Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj

współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Ustawa o zbiórkach publicznych 2 1 x 2 starosta wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę własne
2 Ustawa o zbiórkach publicznych 8 1 x x starosta informowanie się o stanie akcji zbiórkowej w szczególności przez wgląd w akta, księgi oraz dokumenty kasowe, przeprowadzać rewizję kasy, żądać ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz wysyłać swoich delegatów na posiedzenia instytucyj. własne
3 Ustawa o zbiórkach publicznych 10 1 x x starosta cofnięcie w każdym czasie pozwolenia na zbiórkę publiczną na którą organ wydał pozwolenie, jeżeli zbiórka przeprowadzana jest niezgodnie z postanowieniamiustawy, lub jeżeli ujawnione zostanie, że dalsze prowadzenie zbiórki może zagrażać bezpieczeństwu, spokojowi lub porządkowi publicznemu, albo jeśli organ stwierdz, że ofiary, uzyskiwane ze zbiórki, nie są przeznaczane na właściwy cel. własne
4 Ustawa o zbiórkach publicznych 10 2 x x starosta w przypadku cofnięcia pozwolenia na zbiórkę publiczną, zarządzenie przekazania zebranych ofiar na cele humanitarne jednej z instytucyj społeczno-opiekuńczych lub oświatowych własne
5 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 1 x x ogólna kompetencja współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
6 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 2 x 2 ogólna kompetencja wzajemne informowanie się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie o planowanych kierunkach działalności
7 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 2 x 3 ogólna kompetencja konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
8 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 2 x 4 ogólna kompetencja konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych z z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego
9 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 2 x 5 ogólna kompetencja tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej
10 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 8 x x ogólna kompetencja udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, na realizację zadań w sferze pożytku publicznego
11 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 5 x x rada powiatu określanie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
12 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 6 x x rada powiatu tworzenie jednostek organizacyjnych prowadzących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
13 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 2 x 1 zarząd powiatu zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie realizacji zadań publicznych
14 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 2 x 6 zarząd powiatu zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie
15 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 2 x 7 zarząd powiatu zawieranie umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
16 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 15 2a x x zarząd powiatu powołanie komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w konkursie na zlecanie zadań organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy
17 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 11 i n. x x x zarząd powiatu przeprowadzanie otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy
18 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 19a 1 x pkt 1-2 zarząd powiatu zlecanie zadań organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z pominięciem otwartego konkursu ofert gdy wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł a zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni
19 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 19c 1 x x rada powiatu określanie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
20 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 19c 2 x x zarząd powiatu ocena wniosku w ramach inicjatywy lokalnej
21 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 19d x x x zarząd powiatu zawarcie umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej
22 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 41e 1 x zarząd powiatu utworzenie powiatowej rady działalności pożytku publicznego
23 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5a 1 x x rada powiatu uchwalanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
24 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5a 2 x x rada powiatu uchwalanie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
25 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5a 3 x x zarząd powiatu do dnia 30 kwietnia każdego roku, przedkładanie radzie powiatu sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni
26 Ustawa o pomocy społecznej 16 1 x x ogólna kompetencja Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej własne/zlecone
27 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 14 ogólna kompetencja szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu własne
28 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 15 ogólna kompetencja doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu własne
29 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 13 ogólna kompetencja udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób korzytstajacych z pomocy społecznej własne
30 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 3 ogólna kompetencja organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym własne
31 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 4 ogólna kompetencja zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie własne
32 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 5 ogólna kompetencja pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu własne
33 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 6 ogólna kompetencja przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze własne
34 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 7 ogólna kompetencja pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się własne
35 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 12 ogólna kompetencja prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej własne
36 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 1 ogólna kompetencja opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami własne
37 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 2 ogólna kompetencja prowadzenie specjalistycznego poradnictwa własne
38 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 8 ogólna kompetencja pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem własne
39 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 10 ogólna kompetencja prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób własne
40 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 11 ogólna kompetencja prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi własne
41 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 16 ogólna kompetencja podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych własne
42 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 17 ogólna kompetencja sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego własne
43 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 18 ogólna kompetencja sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej własne
44 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 19 ogólna kompetencja utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników własne
45 Ustawa o pomocy społecznej 20 1 x 2 ogólna kompetencja prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zlecone
46 Ustawa o pomocy społecznej 20 1 x 3 ogólna kompetencja realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia zlecone
47 Ustawa o pomocy społecznej 20 1 x 5 ogólna kompetencja finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców niewymienionych w art. 5 ustawy o pomocy społecznej zlecone
48 Ustawa o pomocy społecznej 20 1 x 6 ogólna kompetencja realizacja zadań z dziedziny przysposobienia międzynarodowego dzieci, w tym zlecanie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym niepubliczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze wyznaczone przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego zlecone
49 Ustawa o pomocy społecznej 20 1 x 1 ogólna kompetencja pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne zlecone
50 Ustawa o pomocy społecznej 20 1 x 4 ogólna kompetencja udzielanie cudzoziemcom o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 15 oraz art. 53a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej zlecone
51 Ustawa o pomocy społecznej 25 1 x x ogólna kompetencja zlecanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, poprzez udzielanie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, własne/zlecone
52 Ustawa o pomocy społecznej 112 10 x x kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie współpraca z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. własne
53 Ustawa o pomocy społecznej 112 11 x x kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie przedkładanie sądowi, co najmniej raz w roku, wykazu rodzin zastępczych własne
54 Ustawa o pomocy społecznej 112 3 x x kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie wytaczanie na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne własne
55 Ustawa o pomocy społecznej 112 12 x x kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie przedkładanie coroczne sprawozdanie z działalności centrum oraz przedstawianie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej własne
56 Ustawa o pomocy społecznej 112 4 x x powiatowe centrum pomocy rodzinie kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami własne
57 Ustawa o pomocy społecznej 112 9 x x powiatowe centrum pomocy rodzinie koordynacja realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych własne
58 Ustawa o pomocy społecznej 112 1 x x powiatowe centrum pomocy rodzinie wykonywanie zadań pomocy społecznej w powiatach własne/zkecone
59 Ustawa o pomocy społecznej 112 13 x x rada powiatu opracowwanie i wdrażanie lokalnego programy pomocy społecznej własne
60 Ustawa o pomocy społecznej 112 6 x x starosta możliwość upoważenienia kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie do zawierania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych z rodzinami zastępczymi w sprawie powierzenia dziecka własne/zlecone
61 Ustawa o pomocy społecznej 112 5 x x starosta lub z jego upoważnienia kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie i inni pracownicy centrum upoważnieni na wniosek kierownika wydawanie idywidualnych decyzji w sprawach z zakresu pomocy społecznej własne/zlecone
62 Ustawa o pomocy społecznej 112 8 x x starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie nadzór nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków interwencji kryzysowej własne po zasięgnieciu opii kierownika powiatowego centrum pomocy rodzienie

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..