Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Ustawa o bibliotekach 8 2 x 2 rada powiatu organizowanie bibliotek własne  
2 Ustawa o bibliotekach 13 1 x x rada powiatu połaczenie, podział, likwidacja biblioteki własne  
 3 Ustawa o cenach  8 2 x x rada powiatu może ustalać ceny urzędowe za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich. własne  
4 Ustawa o drogach publicznych 10 1 x x rada powiatu pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii własne  
5 Ustawa o drogach publicznych 21 1 x x rada powiatu utworzenie zarządu dróg powiatowych własne  
6 Ustawa o drogach publicznych 40 8 x x rada powiatu określenie dla dróg powiatowych, wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego własne  
7 Ustawa o drogach publicznych 13d 5 x x rada powiatu wprowadzenie dla obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg, których zarządcą jest powiat, opłaty za przejazd i ustalenie jej wysokości własne  
8 Ustawa o drogach publicznych 13d 7 x x rada powiatu wprowadzenie dla tuneli zlokalizowanych w ciągach dróg, których zarządcą jest powiat, opłaty za przejazd i ustalenie jej wysokości własne  
9 Ustawa o drogach publicznych 13d 9 x x rada powiatu możliwość wprowadzenia opłat abonamentowych lub zryczałtowanej oraz zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg za przejazd przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w ciagu dróg powiatowych oraz określenie sposobu ogłaszania wysokości opłaty własne  
10 Ustawa o drogach publicznych 13e 7 x x rada powiatu wprowadzenie dla przepraw promowych zlokalizowanych w ciągach dróg, których zarządcą jest powiat, opłaty za przejazd i ustalenie jej wysokości własne  
11 Ustawa o drogach publicznych 13e 9 x x rada powiatu wprowadzając dla przepraw promowych opłaty za przejazd określa się sposób ogłaszania tej opłaty, określa się sposób pobierania tej opłaty, można wprowadzić opłaty abonamentowe lub zryczłtowaną oraz zerową stawkę opłaty dla niektórych użytkowników dróg własne  
12 Ustawa o drogach publicznych 6a 2 x x rada powiatu zaliczenie do kategorii dróg powiatowych własne w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów, a w miastach na prawach powiatu - opinii prezydentów miast
13 Ustawa o drogach publicznych 6a 3 x x rada powiatu ustalenie przebiegu istniejących dróg powiatowych własne po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga
 14 Ustawa o działalności leczniczej 74 1 x x rada powiatu uchwała w sprawie porozumienia o przekształceniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej mających różne podmioty tworzące będące jednostkami samorządu terytorialnego w jedną spółkę    
15 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 5 x x rada powiatu określanie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji    
16 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 6 x x rada powiatu tworzenie jednostek organizacyjnych prowadzących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3    
17 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 19c 1 x x rada powiatu określanie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.    
18 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5a 1 x x rada powiatu uchwalanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi    
19 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5a 2 x x rada powiatu uchwalanie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3    
20  Ustawa o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie 41g x x x rada powiatu określenie trybu powoływania członków powiatowej rady działalnosci pożytku publicznego oraz organizacji i trybu jej działania    
21  Ustawa o gospodarce nieruchomościami 13 2a x x rada powiatu wyrażanie zgody na dokonanie darowizny oraz na odwołanie darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności powiatu    
22 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 14 5 x x rada powiatu wyrażenie zgody za sprzedaż nieruchomosci stanowiacej włsaność powiatu Skarbowi Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego po cenie niższej niż rynkowa, na nieodpłatne obciążenie organioczonymi prawami rzeczowymi na rzecz tych podmiotów, zamiany nieruchomości z tymi podmiotami bez obowiazku dokonywania dopłat, oraz zamiany prawa użytkowania wieczystego na prawo własności i na odwrót    
23 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 22 2 x x rada powiatu odstapienie od odwołania darowizny nieruchomosci powiatowej darowanej gminie wrazie jej niewykorzystania pod budownictwo mieszkaniowe czy realizację zawiąznych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej własne  
 24 Ustawa o gospodarce nieruchomosciami 34 6 x x rada powiatu przyznawanie pierwszeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom    
25 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 37 3 x x rada powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu zwolenienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową. własne  
26 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 37 4 x x rada powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony własne  
 27 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 43 6 x x rada powiatu ustalanie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomosci pfrzez jednostki organizacyjne własne  
28 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68 1b x x rada powiatu określenie szczegółowych warunków udzielenia bonifikaty i wysokosci stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości własne  
 29 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 70 4 x x rada powiatu zastosowanie innej niż stopa redyskonta weksli, stopy oprocentowania rozłożonej na raty nie spłaconej częsci ceny w stosunku do nieruchomosci stanowiacej własność powiatu własne  
30 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 76 1 x x rada powiatu podwyższenie procentowej stawki opłaty rocznej z tytułu uzytkowania wieczystego za nieruchomosci gruntowe własne  
31 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 86 x x x rada powiatu podwyższenie stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu własne  
 32 Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska 8a 1 x x rada powiatu przynajmniej raz w roku rozpatrują informację wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa    
 33 Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska 8a 2 x x rada powiatu prawo do określania kierunków działania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w celu zapewnienia na danym obszarze należytej ochrony środowiska    
34 Ustawa o muzeach 5 1 x x rada powiatu tworzenie muzeów własne  
 35 Ustawa o muzeach 6 1 x x rada powiatu nadawanie statutu muzeum własne  
 36 Ustawa o muzeach 10 1 x x rada powiatu postanowienie o nieodpłatnym wstepie do muzeum utworzonego przez gminę własne  
 37 Ustawa o muzeach 11 1 x x rada powiatu powoływanie członków rady muzeum własne  
38 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 81 1 x x rada powiatu udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru własne  
39 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 87 3 x x rada powiatu przyjmowanie powiatowego programu opieki nad zabytkami własne  
40 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 9 1 x x rada powiatu tworzenie samorządowych instytucji kultury własne  
 41 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 11 1 x x rada powiatu wydawanie aktu o utworzeniu instytucji kultury, określającego jej nazwę, rodzaj , siedzibę i przedmiot działania    
 42 Ustawa o organozowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 12 1 x x rada powiatu zapewnienie instytucji kultury środków niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona    
 43 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultury 13 1 x x rada powiatu nadawanie statutu samorządowym instytucjom kultury    
44 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 18 1 x x rada powiatu połączenie lub podział instytucji kultury własne  
45 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 21 1 x 1 rada powiatu/zarząd powiatu zawieranie umów i innymi organizatorami w sprawie utworzenia lub połaczenia instytucji kultury własne  
46 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 21 1 x 2 rada powiatu/zarząd powiatu zawieranie umów i innymi organizatorami w sprawie prowadzenia jako wspólną instytucję kultury prowadzoną przez jednego z organizatorów instytucji kultury własne  
 47 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalnośći kulturalnej 22 1 x x rada powiatu likwidowanie instytucji kultury    
 48 Ustawa o ochronie przyrody 10 2 x x rada powiatu wydawanie opinii w sprawie utworzenia parku narodowego, zmiany jego granic lub likwidacji    
49 Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 12a 3 x x rada powiatu przyjmowanie od państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przynajmniej raz w roku od informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu własne  
50 Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 12a 3a x x rada powiatu prawo występowania, w drodze uchwały, z wnioskami o podjęcie działań przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu zapewnienia należytego stanu bezpieczeństwa sanitarnego własne  
51 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 14 1 x x rada powiatu przynajmniej raz w roku rozpatrywanie informacji komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej. własne  
52 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 14 2 x x rada powiatu uchwalanie kierunków działań zmierzających do usunięcia istotnych dla wspólnoty samorządowej zagrożeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej własne  
53 Ustawa o policji 10 3 x x rada powiatu Rada powiatu na podstawie sprawozdań i informacji komendanta powiatowego policji może określić, w drodze uchwały, istotne dla wspólnoty samorządowej zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. własne  
54 Ustawa o policji 10 1 x x rada powiatu/starosta rozpatrywanie rocznego sprawozdania komendanta powiatowego policji własne  
55 Ustawa o policji 10 1 x x rada powiatu/starosta możliwość żądania od komendanta powiatowego policji, w każdym czasie , informacji i sprawozdania o stanie bezpieczeństa i porządku publicznego własne  
56 Ustawa o policji 13 4 x x rada powiatu Na wniosek rady powiatu liczba etatów Policji w rewirach dzielnicowych i posterunkach Policji na terenie powiatu może ulec zwiększeniu ponad ustaloną liczbę, jeżeli organ ten zapewni pokrywanie kosztów utrzymania etatów Policji przez okres co najmniej 5 lat, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem powiatu a właściwym komendantem wojewódzkim Policji i zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Policji. własne  
57 Ustawa o policji 13 4a x x rada powiatu/zarząd powiatu Rada powiatu może przekazać, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem wykonawczym powiatu a właściwym komendantem powiatowym (miejskim) Policji, środki finansowe stanowiące dochody własne powiatu lub gminy, dla Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę nagrodę za osiągnięcia w służbie,  dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych (miejskich) i komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej. własne  
 58 Ustawa o pomocy społecznej 90a 1 x x rada powiatu może podwyższyć wysokość kwot pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie oraz wartość pomocy na zagospodarowanie    
 59 Ustawa o pomocy społecznej 97 5 x x rada powiatu określanie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych    
60 Ustawa o pomocy społecznej 112 13 x x rada powiatu opracowwanie i wdrażanie lokalnego programy pomocy społecznej własne  
61 Ustawa o pracownikach samorządowych 9 2 x x rada powiatu ustalenie wynagrodzenia starosty własne  
62 Ustawa o pracownikach samorządowych 9 3 x x rada powiatu wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pozostałych członków zarządu własne  
 63 Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4 7 x 2 rada powiatu uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia w odniesieniu do nieruchomości powiatu    
 64 Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4 11 x x rada powiatu uchwała w sprawie ustalenia wyższej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia w odniesieniu do nieruchomości powiatu    
65 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 9 3 x x rada powiatu przyjęcie w drodze uchwały planu zrównoważnonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich własne dotyczy powiatu liczącego co najmniej 80 tys. mieszkańców lub w przypadku powierzenia zadań na mocy porozumienia między powiatami, jeżeli liczba mieszkańców tych powiatów wynosi łącznie co najmniej 120 tys. mieszkańców
 66 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 15 2 x x rada powiatu określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania własne  
 67 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 16 4 x x rada powiatu ustalenie stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców których właścicielem albo zarządzającym jest gmina własne  
68 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 29 1 x x rada powiatu tworzenie zakładów aktywności zawodowej własne  
69 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 3 x x rada powiatu podział środków z PFRON własne  
70 Ustawa o rybactwie śródlądowym 24 1a x x rada powiatu uchwalenie regulaminu Społecznej Straży Rybackiej własne  
71 Ustawa o rybactwie śródlądowym 24 1 x x rada powiatu na wniosek starosty utworzenie Społecznej Straży Rybackiej własne  
72 Ustawa o rybactwie śródlądowym 24 1 x x rada powiatu na wniosek starosty wyrażenie zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa własne  
 73 Ustawa o samorządzie powiatowym 3d 2 x x rada powiatu określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami własne  
74 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8a rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych własne   
75 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 10a rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów własne  
76 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 9a rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych własne  
77 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 9c rada powiatu uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy własne  
78 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 10 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu własne  
55 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 9b rada powiatu uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego własne  
56 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 9d rada powiatu dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu własne  
57 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 2 rada powiatu wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego własne  
79 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 3 rada powiatu powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu własne  
80 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 4 rada powiatu stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej własne  
81 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 5 rada powiatu uchwalanie budżetu powiatu własne  
82 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 6 rada powiatu rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu własne  
83 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 7 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami własne  
84 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady powiatu, własne  
85 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu własne  
86 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów własne  
87 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym własne  
88 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu "podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę, " własne  
89 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich, własne  
90 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji, własne  
91 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku, własne  
92 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek własne  
93 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 9 rada powiatu określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania własne  
94 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 1 rada powiatu stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu własne/zlecone  
95 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 11 rada powiatu podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu własne/zlecone  
 96 Ustawa o samorządzie powiatowym 22 2 x x rada powiatu wyraża zgodę na rozwiązanie z radnym stosunku pracy własne  
97  Ustawa o samorządzie powiatowym 27 x x x rada powiatu wybiera zarząd powiatu, staroste i wicestaroste własne  
98 Ustawa o samorządzie powiatowym 35 1 x x rada powiatu przyjęcie regulaminu organizacyjnego starostwa własne  
99  Ustawa o samorządzie powiatowym 37 1 x x rada powiatu powołuje i odwołuje skarbnika powiatu własne  
100  Ustawa o samorządzie powiatowym 40 1 x x rada powiatu stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na terenie powiatu własne  
101  Ustawa o samorządzie powiatowym 41 1 x x rada powiatu może wydawać przepisy porządkowe własne  
102 Ustawa o sporcie 27 2 x x rada powiatu określanie warunków i tryb finansowania rozwijania sportu własne  
103  Ustawa o sporcie 28 1 x x rada powiatu przyznawanie dotacji celowej dla klubu sportowegodzialającego na obszarze powiatu niedziałającego w celu osiągnięcia zysku    
104 Ustawa o sporcie 31 3 x x rada powiatu określanie szczegółowych zasady, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych własne  
105  Ustawa o sporcie 35 6 x x rada powiatu określa rodzaje, warunki i tryb przyznania wyróżnień i nagród pieniężnych w sporcie biorąc pod uwagę znaczne osiągnięcia dla danej społeczności lokalnej własne  
106 Ustawa o systemie oświaty 5 9 x x rada powiatu tworzenie jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek lub organizowanie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej prowadzonych szkół i placówek    
107 Ustawa o systemie oświaty 58 6 x x rada powiatu podpisanie aktu założycielskiego oraz nadanie pierwszego statutu szkole lub placówce    
108 Ustawa o systemie oświaty 59 1 x x rada powiatu likwidacja szkoły    
109 Ustawa o systemie oświaty 62 1 x x rada powiatu łączenie szkół i placówek w zespół    
110 Ustawa o systemie oświaty 62 5 x x rada powiatu wyłączenie szkół lub placówek z zespołu    
111 Ustawa o systemie oświaty 7a 4 x x rada powiatu składanie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego    
112 Ustawa o systemie oświaty 7a 6 x x rada powiatu zobowiązanie do ponoszenia, z dochodów własnych, kosztów kształcenia w oddziale międzynarodowym przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły    
113 Ustawa o systemie oświaty 7d x x x rada powiatu Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji oddziału międzynarodowego, zawiadomić o zamiarze likwidacji rodziców uczniów i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania    
 114 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 91 x x x rada powiatu może podnieść wysokość świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów jego utrzymania, dodatku na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dofinansowania na wypoczynek, świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo i kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo oraz wynagrodzenia    
 115 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 104 2 x x rada powiatu określa szczegółowe warunki ponoszenia opłaty za pobyt w wyodrębnionej części organizacyjnej placowki opiekuńczo-wychowawczej    
116  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 114 1 x x rada powiatu może zwiększyć wysokość środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz wysokość środków finansowych na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.    
117  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 194 2 x x rada powiatu szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej    
118 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 3 1 x 1 rada powiatu Budowa lub eksploatacja infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej oraz nabywanie prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych własne  
119 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 3 1 x 2 rada powiatu Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej lub zapewnianie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej własne  
120 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 3 1 x 3 rada powiatu Świadczenie, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, usługi na rzecz:  przedsiębiorców telekomunikacyjnych, podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, użytkowników końcowych. własne  
121 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 15 2 x x rada powiatu Określenie warunków i trybu finansowania działań mających na celu pobudzenie lub agregację popytu użytkowników na usługi związane z szerokopasmowym dostępem do Internetu, w szczególności edukacyjne i szkoleniowe, polegające na wyposażeniu konsumentów w telekomunikacyjne urządzenia końcowe lub sprzęt komputerowy lub finansowaniu konsumentom kosztu usług telekomunikacyjnych. własne  
122 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 3 2 x 1 rada powiatu utworzenie centrum integracji społecznej własne  
 123 Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 26 4 x x rada powiaty tworzy rezerwe celową na na realizację zadań powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu własne  
 124 Ustawa Prawo farmaceutyczne 94 2 x x rada powiatu określa rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie    
125 Ustawa Prawo ochrony środowiska 18 1 x x rada powiatu uchwalenie powiatowego programu ochrony środowiska własne  
126 Ustawa Prawo ochrony środowiska 116 1 x x rada powiatu "wprowadzenie ograniczenia lub zakazu używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. " własne  
127 Ustawa Prawo ochrony środowiska 119 2 x x rada powiatu uchwalanie programu ochrony przed hałasem własne  
128 Ustawa Prawo ochrony środowiska 135 3 x x rada powiatu tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania dla zakładów lub innych obiektów, niewymienionych w art. 135 ust. 2 własne  
129 Ustawa Prawo ochrony środowiska 118b 1 x x rada powiatu wyznaczenie obszarów cichych w aglomeracji lub obszarów cichych poza aglomeracją, uwzględniając szczególne potrzeby ochrony przed hałasem tych obszarów i podając wymagania zapewniające utrzymanie poziomu hałasu co najmniej na istniejącym poziomie. własne Projekt uchwały podlega uzgodnieniu z właściwym miejscowo wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta
 130 Ustawa Prawo o ruchu drogowym 37 5 x x rada powiatu może wprowadzić zakaz pędzenia zwierząt na określonych drogach lub obszarach oraz w określonym czasie    
 131 Ustawa Prawo o ruchu drogowym 67 2 x x rada powiatu może wprowadzić obowiązek wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec uruchamiany z miejsca zajmowanego przez kierującego    
 132 Ustawa Prawo o ruchu drogowym 79b x x x rada powiatu zmniejsza opłatę lub zwalnia od uiszczenia opłaty za zmianę dowodu rejestracyjnego spowodowaną zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu    
 133 Ustawa Prawo o ruchu drogowym 130a 6 x x rada powiatu ustala corocznie wysokość opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z dróg oraz wysokość kosztów wydania dyspozycji usunięcia pojazu własne  
 134 Ustawa Prawo przewozowe 15 6 x x rada powiatu określa przepisy porządkowe w odniesieniu do powiatowego regularnego przewozu osób     
 135 Ustawa Prawo przewozowe 34a 2 x x rada powiatu  określanie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i sposobu ustalania wysokości przysługującej przewoźnikowi opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób    
136 Ustawa Prawo wodne 35 1 x x rada powiatu wprowadzienie powszechnego korzystania, służącego zaspokajaniu potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, z wód powierzchniowych innych niż wymienione w art. 34 ust. 1 ustawy Prawo wodne (śródlądowe powierzchniowe wody publiczne, morskie wody wewnętrzne wraz z morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, i z wody morza terytorialnego), ustalając jednocześnie dopuszczalny zakres tego korzystania własne  

 


Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..