Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Świadczenia rodzinne 22a 1 rada gminy przyznawanie zamieszkałym na terenie gminy osobom jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka własne
2 Świadczenia rodzinne 20 2 wójt jako organ administracji prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego, zapomogi wypłacanej przez gminy oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka), w tym wydawanie decyzji o ich przyznaniu zlecone
3 Świadczenia rodzinne 28 1 wójt jako organ administracji wstrzymywanie wypłaty świadczeń rodzinnych, jeżeli osoba uprawniona odmówiła udzielenia lub nie udziliła, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych zlecone
4 Świadczenia rodzinne 28 3 wójt jako organ administracji wstrzymywanie wypłaty świadczeń rodzinnych, jeżeli osoba uprawniona nie podejmuje świadczeń rodzinnych przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe zlecone
5 Świadczenia rodzinne 30 1 wójt jako organ administracji wydawanie decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zlecone
6 Świadczenia rodzinne 30 9 wójt jako organ administracji umarzanie kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub cześci, odraczanie terminu płatności albo rozkładanie na raty, o ile zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny zlecone
7 Świadczenia rodzinne 32 1 wójt jako organ administracji zmiana lub uchylenie bez zgody strony ostatecznej decyzji administracyjnej, na mocy której strona nabyła prawo do świadczeń rodzinnych, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa rodziny mająca wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, członek rodziny nabył prawo do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o kordynacji systemów zabezpieczenia społecznego albo osoba nienależnie pobrała świadczenie rodzinne zlecone
8 Przeciwdziałanie pomocy w rodzinie 9a 2 wójt jako organ administracji powoływanie zespołu interdyscyplinarnego
9 Przeciwdziałanie pomocy w rodzinie 9a 15 rada gminy określanie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdycyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania obligatoryjna
10 Przeciwdziałanie pomocy w rodzinie 6 2 1 wójt jako organ zarządzający opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
11 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 5 2 rada gminy podwyższanie kryterium dochodowego upoważniającego do uzyskania pomocy w zakresie dożywania fakultatywna
12 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 6 2 rada gminy określanie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznawanej osobom przekraczającym kryterium dochodowym fakultatywna
13 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 6a 1 dyrektor szkoły lub przedszkola w szczególnie uzasadnionych przypadkach udzielanie pomocy w formie posiłku dziecku, które wyraziło chęć zjedzenia posiłku
14 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 8 2 wójt jako organ wykonawczy koordynowanie realizacji Programu w gminie
15 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 14 3 wójt jako organ wykonawczy składanie wniosku do wojewody o przyznanie dotacji na realizację Programu
16 Dodatki mieszkaniowe 7 1 wójt jako organ administracji przyznawanie dodatku mieszkaniowego własne
17 Dodatki mieszkaniowe 6 11 rada gminy podwyższanie lub uniżanie, nie więcej niż o 20 punktów procentowych wysokości dodatków mieszkaniowych liczonych w stosunku procentowym do wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni fakultatywna
18 Dodatki mieszkaniowe 7 3 wójt jako organ administracji odmawianie przyznania dodatku mieszkaniowego w sytuacjach przewidzianych w ustawie własne
19 Dodatki mieszkaniowe 7 9 wójt jako organ administracji nakazywanie zwrotu nienależnie pobranych kwot dodatku mieszkaniowego własne
20 Dodatki mieszkaniowe 7 11 wójt jako organ administracji wstrzymywanie wypłaty dodatku mieszkaniowego, jeżeli osoba, której dodatek ten przyznano, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny własne
21 Pomoc osobom uprawnionym do alimentów 4 1 wójt jako organ administracji przeprowadzanie wywiadu alimentacyjnego zlecone
22 Pomoc osobom uprawnionym do alimentów 5 1 wójt jako organ administracji przekazywanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji zlecone
23 Pomoc osobom uprawnionym do alimentów 5 3 wójt jako organ administracji składanie wniosku o ściganie za przestępstwo uchylania się od alimentów oraz o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego zlecone
24 Pomoc osobom uprawnionym do alimentów 12 1 wójt jako organ administracji prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego, w tym wydawanie decyzji administracyjnych zlecone ustawa przewiduje szczegółowy tryb z przyznaniem kompetencji wójtowi, jak również wskazuje na poszczególne kategorie wydawanych decyzji
25 Pomoc osobom uprawnionym do alimentów 27 2 wójt jako organ administracji wydawanie decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego zlecone
26 Pomoc osobom uprawnionym do alimentów 31 4 wójt jako organ administracji przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie zlecone

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..