej działania
3 Sport 39 3 gmina zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiacych się w wyznaczonych do tego miejscach oraz uprawiajacych sporty wodne zakres sprecyzowany w ust. 4
4 Sport 39 1 gmina zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających ze szlaków górskich, tras narciarskich oraz uprawiających sporty górskie zakres sprecyzowany w ust. 2
5 Sport 27 1 gmina tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjajacych rozwojowi sportu
6 Sport 27 2 rada gminy określanie warunków i trybu finansowania tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu z jednoczesnym wskazaniem celu publicznego w zakresie sportu, który gmina chce osiągnąć
7 Sport 28 1 rada gminy przyznawanie dotacji celowej dla klubu sportowego, działającego na obszarze gminy, niedziałający w celu osiągnięcia zysku
8 Sport 31 3 rada gminy określanie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz stypendiów lub nagród dla terenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągającycfh wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sporotwym lub w krajowym współzawoidnictwie sportowym
9 Sport 35 2 wójt jako organ wykonawczy składanie wniosków o przyznanie odznak, wyróżnień i nagród pieniężnych trenerom oraz innym osobomk wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu
10 Sport 35 6 rada gminy określanie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz rodzaje wyróżnień i wysokość nagród pieniężnych
11 Usługi turystyczne 38 2 wójt jako organ administracji zaszeregowanie pól biwakowych i prowadzenie ich ewidencji
12 Usługi turystyczne 38 3 wójt jako organ administracji zaszeregowanie innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, w tym wynajmowanych przez rolników pokoi i miejsc do ustawiania namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych i prowadzenie ich ewidencji

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..