Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Podatki i opłaty lokalne 5 1 rada gminy określanie wysokości stawek podatku od nieruchomości obligatoryjna
2 Podatki i opłaty lokalne 6 12 rada gminy zarządzanie poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczanie inkasentów i określanie wysokości wynagrodzenia za inkaso fakultatywna
3 Podatki i opłaty lokalne 6 13 rada gminy określanie wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości obligatoryjna
4 Podatki i opłaty lokalne 6 14 rada gminy określania warunku i trybu składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości z apomocą środków komunikacji elektronicznej fakultatywna
5 Podatki i opłaty lokalne 7 3 rada gminy wprowadzanie innych niż ustawowe zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości fakultatywna
6 Podatki i opłaty lokalne 9 11 rada gminy wprowadzanie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej fakultatywna
7 Podatki i opłaty lokalne 10 1 rada gminy określania wysokości stawek podatku od środków transportowych obligatoryjna
8 Podatki i opłaty lokalne 12 4 rada gminy wprowadzanie innnych niż ustawowe zwolnień przedmiotowych fakultatywna
9 Podatki i opłaty lokalne 17 5 rada gminy ustalanie miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową obligatoryjna Obligatoryjność dyskusyjna
10 Podatki i opłaty lokalne 18a 1 rada gminy wprowadzanie opłaty od posiadania psów fakultatywna
11 Podatki i opłaty lokalne 19 x 1 rada gminy określanie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności u wysokości stawek opłat: targowej, miejscowej i uzddrowiskowej obligatoryjna
12 Podatki i opłaty lokalne 19 x 2 rada gminy zarządzanie poboru opłat lokalnych w drodze inkasa, określanie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso fakultatywna
13 Podatki i opłaty lokalne 19 x 3 rada gminy wprowadzanie innych niż ustawowe zwolnień przedmiotowych od opłat lokalnych fakultatywna
14 Podatki i opłaty lokalne 1c wójt jako organ wykonawczy kompetencja ogólna - wskazanie jako organu podatkowego właściwego w sprawach podatków i opłat lokalnych
15 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 36 4 wójt jako organ administracji pobieranie jednorazowej opłaty (renty planistycznej) ustalonej w planie miejscowym, określonej w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości - jeżeli w związku z uchwaleniem plany miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła własne
16 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 37 7 wójt jako organ administracji ustalanie wysokości renty planistycznej własne
17 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 37 8 wójt jako organ wykonawczy przedstawianie radzie gminy informacji o zgłoszonych żądaniach dotyczących wypłaty odszkodowań z tytułu uniemożliwienia bądź istotnego ograniczenia korzystania z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego, odszkodowań z tytułu obniżenia się wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia takiego planu oraz wydanych decyzjach w przedmiocie wymierzenia renty planistycznej
18 Gospodarka nieruchomościami 13 2a rada gminy wyrażanie zgody na darowiznę i odwołanie darowizny stanowiacej przedmiot właśności gminy
19 Gospodarka nieruchomościami 25 1 wójt jako organ wykonawczy gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości
20 Gospodarka nieruchomościami 98a 1 wójt jako organ administracji ustalanie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału własne
21 Gospodarka nieruchomościami 107 3 wójt jako organ administracji ustalanie terminu i sposobu wnoszenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartościnieruchomości otrzymanych przez poszczególnych właścicieli w wyniku procedury scalenia i podziału w stosunku do wartości nieruchomości dotychczas posiadanych
22 Gospodarka nieruchomościami 107 3 rada gminy rozstrzyganie o terminie i sposobie zapłaty opłaty adiacenckiej związanej z procedurą scalania i podziału w przypadku niedojścia do ugody z właścicielami
23 Gospodarka nieruchomościami 107 4 wójt jako organ administracji ustalanie opłaty adiacenckiej związanej ze scalaniem i podziałem własne
24 Gospodarka nieruchomościami 109 4 wójt jako organ wykonawczy realizacja prawa pierwokupu nieruchomości
25 Gospodarka nieruchomościami 145 1 wójt jako organ administracji ustalanie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi własne
26 Gospodarka nieruchomościami 34 6 rada gminy przyznawanie pierwszeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom fakultatywna
27 Gospodarka nieruchomościami 37 3 rada gminy zwalnianie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową lub gdy sprzedaż następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat fakultatywna
28 Gospodarka nieruchomościami 37 4 rada gminy wyrażanie zgody na odstępowanie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony fakultatywna
29 Gospodarka nieruchomościami 43 6 rada gminy ustalanie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości przez jednostki organizacyjne fakultatywna
30 Gospodarka nieruchomościami 70 4 rada gminy wyrażanie zgody na zastosowanie innej niż stopa redyskonta weksli stopy oprocentowania rozłożonej na raty niespłaconej części ceny fakultatywna
31 Gospodarka nieruchomościami 98a 1 rada gminy ustalanie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału obligatoryjna
32 Gospodarka nieruchomościami 146 2 rada gminy ustalanie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej lub stworzenia warunków do korzystania z drogi obligatoryjna
33 Gospodarka nieruchomościami 163 3 rada gminy decydowanie o przeprowadzeniu na koszt gminy powszechnej taksacji nieruchomości fakultatywna
34 Gospodarka nieruchomościami 169 4 rada gminy nadanie mocy urzędowej mapom taksacyjnym i tabelom taksacyjnym
35 Gospodarka nieruchomościami 11 1 wójt jako organ wykonawczy reprezentowanie gminy w sprawach gospodarowania nieruchomościami
36 Podatek leśny 6 1 wójt jako organ administracji wskazanie jako organu podatkowego właściwego w sprawach podatku leśnego
37 Podatek leśny 6 8 rada gminy zarządzanie poboru podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczanie inkasentów i określanie wysokości wynagrodzenia za inkaso fakultatywna
38 Podatek leśny 6 9 rada gminy określanie wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego obligatoryjna
39 Podatek leśny 6 10 rada gminy określanie warunków i trybu składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej fakultatywna
40 Podatek leśny 7 3 rada gminy wprowadzanie innych niż ustawowe zwolnień przedmiotowych w podatku leśnym fakultatywna
41 Podatek leśny 4 5 rada gminy obniżanie kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedazy drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy fakultatywna
42 Podatek rolny 6a 4a wójt jako organ administracji wskazanie jako organu podatkowego właściwego w sprawach podatku rolnego
43 Podatek rolny 5 2 rada gminy składanie wniosku o zaliczenie do innego okręgu podatkowego niż wynikający z rozporządzenia fakultatywna
44 Podatek rolny 5 3 rada gminy zaliczanie - w szczególnych, gospodarczo uzasadnionych wypadkach - niektórych wsi do innego okręgu podatkowego niż określony dla gminy, przy czym nie może to spowodować zmniejszenia liczby hektarów przeliczeniowych dla tej gminy o więcej niż 1,5% fakultatywna
45 Podatek rolny 6 3 rada gminy obniżanie cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy fakultatywna
46 Podatek rolny 6a 11 rada gminy określanie wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego obligatoryjna
47 Podatek rolny 6a 12 rada gminy określanie warunków i trybu składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej fakultatywna
48 Podatek rolny 6b rada gminy zarządzanie poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określanie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso fakultatywna
49 Podatek rolny 12 9 rada gminy określanie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej - z zachowaniem ograniczeń ustawowych obligatoryjna
50 Podatek rolny 13e rada gminy wprowadzanie innych niż ustawowe zwolnień i ulg przedmiotowych w podatku rolnym fakultatywna
51 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 1 2 wójt jako organ administracji przekształcanie prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności w przypadku nieruchomości stanowiących własność gminy przepisy przewidują kompetencje dla wójta do zawarcia w decyzji dodatkowych elementów obligatoryjnych - opłaty z tytułu przekształcenia oraz bonifikat
52 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4 7 2 rada gminy udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność gminy fakultatywna
53 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4 11 2 rada gminy ustalanie wyższej niż określona w przepisach prawa bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność gminy fakultatywna
54 Opłata skarbowa 8 2 rada gminy zarządzanie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczanie inkasentów oraz określanie wysokości wynagrodzenia za inkaso fakultatywna
55 Opłata skarbowa 12 1 wójt jako organ administracji wskazanie wójta jako organu podatkowego właściwego w sprawach opłaty skarbowej
56 Ujawnienie prawa własności 2 3 wójt jako organ wykonawczy obowiązek złożenia wniosków o ujawnienie w ksiągach wieczystych prawa właśności nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego
57 Ujawnienie prawa własności 4 1 wójt jako organ wykonawczy obowiązek comiesięcznego składania właściwym wojewodom miesięcznych sprawozdań z wykonania obowiązku złożenia wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności
58 Komercjalizacja 69 1 wójt jako organ wykonawczy składanie ministrowi właściwemu do spraw Skabu Państwa informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego;
59 Fundusz sołecki 1 1 rada gminy rozstrzyganie o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki obligatoryjna konsekwencją podjęcia uchwały pozytywnej jest przewidzenie w budżecie środków na fundusz sołecki zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie
60 Fundusz sołecki 3 1 rada gminy zwiększanie środków funduszu ponad wysokość wynikającą z przepisów ustawy fakultatywna
61 Gospodarka komunalna 4 1 1 rada gminy postanawianie o wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej fakultatywna
62 Gospodarka komunalna 4 1 2 rada gminy postanawianie o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
63 Gospodarka komunalna 4 2 rada gminy powierzanie uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń uzyteczności publicznej fakultatywna
64 Gospodarka komunalna 6 1 rada gminy tworzenie, łączenie, przekształcanie w inną formę organizacyjno-prawną i likwidowanie samorządowych zakładów budżetowych
65 Gospodarka komunalna 12 4 wójt jako organ wykonawczy pełnienie funkcji zgormadzenia wspólników w jenoosobowych spółkach jednostek samorządu terytorialnego
66 Gospodarka komunalna 13 2 wójt jako organ wykonawczy zatwierdzanie regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez spółkę, a także obowiązki spółki wobec odbiorców usług
67 Gospodarka komunalna 22 1 rada gminy decydowanie o likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki akcyjnej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wniesienie na pokrycie kapitału spółki wkładu w postaci mienia samorządowego zakładu budżetowego pozostałego po jego likwidacji

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..