Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8a rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych własne
2 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 10a rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów własne
3 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 9a rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych własne
4 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 9c rada powiatu uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy własne
5 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 10 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu własne
6 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 9b rada powiatu uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego własne
7 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 9d rada powiatu dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu własne
8 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 2 rada powiatu wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego własne
9 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 3 rada powiatu powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu własne
10 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 4 rada powiatu stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej własne
11 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 5 rada powiatu uchwalanie budżetu powiatu własne
12 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 6 rada powiatu rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu własne
13 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 7 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami własne
14 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady powiatu, własne
15 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu własne
16 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów własne
17 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym własne
18 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu "podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę, " własne
19 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich, własne
20 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji, własne
21 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku, własne
22 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek własne
23 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 9 rada powiatu określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania własne
24 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 1 rada powiatu stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu własne/zlecone
25 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 11 rada powiatu podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu własne/zlecone
26 Ustawa o samorządzie powiatowym 32 2 x 5 zarząd powiatu zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu własne
27 Ustawa o samorządzie powiatowym 32 2 x 3 zarząd powiatu gospodarowanie mieniem powiatu własne
28 Ustawa o samorządzie powiatowym 32 2 x 4 zarząd powiatu wykonywanie budżetu powiatu własne
29 Ustawa o samorządzie powiatowym 32 2 x 1 zarząd powiatu przygotowywanie projektów uchwał rady własne/zlecone
30 Ustawa o samorządzie powiatowym 32 2 x 2 zarząd powiatu wykonywanie uchwał rady własne/zlecone
31 Ustawa o samorządzie powiatowym 34 1a x x starosta opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią własne
32 Ustawa o samorządzie powiatowym 35 1 x x rada powiatu przyjęcie regulaminu organizacyjnego starostwa własne
33 Ustawa o samorządzie powiatowym 35 3 x x starosta zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży zadanie z zakresu służb, inspekcji i straży
34 Ustawa o samorządzie powiatowym 36 1 x x zarząd powiatu przyjęcie regulaminów organizacyjnych powiatowych jednostek organizacyjnych własne
35 Ustawa o samorządzie powiatowym 38 1 x x starosta wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu powiatu własne/zlecone chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu
36 Ustawa o samorządzie powiatowym 60 2 x 1 zarząd powiatu zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu własne
37 Ustawa o samorządzie powiatowym 60 2 x 2 zarząd powiatu emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu własne
38 Ustawa o samorządzie powiatowym 60 2 x 3 zarząd powiatu dokonywania wydatków budżetowych własne
39 Ustawa o samorządzie powiatowym 60 2 x 4 zarząd powiatu zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu własne
40 Ustawa o samorządzie powiatowym 60 2 x 5 zarząd powiatu dysponowania rezerwą budżetu powiatu własne
41 Ustawa o samorządzie powiatowym 60 2 x 6 zarząd powiatu blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą własne
42 Ustawa o samorządzie powiatowym 38a x x x starosta przewodniczenie komisji bezpieczeństwa i porządku zadanie z zakresu służb, inspekcji i straży
43 Ustawa o policji 10 5 x x przewodniczący komisji bezpieczeństwa i porządku prawo do żądania od komendanta powiatowego policji dokumenty i informacje dotyczące pracy Policji na terenie powiatu, z wyjątkiem akt personalnych pracowników i funkcjonariuszy, materiałów operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych oraz akt w indywidualnych sprawach administracyjnych własne
44 Ustawa o policji 10 3 x x rada powiatu Rada powiatu na podstawie sprawozdań i informacji komendanta powiatowego policji może określić, w drodze uchwały, istotne dla wspólnoty samorządowej zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. własne
45 Ustawa o policji 10 1 x x rada powiatu/starosta rozpatrywanie rocznego sprawozdania komendanta powiatowego policji własne
46 Ustawa o policji 10 1 x x rada powiatu/starosta możliwość żądania od komendanta powiatowego policji, w każdym czasie , informacji i sprawozdania o stanie bezpieczeństa i porządku publicznego własne
47 Ustawa o policji 11 1 x x starosta prawo żądać od właściwego komendanta Policji przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegających naruszeniu prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego własne
48 Ustawa o policji 13 3 x x ogólna kompetencja "jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług. " własne
49 Ustawa o policji 13 4 x x rada powiatu Na wniosek rady powiatu liczba etatów Policji w rewirach dzielnicowych i posterunkach Policji na terenie powiatu może ulec zwiększeniu ponad ustaloną liczbę, jeżeli organ ten zapewni pokrywanie kosztów utrzymania etatów Policji przez okres co najmniej 5 lat, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem powiatu a właściwym komendantem wojewódzkim Policji i zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Policji. własne
50 Ustawa o policji 13 4a x x rada powiatu/zarząd powiatu Rada powiatu może przekazać, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem wykonawczym powiatu a właściwym komendantem powiatowym (miejskim) Policji, środki finansowe stanowiące dochody własne powiatu lub gminy, dla Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę nagrodę za osiągnięcia w służbie,  dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych (miejskich) i komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej. własne
51 Ustawa o policji 6c 1 x x starosta opiniowanie powołania kandydata na komendanta powiatowego policji i odwołania komendanta powiatowego policji zadanie z zakresu służb, inspekcji i straży
52 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 13 1 x x starosta udział w powołaniu komendanta powiatowego straży pożarnej - porozumienie zadanie z zakresu służb, inspekcji i straży
53 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 13 3 x x starosta opiniowanie odwołania komendanta powiatowego straży pożarnej zadanie z zakresu służb, inspekcji i straży
54 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 14 1 x x rada powiatu przynajmniej raz w roku rozpatrywanie informacji komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej. własne
55 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 14 2 x x rada powiatu uchwalanie kierunków działań zmierzających do usunięcia istotnych dla wspólnoty samorządowej zagrożeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej własne
56 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 14 1 x x starosta wydawanie poleceń komendantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej o przedłożeniu w każdym czasie informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej własne
57 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 14 3 x x starosta w przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa wspólnoty samorządowej, w szczególności życia lub zdrowia, starosta może wydać komendantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej polecenie podjęcia działań w zakresie właściwości Państwowej Straży Pożarnej, zmierzających do usunięcia tego zagrożenia własne
58 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 19b x x x ogólna kompetencja uczestniczenie w finansowaniu Państwowej Straży Pożarnej własne
59 Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 11 3 x x starosta powoływanie i odwoływanie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i jego zastępcy zadanie z zakresu służb, inspekcji i straży za zgodą państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego
60 Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 12a 3 x x rada powiatu przyjmowanie od państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przynajmniej raz w roku od informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu własne
61 Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 12a 3a x x rada powiatu prawo występowania, w drodze uchwały, z wnioskami o podjęcie działań przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu zapewnienia należytego stanu bezpieczeństwa sanitarnego własne

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..