Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Ustawa o pomocy społecznej 16 1 x x ogólna kompetencja Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej własne/zlecone
2 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 14 ogólna kompetencja szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu własne
3 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 15 ogólna kompetencja doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu własne
4 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 13 ogólna kompetencja udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób korzytstajacych z pomocy społecznej własne
5 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 3 ogólna kompetencja organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym własne
6 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 4 ogólna kompetencja zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie własne
7 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 5 ogólna kompetencja pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu własne
8 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 6 ogólna kompetencja przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze własne
9 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 7 ogólna kompetencja pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się własne
10 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 12 ogólna kompetencja prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej własne
11 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 1 ogólna kompetencja opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami własne
12 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 2 ogólna kompetencja prowadzenie specjalistycznego poradnictwa własne
13 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 8 ogólna kompetencja pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem własne
14 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 10 ogólna kompetencja prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób własne
15 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 11 ogólna kompetencja prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi własne
16 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 16 ogólna kompetencja podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych własne
17 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 17 ogólna kompetencja sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego własne
18 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 18 ogólna kompetencja sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej własne
19 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 19 ogólna kompetencja utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników własne
20 Ustawa o pomocy społecznej 20 1 x 2 ogólna kompetencja prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zlecone
21 Ustawa o pomocy społecznej 20 1 x 3 ogólna kompetencja realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia zlecone
22 Ustawa o pomocy społecznej 20 1 x 5 ogólna kompetencja finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców niewymienionych w art. 5 ustawy o pomocy społecznej zlecone
23 Ustawa o pomocy społecznej 20 1 x 6 ogólna kompetencja realizacja zadań z dziedziny przysposobienia międzynarodowego dzieci, w tym zlecanie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym niepubliczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze wyznaczone przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego zlecone
24 Ustawa o pomocy społecznej 20 1 x 1 ogólna kompetencja pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne zlecone
25 Ustawa o pomocy społecznej 20 1 x 4 ogólna kompetencja udzielanie cudzoziemcom o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 15 oraz art. 53a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej zlecone
26 Ustawa o pomocy społecznej 25 1 x x ogólna kompetencja zlecanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, poprzez udzielanie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, własne/zlecone
27 Ustawa o pomocy społecznej 112 10 x x kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie współpraca z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. własne
28 Ustawa o pomocy społecznej 112 11 x x kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie przedkładanie sądowi, co najmniej raz w roku, wykazu rodzin zastępczych własne
29 Ustawa o pomocy społecznej 112 3 x x kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie wytaczanie na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne własne
30 Ustawa o pomocy społecznej 112 12 x x kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie przedkładanie coroczne sprawozdanie z działalności centrum oraz przedstawianie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej własne
31 Ustawa o pomocy społecznej 112 4 x x powiatowe centrum pomocy rodzinie kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami własne
32 Ustawa o pomocy społecznej 112 9 x x powiatowe centrum pomocy rodzinie koordynacja realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych własne
33 Ustawa o pomocy społecznej 112 1 x x powiatowe centrum pomocy rodzinie wykonywanie zadań pomocy społecznej w powiatach własne/zkecone
34 Ustawa o pomocy społecznej 112 13 x x rada powiatu opracowwanie i wdrażanie lokalnego programy pomocy społecznej własne
35 Ustawa o pomocy społecznej 112 6 x x starosta możliwość upoważenienia kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie do zawierania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych z rodzinami zastępczymi w sprawie powierzenia dziecka własne/zlecone
36 Ustawa o pomocy społecznej 112 5 x x starosta lub z jego upoważnienia kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie i inni pracownicy centrum upoważnieni na wniosek kierownika wydawanie idywidualnych decyzji w sprawach z zakresu pomocy społecznej własne/zlecone
37 Ustawa o pomocy społecznej 112 8 x x starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie nadzór nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków interwencji kryzysowej własne po zasięgnieciu opii kierownika powiatowego centrum pomocy rodzienie
38 Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 12 2 x 4 Powiatowy Rzecznik Konsumentów w razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej, występowanie z roszczeniami w sprawach zaniechania tej praktyki, złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów. własne
39 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 6 3 x 1 ogólna kompetencja opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie własne
40 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 6 3 x 2 ogólna kompetencja opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie własne
41 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 6 3 x 3 ogólna kompetencja zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia własne
42 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 6 3 x 4 ogólna kompetencja zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej własne
43 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 6 4 x 1 ogólna kompetencja tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie zlecone
44 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 6 4 x 1 ogólna kompetencja opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie zlecone
45 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 9 1 x x ogólna kompetencja współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą, oddziaływania na osoby stosujące przemoc oraz podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie własne
46 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 3 2 x 1 rada powiatu utworzenie centrum integracji społecznej własne
47 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 7 1 x x ogólna kompetencja finansowanie utworzenia centrum integracji społecznej własne
48 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 10 1 x 1 ogólna kompetencja finansowanie działalności centrum integracji społecznej własne
49 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 12 1 x x powiatowy urząd pracy kierowanie długotrwale bezrobotnych do centrum integracji społecznej własne
50 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 13 4a x x kierownik centrum integracji społecznej wydawanie decyzji o w sprawie zaprzestania realizacji programu zatrudnienia socjalnego własne
51 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 15 4 x x kierownik centrum integracji społecznej przyznanie świadczenia integracyjnego własne
52 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 16 1 x 1 powiatowy urząd pracy kierowanie, po zakończeniu uczestnictwa w centrum integracji społecznej, własne
53 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 16 2 x x starosta zawieranie i umów z pracodawcą na zatrudnienie uczestnika centrum integracji społecznej oraz częściowa refundacja wynagrodzenia własne
54 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 15a 1 x x kierownik centrum integracji społecznej przyznanie motywacyjnej premii integracyjnej własne

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..