Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Ustawa Prawo wodne 4 4 x x starosta wydawanie pozwoleń wodnoprawnych zlecone
2 Ustawa Prawo wodne 15 2 x 3 starosta ustalenie linii brzegu dla wód innych niż wody graniczne, śródlądowe drogi wodne, morskie wody wewnętrzne oraz morza terytorilanego zlecone
3 Ustawa Prawo wodne 35 1 x x rada powiatu wprowadzienie powszechnego korzystania, służącego zaspokajaniu potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, z wód powierzchniowych innych niż wymienione w art. 34 ust. 1 ustawy Prawo wodne (śródlądowe powierzchniowe wody publiczne, morskie wody wewnętrzne wraz z morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, i z wody morza terytorialnego), ustalając jednocześnie dopuszczalny zakres tego korzystania własne
4 Ustawa Prawo wodne 79 3 x x rada powiatu opiniowanie studium ochrony przeciwpowodziowej własne
5 Ustawa Prawo wodne 81 x x x obólna kompetencja ochrona przed powodzią oraz suszą własne
6 Ustawa Prawo wodne 85 4 x x starosta nakaz usunięcia drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału po stronie odpowietrznej zlecone uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska
7 Ustawa Prawo wodne 137 3 x 1 starosta wypłata odszkodowań z budżetu powiatu, za cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego uzasadnionione interesem społecznym zlecone
8 Ustawa Prawo wodne 140 3 x x starosta wygaśnięcie, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego zlecone
9 Ustawa Prawo wodne 165 3 x x starosta zatwierdzenie/odmowa zatwierdzenia statutu spółki wodnej zlecone
10 Ustawa Prawo wodne 168 x x x starosta włączenie zakładu do spółki wodnej zlecone
11 Ustawa Prawo wodne 178 x x x starosta nadzór nad spółkami wodnymi zlecone
12 Ustawa Prawo wodne 179 2 x x starosta orzekanie o nieważności uchwały spółki wodnej z powodu niezgodności z prawem lub statutem spółki wodnej zlecone
13 Ustawa Prawo wodne 180 1 x x starosta rozwiązanie zarządu spółki wodnej w przypadku powtarzającego się naruszania przez zarząd prawa lub statutu zlecone
14 Ustawa Prawo wodne 180 3 x x starosta ustalenie zarządu komisarycznego spółki w razie nie dokonania wyboru nowego zarządu spółkii wodnej przez walne zgromadzenie zlecone
15 Ustawa Prawo wodne 181 2 x x starosta "rozwiązanie spółki wodnej jeżeli działalność spółki narusza prawo lub statut albo upłynął termin, na jaki został ustanowiony zarząd komisaryczny liczba członków jest mniejsza 3 upłynął termin, na jaki został ustanowiony zarząd komisaryczny lub liczba członków jest mniejsza niż 3" zlecone
16 Ustawa Prawo wodne 182 3 x x starosta wyznaczenie likwidatora spółki wodnej, w razie wydania decyzji o jej rozwiązaniu zlecone
17 Ustawa Prawo wodne 184 x x x starosta występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki z katastru wodnego po otrzymaniu uchwały walnego zgromadzenia spółki wodnej w likwidacji o zatwierdzeniu ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora zlecone
18 Ustawa Prawo wodne 15a 1 x x starosta rozgraniczenia gruntów, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego, od pozostałych gruntów zlecone

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..