Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Ustawa o drogach publicznych 7 2 x x zarząd powiatu opiniowanie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych własne
2 Ustawa o drogach publicznych 10 1 x x rada powiatu pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii własne
3 Ustawa o drogach publicznych 19 2 x x zarząd powiatu kompetencje zarządy drogi własne
4 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 13 zarząd powiatu przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg własne
5 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 13 zarząd powiatu przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg własne
6 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 6 zarząd powiatu przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju własne
7 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 9 zarząd powiatu prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom własne
8 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 10 zarząd powiatu przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego własne
9 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 11 zarząd powiatu wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających własne
10 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 12 zarząd powiatu przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników własne
11 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 16 zarząd powiatu utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów własne
12 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 17 zarząd powiatu nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości własne
13 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 18 zarząd powiatu nabywanie nieruchomości innych niż pod pasy drogowe dróg publicznych, na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa własne
14 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 1 zarząd powiatu opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego własne
15 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 2 zarząd powiatu opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich własne
16 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 3 zarząd powiatu pełnienie funkcji inwestora własne
17 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 4 zarząd powiatu utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego udostępnionego nieodpłatnie gminie na jej wniosek, w celu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych urządzeń służących do obsługi podróżnych własne
18 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 5 zarząd powiatu realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu własne
19 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 7 zarząd powiatu koordynacja robót w pasie drogowym własne
20 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 8 zarząd powiatu wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych własne
21 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 9a zarząd powiatu sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad własne
22 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 14 zarząd powiatu wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia własne
23 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 15 zarząd powiatu dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego własne
24 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 19 zarząd powiatu zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat własne
25 Ustawa o drogach publicznych 21 1 x x rada powiatu utworzenie zarządu dróg powiatowych własne
26 Ustawa o drogach publicznych 21 2 x 1 zarząd dróg powiatowych wstęp na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg własne
27 Ustawa o drogach publicznych 21 2 x 2 zarząd dróg powiatowych urządzanie czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze własne
28 Ustawa o drogach publicznych 21 2 x 3 zarząd dróg powiatowych ustawianie na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych własne
29 Ustawa o drogach publicznych 21 1a x x zarząd powiatu zarządca drogi może upoważnić pracowników starostwa albo pracowników jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, do załatwiania spraw w jego imieniu, w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych własne
30 Ustawa o drogach publicznych 22 1 x x zarząd dróg powiatowych sprawowanie nieodpłatnego trwałego zarządu w pasie drogowym własne
31 Ustawa o drogach publicznych 22 2 x x zarząd dróg powiatowych prawo oddawania gruntów znajdujących się w pasie drogi, będących w stałym zarządzie zarządu dróg powiatowych, w najem, dzierżawę, użyczenie cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu własne
32 Ustawa o drogach publicznych 22 3 x x zarząd dróg powiatowych w przypadku nabywania gruntów przeznaczonych pod pas drogowy zarząd drogi może wystąpić z wnioskiem o dokonanie podziału lub scalenia i podziału nieruchomości, zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami lub przepisami o scalaniu gruntów. własne
33 Ustawa o drogach publicznych 25 1 x x zarząd powiatu budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania jeżeli droga powiatowa jest drogą wyższej kategorii własne
34 Ustawa o drogach publicznych 25 2 x x zarząd powiatu ponoszenie kosztów budowy lub przebudowy skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z koniecznymi drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanych z funkcjonowaniem tego skrzyżowania jeżeli z inicjatywą wystapił powiat własne
35 Ustawa o drogach publicznych 25 4 x x zarząd powiatu ponoszenie kosztów budowy lub przbudowy skrzyżowania autostrady lub drogi ekspresowej z drogą powiatową, wraz z koniecznymi drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania jeżeli powiat wystąpił z inicjatywą budowy lub przebudowy takiego skrzyżowania własne
36 Ustawa o drogach publicznych 26 x x x zarząd powiatu budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona budowli brzegowych przepraw promowych zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej wraz z urządzeniami i instalacjami oraz jednostkami przeprawowymi (promami) własne
37 Ustawa o drogach publicznych 29 2 x x zarząd powiatu przebudowa zjazdów w przypadku, budowy lub przebudowy drogi powiatowej własne
38 Ustawa o drogach publicznych 29 1 x x zarząd powiatu wydawanie decyzji na lokalizację lub przebudowę zjadu z drogi powiatowej własne
39 Ustawa o drogach publicznych 32 1 x x zarząd powiatu w przypadku gdy budowa lub przebudowa drogi w miejscu jej przecięcia się z inną drogą transportu lądowego - z wyjątkiem skrzyżowania z linią kolejową w poziomie szyn, wodnego, korytarzem powietrznym w strefie lotniska lub urządzeniem typu liniowego (w szczególności linią energetyczną lub telekomunikacyjną, rurociągiem, taśmociągiem) powoduje naruszenie tych obiektów lub urządzeń albo konieczność zmian dotychczasowego ich stanu, przywrócenie poprzedniego stanu lub dokonanie zmiany należy co do zasady do zarządcy drogi własne
40 Ustawa o drogach publicznych 35 1 x x zarząd powiatu sporządzenie i okresowa weryfikacja planów rozwoju sieci drogowej i przekazywanie jej, niezwłocznie po sporzadzeniu, organom właściwym w sprawie sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego własne
41 Ustawa o drogach publicznych 36 x x x zarząd powiatu w przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z warunkami podanymi w tym zezwoleniu orzekanie, w drodze decyzji administracyjnej, o jego przywróceniu do stanu poprzedniego własne
42 Ustawa o drogach publicznych 38 2 x x zarząd powiatu wyrażenie zgody na przebudowę lub remont w pasie drogowym obiektu budowlanego i urządzenia niezwiązanego z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, które nie powodują zagrożenia i utrudnień ruchu drogowego i nie zakłócają wykonywania zadań zarządu drogi własne
43 Ustawa o drogach publicznych 39 3 x x zarząd powiatu wydawananie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego własne
44 Ustawa o drogach publicznych 40 8 x x rada powiatu określenie dla dróg powiatowych, wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego własne
45 Ustawa o drogach publicznych 40 3 x x zarząd powiatu pobieranie opłat za zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej własne
46 Ustawa o drogach publicznych 40 11 x x zarząd powiatu ustalenie opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej własne
47 Ustawa o drogach publicznych 40 12 x x zarząd powiatu wymierzenie kary administracyjnej za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej bez zezwolenia własne
48 Ustawa o drogach publicznych 40 1 x x zarząd powiatu wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg własne
49 Ustawa o drogach publicznych 40 14a x x zarząd powiatu określenie warunków zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej, w razie konieczności usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się w pasie drogowym, warunków przywrócenia stanu poprzedniego oraz ustalenie wysokosci opłaty własne
50 Ustawa o drogach publicznych 13d 5 x x rada powiatu wprowadzenie dla obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg, których zarządcą jest powiat, opłaty za przejazd i ustalenie jej wysokości własne
51 Ustawa o drogach publicznych 13d 7 x x rada powiatu wprowadzenie dla tuneli zlokalizowanych w ciągach dróg, których zarządcą jest powiat, opłaty za przejazd i ustalenie jej wysokości własne
52 Ustawa o drogach publicznych 13d 9 x x rada powiatu możliwość wprowadzenia opłat abonamentowych lub zryczałtowanej oraz zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg za przejazd przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w ciagu dróg powiatowych oraz określenie sposobu ogłaszania wysokości opłaty własne
53 Ustawa o drogach publicznych 13d 10 x x zarząd dróg powiatowych/zarzadza drogi pobór opłat za przejazd przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w ciagu dróg powiatowych własne
54 Ustawa o drogach publicznych 13e 7 x x rada powiatu wprowadzenie dla przepraw promowych zlokalizowanych w ciągach dróg, których zarządcą jest powiat, opłaty za przejazd i ustalenie jej wysokości własne
55 Ustawa o drogach publicznych 13e 9 x x rada powiatu wprowadzając dla przepraw promowych opłaty za przejazd określa się sposób ogłaszania tej opłaty, określa się sposób pobierania tej opłaty, można wprowadzić opłaty abonamentowe lub zryczłtowaną oraz zerową stawkę opłaty dla niektórych użytkowników dróg własne
56 Ustawa o drogach publicznych 13e 10 x x zarząd dróg/zarząd powiatu własne
57 Ustawa o drogach publicznych 20b1 1 x x zarząd powiatu instalacja w pasie drogowym stacjonarnych urządzeń rejestrujących własne
58 Ustawa o drogach publicznych 20f x x 1 zarząd powiatu obowiązek uwzględniania uchwał rady gminy, w których dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazane zostaną wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych; o ostatecznej lokalizacji takiego przystanku decyduje zarządca drogi, uwzględniając charakter drogi oraz warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego własne
59 Ustawa o drogach publicznych 20f x x 2 zarząd powiatu obowiązek udostępnienia nieodpłatnie gminie na jej wniosek części pasa drogowego w celu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych urządzeń służących do obsługi podróżnych własne
60 Ustawa o drogach publicznych 29a 1 x 1 zarząd powiatu wymierzanie kar pieniężnych za wybudowania lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia lub o większej powierzchni niż zatwierdzona własne
61 Ustawa o drogach publicznych 29a 2 x x zarząd powiatu wymierzanie kar pieniężnych za użytkowanie zjazdu po terminie określonym w zezwoleniu własne
62 Ustawa o drogach publicznych 2a 2 x x ogólna kompetencja uprawnienia właścicielskie do dróg powiatowych własne
63 Ustawa o drogach publicznych 6a 2 x x rada powiatu zaliczenie do kategorii dróg powiatowych własne w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów, a w miastach na prawach powiatu - opinii prezydentów miast
64 Ustawa o drogach publicznych 6a 3 x x rada powiatu ustalenie przebiegu istniejących dróg powiatowych własne po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga
65 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 3 2 x x ogólna kompetencja prowadzenie, w granicach swojej właściwości rzeczowej, analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju, należy do zadań samorządu powiatu własne
66 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 8 5 x x starosta powoływane przy staroście powiatowych komisji urbanistyczno-architektonicznych jako organy doradczych starostów powiatów oraz, na podstawie stosownych porozumień, wójtów, burmistrzów gmin albo prezydentów miast wchodzących w skład tego powiatu, które nie powołały gminnych komisji lub nie powierzyły funkcji pełnienia organu doradczego komisji powołanej w innej gminie własne
67 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 11 x x 6 starosta opiniowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy własne
68 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 17 x x 6 zarząd powiatu uzgodnienie projektu planu miejscowego zakresie odpowiednich zadań samorządowych własne
69 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 21 2 x 3 ogólna kompetencja ponoszenie kosztów sporządzenia planu miejscowego jeżeli jest on w całości lub w części bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym własne
70 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 23 x x x ogólna kompetencja w zakresie swojej właściwości rzeczowej i miejscowej obowiązek współpracy przy sporządzaniu odpowiednio projektu studium albo projektu planu miejscowego, polegającej na wyrażaniu opinii, składaniu wniosków oraz udostępnianiu informacji. własne
71 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 41 1 x 6 zarząd powiatu opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa własne
72 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 7 1 x 3 ogólna kompetencja organizator publicznego transportu drogowego na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich własne
73 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 8 4 x 4 starosta wykonywanie zadań organizatora publicznego transportu drogowego na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich własne
74 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 9 3 x x rada powiatu przyjęcie w drodze uchwały planu zrównoważnonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich własne dotyczy powiatu liczącego co najmniej 80 tys. mieszkańców lub w przypadku powierzenia zadań na mocy porozumienia między powiatami, jeżeli liczba mieszkańców tych powiatów wynosi łącznie co najmniej 120 tys. mieszkańców
75 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 9 2 x x starosta opracowanie planu zrównoważnonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich własne dotyczy powiatu liczącego co najmniej 80 tys. mieszkańców lub w przypadku powierzenia zadań na mocy porozumienia między powiatami, jeżeli liczba mieszkańców tych powiatów wynosi łącznie co najmniej 120 tys. mieszkańców
76 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 10 2 x x starosta rozpatrywanie opinii do projektu planu zrównoważnonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego własne
77 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 19 1 x x starosta wybór operatora publicznego transportu zbiorowego własne
78 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 30 1 x x starosta przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wykonywania przewozu osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego niebędącego przewozem o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie powiatowego przewozu pasażerskiego własne
79 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 33 x x x starosta odmowa potwierdzenia zgłoszenia o zamiarze wykonywania przewozu osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego niebędącego przewozem o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie powiatowego przewozu pasażerskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 35 ust. 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym własne
80 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 34 1 x x starosta wydawanie w drodze decyzji, potwierdzenia zgłoszenia przewozu własne
81 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 43 1 x pkt 1-9 starosta zarządzanie publicznym transportem zbiorowym, w zakresie właściwości powiatu własne
82 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 49 1 x pkt 1-3 starosta przekazywanie, w terminie do 31 stycznia każdego roku, właściwemu marszałkowi informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego, w zakresie swojej właściwości własne
83 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 50 1 x 1 ogólna kompetencja prawo do pobierania opłat w związku z realizacją usługi świadczonej w zakresie publicznego transportu zbiorowego własne
84 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 51 1 x 1 ogólna kompetencja finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie swojej właściwości własne
85 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8a rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych własne
86 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 3 1 x 1 rada powiatu Budowa lub eksploatacja infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej oraz nabywanie prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych własne
87 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 3 1 x 2 rada powiatu Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej lub zapewnianie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej własne
88 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 3 1 x 3 rada powiatu Świadczenie, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, usługi na rzecz:  przedsiębiorców telekomunikacyjnych, podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, użytkowników końcowych. własne
89 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 8 x x x ogólna kompetencja Jednostka samorządu terytorialnego, powierzając przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu wykonywanie działalności z zakresu wspierania rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, w przypadku gdy ze względu na warunki ekonomiczne nie jest możliwe na danym obszarze prowadzenie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego opłacalnej finansowo działalności telekomunikacyjnej, może:  udostępnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu infrastrukturę lub sieci telekomunikacyjne w zamian za opłaty niższe niż koszt wytworzenia oraz współfinansować koszty ponoszone z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym lub przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na potrzeby świadczenia tych usług. własne
90 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 15 1 x x ogólna kompetencja Jednostki samorządu terytorialnego mogą prowadzić działania mające na celu pobudzenie lub agregację popytu użytkowników na usługi związane z szerokopasmowym dostępem do Internetu, w szczególności edukacyjne i szkoleniowe, polegające na wyposażeniu konsumentów w telekomunikacyjne urządzenia końcowe lub sprzęt komputerowy lub finansowaniu konsumentom kosztu usług telekomunikacyjnych. własne
91 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 15 2 x x rada powiatu Określenie warunków i trybu finansowania działań mających na celu pobudzenie lub agregację popytu użytkowników na usługi związane z szerokopasmowym dostępem do Internetu, w szczególności edukacyjne i szkoleniowe, polegające na wyposażeniu konsumentów w telekomunikacyjne urządzenia końcowe lub sprzęt komputerowy lub finansowaniu konsumentom kosztu usług telekomunikacyjnych. własne
92 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 51 3 x 3 zarząd powiatu Opiniowanie wniosku o ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej własne
93 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 18 x x 3 starosta w zakresie zasobu powiatowego wydawanie zgody na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny zlecone
94 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 24 3 x x starosta udostępnianie danych z operatu ewidencyjnego zlecone
95 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 25 2 x x starosta tworzenie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków zlecone
96 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 40 3 x 3 starosta w zakresie zasobów powiatowych gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym zlecone
97 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 24a 1 x x starosta zarządzenie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych zlecone
98 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 24a 2 x x starosta podawanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz informuje o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków zlecone
99 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 24b 1 x x starosta współpraca z Głównym Geodetę Kraju przy tworzeniu i utrzymaniu zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach zlecone
100 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 41b 3 x x ogólna kompetencja Finansowane zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, w tym w szczególności: przebudowa i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu, wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu, informatyzacja zasobu, zakładanie, aktualizacja i modernizacja systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu, sposobu prowadzenia, gromadzenia i udostępnienia zasobu,  wykonywanie ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych, zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnych do realizowania zadań wyżej wymienionych, podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu. zlecone
101 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 6a 1 x 2 starosta organ administarcji geodezyjnej i kartograficznej zlecone przy pomocy geodety powiatowego
102 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 7d x x 1 starosta prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu zlecone
103 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 7d x x 2 starosta koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zlecone
104 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 7d x x 3 starosta zakładanie osnów szczegółowych zlecone
105 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 7d x x 5 starosta przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości zlecone
106 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 7d x x 6 starosta ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych zlecone
107 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 7d x x 7 starosta tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7 i 10 oraz ust. 1b, a także standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zlecone
108 Ustawa Prawo wodne 4 4 x x starosta wydawanie pozwoleń wodnoprawnych zlecone
109 Ustawa Prawo wodne 15 2 x 3 starosta ustalenie linii brzegu dla wód innych niż wody graniczne, śródlądowe drogi wodne, morskie wody wewnętrzne oraz morza terytorilanego zlecone
110 Ustawa Prawo wodne 35 1 x x rada powiatu wprowadzienie powszechnego korzystania, służącego zaspokajaniu potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, z wód powierzchniowych innych niż wymienione w art. 34 ust. 1 ustawy Prawo wodne (śródlądowe powierzchniowe wody publiczne, morskie wody wewnętrzne wraz z morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, i z wody morza terytorialnego), ustalając jednocześnie dopuszczalny zakres tego korzystania własne
111 Ustawa Prawo wodne 79 3 x x rada powiatu opiniowanie studium ochrony przeciwpowodziowej własne
112 Ustawa Prawo wodne 81 x x x obólna kompetencja ochrona przed powodzią oraz suszą własne
113 Ustawa Prawo wodne 85 4 x x starosta nakaz usunięcia drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału po stronie odpowietrznej zlecone uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska
114 Ustawa Prawo wodne 137 3 x 1 starosta wypłata odszkodowań z budżetu powiatu, za cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego uzasadnionione interesem społecznym zlecone
115 Ustawa Prawo wodne 140 3 x x starosta wygaśnięcie, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego zlecone
116 Ustawa Prawo wodne 165 3 x x starosta zatwierdzenie/odmowa zatwierdzenia statutu spółki wodnej zlecone
117 Ustawa Prawo wodne 168 x x x starosta włączenie zakładu do spółki wodnej zlecone
118 Ustawa Prawo wodne 178 x x x starosta nadzór nad spółkami wodnymi zlecone
119 Ustawa Prawo wodne 179 2 x x starosta orzekanie o nieważności uchwały spółki wodnej z powodu niezgodności z prawem lub statutem spółki wodnej zlecone
120 Ustawa Prawo wodne 180 1 x x starosta rozwiązanie zarządu spółki wodnej w przypadku powtarzającego się naruszania przez zarząd prawa lub statutu zlecone
121 Ustawa Prawo wodne 180 3 x x starosta ustalenie zarządu komisarycznego spółki w razie nie dokonania wyboru nowego zarządu spółkii wodnej przez walne zgromadzenie zlecone
122 Ustawa Prawo wodne 181 2 x x starosta "rozwiązanie spółki wodnej jeżeli działalność spółki narusza prawo lub statut albo upłynął termin, na jaki został ustanowiony zarząd komisaryczny liczba członków jest mniejsza 3 upłynął termin, na jaki został ustanowiony zarząd komisaryczny lub liczba członków jest mniejsza niż 3" zlecone
123 Ustawa Prawo wodne 182 3 x x starosta wyznaczenie likwidatora spółki wodnej, w razie wydania decyzji o jej rozwiązaniu zlecone
124 Ustawa Prawo wodne 184 x x x starosta występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki z katastru wodnego po otrzymaniu uchwały walnego zgromadzenia spółki wodnej w likwidacji o zatwierdzeniu ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora zlecone
125 Ustawa Prawo wodne 15a 1 x x starosta rozgraniczenia gruntów, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego, od pozostałych gruntów zlecone

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..