Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 3 2 x x ogólna kompetencja prowadzenie, w granicach swojej właściwości rzeczowej, analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju, należy do zadań samorządu powiatu własne
2 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 8 5 x x starosta powoływane przy staroście powiatowych komisji urbanistyczno-architektonicznych jako organy doradczych starostów powiatów oraz, na podstawie stosownych porozumień, wójtów, burmistrzów gmin albo prezydentów miast wchodzących w skład tego powiatu, które nie powołały gminnych komisji lub nie powierzyły funkcji pełnienia organu doradczego komisji powołanej w innej gminie własne
3 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 11 x x 6 starosta opiniowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy własne
4 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 17 x x 6 zarząd powiatu uzgodnienie projektu planu miejscowego zakresie odpowiednich zadań samorządowych własne
5 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 21 2 x 3 ogólna kompetencja ponoszenie kosztów sporządzenia planu miejscowego jeżeli jest on w całości lub w części bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym własne
6 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 23 x x x ogólna kompetencja w zakresie swojej właściwości rzeczowej i miejscowej obowiązek współpracy przy sporządzaniu odpowiednio projektu studium albo projektu planu miejscowego, polegającej na wyrażaniu opinii, składaniu wniosków oraz udostępnianiu informacji. własne
7 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 41 1 x 6 zarząd powiatu opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa własne

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..