Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Ochrona praw lokatorów 20 3 rada gminy wydzielanie w zasobie mieszkaniowym lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy fakultatywna
2 Ochrona praw lokatorów 21 1 1 rada gminy uchwalanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy obligatoryjna
3 Ochrona praw lokatorów 21 1 2 rada gminy uchwalanie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel obligatoryjna
4 Prawo geologiczne i górnicze 53 1 rada gminy uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów górniczych obligatoryjna pośrednio
5 Prawo geologiczne i górnicze 53 6 rada gminy odstępowanie od sporządzania miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla terenu górniczego, o ile przewidywane szkodliwe wpływy na środowisko będą nieznaczne fakultatywna
6 Prawo geologiczne i górnicze 47 7 wójt jako organ zarządzający żądanie od Skarbu Państwa nieodpłatnego udostępnienia wyników prac geologicznych dotyczących terenów gminnych w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań własnych
7 Ochrona terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady 5 1 rada gminy sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Pomnika Zagłady i jego strefy ochronnej obligatoryjna
8 Ochrona terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady 4 3 wójt jako organ zarządzający opiniowanie granic Pomników Zagłady
9 Ochrona terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady 15 1 wójt jako organ zarządzający wydawanie opinii w przedmiocie decyzji wojewody wprowadzajacych ograniczenia na terenie Pomnika Zagłady i jego strefy ochronnej oraz decyzji o wywłaszczaniu nieruchomości na cele ochrony Pomnika Zagłady
10 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 14 1 rada gminy przystępowanie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fakultatywna są wyjątki od fakultatywności
11 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 9 1 rada gminy przystępowanie do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy fakultatywna
12 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 12 1 rada gminy uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do studium fakultatywna w ramach procedury następuje przypisanie okreslonych kompetencji wójtowi
13 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 19 1 rada gminy stwierdzanie konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego fakultatywna
14 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 20 1 rada gminy uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z jednoczenym rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych w planie fakultatywna w ramach procedury następuje przypisanie okreslonych kompetencji wójtowi
15 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 22 rada gminy przystępowanie do scalania i podziału nieruchomości dla obszarów wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów obligatoryjna
16 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 32 2 rada gminy podejmowanie co najmniej raz w trakcie kadencji uchwały w sprawie aktualności studium i planów miejscowych obligatoryjna
17 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 8 3 wójt jako organ administracji powoływanie gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalanie w drodze regulaminu jej organizacji i trybu działania
18 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 8 4 wójt jako organ administracji powierzanie gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej powołanej w innej gminie pełnienia funkcji organu doradczego
19 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 14 5 wójt jako organ administracji wykonywanie analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzania planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium
20 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 31 1 wójt jako organ wykonawczy prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzenie materiałów związanych z nimi oraz odpowiedzialność za przechowywanie ich oryginałów, w tym również uchylonych i nieobowiązujących
21 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 32 1 wójt jako organ zarządzający analizowanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenianie postępu w opracowywaniu planów miejscowych i opracowywanie wieloletnich programów ich sporządzania
22 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 36 4 wójt jako organ administracji pobieranie jednorazowej opłaty (renty planistycznej) ustalonej w planie miejscowym, określonej w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości - jeżeli w związku z uchwaleniem plany miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła własne
23 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 37 7 wójt jako organ administracji ustalanie wysokości renty planistycznej własne
24 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 37 8 wójt jako organ wykonawczy przedstawianie radzie gminy informacji o zgłoszonych żądaniach dotyczących wypłaty odszkodowań z tytułu uniemożliwienia bądź istotnego ograniczenia korzystania z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego, odszkodowań z tytułu obniżenia się wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia takiego planu oraz wydanych decyzjach w przedmiocie wymierzenia renty planistycznej
25 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 41 1 6 wójt jako organ administracji wydawanie opinii w przedmiocie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa
26 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 44 2 wójt jako organ wykonawczy uzgodnienie terminu realizacji przeidzianej w planie zagospodarowania przestrzennego wojewóztwa inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i warunków wprowadzenia ich do planu miejscowego
27 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 51 1 1 wójt jako organ administracji ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim własne
28 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 51 1 2 wójt jako organ administracji ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym własne
29 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 57 2 wójt jako organ administracji prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym
30 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 59 3 wójt jako organ administracji nakazywanie właścicielowi lub uzytkownikowi wieczystemu nieruchomości wstrzymania uzytkowania terenu z wyznaczeniem terminu, w którym należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy albo przywrócenia poprzedniego sposobu zagospdoarowania w przypadku zmiany zagospodarowania terenu bez uzyskania wymaganej prawem decyzji o warunkach zabudowy własne
31 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 60 1 wójt jako organ administracji ustalanie warunków zabudowy terenu własne
32 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 67 1 wójt jako organ administracji prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
33 Zagospodarowanie wspólnot gruntowych 8 2 wójt jako organ administracji sporządzanie projektu wykazów uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkość przysługujących im udziałów we wspólnocie
34 Zagospodarowanie wspólnot gruntowych 18 1 wójt jako organ administracji zatwierdzanie statutu (i zmian w nim) spółki utworzonej do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową
35 Zagospodarowanie wspólnot gruntowych 21 6 wójt jako organ administracji zatwierdzanie wykazu zaległości z tytułu nie uiszczonych w terminie opłat statutowych oraz z tytułu kosztów zastępczego wykonania świadczeń przewidzianych w statucie spółki utworzonej do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową
36 Zagospodarowanie wspólnot gruntowych 23 wójt jako organ administracji nadzór nad działalnością spółek powołanych do sprawowania zarządu nad wspólotami gruntowymi
37 Zagospodarowanie wspólnot gruntowych 24 1 wójt jako organ administracji zatwierdzanie planu zagospodarowania i regulaminu uzytkowania gruntów i urządzeń spółki utworzonej do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową
38 Zagospodarowanie wspólnot gruntowych 25 1 wójt jako organ administracji tworzenie spółki przymusowej, nadawanie jej statutu oraz wyznaczanie organów spółki spośród osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej w sytuacjach wskazanych w przepisach
39 Zagospodarowanie wspólnot gruntowych 25 2 wójt jako organ administracji powoływanie organów spółki przymusowej spośród osób nie będących członkami spółki w przypadkach przewidzianych prawem
40 Zagospodarowanie wspólnot gruntowych 25 3 wójt jako organ administracji ustalanie wynagradzania osobom nie będącym członkom spółki wyznaczonym do organów spółki
41 Zagospodarowanie wspólnot gruntowych 26 1 wójt jako organ administracji wyrażanie zgody na zbycie, zamianę, przeznaczenie na cele publiczne lub społeczne wspólnot gruntowych lub ich cześci oraz na zaciąganie pożyczek pieniężnych przez spółkę
42 Zagospodarowanie wspólnot gruntowych 27 2 wójt jako organ administracji zatwierdzanie zbycia udziału we wspólnocie gruntowej
43 Prawo wodne 28 2 wójt jako organ administracji wyznaczanie części nieruchomości umożliwiajacych dostęp do wody własne
44 Prawo wodne 29 3 wójt jako organ administracji nakazywanie właścicielowi gruntu, na którym zaistniałe zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom
45 Prawo wodne 30 2 wójt jako organ administracji zatwierdzanie ugody zawartej między właścicielami gruntów a dotyczącej ustalenia zmiany stanu wody na gruntach, jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną
46 Prawo wodne 34a 1 rada gminy określanie wykazu kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przylegających do danej gminy obligatoryjna podejmowana corocznie do 31 maja, w procedurze poprzedzającej podjęcie uchwały określone kompetencje wójta; po podjęciu uchwały obowiązek przedstawiania informacji o liczbie kąpielisk i przyczynach zmian w liczbie kąpielisk w porównaniu do poprzedniego sezonu kąpielowego (art. 34f ust. 1)
47 Prawo wodne 34b 1 wójt jako organ administracji prowadzenie i aktualizacja ewidencji kąpielisk zlecone w ramach prowadzenia ewidencji obowiązek przechowywania danych stanowiacych podstawę wpisu do ewidencji kąpielisk przez okres pięciu lat (ust. 3) i przekazywania danych do właściwych organów (ust. 7)
48 Prawo wodne 43 3c wójt jako organ wykonawczy przedkładanie marszałkowi województwa corocznie informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w województwie
49 Prawo wodne 163b 5 wójt jako organ administracji przekazywanie społeczeństwu informacji dotyczącej jakości wody w kąpielisku w sposób niebudzący wątpliwości co do stwierdzonych zagrożeń
50 Prawo wodne 34 4 rada gminy wyznaczanie miejsc wydobywania kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów w granicach powszechnego korzystania z wód
51 Prawo geodezyjne i kartograficzne 29 3 wójt jako organ administracji dokonywanie rozgraniczenia nieruchomości w określonych wypadkach postępowanie pod względem merytorycznym kończy się ugodą graniczną
52 Prawo geodezyjne i kartograficzne 47a 5 wójt jako organ administracji ustalanie numerów porządkowych budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi własne
53 Prawo geodezyjne i kartograficzne 47a 1 1 wójt jako organ administracji prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów własne
54 Prawo geodezyjne i kartograficzne 47a 1 2 wójt jako organ wykonawczy umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w miastach oraz innych miejscowościach na obszarze gminy własne
55 Prawo geodezyjne i kartograficzne 47b 3 rada gminy wprowadzenia obowiązku umieszczania na tabliczce z numerem porządkowym nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbainistycznego fakultatywna
56 Ochrona gruntów rolnych i leśnych 7 3 wójt jako organ administracji występowanie z wnioskiem o wyrażenie zgodny na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących uzytki rolne klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha, oraz gruntów leśnych następuje w ramach procedury opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
57 Ochrona gruntów rolnych i leśnych 14 1 wójt jako organ administracji wyrażanie opinii o zasadności nałożenia obowiązku zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartości uzytkowej gruntów próchniczej warstwy gleby z gruntów rolnych klas I, II, IIIa, IIIb, III, IVa i IV oraz z torfowisk - w odniesieniu do których wydana została decyzja zezwalająca na wyłączenie z produkcji rolnej
58 Ochrona gruntów rolnych i leśnych 15 5 wójt jako organ administracji nakazywanie właścicielowi gruntów, winnego zaistnienia degradacji gruntów - w tym spowodowanej nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami, wykonanie w określonym terminie odpowiednich zabiegów jeśli decyzja nie została wykonana wójtowy przysługuje prawo zlecenia wykonania zastępczego wskazanych zabiegów na koszt właściciela gruntów
59 Ochrona gruntów rolnych i leśnych 16 5 wójt jako organ administracji nakazywanie w porozumieniu z wojewódzkim inspektorem sanitarnym właścicielowi gruntów w oznaczonym terminie zniszczenie określonych upraw, przemieszczenie zwierząt poza obszar ograniczonego uzytkowania lub dokonanie ich uboju w przypadku prowadzenia produkcji niezgodnie z planem gospodarowania na gruntach położonych na obszarach ograniczonego użytkowania, istniejących wokół zakładów przemysłowych własne
60 Ochrona gruntów rolnych i leśnych 16 4 rada gminy zatwierdzanie planu ogspodarowania na gruntach położonych na obszarach ogrniaczonego użytkowania, istniejących wokół zakładów przemysłowych obligatoryjna
61 Ochrona gruntów rolnych i leśnych 22 2 3 wójt jako organ administracji wydawanie opinii w sprawie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania
62 Ochrona roślin 7 1 1 wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomień o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmów kwarantannowych o zwiadomieniu musi być niezwłocznie powiadomiony właściwy wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa
63 Prawo łowieckie 8 3a wójt jako organ zarządzający opiniowanie projektu rocznego planu łowieckiego
64 Prawo łowieckie 11 3 wójt jako organ zarządzający współdziałanie w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny
65 Prawo łowieckie 29 1 wójt jako organ zarządzający opiniowanie wydzierżawienia obwodu łowieckiego
66 Prawo łowieckie 14 wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomień dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt żyjących wolno
67 Prawo łowieckie 47 2 wójt jako organ administracji prowadzenie mediacji w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za szkody łowieckie
68 Lasy 14 5 wójt jako organ zarządzający opiniowanie decyzji starosty w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów całkowitego lub cześciowego zalesienia gruntów
69 Lasy 21 4 wójt jako organ administracji pisemne informowanie właścicieli lasów o wyłożeniu do publicznego wglądu uproszczonego planu urządzenia lasu
70 Lasy 35 3 wójt jako organ zarządzający opiniowanie wniosku właściciela lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa o nieodpłatne udostępnienie sadzonek drzew i krzewów leśnych na ponowne wprowadzenie roślinności leśnej (upraw leśnych)
71 Lasy 16 1 rada gminy opiniowanie uznania lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa za ochronny lub pozbawienia go tego charakteru
72 Lasy 16 1a rada gminy opiniowanie uznania pozostałych lasów za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru
73 Lasy 38 5 gmina prawo pierwokupu położonych w granicach administracyjnych miasta lasów, gruntów i innych nieruchomości wskazanych w ustawie
74 Lasy 40 wójt jako organ wykonawczy składanie wniosku o przekazanie w użytkowanie wskazanej jednostce organizacyjnej lasów, gruntów oraz innych nieruchomości, bez zmiany ich dotychczasowego przeznaczenia, jeżeli przemawiają za tym względy wymienione w ustawie
75 Lasy 58 5 wójt jako organ zarządzający opiniowanie rocznego planu zalesiania gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa
76 Ochrona przyrody 83 1 wójt jako organ administracji udzielanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości własne
77 Ochrona przyrody 88 1 1 wójt jako organ administracji wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności własne
78 Ochrona przyrody 88 1 2 wójt jako organ administracji wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia własne
79 Ochrona przyrody 88 1 3 wójt jako organ administracji wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych własne
80 Ochrona przyrody 88 3 wójt jako organ administracji odraczanie terminu płatności wymierzonych kar, jeżeli stopień uszkodzenia drzew lub krzewów nie wyklucza zachowania ich zywotności oraz możliwości odtworzenia korony drzewa i jeżeli posiadacz nieruchomości podjął działania w celu zachowania żywotności tych drzew lub krzewów własne
81 Ochrona przyrody 88 4 wójt jako organ administracji umarzanie kary po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji i po stwierdzeniu zachowania żywotności drzewa lub krzewu albo odtworzeniu korony drzewa własne
82 Ochrona przyrody 88 6 wójt jako organ administracji umarzanie kary za zniszczenie terenów zieleni, jeżeli posiadacz nieruchomości odtworzył w najbliższym sezonie wegetacyjnym zniszczony teren zieleni własne
83 Ochrona przyrody 88 7 wójt jako organ administracji rozłożenie wymierzonej kary administracyjnej na raty na okres nie dłuższy niż 5 lat własne
84 Ochrona przyrody 16 3 rada gminy uzgodnienie likwidacji lub zmniejszenia obszaru parku krajobrazowego z powodu bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych na obszarach proejktowanych do wyłączenie spod ochrony
85 Ochrona przyrody 16 4 rada gminy uzgadnianie utworzenia, zmiany granic lub likwidacji parku krajobrazowego
86 Ochrona przyrody 19 2 rada gminy wydawanie opinii o projekcie planu ochrony parku narodowego, rezerwatu przytody, parku krajobrazowego
87 Ochrona przyrody 23 2 rada gminy opiniowanie projektu likwidacji lub zmiany granic obszaru chronionego krajobrazu z powodu bezpowrotnej utraty wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach i możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem
88 Ochrona przyrody 27 1 rada gminy wydawanie opinii o projekcie listy obszarów Natura 2000
89 Ochrona przyrody 44 1 rada gminy ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego
90 Ochrona przyrody 44 3 rada gminy zniesienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego
91 Ochrona przyrody 78 rada gminy zakładanie i utrzymywanie w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewienia
92 Ochrona przyrody 81 rada gminy uznawanie terenu położonego poza obrębem miast i wsi o zwartej zabudowie, pokrytego drzewostanem i nieobjętego ochroną na podstawie przepisów o ochronie zabytków za park gminny
93 Ochrona przyrody 10 2 rada gminy wydawanie opinii w przedmiocie utworzenia parku narodowego, zmiany jego granic lub likwidacji
94 Prawo ochrony środowiska 118b 2 wójt jako organ zarządzający uzgadnianie projektu rady powiatu w przedmiocie wyznaczenia obszarów cichych w aglomeracji lub obszarów cichych poza aglomeracją
95 Prawo ochrony środowiska 162 5 wójt jako organ administracji przyjmowanie informacji osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
96 Prawo ochrony środowiska 162 6 wójt jako organ administracji okresowe przedkładanie zbiorczych informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
97 Prawo ochrony środowiska 245 1 wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomień o zauważeniu wystąpienia poważnej awarii
98 Prawo ochrony środowiska 18 1 rada gminy uchwalanie gminnego programu ochrony środowiska w toku procedury kompetencje dla wójta
99 Prawo ochrony środowiska 18 2 wójt jako organ wykonawczy sporządzanie raportów z wykonania gminnego programu ochrony środowiska i przedkładanie ich radzie gminy obowiązkowy co dwa lata
100 Prawo ochrony środowiska 157 1 rada gminy ustanawianie ograniczeń co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko - z wyłączeniem instalacji lub urządzeń znajdujących się w miejscach kultu religijnego
101 Prawo ochrony środowiska 379 1 wójt jako organ wykonawczy sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym swoją właściwością
102 Prawo ochrony środowiska 323 2 wójt jako organ zarządzający występowanie z roszczeniem wobec podmiotu odpowiedzilanego za wywołanie bezpośredniego zagrożenia szkodą lub wyrządzenie szkody środowisku poprzez bezprawne oddziaływanie, o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i podjęcia środków zapobiegawczych
103 Gospodarka nieruchomościami 13 2a rada gminy wyrażanie zgody na darowiznę i odwołanie darowizny stanowiacej przedmiot właśności gminy
104 Gospodarka nieruchomościami 25 1 wójt jako organ wykonawczy gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości
105 Gospodarka nieruchomościami 93 4 wójt jako organ administracji opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowości, a w przypadku braku takiego planu - warunkami zwartymi w ustawie
106 Gospodarka nieruchomościami 96 1 wójt jako organ administracji dokonywanie podziału nieruchomości własne
107 Gospodarka nieruchomościami 96 2 wójt jako organ administracji wyrażanie opinii o zgodności podziału orzekanego przez sąd z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo warunkami ustawowymi
108 Gospodarka nieruchomościami 98a 1 wójt jako organ administracji ustalanie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału własne
109 Gospodarka nieruchomościami 102 3 rada gminy przystępowanie do scalania i podziału nieruchomości fakultatywna w procesurze przyznane określone kompetencje wójtowi
110 Gospodarka nieruchomościami 104 1 rada gminy dokonywanie scalania i podziału nieruchomości fakultatywna
111 Gospodarka nieruchomościami 107 3 wójt jako organ administracji ustalanie terminu i sposobu wnoszenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartościnieruchomości otrzymanych przez poszczególnych właścicieli w wyniku procedury scalenia i podziału w stosunku do wartości nieruchomości dotychczas posiadanych
112 Gospodarka nieruchomościami 107 3 rada gminy rozstrzyganie o terminie i sposobie zapłaty opłaty adiacenckiej związanej z procedurą scalania i podziału w przypadku niedojścia do ugody z właścicielami
113 Gospodarka nieruchomościami 107 4 wójt jako organ administracji ustalanie opłaty adiacenckiej związanej ze scalaniem i podziałem własne
114 Gospodarka nieruchomościami 109 4 wójt jako organ wykonawczy realizacja prawa pierwokupu nieruchomości
115 Gospodarka nieruchomościami 145 1 wójt jako organ administracji ustalanie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi własne
116 Gospodarka nieruchomościami 34 6 rada gminy przyznawanie pierwszeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom fakultatywna
117 Gospodarka nieruchomościami 37 3 rada gminy zwalnianie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową lub gdy sprzedaż następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat fakultatywna
118 Gospodarka nieruchomościami 37 4 rada gminy wyrażanie zgody na odstępowanie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony fakultatywna
119 Gospodarka nieruchomościami 43 6 rada gminy ustalanie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości przez jednostki organizacyjne fakultatywna
120 Gospodarka nieruchomościami 70 4 rada gminy wyrażanie zgody na zastosowanie innej niż stopa redyskonta weksli stopy oprocentowania rozłożonej na raty niespłaconej części ceny fakultatywna
121 Gospodarka nieruchomościami 98a 1 rada gminy ustalanie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału obligatoryjna
122 Gospodarka nieruchomościami 146 2 rada gminy ustalanie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej lub stworzenia warunków do korzystania z drogi obligatoryjna
123 Gospodarka nieruchomościami 163 3 rada gminy decydowanie o przeprowadzeniu na koszt gminy powszechnej taksacji nieruchomości fakultatywna
124 Gospodarka nieruchomościami 169 4 rada gminy nadanie mocy urzędowej mapom taksacyjnym i tabelom taksacyjnym
125 Gospodarka nieruchomościami 11 1 wójt jako organ wykonawczy reprezentowanie gminy w sprawach gospodarowania nieruchomościami
126 Obszary morskie RP i administracja morska 42 4 wójt jako organ zarządzający wyrażanie opinii w przedmiocie niektórych decyzji administracyjnych wydawanych przez administrację morską
127 Obszary morskie RP i administracja morska 45 1 2 rada gminy wyrażanie opinii o przebiegu granic portów morskich od strony lądu obligatoryjna
128 Obszary morskie RP i administracja morska 45 2 rada gminy wyrażanie opinii o przebiegu granic przystani morskich obligatoryjna
129 Obszary morskie RP i administracja morska 36 5 1 rada gminy wyrażanie opinii o przebiegu granic pasa technicznego obligatoryjna
130 Obszary morskie RP i administracja morska 36 5 2 rada gminy wyrażanie opinii o przebiegu granic pasa ochronnego obligatoryjna
131 Obszary morskie RP i administracja morska 37 4 wójt jako organ zarządzający uzgadnianie planów i projektów związanych z zagospodarowaniem morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego
132 Zagospodarowanie nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej 5 1 rada gminy sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości przejętych od wojsk Federacji Rosyjskich obligatoryjna
133 Zagospodarowanie nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej 5 2 rada gminy przyjmowanie uproszczonego trybu sporządzania nieruchomości przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej fakultatywna
134 Lecznictwo uzdrowiskowe 39 1 wójt jako organ wykonawczy sporządzanie operatu uzdrowiskowego
135 Lecznictwo uzdrowiskowe 41 1 rada gminy uchwalanie statutu uzdrowiska lub statutu obszaru ochrony uzdrowiskowej fakultatywna
136 Lecznictwo uzdrowiskowe 43 1 wójt jako organ wykonawczy sporządzanie operatu uzdrowiskowego nie rzadziej niż raz na 10 lat
137 Lecznictwo uzdrowiskowe 46 ogólne realizowanie zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska
138 Lecznictwo uzdrowiskowe 47 1 rada gminy powoływanie stałej komisji uzdrowiskowej jako organu opiniodawczo-doradczego obligatoryjna
139 Szczególne zasady odbudowy 13b 1 wójt jako organ zarządzający występowanie do starosty z wnioskiem o wpisanie obszaru, na którym nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów w wyniku osunięcia ziemi, o wpisanie do rejestu prowadzonego przez starostę
140 Szczególne zasady odbudowy 13c 1 rada gminy wyznaczanie obszaru, na którym obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków fakultatywna wnioskodawcą jest wójt, istnieją limity czasowe podjęcia uchwały
141 Szczególne zasady odbudowy 13c 5 wójt jako organ administracji prowadzenia spraw ustalenia i wypłaty odszkodowania oraz wykupu nieruchomości
142 Szczególne zasady odbudowy 13d 1 rada gminy uchwalanie miejscowego planu odbudowy obiektów budowlanych fakultatywna w procedurze przygotowania określone kompetencje dla wójta
143 Szczególne zasady odbudowy 13f 1 wójt jako organ wykonawczy składanie wniosków co do nieruchomości objętych miejscowym planem odbudowy, w odniesieniu do których istnieje konieczność wywłaszczenia na rzecz gminy w celu realizacji miejscowego planu odbudowy
144 Szczególne zasady odbudowy 13a 1 rada gminy wyznaczanie obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywać się będzie z zachowaniem dodatkowych restrykcji obligatoryjna w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia
145 Szczególne zasady odbudowy 13h 4 rada gminy odstępowanie od obowiązku wniesienia przez osoby zamieniające się dopłaty, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości fakultatywna
146 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 1 2 wójt jako organ administracji przekształcanie prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności w przypadku nieruchomości stanowiących własność gminy przepisy przewidują kompetencje dla wójta do zawarcia w decyzji dodatkowych elementów obligatoryjnych - opłaty z tytułu przekształcenia oraz bonifikat
147 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4 7 2 rada gminy udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność gminy fakultatywna
148 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4 11 2 rada gminy ustalanie wyższej niż określona w przepisach prawa bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność gminy fakultatywna
149 Ujawnienie prawa własności 2 3 wójt jako organ wykonawczy obowiązek złożenia wniosków o ujawnienie w ksiągach wieczystych prawa właśności nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego
150 Ujawnienie prawa własności 4 1 wójt jako organ wykonawczy obowiązek comiesięcznego składania właściwym wojewodom miesięcznych sprawozdań z wykonania obowiązku złożenia wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności
151 Inspekcja Ochrony Środowiska 8a 1 rada gminy rozpatrywanie informacji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stanie środowiska
152 Inspekcja Ochrony Środowiska 8a 1 wójt jako organ zarządzający przyjmowanie informacji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla danego terenu
153 Inspekcja Ochrony Środowiska 8a 3 wójt jako organ zarządzający kierowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska uzasadnionego wniosku o podjęcie należących do jego działań i kompetencji zmierzających do usunięcia istniejącego bezpośredniego zagrożenia środowiska
154 Udostępnianie informacji o środowisku 25 8 wójt jako organ administracji udostępnianie na stronie BIP określonych ustawą dokumentów
155 Udostępnianie informacji o środowisku 75 1 4 wójt jako organ administracji wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć, o ile wydanie decyzji nie zostało zastrzeżone dla innego organu własne
156 Opłata produktowa 35 1 wójt jako organ zarządzający sporządzanie rocznego sprawozdania zawierającego informacje o rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych przez gminę lub podmiot działający w ich imieniu oraz o wydatkach poniesionych na te działania
157 Opłata produktowa 35 2 wójt jako organ zarządzający przechowywanie przez 5 lat dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów opakowaniowych do odzysku i recyklingu
158 Odpady wydobywcze 11 4 wójt jako organ administracji wyrażanie opinii w przedmiocie projektu programu gospodarowania odpadami wydobywczymi
159 Odpady wydobywcze 31 3 wójt jako organ administracji przejmowanie na podstawie umowy realizacji obowiązków dotyczących utrzymania, monitoringu oraz działań po zamknięciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części
160 Ochrona zdrowia zwierząt 42 1 1 wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomienia posiadacza zwierzęcia w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, w szczególności poronienia u bydła, świń, owiec i kóz, objawów neurologicznych u zwierząt, znacznej liczby nagłych padnięć, zmian o charakterze krost, pęcherzy, adżerek lub wyborczyn na skórze i błonach śluzowych zwierząt kopytnych oraz podwyższonej śmiertelności zwierząt akwakultury
161 Ochrona zdrowia zwierząt 49 12 wójt jako organ administracji powoływanie i odwoływanie rzeczoznawców oraz informowanie o tym fackei powiatowego lekarza weterynarii

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..