Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 126 1 x x starosta w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, udziela, w drodze decyzji, zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia zajęcia nieruchomości. W przypadku postępowania prowadzonego na wniosek, wydanie decyzji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia złożenia wniosku. zlecone
2 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 17 1 x x ogólna kompetencja tworzenie powiatowych straży pożarnych własne
3 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 32 3b x x ogólna kompetencja przekazywanie ochotniczym strażom pożarnym środków pieniężnych w formie dotacji własne
4 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 21b x x 1 ogólna kompetencja prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń własne
5 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 21b x x 2 ogólna kompetencja prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu własne
6 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 21b x x 3 ogólna kompetencja budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu własne
7 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 21b x x 4 ogólna kompetencja organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu własne
8 Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 11 3 x x starosta powoływanie i odwoływanie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i jego zastępcy zadanie z zakresu służb, inspekcji i straży za zgodą państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego
9 Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 12a 3 x x rada powiatu przyjmowanie od państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przynajmniej raz w roku od informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu własne
10 Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 12a 3a x x rada powiatu prawo występowania, w drodze uchwały, z wnioskami o podjęcie działań przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu zapewnienia należytego stanu bezpieczeństwa sanitarnego własne
11 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 13 1 x x starosta udział w powołaniu komendanta powiatowego straży pożarnej - porozumienie zadanie z zakresu służb, inspekcji i straży
12 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 13 3 x x starosta opiniowanie odwołania komendanta powiatowego straży pożarnej zadanie z zakresu służb, inspekcji i straży
13 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 14 1 x x rada powiatu przynajmniej raz w roku rozpatrywanie informacji komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej. własne
14 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 14 2 x x rada powiatu uchwalanie kierunków działań zmierzających do usunięcia istotnych dla wspólnoty samorządowej zagrożeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej własne
15 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 14 1 x x starosta wydawanie poleceń komendantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej o przedłożeniu w każdym czasie informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej własne
16 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 14 3 x x starosta w przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa wspólnoty samorządowej, w szczególności życia lub zdrowia, starosta może wydać komendantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej polecenie podjęcia działań w zakresie właściwości Państwowej Straży Pożarnej, zmierzających do usunięcia tego zagrożenia własne
17 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 19b x x x ogólna kompetencja uczestniczenie w finansowaniu Państwowej Straży Pożarnej własne
18 Ustawa o policji 10 5 x x przewodniczący komisji bezpieczeństwa i porządku prawo do żądania od komendanta powiatowego policji dokumenty i informacje dotyczące pracy Policji na terenie powiatu, z wyjątkiem akt personalnych pracowników i funkcjonariuszy, materiałów operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych oraz akt w indywidualnych sprawach administracyjnych własne
19 Ustawa o policji 10 3 x x rada powiatu Rada powiatu na podstawie sprawozdań i informacji komendanta powiatowego policji może określić, w drodze uchwały, istotne dla wspólnoty samorządowej zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. własne
20 Ustawa o policji 10 1 x x rada powiatu/starosta rozpatrywanie rocznego sprawozdania komendanta powiatowego policji własne
21 Ustawa o policji 10 1 x x rada powiatu/starosta możliwość żądania od komendanta powiatowego policji, w każdym czasie , informacji i sprawozdania o stanie bezpieczeństa i porządku publicznego własne
22 Ustawa o policji 11 1 x x starosta prawo żądać od właściwego komendanta Policji przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegających naruszeniu prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego własne
23 Ustawa o policji 13 3 x x ogólna kompetencja "jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług. " własne
24 Ustawa o policji 13 4 x x rada powiatu Na wniosek rady powiatu liczba etatów Policji w rewirach dzielnicowych i posterunkach Policji na terenie powiatu może ulec zwiększeniu ponad ustaloną liczbę, jeżeli organ ten zapewni pokrywanie kosztów utrzymania etatów Policji przez okres co najmniej 5 lat, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem powiatu a właściwym komendantem wojewódzkim Policji i zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Policji. własne
25 Ustawa o policji 13 4a x x rada powiatu/zarząd powiatu Rada powiatu może przekazać, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem wykonawczym powiatu a właściwym komendantem powiatowym (miejskim) Policji, środki finansowe stanowiące dochody własne powiatu lub gminy, dla Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę nagrodę za osiągnięcia w służbie,  dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych (miejskich) i komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej. własne
26 Ustawa o policji 6c 1 x x starosta opiniowanie powołania kandydata na komendanta powiatowego policji i odwołania komendanta powiatowego policji zadanie z zakresu służb, inspekcji i straży
27 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 35 2 x x starosta odpowiedzialność za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu zlecone
28 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 60 4 x x starota Zorganizowanie w powiatach doręczania i doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, okresowej służby wojskowej, pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa, oraz do czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny zlecone
29 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 61 2 x x starosta Zarządzenie przymusowego doprowadzenia do wskazanej jednostki wojskowej, w razie niestawienia się powołanego do czynnej służby wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, z wyjątkiem ćwiczeń wojskowych rotacyjnych zlecone
30 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 138 3 x x starosta tworzenie formacji obrony cywilnej zlecone
31 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 32a 1 x 1 starosta na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zapewnienie lokalu dla wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), powiatowej komisji lekarskiej i wojskowego komendanta uzupełnień wraz z wyposażeniem oraz przedmiotów niezbędnych do pracy tych organów, a także pomieszczeń wraz z wyposażeniem, niezbędnym przy wprowadzaniu danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej zlecone
32 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 32a 1 x 2 starosta na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zatrudnienie, na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowę zlecenia, nie więcej niż czterech osób do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i wydawaniem wojskowych dokumentów osobistych oraz osoby do prowadzenia zajęć z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej w lokalu, w którym jest prowadzona kwalifikacja wojskowa zlecone
33 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 32a 1 x 3 starosta na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zapewnienie porządku w lokalu, w którym jest prowadzona kwalifikacja wojskowa oraz bezpieczeństwa pracy wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), powiatowej komisji lekarskiej i wojskowego komendanta uzupełnień, a także odpowiada za zabezpieczenie pomieszczeń i dokumentacji po zakończeniu urzędowania tych organów zlecone
34 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 9b rada powiatu uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego własne
35 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 9d rada powiatu dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu własne
36 Ustawa o samorządzie powiatowym 34 1a x x starosta opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią własne
37 Ustawa o samorządzie powiatowym 35 3 x x starosta zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży zadanie z zakresu służb, inspekcji i straży

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..