Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 1 rada powiatu stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu własne/zlecone
2 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 2 rada powiatu wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego własne
3 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 3 rada powiatu powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu własne
4 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 4 rada powiatu stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej własne
5 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 5 rada powiatu uchwalanie budżetu powiatu własne
6 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 6 rada powiatu rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu własne
7 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 7 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami własne
8 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu własne
9 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów własne
10 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym własne
11 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji, własne
12 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku, własne
13 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek własne
14 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8a rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych własne
15 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 9 rada powiatu określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania własne
16 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 11 rada powiatu podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu własne/zlecone
17 Ustawa o samorządzie powiatowym 32 2 x 1 zarząd powiatu przygotowywanie projektów uchwał rady własne/zlecone
18 Ustawa o samorządzie powiatowym 32 2 x 2 zarząd powiatu wykonywanie uchwał rady własne/zlecone
19 Ustawa o samorządzie powiatowym 32 2 x 4 zarząd powiatu wykonywanie budżetu powiatu własne
20 Ustawa o samorządzie powiatowym 32 2 x 5 zarząd powiatu zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu własne
21 Ustawa o samorządzie powiatowym 35 1 x x rada powiatu przyjęcie regulaminu organizacyjnego starostwa własne
22 Ustawa o samorządzie powiatowym 36 1 x x zarząd powiatu przyjęcie regulaminów organizacyjnych powiatowych jednostek organizacyjnych własne
23 Ustawa o samorządzie powiatowym 38 1 x x starosta wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu powiatu własne/zlecone chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu
24 Ustawa o samorządzie powiatowym 60 2 x 1 zarząd powiatu zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu własne
25 Ustawa o samorządzie powiatowym 60 2 x 2 zarząd powiatu emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu własne
26 Ustawa o samorządzie powiatowym 60 2 x 3 zarząd powiatu dokonywania wydatków budżetowych własne
27 Ustawa o samorządzie powiatowym 60 2 x 4 zarząd powiatu zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu własne
28 Ustawa o samorządzie powiatowym 60 2 x 5 zarząd powiatu dysponowania rezerwą budżetu powiatu własne
29 Ustawa o samorządzie powiatowym 60 2 x 6 zarząd powiatu blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą własne

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..