Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 11 1 x x starosta organ reprezentujący skarb państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami zlecone
2 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 11 1 x x zarząd powiatu organ reprezentujący powiat w sprawach gospodarowania nieruchomościami własne
3 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 13 2a x x starosta dokonywanie darowizny nieruchomosci stanowiacej własność Skarbu Państwa zlecone za zgodą wojewody
4 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 13 2a x x zarząd powiatu dokonywanie darowizny nieruchomosci stanowiacej własność powiatu własne za zgodą rady pwoaitu
5 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 14 5 x x rada powiatu wyrażenie zgody za sprzedaż nieruchomosci stanowiacej włsaność powiatu Skarbowi Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego po cenie niższej niż rynkowa, na nieodpłatne obciążenie organioczonymi prawami rzeczowymi na rzecz tych podmiotów, zamiany nieruchomości z tymi podmiotami bez obowiazku dokonywania dopłat, oraz zamiany prawa użytkowania wieczystego na prawo własności i na odwrót
6 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 22 2 x x rada powiatu odstapienie od odwołania darowizny nieruchomosci powiatowej darowanej gminie wrazie jej niewykorzystania pod budownictwo mieszkaniowe czy rrealizację zawiąznych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej własne
7 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1 x 1 starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości; zlecone
8 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1 x 2 starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa zapewnianie wyceny tych nieruchomości zlecone
9 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1 x 3 starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa sporządzanie planu wykorzystania zasobu zlecone
10 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1 x 4 starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem zlecone
11 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1 x 5 starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa prowadzenie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępnianych z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych należności zlecone
12 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1 x 6 starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego zlecone
13 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1 x 7 starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa nabywanie lub zbywanie za zgodą wojewody, nieruchomości wchodzące w skład zasobu zlecone
14 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1 x 7a starosta "w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie ieruchomości wchodzących w skład zasobu, przy czym umowa zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymaga zgody wojewody; zgoda wojewody jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; " zlecone
15 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1 8 starosta "w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie. " zlecone
16 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1 9 starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz o wpis w księdze wieczystej zlecone
17 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1a x x starosta sporządzanie rocznego sprawozdania z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i przekazywanie go wojewodzie w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy zlecone
18 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 35 1 x x starosta w odniesieniu do nieruchomosci Skarbu Państwa sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonego do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę własne
19 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 35 1 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonego do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę własne
20 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 37 3 x x rada powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu zwolenienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową. własne
21 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 37 4 x x rada powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony własne
22 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 38 1 x x starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargu na zbycie nieruchomości zlecone
23 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 38 1 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargu na zbycie nieruchomości własne
24 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 45 1 x x starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa oddawanie nieruchomości w trwały zarząd zlecone
25 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 45 1 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu oddawanie nieruchomości w trwały zarząd własne
26 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 46 2 x x starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu zlecone
27 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 46 2 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu własne
28 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 48 1 x x starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa przekazanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi zlecone
29 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 48 1 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu przekazanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi własne
30 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 54 2 x x starosta wykonując ustalenia zawarte w akcie o utworzeniu państwowej jednostki organizacyjnej, oddanie tej jednostce nieruchomości w trwały zarząd w drodze decyzji. zlecone
31 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 56 X X X zarząd powiatu przy tworzeniu lub powoływaniu powiatowych osób prawnych lub powiatowych ednostek organizacyjnych, wyposażenie tych osób lub jednostek w nieruchomości z powiatowego zasobu nieruchomości. własne
32 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 63 1 x x starosta w odniesieniu do nieruchomosci Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, wyznaczenie terminu dodatkowgo w razie niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej zlecone
33 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 63 2 x x starosta w odniesieniu do nieruchomosci powiatu oddanych w użytkowanie wieczyste, w razie niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej ustalenie dodatkowej opłaty rocznej zlecone
34 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 63 1 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomosci powiatu oddanych w użytkowanie wieczyste, wyznaczenie terminu dodatkowgo w razie niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej własne
35 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 63 2 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomosci powiatu oddanych w użytkowanie wieczyste, w razie niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej ustalenie dodatkowej opłaty rocznej własne
36 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68 1b x x rada powiatu określenie szczegółowych warunków udzielenia bonifikaty i wysokosci stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości własne
37 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68 2c x x starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości własne za zgodą wojewody
38 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68 1 x x starosta w odniesieniu do nieruchomosci Skarbu Państwa udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości zlecone na podstawie zarządzenia wojewody
39 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68 2 x x starosta w odniesieniu do nieruchomości powiatu żądanie zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości zlecone
40 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68 1 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości własne na podstawie uchwały rady powiatu
41 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68 2 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa żądanie zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości własne
42 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68 2c x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości zlecone za zgodą rady powiatu
43 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 73 3 x x starosta w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa udzielenie bonifikat od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego zlecone
44 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 73 3 x x zarząd powiatu w przypadku nieruchomości powiatu udzielenie bonifikat od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego własne
45 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 76 1 x x rada powiatu podwyższenie procentowej stawki opłaty rocznej z tytułu uzytkowania wieczystego za nieruchomosci gruntowe własne
46 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 77 1 x x starosta w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa aktualizacja stawek opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego zlecone
47 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 77 1 x x zarząd powiatu w przypadku nieruchomości powiatu aktualizacja stawek opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego własne
48 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 84 3 starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu zlecone za zgodą wojewody
49 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 84 3 zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu własne za zgodą rady powiatu
50 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 85 x x x starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa pozbawienie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu zlecone
51 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 85 x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu pozbawienie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu własne
52 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 86 x x x rada powiatu podwyższenie stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu własne
53 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 87 3 x x starosta w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa aktualizacja stawek opłaty rocznej z tytułu oddania w trwały zarząd zlecone
54 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 87 3 x x zarząd powiatu w przypadku nieruchomości powiatu aktualizacja stawek opłaty rocznej z tytułu oddania w trwały zarząd własne
55 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 98 2 x x starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa składanie wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej praw powiatu do działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne lub pod poszerzenie istniejących dróg publicznych zlecone
56 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 98 2 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu składanie wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej praw powiatu do działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne lub pod poszerzenie istniejących dróg publicznych własne
57 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 112 4 x x starosta prowadzenie spraw o wywłaszczanie zlecone
58 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 114 1 x x starosta prowadzenie rokowań poprzedzajacych wszczecie sprawy w sprawie wywłaszczenia zlecone
59 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 123 1 x x zarząd powiatu złożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej po zakończeniu postępowania wywłaszczeniowego, jeżeli wywłaszczenie nastąpiło na rzecz powiatu
60 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 124 1 x x starosta ograniczenie, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. zlecone
61 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 125 x x x starosta ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu, wydobywaniu lub składowaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa oraz węgla brunatnego wydobywanego metodą odkrywkową, na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. zlecone
62 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 126 1 x x starosta w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, udziela, w drodze decyzji, zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia zajęcia nieruchomości. W przypadku postępowania prowadzonego na wniosek, wydanie decyzji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia złożenia wniosku. zlecone
63 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 129 1 x x starosta przyznanie odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości zlecone
64 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 142 1 x x starosta orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej , oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu zlecone
65 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 156 1a x x ogólna kompetencja organ administracji publicznej, który zlecił rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie operatu szacunkowego, jest obowiązany umożliwić osobie, której interesu prawnego dotyczy jego treść, przeglądanie tego operatu oraz sporządzanie z niego notatek i odpisów. Osoba ta może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z operatu szacunkowego lub wydania jej z operatu szacunkowego uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem tej osoby. zlecone
66 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 124 b 1 x x starosta zobowiązanie właściciela, użytkownika wieczystego lub osoby, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody. Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości może być także wydana w celu zapewnienia dojazdu umożliwiającego wykonanie czynności. zlecone
67 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25 b x x x zarząd powiatu gospodarowanie pwoiatowym zasobem nieruchomości własne
68 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatowych ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości własne
69 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatowych zapewnianie wyceny tych nieruchomości własne
70 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatowych porządzanie planu wykorzystania zasobu własne
71 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatowych zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własne
72 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu prowadzenie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępnianych z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych należności własne
73 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatowych współpraca z innymi organami, które gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z jednostkami samorządu terytorialnego własne
74 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatowych nabywanie lub zbywanie, nieruchomości wchodzących w skład zasobu własne
75 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatowych wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie ieruchomości wchodzących w skład zasobu, własne
76 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu "w odniesieniu do nieruchomości powiatu podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie. " własne
77 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości powiatowych oraz o wpis w księdze wieczystej własne
78 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu przygotowanie opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych dla nieruchomosci powiatowych własne
79 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu wyposażenie nieruchomosci w niezbędne urządzania infrastruktury technicznej własne
80 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68a 1 x x starosta udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli sprzedaż stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego. zlecone za zgodą wojewody
81 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68a 1 x x zarząd powiatu udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości powiatu, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli sprzedaż stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego. własne za zgodą rady powiatu

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..