Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Kodeks Cywilny 79 wójt jako organ administracji poświadczenie podpisu osoby składającej podpis w imieniu i na życzenie osoby nie mogącej pisać, lecz mogącej czytać
2 Kodeks Cywilny 951 1 wójt jako organ administracji przyjmowanie testamentu urzędowego
3 Gospodarka nieruchomościami 93 4 wójt jako organ administracji opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowości, a w przypadku braku takiego planu - warunkami zwartymi w ustawie
4 Gospodarka nieruchomościami 96 1 wójt jako organ administracji dokonywanie podziału nieruchomości własne
5 Gospodarka nieruchomościami 96 2 wójt jako organ administracji wyrażanie opinii o zgodności podziału orzekanego przez sąd z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo warunkami ustawowymi
6 Groby i cmentarze wojenne 7 wójt jako organ administracji bezpośredni dozór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych
7 Usługi turystyczne 38 2 wójt jako organ administracji zaszeregowanie pól biwakowych i prowadzenie ich ewidencji
8 Usługi turystyczne 38 3 wójt jako organ administracji zaszeregowanie innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, w tym wynajmowanych przez rolników pokoi i miejsc do ustawiania namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych i prowadzenie ich ewidencji
9 Renta socjalna 12b 2 wójt jako organ administracji potwierdzanie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej
10 Ewidencja ludności i dowody osobiste 31a 4 1 wójt jako organ administracji występowanie o nadanie numeru PESEL zlecone
11 Ewidencja ludności i dowody osobiste 42 1 wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomień o utracie dowodu osobistego zlecone
12 Ewidencja ludności i dowody osobiste 44e 1 wójt jako organ administracji prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych zlecone
13 Ewidencja ludności i dowody osobiste 44f wójt jako organ administracji przekazywanie danych do ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w drodze teletransmisji danych zlecone
14 Ewidencja ludności i dowody osobiste 44i 1 wójt jako organ administracji udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych zlecone
15 Ewidencja ludności i dowody osobiste 45 1 wójt jako organ administracji wydawanie dowodów osobistych zlecone
16 Ewidencja ludności i dowody osobiste 45 4 wójt jako organ administracji unieważniania dowodów osobistych zlecone
17 Ewidencja ludności i dowody osobiste 46 1 3 wójt jako organ administracji prowadzenie ewidencji ludności w formie gminnych zbiorów meldunkowych zlecone
18 Prawo działalności gospodarczej 7a 1 wójt jako organ administracji prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej zlecone
19 Prawo działalności gospodarczej 7b 1 wójt jako organ administracji dokonywanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zlecone
20 Prawo działalności gospodarczej 7ba 1 wójt jako organ administracji dokonywanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej zlecone
21 Prawo działalności gospodarczej 7c wójt jako organ administracji odmowa wpisu do ewidencji działalności gospdoarczej zlecone
22 Prawo działalności gospodarczej 7d 1a wójt jako organ administracji wprowadzanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej zlecone
23 Prawo działalności gospodarczej 7g 1 wójt jako organ administracji wykreślenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zlecone przepisy prawa wskazują przypadki, w których dopuszczalne jest wykreślenie wpisu
24 Prawo o ruchu drogowym 95a 4 wójt jako organ administracji potwierdzanie spełniania wymagań w zakresie badań lekarskich i psychologicznych przez kierującego pojazdem uprzwywilejowanym ochotniczej straży pożarnej
25 Prawo o ruchu drogowym 140i 3 wójt jako organ administracji wskazywanie członków do składu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeńśtwa Ruchu Drogowego
26 Swoboda działalności gospodarczej 26 2 wójt jako organ administracji przyjmowanie wniosków o wpis do CEIDG zlecone wniosek jest później przekształcany do postaci elektronicznej
27 Swoboda działalności gospodarczej 27 4 wójt jako organ administracji wzywanie do skorygowania lub uzupełnienia wniosku o wpis do CEIDG złożonego w urzędzie gminy zlecone
28 Swoboda działalności gospodarczej 35 3 wójt jako organ administracji zajmowanie stanowiska w sprawie danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy zlecone
29 Swoboda działalności gospodarczej 78 1 wójt jako organ administracji zawiadamianie właściwych organów administracji publucznej w razie powzięcia wiadomości o wykonywaniu działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami ustawy, a także w razie stwierdzenia: zagrożenia życie lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub naruszenia środowiska w wyniku wykonywania tej działalności
30 Swoboda działalności gospodarczej 78 2 wójt jako organ administracji przyjmowanie powiadomień o podjętych czynnościach
31 Swoboda działalności gospodarczej 78 3 wójt jako organ administracji nakazywanie wstrzymania wykonywania działalności gospodarczej na czas niezbędny, nie dłuższy niż 3 dni, w przypadkach określonych w ustawie
32 Prawo pocztowe 37 3 wójt jako organ zarządzający uzgadnianie instalowania i użytkowania przez operatora publicznego na terenach wiejskich lub obszarach o rozproszonej zabudowie własnych oddawczych skrzynek pocztowych

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..