Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 1 x x ogólna kompetencja współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
2 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 2 x 2 ogólna kompetencja wzajemne informowanie się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie o planowanych kierunkach działalności
3 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 2 x 3 ogólna kompetencja konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
4 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 2 x 4 ogólna kompetencja konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych z z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego
5 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 2 x 5 ogólna kompetencja tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej
6 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 8 x x ogólna kompetencja udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, na realizację zadań w sferze pożytku publicznego
7 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 5 x x rada powiatu określanie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
8 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 6 x x rada powiatu tworzenie jednostek organizacyjnych prowadzących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
9 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 2 x 1 zarząd powiatu zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie realizacji zadań publicznych
10 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 2 x 6 zarząd powiatu zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie
11 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 2 x 7 zarząd powiatu zawieranie umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
12 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 15 2a x x zarząd powiatu powołanie komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w konkursie na zlecanie zadań organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy
13 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 11 i n. x x x zarząd powiatu przeprowadzanie otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy
14 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 19a 1 x pkt 1-2 zarząd powiatu zlecanie zadań organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z pominięciem otwartego konkursu ofert gdy wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł a zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni
15 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 19c 1 x x rada powiatu określanie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
16 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 19c 2 x x zarząd powiatu ocena wniosku w ramach inicjatywy lokalnej
17 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 19d x x x zarząd powiatu zawarcie umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej
18 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 41e 1 x zarząd powiatu utworzenie powiatowej rady działalności pożytku publicznego
19 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5a 1 x x rada powiatu uchwalanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
20 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5a 2 x x rada powiatu uchwalanie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
21 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5a 3 x x zarząd powiatu do dnia 30 kwietnia każdego roku, przedkładanie radzie powiatu sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni
22 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 9 1 x x ogólna kompetencja współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą, oddziaływania na osoby stosujące przemoc oraz podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie własne
23 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 9c powiatowe centrum pomocy rodzinie/powiatowy urząd pracy zlecanie zadań fundacjom i organizacjom pozarządowym własne
24 Ustawa o sporcie 4 4 x x starosta prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych własne
25 Ustawa o sporcie 28 1 x x zarząd powiatu udzielanie dotacji celowych klubom sportowym własne
26 Ustawa o sporcie 30 1 x x zarząd powiatu powoływanie rad sportu własne
27 Ustawa o sporcie 30 2 x x zarząd powiatu ustalanie składu i zasad powoływania członków rady sportu, a także regulaminu jej działania własne
28 Ustawa o systemie oświaty 2a 1 x x ogólna kompetencja współpraca z organizacjami pozarządowymi wspierającymi system oświaty własne
29 Ustawa o zbiórkach publicznych 2 1 x 2 starosta wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę własne
30 Ustawa o zbiórkach publicznych 8 1 x x starosta informowanie się o stanie akcji zbiórkowej w szczególności przez wgląd w akta, księgi oraz dokumenty kasowe, przeprowadzać rewizję kasy, żądać ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz wysyłać swoich delegatów na posiedzenia instytucyj. własne
31 Ustawa o zbiórkach publicznych 10 1 x x starosta cofnięcie w każdym czasie pozwolenia na zbiórkę publiczną na którą organ wydał pozwolenie, jeżeli zbiórka przeprowadzana jest niezgodnie z postanowieniamiustawy, lub jeżeli ujawnione zostanie, że dalsze prowadzenie zbiórki może zagrażać bezpieczeństwu, spokojowi lub porządkowi publicznemu, albo jeśli organ stwierdz, że ofiary, uzyskiwane ze zbiórki, nie są przeznaczane na właściwy cel. własne
32 Ustawa o zbiórkach publicznych 10 2 x x starosta w przypadku cofnięcia pozwolenia na zbiórkę publiczną, zarządzenie przekazania zebranych ofiar na cele humanitarne jednej z instytucyj społeczno-opiekuńczych lub oświatowych własne

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..