Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 13 zarząd powiatu przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg własne
2 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 13 zarząd powiatu przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg własne
3 Ustawa o lasach 5 1 x 2 starosta nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa własne
4 Ustawa o lasach 5 3 x x starosta starosta może, w drodze porozumienia, powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, nadleśniczemu Lasów Państwowych, własne
5 Ustawa o lasach 10 1 x 2 starosta w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów z urzędu lub na wniosek nadleśniczego, zarządzenie wykonanie zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa, na koszt właściwych nadleśnictw własne
6 Ustawa o lasach 12 2 x 2 starosta wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związane z odnowieniem lub przebudową drzewostanu, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, powstałej w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi, zagrażających trwałości lasów własne starosta działa na wniosek właściciela lasu, po zaopiniowaniu przez nadleśniczego
7 Ustawa o lasach 13 3 x 2 starosta wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa zlecone
8 Ustawa o lasach 14 7 x x starosta dokonanie oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego oraz przekwalifikowanie z urzędu gruntu rolnego na leśny, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. własne
9 Ustawa o lasach 14 8 x x starosta starosta może powierzyć, w drodze porozumienia, dokonanie oceny udatności upraw nadleśniczemu. własne
10 Ustawa o lasach 16 1a x x starosta po uzgodnieniu z właścicielem lasu i po zasięgnięciu opinii rady gminy, w drodze decyzji, uznajnie lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru - w odniesieniu do lasów innych niż lasy Skarbu Państwa zlecone
11 Ustawa o lasach 19 3 x x starosta określenie decyzją zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa, na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. własne
12 Ustawa o lasach 21 1 x 2 starosta udzielanie zleceń na wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu własne
13 Ustawa o lasach 21 5 x x starosta wydawanie decyzji w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków do uproszczonego planu urządzenia lasu własne
14 Ustawa o lasach 22 5 x x starosta nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa własne
15 Ustawa o lasach 22 2 x x starosta po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego, zatwierdzanie uproszczonego plan urządzenia lasu zlecone
16 Ustawa o lasach 24 x x x starosta jeżeli właściciel lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa nie wykonuje obowiązków określonych w art. 13 ustawy o lasach albo nie wykonuje zadań zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu  lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, w szczególności w zakresie:  ponownego wprowadzenia roślinności leśnej (upraw leśnych), przebudowy drzewostanu,  pielęgnowania i ochrony lasu (w tym:  usuwania drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe, a także złomów i wywrotów, zabiegów pielęgnacyjnych roślinności leśnej (upraw leśnych) w wieku do 10 lat, zabiegów w zakresie ochrony przeciwpożarowej ) nakazanie wykonania tych obowiązków i zadań w drodze decyzji. własne
17 Ustawa o lasach 36 2 x x starosta przekazywanie w zarząd Lasów Państwowych (nadleśnictw) stanowiących własność Skarbu Państwa gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zlecone
18 Ustawa o lasach 14a 3 x x starosta cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna własne
19 Ustawa o lasach 38a 2 x x starosta ustanowienie trwałego zarządu, na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez Lasy Państwowe, przeznaczonych na drogi krajowe. zlecone
20 Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 18 1 x x starosta zapewnie prowadzenie co 3 lata okresowych badań poziomu skażenia gleb i roślin na gruntach położonych na obszarach ograniczonego użytkowania, istniejących wokół zakładów przemysłowych
21 Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 22 2 x x starosta wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów
22 Ustawa o rybactwie śródlądowym 7 5 x x starosta wydawanie karty wędkarskiej oraz karty łowiectwa podwodnego własne
23 Ustawa o rybactwie śródlądowym 20 3 x x starosta rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb własne
24 Ustawa o rybactwie śródlądowym 24 1a x x rada powiatu uchwalenie regulaminu Społecznej Straży Rybackiej własne
25 Ustawa o rybactwie śródlądowym 24 1 x x rada powiatu na wniosek starosty utworzenie Społecznej Straży Rybackiej własne
26 Ustawa o rybactwie śródlądowym 24 1 x x rada powiatu na wniosek starosty wyrażenie zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa własne
27 Ustawa o rybactwie śródlądowym 25 2 x 2 starosta wystawienie legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej własne
28 Ustawa o rybactwie śródlądowym 17a 1 x x starosta wydawanie zezwolenia na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej własne
29 Ustawa o rybactwie śródlądowym 17a 2 x x starosta wydawanie zezwolenia na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie własne zezwolenie wydawane wydanego w uzgodnieniu z właściwą terytorialnie administracją wód śródlądowych żeglownych oraz organem administracji żeglugi śródlądowej
30 Ustawa Prawo ochrony środowiska 17 1 x x zarząd powiatu sporządzenie powiatowego programu ochrony środowiska własne
31 Ustawa Prawo ochrony środowiska 17 2 x 3 zarząd powiatu opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska własne
32 Ustawa Prawo ochrony środowiska 18 1 x x rada powiatu uchwalenie powiatowego programu ochrony środowiska własne
33 Ustawa Prawo ochrony środowiska 74 2 x x starosta starosta działając jako organ do spraw wywłaszczenia nieruchomości ma obowiązek uwzględnićzasadę oszczędnego korzystania z terenu zlecone
34 Ustawa Prawo ochrony środowiska 77 1 x x szkoły powiatowe uwzględnianie problematyki ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju w podstawach programowych kształcenia ogólnego własne
35 Ustawa Prawo ochrony środowiska 91 x x x starosta opiniowanie programów ochrony powietrza własne
36 Ustawa Prawo ochrony środowiska 109 2 x x starosta prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi własne
37 Ustawa Prawo ochrony środowiska 116 1 x x rada powiatu "wprowadzenie ograniczenia lub zakazu używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. " własne
38 Ustawa Prawo ochrony środowiska 118 1 x x starosta sporządzanie co 5 lat mapy akustycznej własne
39 Ustawa Prawo ochrony środowiska 119 2 x x rada powiatu uchwalanie programu ochrony przed hałasem własne
40 Ustawa Prawo ochrony środowiska 120 1 x x starosta przekazanie map akustycznych zarządowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu własne
41 Ustawa Prawo ochrony środowiska 120 2 x x starosta przekazanie programu ochrony środowiska przed hałasem wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska własne
42 Ustawa Prawo ochrony środowiska 131 1 x x starosta ustalenie odszkodowania w razie organiczenia sposobu korzystania z nieruchomości własne
43 Ustawa Prawo ochrony środowiska 135 3 x x rada powiatu tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania dla zakładów lub innych obiektów, niewymienionych w art. 135 ust. 2 własne
44 Ustawa Prawo ochrony środowiska 149 1 starosta organ ochrony środowiska właściwy do otrzymania od prowadzącego instalację lub użytkownika pomiarów własne
45 Ustawa Prawo ochrony środowiska 150 starosta organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązek prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki, o których mowa w art. 147 ust. 1, 2 i 4, lub obowiązki nałożone w trybie art. 56 ust. 4 pkt 1, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych; do wyników przeprowadzonych pomiarów stosuje się odpowiednio przepis art. 147 ust. 6. własne
46 Ustawa Prawo ochrony środowiska 152 1 starosta przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogacej negatywnie oddziaływać na środowisko własne
47 Ustawa Prawo ochrony środowiska 154 1 starosta organ ochrony środowiska może ustalić, w drodze decyzji, wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska. własne
48 Ustawa Prawo ochrony środowiska 178 starosta "organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć na zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem obowiązek prowadzenia w określonym czasie pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów, wykraczających poza obowiązki, o których mowa w art. 175 ust. 1-3, lub obowiązki nałożone w trybie art. 56 ust. 4 pkt 1 lub art. 95 ust. 1, jeżeli przeprowadzone kontrole poziomów substancji lub energii w środowisku, które są emitowane w związku z eksploatacją obiektu, dowodzą przekraczania standardów jakości środowiska; do wyników przeprowadzonych pomiarów stosuje się odpowiednio przepis art. 147 ust. 6. Jeżeli przeprowadzone kontrole poziomów substancji lub energii w środowisku, które są emitowane w związku z eksploatacją obiektu, dowodzą przekraczania standardów jakości środowiska, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć na zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem obowiązek przedkładania mu wyników pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wykraczających poza obowiązki, o których mowa w art. 177 ust. 1, określając zakres i terminy ich przedkładania, a także wymagania w zakresie formy, układu i wymaganych technik ich przedkładania. " własne
49 Ustawa Prawo ochrony środowiska 183 starosta wydawanie pozwoleń na wprowadzenie do środowiska substancji lub energii własne
50 Ustawa Prawo ochrony środowiska 237 starosta w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, zobowiązać prowadzący instalację podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego. własne
51 Ustawa Prawo ochrony środowiska 362 1 starosta "jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego. " własne
52 Ustawa Prawo ochrony środowiska 362 3 starosta "jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko, a organ nie ma możliwości nałożenia obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i przywrócenia stanu poprzedniego, może zobowiązać podmiot korzystający ze środowiska do uiszczenia na rzecz budżetów właściwych gmin kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska. " własne
53 Ustawa Prawo ochrony środowiska 376 x x 2 starosta jeden z organów ochrony środowiska własne
54 Ustawa Prawo ochrony środowiska 379 1 x x starosta sprawowoanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie swojej właściwości własne
55 Ustawa Prawo ochrony środowiska 379 4 x x starosta prawo występowania w roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciwko przepisom o ochronie środowiska. własne
56 Ustawa Prawo ochrony środowiska 403 1 x x ogólna kompetencja do zadań powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów powiatów, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. własne
57 Ustawa Prawo ochrony środowiska 110a 1 x x starosta prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestr zawierający informacje o tych terenach własne
58 Ustawa Prawo ochrony środowiska 115a 1 x x starosta w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu; za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu uważa się przekroczenie wskaźnika hałasu LAeq D lub LAeq N. własne
59 Ustawa Prawo ochrony środowiska 118b 1 x x rada powiatu wyznaczenie obszarów cichych w aglomeracji lub obszarów cichych poza aglomeracją, uwzględniając szczególne potrzeby ochrony przed hałasem tych obszarów i podając wymagania zapewniające utrzymanie poziomu hałasu co najmniej na istniejącym poziomie. własne Projekt uchwały podlega uzgodnieniu z właściwym miejscowo wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..