Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj

współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 5 5 rada gminy określanie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pozytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w ustawie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji obligatoryjna
2 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 5 6 rada gminy tworzenie jednostek organizacyjnych prowadzących działalność na rzecz organizacji pozarządowych fakultatywna
3 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 5 6 wójt gminy prowadzenie jednostek organizacyjnych prowadzących działania na rzecz organizacji pozarządowych
4 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 5a 1 rada gminy uchwalanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wskazanymi w ustawie obligatoryjna
5 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 5a 2 rada gminy uchwalanie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wskazanymi w ustawie fakultatywna
6 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 5a 3 wójt jako organ wykonawczy przedkładanie organowi stanowiącemu sprawozdania z realizacji programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi obligatoryjna do dnia 30 kwietnia
7 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 11 1 1 wójt jako organ wykonawczy wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wskazane w ustawie
8 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 11 1 2 wójt jako organ wykonawczy powierzanie w sferze określonych zadań publicznych realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom wskazanym w ustawie dalsze przepisy ustawy regulują szczegółowo tryb zlecania stanowiąc podstawę do poszczególnych działań
9 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 19c 1 rada gminy określanie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej obligatoryjna
10 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 19c 2 wójt jako organ wykonawczy ocena wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
11 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 19d wójt jako organ wykonawczy zawieranie na czas określony umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej z wnioskodawcą
12 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 19g wójt jako organ wykonawczy opracowywanie wspólnie z wykonawcą dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogramu i kosztorysu
13 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 41e 2 wójt jako organ wykonawczy tworzenie gminnej rady działalności pożytku publicznego
14 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 41g rada gminy określanie trybu powoływania członków gminnej rady działalności pożytku publicznego oraz organizacji i trybu jej działania obligatoryjna

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..