Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 6a 1 x 2 starosta organ administarcji geodezyjnej i kartograficznej zlecone przy pomocy geodety powiatowego
2 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 7d x x 1 starosta prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu zlecone
3 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 7d x x 2 starosta koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zlecone
4 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 7d x x 3 starosta zakładanie osnów szczegółowych zlecone
5 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 7d x x 5 starosta przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości zlecone
6 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 7d x x 6 starosta ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych zlecone
7 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 7d x x 7 starosta tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7 i 10 oraz ust. 1b, a także standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zlecone
8 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 18 x x 3 starosta w zakresie zasobu powiatowego wydawanie zgody na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny zlecone
9 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 24 3 x x starosta udostępnianie danych z operatu ewidencyjnego zlecone
10 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 24a 1 x x starosta zarządzenie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych zlecone
11 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 24a 2 x x starosta podawanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz informuje o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków zlecone
12 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 24b 1 x x starosta współpraca z Głównym Geodetę Kraju przy tworzeniu i utrzymaniu zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach zlecone
13 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 25 2 x x starosta tworzenie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków zlecone
14 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 40 3 x 3 starosta w zakresie zasobów powiatowych gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym zlecone
15 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 41b 3 x x ogólna kompetencja Finansowane zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, w tym w szczególności: przebudowa i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu, wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu, informatyzacja zasobu, zakładanie, aktualizacja i modernizacja systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu, sposobu prowadzenia, gromadzenia i udostępnienia zasobu,  wykonywanie ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych, zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnych do realizowania zadań wyżej wymienionych, podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu. zlecone

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..