Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Ustawa o drogach publicznych 7 2 x x zarząd powiatu opiniowanie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych własne
2 Ustawa o drogach publicznych 10 1 x x rada powiatu pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii własne
3 Ustawa o drogach publicznych 19 2 x x zarząd powiatu kompetencje zarządy drogi własne
4 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 13 zarząd powiatu przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg własne
5 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 13 zarząd powiatu przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg własne
6 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 6 zarząd powiatu przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju własne
7 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 9 zarząd powiatu prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom własne
8 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 10 zarząd powiatu przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego własne
9 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 11 zarząd powiatu wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających własne
10 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 12 zarząd powiatu przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników własne
11 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 16 zarząd powiatu utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów własne
12 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 17 zarząd powiatu nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości własne
13 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 18 zarząd powiatu nabywanie nieruchomości innych niż pod pasy drogowe dróg publicznych, na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa własne
14 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 1 zarząd powiatu opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego własne
15 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 2 zarząd powiatu opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich własne
16 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 3 zarząd powiatu pełnienie funkcji inwestora własne
17 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 4 zarząd powiatu utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego udostępnionego nieodpłatnie gminie na jej wniosek, w celu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych urządzeń służących do obsługi podróżnych własne
18 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 5 zarząd powiatu realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu własne
19 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 7 zarząd powiatu koordynacja robót w pasie drogowym własne
20 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 8 zarząd powiatu wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych własne
21 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 9a zarząd powiatu sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad własne
22 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 14 zarząd powiatu wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia własne
23 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 15 zarząd powiatu dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego własne
24 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 19 zarząd powiatu zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat własne
25 Ustawa o drogach publicznych 21 1 x x rada powiatu utworzenie zarządu dróg powiatowych własne
26 Ustawa o drogach publicznych 21 2 x 1 zarząd dróg powiatowych wstęp na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg własne
27 Ustawa o drogach publicznych 21 2 x 2 zarząd dróg powiatowych urządzanie czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze własne
28 Ustawa o drogach publicznych 21 2 x 3 zarząd dróg powiatowych ustawianie na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych własne
29 Ustawa o drogach publicznych 21 1a x x zarząd powiatu zarządca drogi może upoważnić pracowników starostwa albo pracowników jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, do załatwiania spraw w jego imieniu, w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych własne
30 Ustawa o drogach publicznych 22 1 x x zarząd dróg powiatowych sprawowanie nieodpłatnego trwałego zarządu w pasie drogowym własne
31 Ustawa o drogach publicznych 22 2 x x zarząd dróg powiatowych prawo oddawania gruntów znajdujących się w pasie drogi, będących w stałym zarządzie zarządu dróg powiatowych, w najem, dzierżawę, użyczenie cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu własne
32 Ustawa o drogach publicznych 22 3 x x zarząd dróg powiatowych w przypadku nabywania gruntów przeznaczonych pod pas drogowy zarząd drogi może wystąpić z wnioskiem o dokonanie podziału lub scalenia i podziału nieruchomości, zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami lub przepisami o scalaniu gruntów. własne
33 Ustawa o drogach publicznych 25 1 x x zarząd powiatu budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania jeżeli droga powiatowa jest drogą wyższej kategorii własne
34 Ustawa o drogach publicznych 25 2 x x zarząd powiatu ponoszenie kosztów budowy lub przebudowy skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z koniecznymi drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanych z funkcjonowaniem tego skrzyżowania jeżeli z inicjatywą wystapił powiat własne
35 Ustawa o drogach publicznych 25 4 x x zarząd powiatu ponoszenie kosztów budowy lub przbudowy skrzyżowania autostrady lub drogi ekspresowej z drogą powiatową, wraz z koniecznymi drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania jeżeli powiat wystąpił z inicjatywą budowy lub przebudowy takiego skrzyżowania własne
36 Ustawa o drogach publicznych 26 x x x zarząd powiatu budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona budowli brzegowych przepraw promowych zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej wraz z urządzeniami i instalacjami oraz jednostkami przeprawowymi (promami) własne
37 Ustawa o drogach publicznych 29 2 x x zarząd powiatu przebudowa zjazdów w przypadku, budowy lub przebudowy drogi powiatowej własne
38 Ustawa o drogach publicznych 29 1 x x zarząd powiatu wydawanie decyzji na lokalizację lub przebudowę zjadu z drogi powiatowej własne
39 Ustawa o drogach publicznych 32 1 x x zarząd powiatu w przypadku gdy budowa lub przebudowa drogi w miejscu jej przecięcia się z inną drogą transportu lądowego - z wyjątkiem skrzyżowania z linią kolejową w poziomie szyn, wodnego, korytarzem powietrznym w strefie lotniska lub urządzeniem typu liniowego (w szczególności linią energetyczną lub telekomunikacyjną, rurociągiem, taśmociągiem) powoduje naruszenie tych obiektów lub urządzeń albo konieczność zmian dotychczasowego ich stanu, przywrócenie poprzedniego stanu lub dokonanie zmiany należy co do zasady do zarządcy drogi własne
40 Ustawa o drogach publicznych 35 1 x x zarząd powiatu sporządzenie i okresowa weryfikacja planów rozwoju sieci drogowej i przekazywanie jej, niezwłocznie po sporzadzeniu, organom właściwym w sprawie sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego własne
41 Ustawa o drogach publicznych 36 x x x zarząd powiatu w przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z warunkami podanymi w tym zezwoleniu orzekanie, w drodze decyzji administracyjnej, o jego przywróceniu do stanu poprzedniego własne
42 Ustawa o drogach publicznych 38 2 x x zarząd powiatu wyrażenie zgody na przebudowę lub remont w pasie drogowym obiektu budowlanego i urządzenia niezwiązanego z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, które nie powodują zagrożenia i utrudnień ruchu drogowego i nie zakłócają wykonywania zadań zarządu drogi własne
43 Ustawa o drogach publicznych 39 3 x x zarząd powiatu wydawananie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego własne
44 Ustawa o drogach publicznych 40 8 x x rada powiatu określenie dla dróg powiatowych, wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego własne
45 Ustawa o drogach publicznych 40 3 x x zarząd powiatu pobieranie opłat za zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej własne
46 Ustawa o drogach publicznych 40 11 x x zarząd powiatu ustalenie opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej własne
47 Ustawa o drogach publicznych 40 12 x x zarząd powiatu wymierzenie kary administracyjnej za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej bez zezwolenia własne
48 Ustawa o drogach publicznych 40 1 x x zarząd powiatu wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg własne
49 Ustawa o drogach publicznych 40 14a x x zarząd powiatu określenie warunków zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej, w razie konieczności usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się w pasie drogowym, warunków przywrócenia stanu poprzedniego oraz ustalenie wysokosci opłaty własne
50 Ustawa o drogach publicznych 13d 5 x x rada powiatu wprowadzenie dla obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg, których zarządcą jest powiat, opłaty za przejazd i ustalenie jej wysokości własne
51 Ustawa o drogach publicznych 13d 7 x x rada powiatu wprowadzenie dla tuneli zlokalizowanych w ciągach dróg, których zarządcą jest powiat, opłaty za przejazd i ustalenie jej wysokości własne
52 Ustawa o drogach publicznych 13d 9 x x rada powiatu możliwość wprowadzenia opłat abonamentowych lub zryczałtowanej oraz zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg za przejazd przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w ciagu dróg powiatowych oraz określenie sposobu ogłaszania wysokości opłaty własne
53 Ustawa o drogach publicznych 13d 10 x x zarząd dróg powiatowych/zarzadza drogi pobór opłat za przejazd przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w ciagu dróg powiatowych własne
54 Ustawa o drogach publicznych 13e 7 x x rada powiatu wprowadzenie dla przepraw promowych zlokalizowanych w ciągach dróg, których zarządcą jest powiat, opłaty za przejazd i ustalenie jej wysokości własne
55 Ustawa o drogach publicznych 13e 9 x x rada powiatu wprowadzając dla przepraw promowych opłaty za przejazd określa się sposób ogłaszania tej opłaty, określa się sposób pobierania tej opłaty, można wprowadzić opłaty abonamentowe lub zryczłtowaną oraz zerową stawkę opłaty dla niektórych użytkowników dróg własne
56 Ustawa o drogach publicznych 13e 10 x x zarząd dróg/zarząd powiatu własne
57 Ustawa o drogach publicznych 20b1 1 x x zarząd powiatu instalacja w pasie drogowym stacjonarnych urządzeń rejestrujących własne
58 Ustawa o drogach publicznych 20f x x 1 zarząd powiatu obowiązek uwzględniania uchwał rady gminy, w których dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazane zostaną wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych; o ostatecznej lokalizacji takiego przystanku decyduje zarządca drogi, uwzględniając charakter drogi oraz warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego własne
59 Ustawa o drogach publicznych 20f x x 2 zarząd powiatu obowiązek udostępnienia nieodpłatnie gminie na jej wniosek części pasa drogowego w celu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych urządzeń służących do obsługi podróżnych własne
60 Ustawa o drogach publicznych 29a 1 x 1 zarząd powiatu wymierzanie kar pieniężnych za wybudowania lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia lub o większej powierzchni niż zatwierdzona własne
61 Ustawa o drogach publicznych 29a 2 x x zarząd powiatu wymierzanie kar pieniężnych za użytkowanie zjazdu po terminie określonym w zezwoleniu własne
62 Ustawa o drogach publicznych 2a 2 x x ogólna kompetencja uprawnienia właścicielskie do dróg powiatowych własne
63 Ustawa o drogach publicznych 6a 2 x x rada powiatu zaliczenie do kategorii dróg powiatowych własne w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów, a w miastach na prawach powiatu - opinii prezydentów miast
64 Ustawa o drogach publicznych 6a 3 x x rada powiatu ustalenie przebiegu istniejących dróg powiatowych własne po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga
65 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 7 1 x 3 ogólna kompetencja organizator publicznego transportu drogowego na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich własne
66 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 8 4 x 4 starosta wykonywanie zadań organizatora publicznego transportu drogowego na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich własne
67 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 9 3 x x rada powiatu przyjęcie w drodze uchwały planu zrównoważnonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich własne dotyczy powiatu liczącego co najmniej 80 tys. mieszkańców lub w przypadku powierzenia zadań na mocy porozumienia między powiatami, jeżeli liczba mieszkańców tych powiatów wynosi łącznie co najmniej 120 tys. mieszkańców
68 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 9 2 x x starosta opracowanie planu zrównoważnonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich własne dotyczy powiatu liczącego co najmniej 80 tys. mieszkańców lub w przypadku powierzenia zadań na mocy porozumienia między powiatami, jeżeli liczba mieszkańców tych powiatów wynosi łącznie co najmniej 120 tys. mieszkańców
69 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 10 2 x x starosta rozpatrywanie opinii do projektu planu zrównoważnonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego własne
70 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 19 1 x x starosta wybór operatora publicznego transportu zbiorowego własne
71 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 30 1 x x starosta przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wykonywania przewozu osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego niebędącego przewozem o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie powiatowego przewozu pasażerskiego własne
72 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 33 x x x starosta odmowa potwierdzenia zgłoszenia o zamiarze wykonywania przewozu osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego niebędącego przewozem o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie powiatowego przewozu pasażerskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 35 ust. 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym własne
73 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 34 1 x x starosta wydawanie w drodze decyzji, potwierdzenia zgłoszenia przewozu własne
74 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 43 1 x pkt 1-9 starosta zarządzanie publicznym transportem zbiorowym, w zakresie właściwości powiatu własne
75 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 49 1 x pkt 1-3 starosta przekazywanie, w terminie do 31 stycznia każdego roku, właściwemu marszałkowi informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego, w zakresie swojej właściwości własne
76 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 50 1 x 1 ogólna kompetencja prawo do pobierania opłat w związku z realizacją usługi świadczonej w zakresie publicznego transportu zbiorowego własne
77 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 51 1 x 1 ogólna kompetencja finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie swojej właściwości własne

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..