Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 87 1 x x rada powiatu sporządzanie powiatowego programu opieki nad zabytkami własne
2 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 3 2 x x ogólna kompetencja prowadzenie, w granicach swojej właściwości rzeczowej, analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju, należy do zadań samorządu powiatu własne
3 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 8 5 x x starosta powoływane przy staroście powiatowych komisji urbanistyczno-architektonicznych jako organy doradczych starostów powiatów oraz, na podstawie stosownych porozumień, wójtów, burmistrzów gmin albo prezydentów miast wchodzących w skład tego powiatu, które nie powołały gminnych komisji lub nie powierzyły funkcji pełnienia organu doradczego komisji powołanej w innej gminie własne
4 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 11 x x 6 starosta opiniowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy własne
5 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 17 x x 6 zarząd powiatu uzgodnienie projektu planu miejscowego zakresie odpowiednich zadań samorządowych własne
6 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 21 2 x 3 ogólna kompetencja ponoszenie kosztów sporządzenia planu miejscowego jeżeli jest on w całości lub w części bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym własne
7 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 23 x x x ogólna kompetencja w zakresie swojej właściwości rzeczowej i miejscowej obowiązek współpracy przy sporządzaniu odpowiednio projektu studium albo projektu planu miejscowego, polegającej na wyrażaniu opinii, składaniu wniosków oraz udostępnianiu informacji. własne
8 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 41 1 x 6 zarząd powiatu opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa własne
9 Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej 3 2 x 1 ogólna kompetencja współpraca z Polską Organizacją Turystyczną własne
10 Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej 4 2 x 1 ogólna kompetencja udział jednostki w regionalnych/lokalnych organizacjach turystycznych własne
11 Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej 14 1 x x ogólna kompetencja wpłaty na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej własne
12 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 7 1 x 3 ogólna kompetencja organizator publicznego transportu drogowego na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich własne
13 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 9 3 x x rada powiatu przyjęcie w drodze uchwały planu zrównoważnonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich własne dotyczy powiatu liczącego co najmniej 80 tys. mieszkańców lub w przypadku powierzenia zadań na mocy porozumienia między powiatami, jeżeli liczba mieszkańców tych powiatów wynosi łącznie co najmniej 120 tys. mieszkańców
14 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 9 2 x x starosta opracowanie planu zrównoważnonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich własne dotyczy powiatu liczącego co najmniej 80 tys. mieszkańców lub w przypadku powierzenia zadań na mocy porozumienia między powiatami, jeżeli liczba mieszkańców tych powiatów wynosi łącznie co najmniej 120 tys. mieszkańców
15 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 10 2 x x starosta rozpatrywanie opinii do projektu planu zrównoważnonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego własne
16 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 1 rada powiatu stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu własne/zlecone
17 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 11 rada powiatu podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu własne/zlecone
18 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 9a rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych własne
19 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 9c rada powiatu uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy własne
20 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 10 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu własne
21 Ustawa o samorządzie powiatowym 32 2 x 1 zarząd powiatu przygotowywanie projektów uchwał rady własne/zlecone
22 Ustawa o samorządzie powiatowym 32 2 x 2 zarząd powiatu wykonywanie uchwał rady własne/zlecone
23 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 3 1 x 1 rada powiatu Budowa lub eksploatacja infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej oraz nabywanie prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych własne
24 Ustawa Prawo ochrony środowiska 17 1 x x zarząd powiatu sporządzenie powiatowego programu ochrony środowiska własne
25 Ustawa Prawo ochrony środowiska 17 2 x 3 zarząd powiatu opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska własne
26 Ustawa Prawo ochrony środowiska 18 1 x x rada powiatu uchwalenie powiatowego programu ochrony środowiska własne

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..