Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Podatki i opłaty lokalne 5 1 rada gminy określanie wysokości stawek podatku od nieruchomości obligatoryjna
2 Podatki i opłaty lokalne 6 12 rada gminy zarządzanie poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczanie inkasentów i określanie wysokości wynagrodzenia za inkaso fakultatywna
3 Podatki i opłaty lokalne 6 13 rada gminy określanie wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości obligatoryjna
4 Podatki i opłaty lokalne 6 14 rada gminy określania warunku i trybu składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości z apomocą środków komunikacji elektronicznej fakultatywna
5 Podatki i opłaty lokalne 7 3 rada gminy wprowadzanie innych niż ustawowe zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości fakultatywna
6 Podatki i opłaty lokalne 9 11 rada gminy wprowadzanie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej fakultatywna
7 Podatki i opłaty lokalne 10 1 rada gminy określania wysokości stawek podatku od środków transportowych obligatoryjna
8 Podatki i opłaty lokalne 12 4 rada gminy wprowadzanie innnych niż ustawowe zwolnień przedmiotowych fakultatywna
9 Podatki i opłaty lokalne 17 5 rada gminy ustalanie miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową obligatoryjna Obligatoryjność dyskusyjna
10 Podatki i opłaty lokalne 18a 1 rada gminy wprowadzanie opłaty od posiadania psów fakultatywna
11 Podatki i opłaty lokalne 19 x 1 rada gminy określanie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności u wysokości stawek opłat: targowej, miejscowej i uzddrowiskowej obligatoryjna
12 Podatki i opłaty lokalne 19 x 2 rada gminy zarządzanie poboru opłat lokalnych w drodze inkasa, określanie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso fakultatywna
13 Podatki i opłaty lokalne 19 x 3 rada gminy wprowadzanie innych niż ustawowe zwolnień przedmiotowych od opłat lokalnych fakultatywna
14 Podatki i opłaty lokalne 1c wójt jako organ wykonawczy kompetencja ogólna - wskazanie jako organu podatkowego właściwego w sprawach podatków i opłat lokalnych
15 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi 4in1 2 rada gminy coroczne uchwalanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obligatoryjna
16 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi 4in1 5 rada gminy określanie zasad wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych obligatoryjna w ramach gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych
17 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi 12 1 rada gminy ustalanie dla terenu gminy (miasta) liczby punktów sprzedazy napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznczaonych do spożycia poza miejscem sprzedazy jak i w miejscu sprzedaży obligatoryjna
18 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi 12 2 rada gminy ustalania zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedazy i podawania napojów alkoholowych obligatoryjna
19 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi 14 6 rada gminy wprowadzanie czasowego lub stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych fakultatywna
20 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi 4in1 2 wójt jako organ wykonawczy powoływanie pełnomocnika w celu realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
21 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi 4in1 3 wójt jako organ wykonawczy powoływanie gminnej komisji rozwiązywanie problemów alkoholowych
22 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi 18 1 wójt jako organ administracji zezwalanie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spozycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży własne
23 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi 25 gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych kierowanie na badanie przez biegłego osób, które w związku z naduzywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny
24 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi 39 rada miasta tworzenie izb wytrzeźwień kompetencja przysługuje w miastach liczących ponad 50 tys. mieszkańców
25 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi 39 burmistrz prowadzenie izb wytrzeźwień kompetencja przysługuje w miastach liczących ponad 50 tys. mieszkańców
26 Kodeks Cywilny 79 wójt jako organ administracji poświadczenie podpisu osoby składającej podpis w imieniu i na życzenie osoby nie mogącej pisać, lecz mogącej czytać
27 Kodeks Cywilny 951 1 wójt jako organ administracji przyjmowanie testamentu urzędowego
28 Prawo o zgromadzeniach 6 3 rada gminy określanie miejsca, w których organizowanie zgromadzeń publicznych nie wymaga zawiadomienia
29 Prawo o zgromadzeniach 8 wójt jako organ administracji zakazywanie zgromadzenia publicznego zlecone
30 Prawo o zgromadzeniach 7 1 wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego zlecone
31 Prawo o zgromadzeniach 11 1 wójt jako organ administracji delegowanie na zgromadzenie publiczne przedstawiciela zlecone
32 Prawo o zgromadzeniach 12 1 wójt jako organ administracji rozwiazywanie zgromadzenia publicznego jeżeli jego przebieg zagraża zyciu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub gdy narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy ustaw karnych, a przewodniczący, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, wzbrania się to uczynić zlecone wydawana w imieniu wójta przez przedstawiciela
33 Zbiórki publiczne 2 1 1 wójt jako organ administracji wydawanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, jeśli ma być przeprowadzona na obszarze gminy lub jego cześci
34 Zbiórki publiczne 8 1 wójt jako organ administracji kontrola przebiegu zbiórki publicznej, na którą wójt wydał pozwolenie
35 Zbiórki publiczne 10 1 wójt jako organ administracji cofanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, jeżeli zbiórka jest przeprowadzana niezgodnie z postanowieniami ustawy o zbiórkach publicznych, lub jeżeli ujawnione zostanie, że dalsze prowadzenie zbiórki może zagrażać bezpieczeństwu, spokojowi lub porządkowi publicznemu, albo jeżeli zostanie stwierdzone, że ofiary, uzyskiwane za zbiórki, nie są przeznaczane na właściwy cel
36 Zbiórki publiczne 10 2 wójt jako organ administracji zarządzanie przekazanie zebranych ofiar na cele humanitarne w przypadku cofnięcia pozwolenia fakultatywna wydawana jednocześnie z cofnięciem pozwolenia
37 Prawo o aktach stanu cywilnego 6 3 wójt zatrudnianie innej osoby na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego w gminach powyżej 50.000 mieszkańców
38 Prawo o aktach stanu cywilnego 6 4 wójt możliwość zatrudniania innej osoby na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego w gminach poniżej 50.000 mieszkańców
39 Prawo o aktach stanu cywilnego 6 5 wójt zatrudnianie innej osoby na stanowisku zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego
40 Prawo o aktach stanu cywilnego 6 1 kierownik usc dokonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego (sporządzanie aktów urodzenia, aktów małżeństwa i aktów zgonu) klauzula generalna, późniejsze przepisy dokonują uszczegółowienia procedury jednakże bez wyraźnej normy kompetencyjnej
41 Prawo o aktach stanu cywilnego 25 kierownik usc udostępnianie ksiąg stanu cywilnego upoważnionych przedstawicielom organów państwowych oraz instytucji naukowych w celu przeglądania
42 Prawo o aktach stanu cywilnego 89
43 Prawo o aktach stanu cywilnego 34 kierownik usc odtworzenie aktu stanu cywilnego ust. 1-3
44 Prawo o aktach stanu cywilnego 73 1 kierownik usc wpisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego
45 Prawo o aktach stanu cywilnego 70 kierownik usc zarejestrowanie w polskich księgach stanu cywilnego zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły za granicą
46 Prawo o aktach stanu cywilnego 50 1 kierownik usc odmowa przyjęcia oświadczenia o wyborze dla dziecka więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszajacego,nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia niepozwalającego odróżnić płci dziecka
47 Prawo o aktach stanu cywilnego 50 2 kierownik usc wpisywanie do aktu urodzenia jednego z imion zwykle w kraju używanych, jeżeli przy sporządzaniu aktu urodzenia rodzice nie dokonali wyboru imienia dziecka
48 Prawo o aktach stanu cywilnego 51 1 kierownik usc przyjmowanie pisemnego oświadczenia o zmianie imienia (imon) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzania możliwe w terminie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia
49 Prawo o aktach stanu cywilnego 71 1 kierownik usc wydawanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemajacy obywatelstwa żadnego państwa może zawrzeć małżeństwo zgodnie z prawem polskim
50 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 74 1 wójt przyjmowanie do protokołu oświadczenia koniecznego do uznania ojcostwa w razie niezbepieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi kompetencja przysługuje również sekretarzowi gminy
51 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 88 3 kierownik usc przyjmowanie zgodnego oświadczenia małżonków o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka może być złożone jedynie przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka
52 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 90 1 kierownik usc przyjmowanie zgodnego oświadczenia małżonków - rodzica małoletniego dziecka i współmałżonka, który nie jest rodzicem tego dziecka - że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko
53 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 1 1 kierownik usc przyjmowanie jednocześnie obecnych mężczyny i kobiety oświadczeń o wstąpieniu ze sobą w związek małżeńskich
54 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 1 2 kierownik usc sporządzanie aktu małżeństwa z konstytutywnym skutkiem dla zawarcia małżeństwa podlegającego prawu wewnętrznemu niektórych kościołów albo innych związków wyznaniowych
55 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 4 kierownik usc zezwalanie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia przez osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński zapewnienia o braku wiedzy o isnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa
56 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 4in1 1 kierownik usc wydawanie osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo religijne ze skutkami dla prawa cywilnego, zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci
57 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 25 1 kierownik usc przyjmowanie oświadczenia o nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa
58 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 59 kierownik usc przyjmowanie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do naziwska, które nosił przed zawarciem małżeństwa możliwe do złożenia w ciągu trzech miesiący od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu
59 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 73 1 kierownik usc przyjmowanie oświadczenia o ojcostwie dziecka (uznaniu ojcostwa)
60 Ordery i odznaczenia 33 2a wójt jako organ administracji wręczanie w imieniu Prezydenta Odznaki Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
61 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 17 6 wójt jako organ administracji pełnienie zadań terenowego organu obrony cywilnej
62 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 31 2 wójt jako organ administracji prowadzenie rejestracji wojskowej na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej
63 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 31a 7 wójt jako organ administracji wzywanie osoby podlegającej rejestracji do zgłoszenia się do rejestracji w określonym miejscu i terminie
64 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 31a 9 wójt jako organ administracji nakładanie na osoby, które nie zgłosiły się bez uzasadnionej przyczyny do rejestracji, grzywny w celu przymuszenia albo zarządzanie przymusowego doprowadzenia przez Policję do urzędu gminy
65 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 32 7 1 wójt jako organ administracji sprawdzanie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej
66 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 32 8 wójt jako organ administracji wzywanie zobowiązanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej
67 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 32 9 wójt jako organ administracji prowadzenie listę stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej oraz wypłacanie świadczeń w czasie kwalifikacji wojskowej
68 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 32 10 wójt jako organ administracji nakładanie na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej, która bez uzasadnionej przyczyny nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej, grzywny w celu przymuszenia albo zarządzanie przymusowego doprowadzenia takiej osoby przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
69 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 32 11a wójt jako organ administracji wykonywanie czynności związanych z przyjęciem wniosków o orzeczenie konieczności sprawowania przez oosby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
70 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 39a 1 wójt jako organ administracji orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny zlecone
71 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 53 3 1 wójt jako organ administracji dokonywanie zameldowania osób podlegajacych obowiązkowi czynnej służby wojskowej po uprzednim wymeldowaniu się ich z poprzedniego miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące (wojskowy obowiązek meldunkowy) o zameldowaniu zawiadamiani się wojskowi komendanci uzupełnień oraz wójtowie właściwi ze względu na poprzednie miejsce pobbytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące
72 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 54 1a 3 wójt jako organ administracji zamieszczanie danych w wojskowych dokumentach osobistych w zakresie obowiązku meldunkowego
73 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 60 4 1 wójt jako organ administracji zorganizowanie doręczania i doręczanie w gminach kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, okresowej służby wojskowej, pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa, oraz do czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
74 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 60 6 wójt jako organ administracji rozplakatowanie obwieszczeń o powołaniu osób do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
75 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 88 1 wójt jako organ administracji orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny zlecone
76 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 119a 5 wójt jako organ administracji ustalanie i wypłacanie świadczenia pieniężnego rekompensującego żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych zlecone
77 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 127 1 wójt jako organ administracji uznawanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę służbę za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny zlecone
78 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 127 1a wójt jako organ administracji uznawanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza samotnego zlecone
79 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 131 5a wójt jako organ administracji rozstrzyganie o pokrywaniu żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej, należności i opłat związanych z zajmowanym lokalem mieszkalnym zlecone
80 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 131 6 wójt jako organ administracji wypłacanie należności i opłat ustalonych na podstawie art.. 131 ust. 5a
81 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 138 3 wójt jako organ zarządzający tworzenie formacji obrony cywilnej
82 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 143 2 wójt jako organ zarządzający przeznaczanie osób na stanowisko komendanta formacji obrony cywilnej
83 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 173 2 wójt jako organ zarządzający nakładanie obowiązków w zakresie przygotowania do samoobrony osób posiadających obywatelstwo polskie
84 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 202 1 wójt jako organ administracji nakładanie obowiązku świadczeń osobistych zlecone
85 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 203 1 wójt jako organ administracji przeznaczanie osoby do wykonania świadczeń osobistych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny zlecone
86 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 210 1 wójt jako organ administracji przeznaczanie nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny zlecone
87 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 211 1 wójt jako organ administracji wzywanie posiadacza nieruchomości lub rzeczy ruchomej, wobec którego wydano decyzję administracyjną o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, do wykonania tego świadczenia
88 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 219 1 wójt jako organ administracji nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych w sytuacji ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - w tym w drodze obwieszeń lub w inny sposób zlecone
89 Prawo farmaceutyczne 94 2 wójt jako organ zarządzający opiniowanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
90 Funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 7 2 wójt jako organ zarządzający opiniowanie projektu programu przemieszczeń pracowników likwidowanej kopalni
91 Zapasy ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego 43 2 2 wójt jako organ administracji kontrola przestrzegania wprowadzonych przez Radę Ministrów ograniczeń mających na celu zmniejszenie zużycia paliw przez odbiorców, w szczególności ograniczeń sprzedaży paliw przez sprzedaż tych paliw na podstawie wydanych odbiorcom pisemnych upoważnień do zakupu określonej ilości paliw w określonym czasie, zakazu organizacji imprez motorowych, ograniczeń funkcjonowania transpotu towarów i osób
92 Ubezpieczenia obowiązkowe 84 3 1 wójt jako organ administracji obowiązek przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników
93 Ubezpieczenia obowiązkowe 84 4 1 wójt jako organ administracji obowiązek przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych
94 Ubezpieczenia obowiązkowe 90 2 wójt jako organ administracji wzywanie do uiszczenia opłaty z tytułu niezawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, albo do przedstawienia dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego
95 Groby i cmentarze wojenne 7 wójt jako organ administracji bezpośredni dozór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych
96 Broń i amunicja 47 wójt jako organ administracji zatwierdzanie regulaminu strzelnicy własne
97 Podatek leśny 6 1 wójt jako organ administracji wskazanie jako organu podatkowego właściwego w sprawach podatku leśnego
98 Podatek leśny 6 8 rada gminy zarządzanie poboru podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczanie inkasentów i określanie wysokości wynagrodzenia za inkaso fakultatywna
99 Podatek leśny 6 9 rada gminy określanie wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego obligatoryjna
100 Podatek leśny 6 10 rada gminy określanie warunków i trybu składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej fakultatywna
101 Podatek leśny 7 3 rada gminy wprowadzanie innych niż ustawowe zwolnień przedmiotowych w podatku leśnym fakultatywna
102 Podatek leśny 4 5 rada gminy obniżanie kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedazy drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy fakultatywna
103 Renta socjalna 12b 2 wójt jako organ administracji potwierdzanie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej
104 Izby rolnicze 35 4 wójt jako organ administracji przekazywanie kwartalnych informacji o stanie i terminach realizacji dochodów izb pochodzących z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby
105 Izby rolnicze 28 2 wójt jako organ administracji sporządzanie spisu uprawnionych do udziału w wyborach do izby rolniczej zlecone
106 Izby rolnicze 35 2 wójt jako organ wykonawczy odprowadzanie odpisu z podatku rolnego stanowiącego dochód izb rolniczych
107 Izby rolnicze 50 6 wójt jako organ administracji zapewnianie obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy komisji okręgowej zlecone
108 Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców 6 2 wójt jako organ administracji zgłaszanie żądania stwierdzenia nieważności nabycia nieruchomości dokonanego wbrew przepisom ustawy
109 Podatek rolny 6a 4a wójt jako organ administracji wskazanie jako organu podatkowego właściwego w sprawach podatku rolnego
110 Podatek rolny 5 2 rada gminy składanie wniosku o zaliczenie do innego okręgu podatkowego niż wynikający z rozporządzenia fakultatywna
111 Podatek rolny 5 3 rada gminy zaliczanie - w szczególnych, gospodarczo uzasadnionych wypadkach - niektórych wsi do innego okręgu podatkowego niż określony dla gminy, przy czym nie może to spowodować zmniejszenia liczby hektarów przeliczeniowych dla tej gminy o więcej niż 1,5% fakultatywna
112 Podatek rolny 6 3 rada gminy obniżanie cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy fakultatywna
113 Podatek rolny 6a 11 rada gminy określanie wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego obligatoryjna
114 Podatek rolny 6a 12 rada gminy określanie warunków i trybu składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej fakultatywna
115 Podatek rolny 6b rada gminy zarządzanie poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określanie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso fakultatywna
116 Podatek rolny 12 9 rada gminy określanie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej - z zachowaniem ograniczeń ustawowych obligatoryjna
117 Podatek rolny 13e rada gminy wprowadzanie innych niż ustawowe zwolnień i ulg przedmiotowych w podatku rolnym fakultatywna
118 Ewidencja ludności i dowody osobiste 11 1 wójt jako organ administracji meldowanie na pobyt stały zlecone
119 Ewidencja ludności i dowody osobiste 12 1 wójt jako organ administracji meldowanie na pobyt czasowy zlecone
120 Ewidencja ludności i dowody osobiste 14 1 kierownik usc przekazywanie danych dotyczących zmiany stanu cywilnego oraz innych zmian w aktach stanu cywilnego do wójta właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby zlecone
121 Ewidencja ludności i dowody osobiste 14 2 wójt jako organ administracji zameldowywanie dziecka w oparciu o zgłoszenie urodzenia dziecka zlecone
122 Ewidencja ludności i dowody osobiste 15 1 wójt jako organ administracji wymeldowywanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego na wniosek zameldowywanego zlecone
123 Ewidencja ludności i dowody osobiste 15 2 wójt jako organ administracji wymeldowywanie osoby, która opuściła miejsce pobytui stałego lub czasowego bez dopełnienia obowiązku wymeldowania się zlecone
124 Ewidencja ludności i dowody osobiste 29 2 wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomień właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu o stałym lub czasowym pobycie innej osoby w ich lokalach oraz o opuszczeniu przez te osoby lokalu zlecone
125 Ewidencja ludności i dowody osobiste 30 1 wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomień dozorcy domu lub administratora domu o niedopełnieniu obowiązku zameldowania lub wymeldowania się przez osobę przebywającą w tym domu zlecone
126 Ewidencja ludności i dowody osobiste 30 2 wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomień sołtysa o niedopełnieniu obowiązku zameldowania lub wymeldowania się przez osobę przebywającą na terenie wsi zlecone
127 Ewidencja ludności i dowody osobiste 31 2 wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomień zakładu pracy o niedopełnieniu obowiązku meldunkowego przez osobę zatrudnioną w zakładzie pracy zlecone
128 Ewidencja ludności i dowody osobiste 31a 4 1 wójt jako organ administracji występowanie o nadanie numeru PESEL zlecone
129 Ewidencja ludności i dowody osobiste 42 1 wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomień o utracie dowodu osobistego zlecone
130 Ewidencja ludności i dowody osobiste 44e 1 wójt jako organ administracji prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych zlecone
131 Ewidencja ludności i dowody osobiste 44f wójt jako organ administracji przekazywanie danych do ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w drodze teletransmisji danych zlecone
132 Ewidencja ludności i dowody osobiste 44i 1 wójt jako organ administracji udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych zlecone
133 Ewidencja ludności i dowody osobiste 45 1 wójt jako organ administracji wydawanie dowodów osobistych zlecone
134 Ewidencja ludności i dowody osobiste 45 4 wójt jako organ administracji unieważniania dowodów osobistych zlecone
135 Ewidencja ludności i dowody osobiste 46 1 3 wójt jako organ administracji prowadzenie ewidencji ludności w formie gminnych zbiorów meldunkowych zlecone
136 Ewidencja ludności i dowody osobiste 8 2 wójt jako organ administracji rozstrzyganie wątpliwości co do charakteru pobytu zlecone
137 Zwrot podatku akcyzowego 5 1 wójt jako organ administracji zwrot podatku producentowi rolnemu zlecone
138 Zwrot podatku akcyzowego 9 3 wójt jako organ administracji przyznanie wójtowi uprawnień organu podatkowego jako organu pierwszej instancji w postępowaniach w sprawie pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrotu podatku zlecone
139 Opłata skarbowa 8 2 rada gminy zarządzanie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczanie inkasentów oraz określanie wysokości wynagrodzenia za inkaso fakultatywna
140 Opłata skarbowa 12 1 wójt jako organ administracji wskazanie wójta jako organu podatkowego właściwego w sprawach opłaty skarbowej
141 Transport kolejowy 9o 3 4 wójt jako organ zarządzający wyrażanie opinii w przedmiocie ochrony samorządowych obiektów infrastruktury na potrzeby wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
142 Prawo działalności gospodarczej 7a 1 wójt jako organ administracji prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej zlecone
143 Prawo działalności gospodarczej 7b 1 wójt jako organ administracji dokonywanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zlecone
144 Prawo działalności gospodarczej 7ba 1 wójt jako organ administracji dokonywanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej zlecone
145 Prawo działalności gospodarczej 7c wójt jako organ administracji odmowa wpisu do ewidencji działalności gospdoarczej zlecone
146 Prawo działalności gospodarczej 7d 1a wójt jako organ administracji wprowadzanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej zlecone
147 Prawo działalności gospodarczej 7g 1 wójt jako organ administracji wykreślenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zlecone przepisy prawa wskazują przypadki, w których dopuszczalne jest wykreślenie wpisu
148 Kodeks karny wykonawczy wójt jako organ administracji wyznaczanie miejsc, w których może być wykonywana nieodpłatna, kontrolowna praca na cele społeczne
149 Komercjalizacja 69 1 wójt jako organ wykonawczy składanie ministrowi właściwemu do spraw Skabu Państwa informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego;
150 Prawo o ruchu drogowym 95a 4 wójt jako organ administracji potwierdzanie spełniania wymagań w zakresie badań lekarskich i psychologicznych przez kierującego pojazdem uprzwywilejowanym ochotniczej straży pożarnej
151 Prawo o ruchu drogowym 140i 3 wójt jako organ administracji wskazywanie członków do składu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeńśtwa Ruchu Drogowego
152 Przeciwdziałanie narkomanii 10 3 rada gminy uchwalanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii obligatoryjna stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
153 Przeciwdziałanie narkomanii 10 5 wójt jako organ wykonawczy powoływanie pełnomocnika ds. przeciwdziałania narkomanii
154 Przeciwdziałanie narkomanii 47 1 wójt jako organ administracji wydawanie zezwoleń na uprawę maku lub konopii włóknistych zlecone
155 Przeciwdziałanie narkomanii 47 4 wójt jako organ administracji odmowa wydawania zezwolenia na uprawę maku lub konopii włóknistych w przypadkach przewidzianych w ustawie zlecone
156 Przeciwdziałanie narkomanii 47 5 wójt jako organ administracji cofanie zezwoleń na uprawę maku lub konopii włóknistych zlecone
157 Przeciwdziałanie narkomanii 47 6 wójt jako organ administracji prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na uprawę maku lub konopii włóknistych zlecone
158 Przeciwdziałanie narkomanii 50 1 wójt jako organ administracji sprawowanie nadzoru nad uprawami maku lub konopii włóknistych zlecone przepisy precyzują w ust. 2 zakres nadzoru
159 Przeciwdziałanie narkomanii 51 wójt jako organ administracji nakazywanie zniszczenia upraw maku lub konopii włóknistych prowadzonych niezgodnie z przepisami, przez zaoranie, przekopanie gruntu albo w inny sposób, który zapewni skuteczne wykonanie nakazu zlecone
160 Przeciwdziałanie narkomanii 11 1 wójt jako organ wykonawczy przedkładanie radzie gminy raportu z wykonania w danym roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
161 Przeciwdziałanie narkomanii 11 2 wójt jako organ wykonawczy sporządzanie i przesyłanie do Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii informacji z realizacji działań podejmowanych w danym roku a wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
162 Fundusz sołecki 1 1 rada gminy rozstrzyganie o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki obligatoryjna konsekwencją podjęcia uchwały pozytywnej jest przewidzenie w budżecie środków na fundusz sołecki zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie
163 Fundusz sołecki 3 1 rada gminy zwiększanie środków funduszu ponad wysokość wynikającą z przepisów ustawy fakultatywna
164 Narodowy spis powszechny 15 3 wójt jako organ administracji kierowanie pracami spisowymi na terenie gminy jako gminnego komisarza spisowego
165 Transport drogowy 7 2 2 wójt jako organ administracji udzielanie, odmowa udzielenie, zmiana lub cofnięcie licencji w zakresie transportu drogowego w przewozach taksówkowych własne
166 Transport drogowy 18 1 1 wójt jako organ administracji wydawanie zezwolenia na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy
167 Transport drogowy 6 6 rada gminy określanie na dany rok kalendarzowy liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji w przewozach taksówkowych
168 Swoboda działalności gospodarczej 26 2 wójt jako organ administracji przyjmowanie wniosków o wpis do CEIDG zlecone wniosek jest później przekształcany do postaci elektronicznej
169 Swoboda działalności gospodarczej 27 4 wójt jako organ administracji wzywanie do skorygowania lub uzupełnienia wniosku o wpis do CEIDG złożonego w urzędzie gminy zlecone
170 Swoboda działalności gospodarczej 35 3 wójt jako organ administracji zajmowanie stanowiska w sprawie danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy zlecone
171 Swoboda działalności gospodarczej 78 1 wójt jako organ administracji zawiadamianie właściwych organów administracji publucznej w razie powzięcia wiadomości o wykonywaniu działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami ustawy, a także w razie stwierdzenia: zagrożenia życie lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub naruszenia środowiska w wyniku wykonywania tej działalności
172 Swoboda działalności gospodarczej 78 2 wójt jako organ administracji przyjmowanie powiadomień o podjętych czynnościach
173 Swoboda działalności gospodarczej 78 3 wójt jako organ administracji nakazywanie wstrzymania wykonywania działalności gospodarczej na czas niezbędny, nie dłuższy niż 3 dni, w przypadkach określonych w ustawie
174 Zakwarterowanie Sił Zbrojnych RP 66 1 wójt jako organ administracji zajmowanie nieruchomości na zakwaterowanie przejściowe nieruchomości stanowiących własność gminy zlecone
175 Zakwarterowanie Sił Zbrojnych RP 71 6 wójt jako organ administracji informowanie mieszkańców o utworzeniu strefy niebezpieczeństwa na obszarach zamieszkałych i wporwadzeniu obowiązku czasowej ewakuacji oraz zakazu wstępu na ten obszar
176 Prawo pocztowe 37 3 wójt jako organ zarządzający uzgadnianie instalowania i użytkowania przez operatora publicznego na terenach wiejskich lub obszarach o rozproszonej zabudowie własnych oddawczych skrzynek pocztowych
177 Nawozy i nawożenie 18 6 wójt jako organ administracji przyjmowanie kopii planu nawożenia od podmiotu prowadzącego chów lub hodowlę drobiu powyżej 40.000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2.000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior oraz przez niektrych nabywców nawozu naturalnego

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..