Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Ustawa o bibliotekach 8 2 x 2 rada powiatu organizowanie bibliotek własne
2 Ustawa o bibliotekach 13 1 x x rada powiatu połaczenie, podział, likwidacja biblioteki własne
3 Ustawa o bibliotekach 19 3 x x kompetencja ogólna organizowanie i prowadzenie co najmniej 1 biblioteki publicznej powiatowej własne
4 Ustawa o bibliotekach 20 2 x x zarząd powiatu zawieranie porozumień w sprawie wykonywania przez powiatową bibliotekę publiczną zadań wojewódzkiej biblioteki publicznej własne
5 Ustawa o bibliotekach 22 1 x x szkoły publiczne prowadzenie bibliotek szkolnych własne
6 Ustawa o bibliotekach 23 1 x x kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych prowadzenie bibiltek fachowych i zakładowych własne
7 Ustawa o bibliotekach 20a 1 x x zadania powiatowej biblioteki publicznej gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy, pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej, sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań w zakresie sieci bibliotecznej, współdziałanie z z wojewódzką biblioteką publiczną własne
8 Ustawa o bibliotekach 20a 2 x x zarząd powiatu zawieranie porozumień w sprawie wykonywania przez gminną bibliotekę publiczną zadań powiatowej biblioteki publicznej własne
9 Ustawa o muzeach 5 4 x pkt 1-3 kompetencja ogólna zapewnienie środków potrzebnych do utrzymania i rozwoju muzeum, zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonym zbiorom, sprawowanie nadzoru nad muzeum własne
10 Ustawa o muzeach 5 1 x x rada powiatu tworzenie muzeów własne
11 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 26 1 x x ogólna kompetencja w umowie sprzedaży, zamiany, darowizny lub dzierżawy zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, stanowiącego własność powiatu, nałożenie na nabywcę lub dzierżawcę obowiązku przeprowadzenia w określonym terminie niezbędnych prac konserwatorskich przy tym zabytku własne
12 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 65 1 x x ogólna kompetencja współpraca z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w sprawie postępowania dotyczącego restytucji zabytku wywiezionego niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego własne
13 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 71 2 x x ogólna kompetencja sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, do którego tytuł prawny własne
14 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 72 x x x ogólna kompetencja finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych podległych powiatowi własne
15 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 81 1 x x rada powiatu udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru własne
16 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 87 1 x x rada powiatu sporządzanie powiatowego programu opieki nad zabytkami własne
17 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 87 5 x x zarząd powiatu sporządzanie, co 2 lata, sprawozdania z realizacji powiatowego programu opieki nad zabytkami oraz jego przekazanie radzie powiatu własne
18 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 102 2 x x starosta współdziałanie ze społecznym opiekunem zabytków własne
19 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 103 4 x x starosta prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków własne
20 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 103 1 x x starosta ustanowienie społecznego opiekuna zabytków własne na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków
21 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 103 2 x x starosta cofnięcie ustanowienia społecznego opiekuna zabytków własne
22 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 105 1 x x starosta wydawanie legitymacji społecznego opiekuna zabytków własne
23 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 105 2 x x starosta wydawanie zaświadczenia o nadaniu uprawnień społecznego opiekuna zabytków osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej własne
24 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 106 2 x 4 organ stanowiący/wykonawczy skladanie do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wniosków w sprawie nadania odznaki „Za opiekę nad zabytkami” własne
25 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 1 4 x x ogólna kompetencja w zakresie swojej właściwości sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną polegającego na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami własne
26 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 9 1 x x rada powiatu tworzenie samorządowych instytucji kultury własne
27 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 15 1 x x starosta powołanie i odwołanie dyrektora instytucji kultury własne
28 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 18 1 x x rada powiatu połączenie lub podział instytucji kultury własne
29 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 21 1 x 1 rada powiatu/zarząd powiatu zawieranie umów i innymi organizatorami w sprawie utworzenia lub połaczenia instytucji kultury własne
30 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 21 1 x 2 rada powiatu/zarząd powiatu zawieranie umów i innymi organizatorami w sprawie prowadzenia jako wspólną instytucję kultury prowadzoną przez jednego z organizatorów instytucji kultury własne

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..