Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj

ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowa i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,

L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 17 1 x x ogólna kompetencja tworzenie powiatowych straży pożarnych własne
2 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 32 3b x x ogólna kompetencja przekazywanie ochotniczym strażom pożarnym środków pieniężnych w formie dotacji własne
3 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 21b x x 1 ogólna kompetencja prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń własne
4 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 21b x x 2 ogólna kompetencja prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu własne
5 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 21b x x 3 ogólna kompetencja budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu własne
6 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 21b x x 4 ogólna kompetencja organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu własne
7 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 13 1 x x starosta udział w powołaniu komendanta powiatowego straży pożarnej - porozumienie zadanie z zakresu służb, inspekcji i straży
8 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 13 3 x x starosta opiniowanie odwołania komendanta powiatowego straży pożarnej zadanie z zakresu służb, inspekcji i straży
9 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 14 1 x x rada powiatu przynajmniej raz w roku rozpatrywanie informacji komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej. własne
10 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 14 2 x x rada powiatu uchwalanie kierunków działań zmierzających do usunięcia istotnych dla wspólnoty samorządowej zagrożeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej własne
11 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 14 1 x x starosta wydawanie poleceń komendantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej o przedłożeniu w każdym czasie informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej własne
12 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 14 3 x x starosta w przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa wspólnoty samorządowej, w szczególności życia lub zdrowia, starosta może wydać komendantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej polecenie podjęcia działań w zakresie właściwości Państwowej Straży Pożarnej, zmierzających do usunięcia tego zagrożenia własne
13 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 19b x x x ogólna kompetencja uczestniczenie w finansowaniu Państwowej Straży Pożarnej własne
14 Ustawa Prawo wodne 4 4 x x starosta wydawanie pozwoleń wodnoprawnych zlecone
15 Ustawa Prawo wodne 15 2 x 3 starosta ustalenie linii brzegu dla wód innych niż wody graniczne, śródlądowe drogi wodne, morskie wody wewnętrzne oraz morza terytorilanego zlecone
16 Ustawa Prawo wodne 35 1 x x rada powiatu wprowadzienie powszechnego korzystania, służącego zaspokajaniu potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, z wód powierzchniowych innych niż wymienione w art. 34 ust. 1 ustawy Prawo wodne (śródlądowe powierzchniowe wody publiczne, morskie wody wewnętrzne wraz z morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, i z wody morza terytorialnego), ustalając jednocześnie dopuszczalny zakres tego korzystania własne
17 Ustawa Prawo wodne 79 3 x x rada powiatu opiniowanie studium ochrony przeciwpowodziowej własne
18 Ustawa Prawo wodne 81 x x x obólna kompetencja ochrona przed powodzią oraz suszą własne
19 Ustawa Prawo wodne 85 4 x x starosta nakaz usunięcia drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału po stronie odpowietrznej zlecone uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska
20 Ustawa Prawo wodne 137 3 x 1 starosta wypłata odszkodowań z budżetu powiatu, za cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego uzasadnionione interesem społecznym zlecone
21 Ustawa Prawo wodne 140 3 x x starosta wygaśnięcie, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego zlecone
22 Ustawa Prawo wodne 165 3 x x starosta zatwierdzenie/odmowa zatwierdzenia statutu spółki wodnej zlecone
23 Ustawa Prawo wodne 168 x x x starosta włączenie zakładu do spółki wodnej zlecone
24 Ustawa Prawo wodne 178 x x x starosta nadzór nad spółkami wodnymi zlecone
25 Ustawa Prawo wodne 179 2 x x starosta orzekanie o nieważności uchwały spółki wodnej z powodu niezgodności z prawem lub statutem spółki wodnej zlecone
26 Ustawa Prawo wodne 180 1 x x starosta rozwiązanie zarządu spółki wodnej w przypadku powtarzającego się naruszania przez zarząd prawa lub statutu zlecone
27 Ustawa Prawo wodne 180 3 x x starosta ustalenie zarządu komisarycznego spółki w razie nie dokonania wyboru nowego zarządu spółkii wodnej przez walne zgromadzenie zlecone
28 Ustawa Prawo wodne 181 2 x x starosta "rozwiązanie spółki wodnej jeżeli działalność spółki narusza prawo lub statut albo upłynął termin, na jaki został ustanowiony zarząd komisaryczny liczba członków jest mniejsza 3 upłynął termin, na jaki został ustanowiony zarząd komisaryczny lub liczba członków jest mniejsza niż 3" zlecone
29 Ustawa Prawo wodne 182 3 x x starosta wyznaczenie likwidatora spółki wodnej, w razie wydania decyzji o jej rozwiązaniu zlecone
30 Ustawa Prawo wodne 184 x x x starosta występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki z katastru wodnego po otrzymaniu uchwały walnego zgromadzenia spółki wodnej w likwidacji o zatwierdzeniu ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora zlecone
31 Ustawa Prawo wodne 15a 1 x x starosta rozgraniczenia gruntów, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego, od pozostałych gruntów zlecone

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..