Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Ustawa o lasach 5 1 x 2 starosta nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa własne
2 Ustawa o lasach 5 3 x x starosta starosta może, w drodze porozumienia, powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, nadleśniczemu Lasów Państwowych, własne
3 Ustawa o lasach 10 1 x 2 starosta w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów z urzędu lub na wniosek nadleśniczego, zarządzenie wykonanie zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa, na koszt właściwych nadleśnictw własne
4 Ustawa o lasach 12 2 x 2 starosta wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związane z odnowieniem lub przebudową drzewostanu, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, powstałej w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi, zagrażających trwałości lasów własne starosta działa na wniosek właściciela lasu, po zaopiniowaniu przez nadleśniczego
5 Ustawa o lasach 13 3 x 2 starosta wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa zlecone
6 Ustawa o lasach 14 7 x x starosta dokonanie oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego oraz przekwalifikowanie z urzędu gruntu rolnego na leśny, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. własne
7 Ustawa o lasach 14 8 x x starosta starosta może powierzyć, w drodze porozumienia, dokonanie oceny udatności upraw nadleśniczemu. własne
8 Ustawa o lasach 16 1a x x starosta po uzgodnieniu z właścicielem lasu i po zasięgnięciu opinii rady gminy, w drodze decyzji, uznajnie lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru - w odniesieniu do lasów innych niż lasy Skarbu Państwa zlecone
9 Ustawa o lasach 19 3 x x starosta określenie decyzją zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa, na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. własne
10 Ustawa o lasach 21 1 x 2 starosta udzielanie zleceń na wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu własne
11 Ustawa o lasach 21 5 x x starosta wydawanie decyzji w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków do uproszczonego planu urządzenia lasu własne
12 Ustawa o lasach 22 5 x x starosta nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa własne
13 Ustawa o lasach 22 2 x x starosta po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego, zatwierdzanie uproszczonego plan urządzenia lasu zlecone
14 Ustawa o lasach 24 x x x starosta jeżeli właściciel lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa nie wykonuje obowiązków określonych w art. 13 ustawy o lasach albo nie wykonuje zadań zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu  lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, w szczególności w zakresie:  ponownego wprowadzenia roślinności leśnej (upraw leśnych), przebudowy drzewostanu,  pielęgnowania i ochrony lasu (w tym:  usuwania drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe, a także złomów i wywrotów, zabiegów pielęgnacyjnych roślinności leśnej (upraw leśnych) w wieku do 10 lat, zabiegów w zakresie ochrony przeciwpożarowej ) nakazanie wykonania tych obowiązków i zadań w drodze decyzji. własne
15 Ustawa o lasach 36 2 x x starosta przekazywanie w zarząd Lasów Państwowych (nadleśnictw) stanowiących własność Skarbu Państwa gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zlecone
16 Ustawa o lasach 14a 3 x x starosta cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna własne
17 Ustawa o lasach 38a 2 x x starosta ustanowienie trwałego zarządu, na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez Lasy Państwowe, przeznaczonych na drogi krajowe. zlecone
18 Ustawa o rybactwie śródlądowym 7 5 x x starosta wydawanie karty wędkarskiej oraz karty łowiectwa podwodnego własne
19 Ustawa o rybactwie śródlądowym 20 3 x x starosta rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb własne
20 Ustawa o rybactwie śródlądowym 24 1a x x rada powiatu uchwalenie regulaminu Społecznej Straży Rybackiej własne
21 Ustawa o rybactwie śródlądowym 24 1 x x rada powiatu na wniosek starosty utworzenie Społecznej Straży Rybackiej własne
22 Ustawa o rybactwie śródlądowym 24 1 x x rada powiatu na wniosek starosty wyrażenie zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa własne
23 Ustawa o rybactwie śródlądowym 25 2 x 2 starosta wystawienie legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej własne
24 Ustawa o rybactwie śródlądowym 17a 1 x x starosta wydawanie zezwolenia na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej własne
25 Ustawa o rybactwie śródlądowym 17a 2 x x starosta wydawanie zezwolenia na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie własne zezwolenie wydawane wydanego w uzgodnieniu z właściwą terytorialnie administracją wód śródlądowych żeglownych oraz organem administracji żeglugi śródlądowej
26 Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 18 1 x x starosta zapewnie prowadzenie co 3 lata okresowych badań poziomu skażenia gleb i roślin na gruntach położonych na obszarach ograniczonego użytkowania, istniejących wokół zakładów przemysłowych
27 Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 22 2 x x starosta wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..