Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 38 x x x ogólna kompetencja prowadzenie edukacji konsumenckiej, w szczególności przez wprowadzenie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych własne
2 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 40 1 x x starosta zatrudnienie powiatowego rzecznika praw konsumentów własne
3 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 42 1 x 1 Powiatowy Rzecznik Konsumentów zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów własne
4 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 42 1 x 2 Powiatowy Rzecznik Konsumentów składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów własne
5 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 42 1 x 3 Powiatowy Rzecznik Konsumentów występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów własne
6 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 42 1 x 4 Powiatowy Rzecznik Konsumentów współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi własne
7 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 42 2 x x Powiatowy Rzecznik Konsumentów wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczących się postępowań w sprawach o ochronę interesów konsumentów własne
8 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 42 3 x x Powiatowy Rzecznik Konsumentów pełnienie roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów własne
9 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 43 1 x x Powiatowy Rzecznik Konsumentów w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przedkładanie staroście (prezydentowi miasta) do zatwierdzenia rocznego sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzednim oraz przekazywanie go właściwej miejscowo delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów własne
10 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 43 3 x x Powiatowy Rzecznik Konsumentów przekazywanie na bieżąco delegaturom Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosków i sygnalizowanie problemy dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań przez organy administracji rządowej własne
11 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 45 3 x x ogólna kompetencja zasięganie opinii organizacji konsumenckich w sprawach dotyczących kierunków działania na rzecz ochrony interesów konsumentów własne
12 Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 12 2 x 4 Powiatowy Rzecznik Konsumentów w razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej, występowanie z roszczeniami w sprawach zaniechania tej praktyki, złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów. własne
13 Kodeks postępowania cywilnego 479 (38) x 1 x Powiatowy Rzecznik Konsumentów wytaczenie powództw w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone własne
14 Kodeks postępowania cywilnego 63 (3) x x x Powiatowy Rzecznik Konsumentów w sprawach o ochronę interesów konsumentów powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów może wytaczać powództwa na rzecz obywateli, a także wstępować, za zgodą powoda, do postępowania w tych sprawach w każdym jego stadium własne
15 Ustawa o Inspekcji Handlowej 11 3 x x Powiatowy Rzecznik Konsumentów powoływanie rzeczoznawców do wydawania opinii o jakości produktów lub usług własne
16 Ustawa o języku polskim 7b x x x Powiatowy Rzecznik Konsumentów w granicach swoich kompetencji, kontrola używania języka polskiego w w obrocie z udziałem konsumentów oraz nazewnictwa towarów i usług, ofert, warunków gwarancji, faktur, rachunków i pokwitowań, jak również ostrzeżeń i informacji dla konsumentów wymaganych na podstawie innych przepisów, instrukcji obsługi oraz informacji o właściwościach towarów i usług własne
17 Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 4 2 x x Powiatowy Rzecznik Konsumentów reprezentowanie grupy w postepowaniu grupowym własne
18 Prawo własności przemysłowej 169 2 (1) x 3 Powiatowy Rzecznik Konsumentów składanie do Urzędu Patentowego wniosków w sprawie wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy, gdy znak towarowy może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, właściwości lub pochodzenia geograficznego towaru własne

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..