Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Kodeks postępowania cywilnego 479 (38) x 1 x Powiatowy Rzecznik Konsumentów wytaczenie powództw w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone własne  
2 Kodeks postępowania cywilnego 63 (3) x x x Powiatowy Rzecznik Konsumentów w sprawach o ochronę interesów konsumentów powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów może wytaczać powództwa na rzecz obywateli, a także wstępować, za zgodą powoda, do postępowania w tych sprawach w każdym jego stadium własne  
3 Prawo własności przemysłowej 169 2 (1) x 3 Powiatowy Rzecznik Konsumentów składanie do Urzędu Patentowego wniosków w sprawie wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy, gdy znak towarowy może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, właściwości lub pochodzenia geograficznego towaru własne  
4 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów x x 1 x Powiatowy Rzecznik Konsumentów współdziałanie z organami Inspekcji Handlowej własne  
5 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów x x 2 x Powiatowy Rzecznik Konsumentów współpraca z organami Inspekcji Handlowej w zakresie wymiany wiedzy fachowej, wymiany informacji o praktykach rynkowych naruszających prawa konsumentów, mediacji i polubownego sądownictwa konsumenckiego, lokalnych inicjatyw dotyczących ochrony konsumentów. własne  
6 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów x x 3 1 Powiatowy Rzecznik Konsumentów przekazywanie sobie pomiędzy organami Inspekcji Handlowej, powiatowymi rzecznikami konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów informacji o naruszeniach prawa, ujawnionych w wyniku kontroli lub uzyskanych w inny sposób, które mogą być wykorzystane przez zainteresowany organ w zakresie jego działania własne  
 7 Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych  28 1 x x komendant powiatowy Policji, komendant powiatowy Straży Pożarnej  wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach    
8 Ustawa o bibliotekach 19 3 x x kompetencja ogólna organizowanie i prowadzenie co najmniej 1 biblioteki publicznej powiatowej własne  
9 Ustawa o bibliotekach 22 1 x x szkoły publiczne prowadzenie bibliotek szkolnych własne  
10 Ustawa o bibliotekach 23 1 x x kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych prowadzenie bibiltek fachowych i zakładowych własne  
11 Ustawa o bibliotekach 20a 1 x x zadania powiatowej biblioteki publicznej gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy, pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej, sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań w zakresie sieci bibliotecznej, współdziałanie z z wojewódzką biblioteką publiczną własne  
 12 Ustawa o broni i amunicji 9 3 x x Komendant powiatowy Policji wydawanie pozwolenia na miotacze gazu     
 13 Ustawa o broni i amunicji  9 4 x x Komendant powiatowy Policji  wydawanie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej    
 14 Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych  13 x x x kompetencja ogólna organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, przed ich pochowaniem, na wniosek właściwego organu, do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku na obszarze powiatu - do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu    
15 Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 4 2 x x Powiatowy Rzecznik Konsumentów reprezentowanie grupy w postepowaniu grupowym własne  
16 Ustawa o drogach publicznych 21 2 x 1 zarząd dróg powiatowych wstęp na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg własne  
17 Ustawa o drogach publicznych 21 2 x 2 zarząd dróg powiatowych urządzanie czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze własne  
18 Ustawa o drogach publicznych 21 2 x 3 zarząd dróg powiatowych ustawianie na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych własne  
19 Ustawa o drogach publicznych 22 1 x x zarząd dróg powiatowych sprawowanie nieodpłatnego trwałego zarządu w pasie drogowym własne  
20 Ustawa o drogach publicznych 22 2 x x zarząd dróg powiatowych prawo oddawania gruntów znajdujących się w pasie drogi, będących w stałym zarządzie zarządu dróg powiatowych, w najem, dzierżawę, użyczenie cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu własne  
21 Ustawa o drogach publicznych 22 3 x x zarząd dróg powiatowych w przypadku nabywania gruntów przeznaczonych pod pas drogowy zarząd drogi może wystąpić z wnioskiem o dokonanie podziału lub scalenia i podziału nieruchomości, zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami lub przepisami o scalaniu gruntów. własne  
22 Ustawa o drogach publicznych 13d 10 x x zarząd dróg powiatowych/zarzadza drogi pobór opłat za przejazd przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w ciagu dróg powiatowych własne  
23 Ustawa o drogach publicznych 2a 2 x x ogólna kompetencja uprawnienia właścicielskie do dróg powiatowych własne  
 24 Ustawa o działalności leczniczej 6 2 x x ogólna kompetencja tworzenie i prowadzenie podmiotów leczniczych w formie spółek kapitałowych i jednostek budżetowych    
 25 Ustawa o działalności leczniczej 7 x x x ogólna kompetencja mogą prowadzić samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej    
 26 Ustawa o działalności leczniczej 42 4 x x ogólna kompetencja nadaje statut tworzonym podmiotom leczniczym    
 27 Ustawa o działalności leczniczej 43 x x x ogólna kompetencja może pozbawić podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą składników przydzielonego lub nabytego mienia w przypadku jego połączenia albo przekształcenia, przeprowadzanych na zasadach określonych w ustawie    
 28 Ustawa o działalności leczniczej 44 x x x ogólna kompetencja udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością    
 29 Ustawa o działalności leczniczej 48 5 x x ogólna kompetencja powołuje, odwołuje i zwołuje pierwsze posiedzenie rady społecznej    
 30 Ustawa o działalności leczniczej 49 2 x x ogólna kompetencja ogłasza konkurs na stanowisko kierownika oraz zastępcy kierownika    
 31 Ustawa o działalności leczniczej 59 2 x x ogólna kompetencja może, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną - do wysokości tej wartości    
 32 Ustawa o działalności leczniczej 60 1 x x ogólna kompetencja dokonuje likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej    
 33 Ustawa o działalności leczniczej 66 2 x x ogólna kompetencja dokonuje połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej    
 34 Ustawa o działalności leczniczej 68 1 x x ogólna kompetencja w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, które faktycznie wykonywały uprawnienia i obowiązki podmiotu tworzącego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, odpowiedzialność za jego zobowiązania ponoszą te jednostki w częściach ułamkowych odpowiadających wysokości zobowiązań powstałych w okresach, w których wykonywały one uprawnienia i obowiązki podmiotu tworzącego    
35  Ustawa o działalności leczniczej 68 3 x x ogólna kompetencja

jednostki samorządu terytorialnego, które faktycznie wykonywały uprawnienia i obowiązki podmiotu tworzącego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, mogą w inny sposób określić odpowiedzialność za zobowiązania oraz zasady przejęcia należności i mienia 
- samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w stosunku do którego wykonywały uprawnienia i obowiązki podmiotu tworzącego

   
 36 Ustawa o działalności leczniczej 70   x x ogólna kompetencja

ustala wskaźnik zadłużenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

   
37  Ustawa o działalności leczniczej 82 1 x x ogólna kompetencja

dokonuje na dzień poprzedzający dzień przekształcenia jednorazowego określenia wartości rynkowej nieruchomości znajdujących się w tym dniu w posiadaniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jeżeli nieruchomości te są przekazywane na własność spółce,

   
38 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 1 x x ogólna kompetencja współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie    
39 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 2 x 2 ogólna kompetencja wzajemne informowanie się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie o planowanych kierunkach działalności    
40 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 2 x 3 ogólna kompetencja konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji    
41 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 2 x 4 ogólna kompetencja konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych z z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego    
42 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 2 x 5 ogólna kompetencja tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej    
43 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 8 x x ogólna kompetencja udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, na realizację zadań w sferze pożytku publicznego   po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej
44 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 156 1a x x ogólna kompetencja organ administracji publicznej, który zlecił rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie operatu szacunkowego, jest obowiązany umożliwić osobie, której interesu prawnego dotyczy jego treść, przeglądanie tego operatu oraz sporządzanie z niego notatek i odpisów. Osoba ta może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z operatu szacunkowego lub wydania jej z operatu szacunkowego uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem tej osoby. zlecone  
45 Ustawa o Inspekcji Handlowej 11 3 x x Powiatowy Rzecznik Konsumentów powoływanie rzeczoznawców do wydawania opinii o jakości produktów lub usług własne  
 46 Ustawa o izbach rolniczych 5a 1 x x ogolna kompetencja zasięga opinii właściwej miejscowo izby o projektach aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, z wyjątkiem przepisów porządkowych    
47 Ustawa o języku polskim 7b x x x Powiatowy Rzecznik Konsumentów w granicach swoich kompetencji, kontrola używania języka polskiego w w obrocie z udziałem konsumentów oraz nazewnictwa towarów i usług, ofert, warunków gwarancji, faktur, rachunków i pokwitowań, jak również ostrzeżeń i informacji dla konsumentów wymaganych na podstawie innych przepisów, instrukcji obsługi oraz informacji o właściwościach towarów i usług własne  
48 Ustawa o muzeach 5 4 x pkt 1-3 kompetencja ogólna zapewnienie środków potrzebnych do utrzymania i rozwoju muzeum, zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonym zbiorom, sprawowanie nadzoru nad muzeum własne  
49 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 38 x x x ogólna kompetencja prowadzenie edukacji konsumenckiej, w szczególności przez wprowadzenie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych własne  
50 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 42 1 x 1 Powiatowy Rzecznik Konsumentów zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów własne  
51 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 42 1 x 2 Powiatowy Rzecznik Konsumentów składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów własne  
52 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 42 1 x 3 Powiatowy Rzecznik Konsumentów występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów własne  
53 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 42 1 x 4 Powiatowy Rzecznik Konsumentów współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi własne  
54 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 42 2 x x Powiatowy Rzecznik Konsumentów wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczących się postępowań w sprawach o ochronę interesów konsumentów własne  
55 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 42 3 x x Powiatowy Rzecznik Konsumentów pełnienie roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów własne  
56 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 43 1 x x Powiatowy Rzecznik Konsumentów w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przedkładanie staroście (prezydentowi miasta) do zatwierdzenia rocznego sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzednim oraz przekazywanie go właściwej miejscowo delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów własne  
57 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 43 3 x x Powiatowy Rzecznik Konsumentów przekazywanie na bieżąco delegaturom Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosków i sygnalizowanie problemy dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań przez organy administracji rządowej własne  
58 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 45 3 x x ogólna kompetencja zasięganie opinii organizacji konsumenckich w sprawach dotyczących kierunków działania na rzecz ochrony interesów konsumentów własne  
59 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 17 1 x x ogólna kompetencja tworzenie powiatowych straży pożarnych własne  
60 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 32 3b x x ogólna kompetencja przekazywanie ochotniczym strażom pożarnym środków pieniężnych w formie dotacji własne na podstawie uchwały rady powiatu
61 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 21b x x 1 ogólna kompetencja prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń własne  
62 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 21b x x 2 ogólna kompetencja prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu własne za zgodą rady powiatu
63 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 21b x x 3 ogólna kompetencja budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu własne  
64 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 21b x x 4 ogólna kompetencja organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu własne  
 65 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 21 x x x ogólna kompetencja sporządzanie programów opieki nad zabytkami na podstawie ewidencji zabytków    
66 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 26 1 x x ogólna kompetencja w umowie sprzedaży, zamiany, darowizny lub dzierżawy zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, stanowiącego własność powiatu, nałożenie na nabywcę lub dzierżawcę obowiązku przeprowadzenia w określonym terminie niezbędnych prac konserwatorskich przy tym zabytku własne  
67 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 65 1 x x ogólna kompetencja współpraca z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w sprawie postępowania dotyczącego restytucji zabytku wywiezionego niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego własne  
68 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 71 2 x x ogólna kompetencja sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, do którego tytuł prawny własne za zgodą rady pwoaitu
69 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 72 x x x ogólna kompetencja finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych podległych powiatowi własne  
70 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 106 2 x 4 organ stanowiący/wykonawczy skladanie do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wniosków w sprawie nadania odznaki „Za opiekę nad zabytkami” własne  
 71 Ustawa o odpadach 19 1 x x ogólna kompetencja podejmuje działania wspierające ponowne użycie i przygotowanie do ponownego użycia odpadów na terenie powiatu, w szczególności zachęcając do tworzenia i wspierając sieci ponownego wykorzystania i napraw oraz stwarzając zachęty ekonomiczne    
72 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 1 4 x x ogólna kompetencja w zakresie swojej właściwości sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną polegającego na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami własne  
73 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 19b x x x ogólna kompetencja uczestniczenie w finansowaniu Państwowej Straży Pożarnej własne  
74 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 3 2 x x ogólna kompetencja prowadzenie, w granicach swojej właściwości rzeczowej, analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju, należy do zadań samorządu powiatu własne  
 75 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 13 2 x x ogólna kompetencja ponosi koszty sporządzenia lub zmiany studium wynikające z rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym    
76 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 21 2 x 3 ogólna kompetencja ponoszenie kosztów sporządzenia planu miejscowego jeżeli jest on w całości lub w części bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym własne  
77 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 23 x x x ogólna kompetencja w zakresie swojej właściwości rzeczowej i miejscowej obowiązek współpracy przy sporządzaniu odpowiednio projektu studium albo projektu planu miejscowego, polegającej na wyrażaniu opinii, składaniu wniosków oraz udostępnianiu informacji. własne  
78 Ustawa o policji 10 5 x x przewodniczący komisji bezpieczeństwa i porządku prawo do żądania od komendanta powiatowego policji dokumenty i informacje dotyczące pracy Policji na terenie powiatu, z wyjątkiem akt personalnych pracowników i funkcjonariuszy, materiałów operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych oraz akt w indywidualnych sprawach administracyjnych własne  
79 Ustawa o policji 13 3 x x ogólna kompetencja "jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług. " własne za zgodą rady powiatu
80 Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej 3 2 x 1 ogólna kompetencja współpraca z Polską Organizacją Turystyczną własne  
81 Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej 4 2 x 1 ogólna kompetencja udział jednostki w regionalnych/lokalnych organizacjach turystycznych własne  
82 Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej 14 1 x 4 ogólna kompetencja wpłaty na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej własne  
83 Ustawa o pomocy społecznej 16 1 x x ogólna kompetencja Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej własne/zlecone  
 84 Ustawa o pomocy społecznej 16a 1 x x ogolna kompetencja przygotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej własne  
 85 Ustawa o pomocy społecznej 16b 1 x x ogólna kompetenca opracowuje strategię rozwiązywania problemów społecznych, a samorząd województwa strategię w zakresie polityki społecznej własne  
86 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 14 ogólna kompetencja szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu własne  
87 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 15 ogólna kompetencja doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu własne  
88 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 13 ogólna kompetencja udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób korzytstajacych z pomocy społecznej własne  
89 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 6 ogólna kompetencja przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze własne  
90 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 7 ogólna kompetencja pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się własne  
91 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 12 ogólna kompetencja prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej własne  
92 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 1 ogólna kompetencja opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami własne  
93 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 2 ogólna kompetencja prowadzenie specjalistycznego poradnictwa własne  
94 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 8 ogólna kompetencja pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem własne  
95 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 10 ogólna kompetencja prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób własne  
96 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 11 ogólna kompetencja prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi własne  
97 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 16 ogólna kompetencja podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych własne  
98 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 17 ogólna kompetencja sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego własne  
99 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 18 ogólna kompetencja sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej własne  
100 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 19 ogólna kompetencja utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników własne  
101 Ustawa o pomocy społecznej 20 1 x 2 ogólna kompetencja prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zlecone  
102 Ustawa o pomocy społecznej 20 1 x 3 ogólna kompetencja realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia zlecone  
103 Ustawa o pomocy społecznej 20 1 x 1 ogólna kompetencja pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne zlecone  
104 Ustawa o pomocy społecznej 20 1 x 4 ogólna kompetencja udzielanie cudzoziemcom o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 15 oraz art. 53a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej zlecone  
105 Ustawa o pomocy społecznej 25 1 x x ogólna kompetencja zlecanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, poprzez udzielanie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, własne/zlecone  
 106 Ustawa o pomocy społecznej 51a 4 x x ogolna kompetencja ustala zakres usług świadczonych w klubach samopomocy prowadzonych na terenie powiatu   w uzgodnieniu z wojewodą
 107 Ustawa o pomocy społecznej 51c 1 x x ogólna kompetencja może utworzyć ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub uruchomić nowe miejsca w takim ośrodku, z uwzględnieniem możliwości ich sfinansowania ze środków budżetu państwa   w uzgodnieniu z wojewodą
 108 Ustawa o pomocy społecznej 88 6 x x kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie zatwierdza indywidualny program usamodzielnienia  własne  
 109 Ustawa o pomocy społecznej 92 3 x x powiatowe centrum pomocy rodzinie pokrywanie wydatków na utrzymanie cudzoziemca i naukę języka polskiego własne  
110 Ustawa o pomocy społecznej 112 3 x x kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie wytaczanie na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne własne  
111 Ustawa o pomocy społecznej 112 12 x x kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie przedkładanie coroczne sprawozdanie z działalności centrum oraz przedstawianie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej własne  
112 Ustawa o pomocy społecznej 112 4 x x powiatowe centrum pomocy rodzinie kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami własne  
113 Ustawa o pomocy społecznej 112 9 x x powiatowe centrum pomocy rodzinie koordynacja realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych własne  
114 Ustawa o pomocy społecznej 112 1 x x powiatowe centrum pomocy rodzinie wykonywanie zadań pomocy społecznej w powiatach własne/zkecone  
115 Ustawa o pracownikach samorządowych 9 2 x x przewodniczący rady powiatu wykonywanie wobec starosty czynności w sprawach z zakresu prawa pracy związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy własne  
116 Ustawa o pracownikach samorządowych 11 1 x x starosta/kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych prowadzenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze własne  
117 Ustawa o pracownikach samorządowych 19 1 x x starosta/kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych organizowanie służby przygotowawczej własne  
118 Ustawa o pracownikach samorządowych 28 x x x starosta/kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych określenie w drodze zarządzenia sposobu dokonywania okresowych ocen pracowników własne  
119 Ustawa o pracownikach samorządowych 39 1 x x starosta/kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych wprowadzenie regulaminu wynagradzania pracowników własne  
120 Ustawa o pracownikach samorządowych 42 1 x x starosta/kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych wprowadzenie regulaminu pracy jednostki własne  
121 Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 12 2 x 4 Powiatowy Rzecznik Konsumentów w razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej, występowanie z roszczeniami w sprawach zaniechania tej praktyki, złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów. własne  
122 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 6 3 x 1 ogólna kompetencja opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie własne  
123 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 6 3 x 2 ogólna kompetencja opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie własne  
124 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 6 3 x 3 ogólna kompetencja zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia własne  
125 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 6 3 x 4 ogólna kompetencja zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej własne  
126 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 6 4 x 1 ogólna kompetencja tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie zlecone  
127 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 6 4 x 2 ogólna kompetencja opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie zlecone  
128 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 9 1 x x ogólna kompetencja współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą, oddziaływania na osoby stosujące przemoc oraz podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie własne  
129 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 50 1 x 1 ogólna kompetencja prawo do pobierania opłat w związku z realizacją usługi świadczonej w zakresie publicznego transportu zbiorowego własne  
130 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 51 1 x 1 ogólna kompetencja finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie swojej właściwości własne  
131 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 38 1 x x kierownik powiatowego urzędu pracy szkolenie dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych lub innych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, a zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej własne  
132 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 10b 2a x x ogólna kompetencja dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej własne  
133 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 10b 6 x x ogólna kompetencja Powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu, w wysokości i na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z powiatem, na terenie którego działa warsztat.   po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny
134 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 10b 6a x x powiatowe centrum pomocy rodzinie kontrola warsztatów terapii zajęciowej własne  
135 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 2 ogólna kompetencja współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych własne  
136 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 3 ogólna kompetencja udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rocznej informacji z ich realizacji własne  
137 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 4 powiatowe centrum pomocy rodzinie podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności własne po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty,
138 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 5 powiatowe centrum pomocy rodzinie opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa własne  
139 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 7 powiatowe centrum pomocy rodzinie Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,  zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,  (553)likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,  (554)rehabilitacji dzieci i młodzieży; własne  
140 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 9c powiatowe centrum pomocy rodzinie/powiatowy urząd pracy zlecanie zadań fundacjom i organizacjom pozarządowym własne  
141 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 1 powiatowe centrum pomocy rodzinie/powiatowy urząd pracy opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:  rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,  przestrzegania praw osób niepełnosprawnych własne  
142 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 6 powiatowe centrum pomocy rodzinie/powiatowy urząd pracy współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób własne  
143 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 8 powiatowe centrum pomocy rodzinie/powiatowy urząd pracy dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej; własne  
144 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 6a powiatowy urząd pracy finansowanie z PFRON wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu; własne  
145 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 9 powiatowy urząd pracy pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenie oraz przekwalifikowanie; własne  
146 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 9a powiatowy urząd pracy przyznawanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej własne  
147 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 9b powiatowy urząd pracy przyznawanie środków na rzecz pracodawców zatruniajacych osoby niepełnosprawne własne  
148 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 10 powiatowy urząd pracy kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej, do specjalistycznego ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej; własne  
149 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 11 powiatowy urząd pracy współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów własne  
150 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 12 powiatowy urząd pracy doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne; własne  
151 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 13 powiatowy urząd pracy współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych własne  
152 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 6b 1 x x powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności prowadzenie orzecznictwa w sprawie niepełnosprawności zlecone  
153 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 6d 2 x x powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności pełnienie roli administratora danych w prowadzonej przez siebie bazie danych Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności zlecone  
154 Ustawa o sporcie 27 1 x x ogólna kompetencja tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu własne  
155 Ustawa o sporcie 31 1 x x ogólna kompetencja ustanawianie i finansowanie okresowych stypendiów portowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe własne  
156 Ustawa o sporcie 31 2 x x ogólna kompetencja przyznawanie i finansowanie stypendiów lub nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym własne  
157 Ustawa o systemie oświaty 5 2 x 1 ogólna kompetencja prowadzenie szkół i placówek publicznych własne  
158 Ustawa o systemie oświaty 5 5a x x ogólna kompetencja zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art.. 2 pkt 3-5 i 7 ustawy, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. własne  
159 Ustawa o systemie oświaty 5 5j x x ogólna kompetencja przejęcie prowadzenia szkoły lub placówki przekazanej oosbie prawnej (innej niż JST) lub osobie fizycznej, w razie naruszenia przez ten podmiot przepisó lub warunków prowadzenia szkoły własne  
160 Ustawa o systemie oświaty 5 5k x x ogólna kompetencja przejęcie na wniosek, prowadzenia szkoły lub placówki przekazanej oosbie prawnej (innej niż JST) lub osobie fizycznej własne  
161 Ustawa o systemie oświaty 5 6a x x ogólna kompetencja zakładanie i prowadzenie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, zakładów kształcenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych własne za zgodą rady powiatu
162 Ustawa o systemie oświaty 2a 1 x x ogólna kompetencja współpraca z organizacjami pozarządowymi wspierającymi system oświaty własne  
 163 Ustawa o systemie informacji oświatowej 57 1 x x ogólna kompetencja prowadzi lokalne bazy danych SIO    
164 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 8 x x 1 ogólna kompetencja opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami własne  
165 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 8 x x 2 ogólna kompetencja przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych własne  
166 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 8 x x 3 ogólna kompetencja inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu własne  
167 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 8 x x 4 ogólna kompetencja pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia własne  
168 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 8 x x 5 ogólna kompetencja podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych własne  
169 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 48 1 x x ogólna kompetencja wdrażanie, realizacja i finansowanie programów zdrowotnych własne  
 170 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 3 1 x x ogólna kompetencja obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą,    
 171 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 18 3 x x ogólna kompetencja może prowadzić placówkę wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym    
 172 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  32 2 x x ogólna kompetencja organizuje pieczę zastępczą    
 173 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  38 x x x kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie może wytoczyć na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej powództwo o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych    
 174 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  43 x x x organizator pieczy zastępczej kieruje na szkolenie kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka    
 175 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  45 x x x organizator pieczy zastępczej wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia tego szkolenia, spełniania warunków, o których mowa w art. 42, oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej.    
 176 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  47 1 x 1-2 organizator pieczy zastępczej przygotowuje rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na przyjęcie dziecka poprzez udzielenie informacji o dziecku, jego sytuacji rodzinnej oraz przekazuje dokumenty    
 177 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  47 4 x x organizator pieczy zastępczej umożliwia rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka uzyskanie porady w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w innej poradni specjalistycznej oraz podjęcie specjalistycznej terapii    
 178 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  47 5 x x organizator pieczy zastępczej współpracuje z sądem oraz informuje, co najmniej raz na 6 miesięcy, właściwy sąd o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz sytuacji rodziny dziecka    
 179 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  47 6 x x organizator pieczy zastępczej informuje właściwy sąd o możliwości powrotu dziecka do jego rodziny    
180  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  56 x x x ogólna kompetencja przygotowywanie 3letniego powiatowego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej    
181  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  58 4 x x organizator pieczy zastępczej wyraża zgodę na przedłużenie okresu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącj funkcję pogotowia rodzinnego    
182  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  60 1 x x ogólna kompetencja organizuje rodzinny dom dziecka    
183  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  63 1 x x organizator pieczy zastępczej wyznacza osobę ktora poprowadzi rodzinny dom dziecka pod nieobecność prowadzącego rodzinny dom dziecka    
184  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  76 4 x 1 organizator pieczy zastępczej prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka    
185  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  76 4 x 2 organizator pieczy zastępczej kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej    
186  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  76 4 x 3 organizator pieczy zastępczej organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka    
187  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  76 4 x 4 organizator pieczy zastępczej organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego    
 188 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  76 4 x 5 organizator pieczy zastępczej zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby    
189  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  76 4 x 6 organizator pieczy zastępczej zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych    
190  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  76 4 x 7 organizator pieczy zastępczej organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy    
191  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  76 4 x 8 organizator pieczy zastępczej współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi    
192  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  76 4 x 9 organizator pieczy zastępczej prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej    
193  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  76 4 x 10 organizator pieczy zastępczej zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego    
194  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  76 4 x 11 organizator pieczy zastępczej dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej    
195  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  76 4 x 12 organizator pieczy zastępczej prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą    
196  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  76 4 x 13 organizator pieczy zastępczej przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której mowa w art. 42 ust. 7, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka    
197  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  76 4 x 14 organizator pieczy zastępczej zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego    
198  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  76 4 x 15 organizator pieczy zastępczej przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy    
199  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  76 4 x 16 organizator pieczy zastępczej zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających    
200  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  76 4 x 17 organizator pieczy zastępczej organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku    
201  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  77 1a x x organizator pieczy zastępczej wykonuje zadania koordynarora w stosunku do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, nieobjętych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej    
 202 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  79 1 x x organizator pieczy zastępczej zatrudnia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej    
203  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  93 2 x x ogólna kompetencja prowadzi placówkę opiekunczo-wychowawczą lub zleca to zadanie innemu podmiotowi    
204  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  99 2 x x ogólna kompetencja zatrudnia w placówce opiekuńczo-wychowawczej osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich   na wniosek dyrektora placówki
205  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  128 1 x x organizator pieczy zastępczej

ocenia sytuację dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka oraz rodzinę zastępczą oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.

   
206  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  129 1 x x organizator pieczy zastępczej dokonuje oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka    
207  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  151 1 x x ogólna kompetencja przyznanie oraz odmowa przyznania pomocy dla osoby usamodzielnianej na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie    
208  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  164 1 x x organizator pieczy zastępczej zgłasza do ośrodka adopcyjnego informację o dziecku uzasadniającą zakwalifikowanie dziecka do przysposobienia    
209  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  180 x x 1 powiat opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych własne  
210   Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 180 x x 2 powiat zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych własne  
211  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  180 x x 3 powiat organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia własne  
212  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  180 x x 4 powiat tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych własne  
213  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  180 x x 5 powiat prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym własne  
214  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  180 x x 6 powiat organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego własne  
215  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  180 x x 7 powiat organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania grup wsparcia oraz specjalistycznego poradnictwa własne  
216  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  180 x x 8 powiat  powoływanie centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych własne  
217  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  180 x x 9 powiat  wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej własne  
218  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  180 x x 10 powiat  zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich własne  
219  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  180 x x 11 powiat  prowadzenie rejestru danych, o którym mowa w art. 46 własne  
220  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  180 x x 12 powiat  kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka własne  
221  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  180 x x 13 powiat finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu, pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego własne  
222  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  180 x x 14 powiat  sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego własne  
223  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  180 x x 15 powiat  przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust. 8 własne  
224  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 181 x x 1 powiat realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępcze zlecone  
225  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 181 x x 2 powiat finansowanie pobytu w pieczy zastępczej cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zlecone  
226  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 182 2 x x powiatowe centrum pomocy rodzinie wszystkie sprawy z zakresu pieczy zastępczej niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów.    
227  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 182 4 x x kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie współpracuje z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci, których rodzice zostali pozbawieni lub ograniczeni we władzy rodzicielskiej nad nimi.    
228  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 182 5 x x kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie składa zarządowi powiatu coroczne sprawozdanie z działalności powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz przedstawia zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej    
229  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 191 1 x x powiat ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym oraz wydatki na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie   Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej a gdy nie można go ustalić to wtedy powiat miejsca jego ostatniego zameldowania na pobyt stały a jeżeli tego też nie można ustalić to powiat miejsca siedziby sądu, który orzekł o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej
230  Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 4 1 x x ogólna kompetencja wystepowanie do prezesa UKE z wnioskiem o opinię w sprawie wykonywania działalności    
231 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 8 x x x ogólna kompetencja Jednostka samorządu terytorialnego, powierzając przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu wykonywanie działalności z zakresu wspierania rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, w przypadku gdy ze względu na warunki ekonomiczne nie jest możliwe na danym obszarze prowadzenie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego opłacalnej finansowo działalności telekomunikacyjnej, może:  udostępnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu infrastrukturę lub sieci telekomunikacyjne w zamian za opłaty niższe niż koszt wytworzenia oraz współfinansować koszty ponoszone z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym lub przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na potrzeby świadczenia tych usług. własne  
232 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 15 1 x x ogólna kompetencja Jednostki samorządu terytorialnego mogą prowadzić działania mające na celu pobudzenie lub agregację popytu użytkowników na usługi związane z szerokopasmowym dostępem do Internetu, w szczególności edukacyjne i szkoleniowe, polegające na wyposażeniu konsumentów w telekomunikacyjne urządzenia końcowe lub sprzęt komputerowy lub finansowaniu konsumentom kosztu usług telekomunikacyjnych. własne  
 233 Ustawa o wychowaniu w trzeżwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 39 x x x organy powiatu organizowanie i prowadzenie izb wytrzeźwień    
234 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 7 1 x x ogólna kompetencja finansowanie utworzenia centrum integracji społecznej własne  
 235   11 2 x x ogólna kompetencja zatrudnia kierownika centrum integracji społecznej własne  
236 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 10 1 x 1 ogólna kompetencja finansowanie działalności centrum integracji społecznej własne  
237 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 12 1 x x powiatowy urząd pracy kierowanie długotrwale bezrobotnych do centrum integracji społecznej własne  
238 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 13 4a x x kierownik centrum integracji społecznej wydawanie decyzji o w sprawie zaprzestania realizacji programu zatrudnienia socjalnego własne  
239 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 15 4 x x kierownik centrum integracji społecznej przyznanie świadczenia integracyjnego własne  
240 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 16 1 x 1 powiatowy urząd pracy kierowanie, po zakończeniu uczestnictwa w centrum integracji społecznej, własne  
241 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 15a 1 x x kierownik centrum integracji społecznej przyznanie motywacyjnej premii integracyjnej własne  
242 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 41b 3 x x ogólna kompetencja Finansowane zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, w tym w szczególności: przebudowa i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu, wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu, informatyzacja zasobu, zakładanie, aktualizacja i modernizacja systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu, sposobu prowadzenia, gromadzenia i udostępnienia zasobu,  wykonywanie ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych, zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnych do realizowania zadań wyżej wymienionych, podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu. zlecone  
243 Ustawa Prawo ochrony środowiska 77 1 x x szkoły powiatowe uwzględnianie problematyki ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju w podstawach programowych kształcenia ogólnego własne  
 244 Ustawa Prawo ochrony środowiska 134 x x 2 ogólna kompetencja wypłata odszkodowania lub wykup nieruchomości z której korzystanie zostało ograniczone w związku z ochroną zasobów środowiska jeżeli ograniczenie nastąpiło na skutek uchwalenia aktu prawa miejscowego przez rade powiatu    
245 Ustawa Prawo ochrony środowiska 403 1 x x ogólna kompetencja do zadań powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów powiatów, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. własne  
 246 Ustawa Prawo o ruchu drogowym 130a 5f x x powiat usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych własne  
247 Ustawa Prawo wodne 88a 1 x x obólna kompetencja ochrona przed powodzią    
 248 Ustawa Prawo wodne 88f 8 x x ogólna kompetencja ponoszenie kosztów wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy poprzez uwzgldnienie w nich przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego oraz mapach ryzyka powodziowego granic obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2    
 249 Ustawa Prawo wodne 88i 1 x x ogólna kompetencja obowiązane do nieodpłatnego przekazywania danych niezbędnych do przygotowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego, sporządzenia map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz przygotowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym organom przygotowującym i sporządzającym te dokumenty    
 250 Ustawa Prawo wodne 88r 1 x x Ogólna kompetencja ochrona przed suszą    

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..