Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Ustawa o systemie oświaty 5 2 x 1 ogólna kompetencja prowadzenie szkół i placówek publicznych własne
2 Ustawa o systemie oświaty 5 5a x x ogólna kompetencja zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art.. 2 pkt 3-5 i 7 ustawy, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. własne
3 Ustawa o systemie oświaty 5 5j x x ogólna kompetencja przejęcie prowadzenia szkoły lub placówki przekazanej oosbie prawnej (innej niż JST) lub osobie fizycznej, w razie naruszenia przez ten podmiot przepisó lub warunków prowadzenia szkoły własne
4 Ustawa o systemie oświaty 5 5k x x ogólna kompetencja przejęcie na wniosek, prowadzenia szkoły lub placówki przekazanej oosbie prawnej (innej niż JST) lub osobie fizycznej własne
5 Ustawa o systemie oświaty 5 6a x x ogólna kompetencja zakładanie i prowadzenie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, zakładów kształcenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych własne
6 Ustawa o systemie oświaty 5 9 x x rada powiatu tworzenie jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek lub organizowanie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej prowadzonych szkół i placówek
7 Ustawa o systemie oświaty 5 7 x x zarząd powiatu zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i organizacyjnej szkoły lub placówki; wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.
8 Ustawa o systemie oświaty 7 1d x x starosta wyrażenie zgody na zatrudnienie, w przypadku osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego własne
9 Ustawa o systemie oświaty 34 2 x x starosta uzgodnienie z dyrektorem szkoły lub placówki programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
10 Ustawa o systemie oświaty 36 2 x x zarząd powiatu powołanie na stanowisko dyrektora osoby niebędącej nauczycielem po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny
11 Ustawa o systemie oświaty 37 1 x x starosta wyrażene opinii w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora szłoy lub placówki ądź innych stanowisk kierowniczych
12 Ustawa o systemie oświaty 38 1 x x zarząd powiatu odwołanie dyrektora szkoły lub placówki
13 Ustawa o systemie oświaty 39 4a x x zarząd powiatu Dyrektor liceum profilowanego, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, ustala profile kształcenia ogólnozawodowego prowadzone w tym liceum
14 Ustawa o systemie oświaty 39 5 x x zarząd powiatu Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia, ustala zawody, w których kształci szkoła
15 Ustawa o systemie oświaty 58 6 x x rada powiatu podpisanie aktu założycielskiego oraz nadanie pierwszego statutu szkole lub placówce
16 Ustawa o systemie oświaty 58 3 x x starosta zezwolenia na złożenie szkoły publicznej, której prowadzenie (wg. typu) jest zadaniem powiatu
17 Ustawa o systemie oświaty 59 1 x x rada powiatu likwidacja szkoły
18 Ustawa o systemie oświaty 59 3 x x starosta przejęcie dokumentacji zlikwidowanej szkoły
19 Ustawa o systemie oświaty 59 4 x x starosta przejęcie dokumentacji zlikwidowanej szkoły prowadzonej przez oosbę fizyczną lub prawną
20 Ustawa o systemie oświaty 62 1 x x rada powiatu łączenie szkół i placówek w zespół
21 Ustawa o systemie oświaty 62 5 x x rada powiatu wyłączenie szkół lub placówek z zespołu
22 Ustawa o systemie oświaty 62 6 x x zarząd powiatu zawarcie porozumienia w sprawie utworzenie zespołu, w którego skład wchodzą szkoły lub placówki albo szkoły i placówki prowadzone przez różne organy
23 Ustawa o systemie oświaty 77 6 x x starosta umożliwienie organizacji praktyk nauczycielskich
24 Ustawa o systemie oświaty 82 1 x x starosta prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych (wg. typów szkół i placówej których prowadzenie należy do zadań powiatu)
25 Ustawa o systemie oświaty 82 3 x x starosta wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, przekazanie kopii zaświadczenia właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.
26 Ustawa o systemie oświaty 82 4 x x starosta wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
27 Ustawa o systemie oświaty 82 5 x x starosta przyjmowanie zmian wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
28 Ustawa o systemie oświaty 85 3 x x starosta nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej,
29 Ustawa o systemie oświaty 2a 1 x x ogólna kompetencja współpraca z organizacjami pozarządowymi wspierającymi system oświaty własne
30 Ustawa o systemie oświaty 34a x x x starosta nadzór nad działalnością szkoły lub placówki
31 Ustawa o systemie oświaty 36a 1 x x zarząd powiatu powierzenie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki
32 Ustawa o systemie oświaty 36a 4 x x zarząd powiatu powierzenie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki, Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej
33 Ustawa o systemie oświaty 36a 5 x x zarząd powiatu Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.
34 Ustawa o systemie oświaty 36a 6 x x zarząd powiatu powołanie komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora szkoły lub placówki
35 Ustawa o systemie oświaty 36a 10 x x zarząd powiatu W przypadku szkół i placówek nowo zakładanych skład komisji konkursowej określa organ prowadzący tę szkołę lub placówkę, uwzględniając udział przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
36 Ustawa o systemie oświaty 36a 12 x x zarząd powiatu nadzorowania prawidłowości postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora szkoły lub placówki
37 Ustawa o systemie oświaty 36a 14 x x zarząd powiatu przedłużenie okresu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty,
38 Ustawa o systemie oświaty 5a 4 x x zarząd powiatu sprawozdanie radzie powiatu w terminie do dnia 31 października, informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu za poprzedni rok szkolny własne
39 Ustawa o systemie oświaty 67a 5 x x starosta rodziców albo ucznia z całości lub części opłat za usługi swiadczone przez stołówkę szkolną
40 Ustawa o systemie oświaty 67a 6 x x starosta upoważnienie dyrektora do udzielania zwolnień z opłat za stołówkę
41 Ustawa o systemie oświaty 67a 3 x x starosta ustalenie warunków korzystania ze stołówki szkolnej
42 Ustawa o systemie oświaty 71c 1 x x zarząd powiatu Zakład opieki zdrowotnej, w tym zakład opiekuńczo-leczniczy i zakład lecznictwa uzdrowiskowego, a także jednostka pomocy społecznej, w których zorganizowana jest szkoła specjalna, zapewniają korzystanie z pomieszczeń dla prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowawczych. Warunki korzystania z pomieszczeń oraz ponoszenia kosztów ich utrzymania określa umowa zawarta pomiędzy zakładem a organem prowadzącym szkołę (kompetencja zarządu powiatu).
43 Ustawa o systemie oświaty 7a 4 x x rada powiatu składanie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego
44 Ustawa o systemie oświaty 7a 6 x x rada powiatu zobowiązanie do ponoszenia, z dochodów własnych, kosztów kształcenia w oddziale międzynarodowym przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły
45 Ustawa o systemie oświaty 7d x x x rada powiatu Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji oddziału międzynarodowego, zawiadomić o zamiarze likwidacji rodziców uczniów i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..