Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Uwagi
1 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 11 1 x x starosta organ reprezentujący skarb państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami
2 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 13 2a x x starosta dokonywanie darowizny nieruchomosci stanowiacej własność Skarbu Państwa za zgodą wojewody
3 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1 x 1 starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości;
4 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1 x 2 starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa zapewnianie wyceny tych nieruchomości
5 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1 x 3 starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa sporządzanie planu wykorzystania zasobu
6 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1 x 4 starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
7 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1 x 5 starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa prowadzenie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępnianych z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych należności
8 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1 x 6 starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego
9 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1 x 7 starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa nabywanie lub zbywanie za zgodą wojewody, nieruchomości wchodzące w skład zasobu
10 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1 x 7a starosta "w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie ieruchomości wchodzących w skład zasobu, przy czym umowa zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymaga zgody wojewody; zgoda wojewody jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; "
11 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1 8 starosta "w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie. "
12 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1 9 starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz o wpis w księdze wieczystej
13 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 23 1a x x starosta sporządzanie rocznego sprawozdania z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i przekazywanie go wojewodzie w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy
14 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 38 1 x x starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargu na zbycie nieruchomości
15 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 45 1 x x starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa oddawanie nieruchomości w trwały zarząd
16 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 46 2 x x starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu
17 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 48 1 x x starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa przekazanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi
18 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 54 2 x x starosta wykonując ustalenia zawarte w akcie o utworzeniu państwowej jednostki organizacyjnej, oddanie tej jednostce nieruchomości w trwały zarząd w drodze decyzji.
19 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 63 1 x x starosta w odniesieniu do nieruchomosci Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, wyznaczenie terminu dodatkowgo w razie niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej
20 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 63 2 x x starosta w odniesieniu do nieruchomosci powiatu oddanych w użytkowanie wieczyste, w razie niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej ustalenie dodatkowej opłaty rocznej
21 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68 1 x x starosta w odniesieniu do nieruchomosci Skarbu Państwa udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na podstawie zarządzenia wojewody
22 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68 2 x x starosta w odniesieniu do nieruchomości powiatu żądanie zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości
23 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68 2c x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości za zgodą rady powiatu
24 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 73 3 x x starosta w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa udzielenie bonifikat od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
25 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 77 1 x x starosta w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa aktualizacja stawek opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
26 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 84 3 starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu za zgodą wojewody
27 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 85 x x x starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa pozbawienie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu
28 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 87 3 x x starosta w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa aktualizacja stawek opłaty rocznej z tytułu oddania w trwały zarząd
29 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 98 2 x x starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa składanie wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej praw powiatu do działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne lub pod poszerzenie istniejących dróg publicznych
30 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 112 4 x x starosta prowadzenie spraw o wywłaszczanie
31 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 114 1 x x starosta prowadzenie rokowań poprzedzajacych wszczecie sprawy w sprawie wywłaszczenia
32 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 124 1 x x starosta ograniczenie, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody.
33 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 125 x x x starosta ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu, wydobywaniu lub składowaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa oraz węgla brunatnego wydobywanego metodą odkrywkową, na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody.
34 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 126 1 x x starosta w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, udziela, w drodze decyzji, zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia zajęcia nieruchomości. W przypadku postępowania prowadzonego na wniosek, wydanie decyzji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia złożenia wniosku.
35 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 129 1 x x starosta przyznanie odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości
36 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 142 1 x x starosta orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej , oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu
37 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 156 1a x x ogólna kompetencja organ administracji publicznej, który zlecił rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie operatu szacunkowego, jest obowiązany umożliwić osobie, której interesu prawnego dotyczy jego treść, przeglądanie tego operatu oraz sporządzanie z niego notatek i odpisów. Osoba ta może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z operatu szacunkowego lub wydania jej z operatu szacunkowego uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem tej osoby.
38 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 124b 1 x x starosta zobowiązanie właściciela, użytkownika wieczystego lub osoby, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody. Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości może być także wydana w celu zapewnienia dojazdu umożliwiającego wykonanie czynności.
39 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68a 1 x x starosta udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli sprzedaż stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego. za zgodą wojewody
40 Ustawa o lasach 13 3 x 2 starosta wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
41 Ustawa o lasach 16 1a x x starosta po uzgodnieniu z właścicielem lasu i po zasięgnięciu opinii rady gminy, w drodze decyzji, uznajnie lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru - w odniesieniu do lasów innych niż lasy Skarbu Państwa
42 Ustawa o lasach 22 2 x x starosta po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego, zatwierdzanie uproszczonego plan urządzenia lasu
43 Ustawa o lasach 36 2 x x starosta przekazywanie w zarząd Lasów Państwowych (nadleśnictw) stanowiących własność Skarbu Państwa gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
44 Ustawa o lasach 38a 2 x x starosta ustanowienie trwałego zarządu, na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez Lasy Państwowe, przeznaczonych na drogi krajowe.
45 Ustawa o pomocy społecznej 20 1 x 2 ogólna kompetencja prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
46 Ustawa o pomocy społecznej 20 1 x 3 ogólna kompetencja realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia
47 Ustawa o pomocy społecznej 20 1 x 5 ogólna kompetencja finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców niewymienionych w art. 5 ustawy o pomocy społecznej
48 Ustawa o pomocy społecznej 20 1 x 6 ogólna kompetencja realizacja zadań z dziedziny przysposobienia międzynarodowego dzieci, w tym zlecanie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym niepubliczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze wyznaczone przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
49 Ustawa o pomocy społecznej 20 1 x 1 ogólna kompetencja pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne
50 Ustawa o pomocy społecznej 20 1 x 4 ogólna kompetencja udzielanie cudzoziemcom o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 15 oraz art. 53a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej
51 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 35 2 x x starosta odpowiedzialność za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu
52 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 60 4 x x starota Zorganizowanie w powiatach doręczania i doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, okresowej służby wojskowej, pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa, oraz do czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
53 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 61 2 x x starosta Zarządzenie przymusowego doprowadzenia do wskazanej jednostki wojskowej, w razie niestawienia się powołanego do czynnej służby wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, z wyjątkiem ćwiczeń wojskowych rotacyjnych
54 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 138 3 x x starosta tworzenie formacji obrony cywilnej
55 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 32a 1 x 1 starosta na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zapewnienie lokalu dla wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), powiatowej komisji lekarskiej i wojskowego komendanta uzupełnień wraz z wyposażeniem oraz przedmiotów niezbędnych do pracy tych organów, a także pomieszczeń wraz z wyposażeniem, niezbędnym przy wprowadzaniu danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej
56 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 32a 1 x 2 starosta na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zatrudnienie, na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowę zlecenia, nie więcej niż czterech osób do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i wydawaniem wojskowych dokumentów osobistych oraz osoby do prowadzenia zajęć z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej w lokalu, w którym jest prowadzona kwalifikacja wojskowa
57 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 32a 1 x 3 starosta na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zapewnienie porządku w lokalu, w którym jest prowadzona kwalifikacja wojskowa oraz bezpieczeństwa pracy wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), powiatowej komisji lekarskiej i wojskowego komendanta uzupełnień, a także odpowiada za zabezpieczenie pomieszczeń i dokumentacji po zakończeniu urzędowania tych organów
58 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 6 4 x 1 ogólna kompetencja tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
59 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 6 4 x 1 ogólna kompetencja opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
60 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 6a 1 x x starosta powoływanie powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności i przedkładanie wojewodzie informacje o realizacji zadań po uzyskaniu zgody wojewody
61 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 6b 1 x x powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności prowadzenie orzecznictwa w sprawie niepełnosprawności
62 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 6d 2 x x powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności pełnienie roli administratora danych w prowadzonej przez siebie bazie danych Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności
63 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 18 x x 3 starosta w zakresie zasobu powiatowego wydawanie zgody na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
64 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 24 3 x x starosta udostępnianie danych z operatu ewidencyjnego
65 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 25 2 x x starosta tworzenie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków
66 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 40 3 x 3 starosta w zakresie zasobów powiatowych gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym
67 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 24a 1 x x starosta zarządzenie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych
68 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 24a 2 x x starosta podawanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz informuje o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków
69 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 24b 1 x x starosta współpraca z Głównym Geodetę Kraju przy tworzeniu i utrzymaniu zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
70 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 41b 3 x x ogólna kompetencja Finansowane zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, w tym w szczególności: przebudowa i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu, wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu, informatyzacja zasobu, zakładanie, aktualizacja i modernizacja systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu, sposobu prowadzenia, gromadzenia i udostępnienia zasobu,  wykonywanie ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych, zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnych do realizowania zadań wyżej wymienionych, podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu.
71 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 6a 1 x 2 starosta organ administarcji geodezyjnej i kartograficznej przy pomocy geodety powiatowego
72 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 7d x x 1 starosta prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
73 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 7d x x 2 starosta koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
74 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 7d x x 3 starosta zakładanie osnów szczegółowych
75 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 7d x x 5 starosta przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości
76 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 7d x x 6 starosta ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
77 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 7d x x 7 starosta tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7 i 10 oraz ust. 1b, a także standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
78 Ustawa Prawo ochrony środowiska 74 2 x x starosta starosta działając jako organ do spraw wywłaszczenia nieruchomości ma obowiązek uwzględnićzasadę oszczędnego korzystania z terenu
79 Ustawa Prawo wodne 4 4 x x starosta wydawanie pozwoleń wodnoprawnych
80 Ustawa Prawo wodne 15 2 x 3 starosta ustalenie linii brzegu dla wód innych niż wody graniczne, śródlądowe drogi wodne, morskie wody wewnętrzne oraz morza terytorilanego
81 Ustawa Prawo wodne 85 4 x x starosta nakaz usunięcia drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału po stronie odpowietrznej uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska
82 Ustawa Prawo wodne 137 3 x 1 starosta wypłata odszkodowań z budżetu powiatu, za cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego uzasadnionione interesem społecznym
83 Ustawa Prawo wodne 140 3 x x starosta wygaśnięcie, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego
84 Ustawa Prawo wodne 165 3 x x starosta zatwierdzenie/odmowa zatwierdzenia statutu spółki wodnej
85 Ustawa Prawo wodne 168 x x x starosta włączenie zakładu do spółki wodnej
86 Ustawa Prawo wodne 178 x x x starosta nadzór nad spółkami wodnymi
87 Ustawa Prawo wodne 179 2 x x starosta orzekanie o nieważności uchwały spółki wodnej z powodu niezgodności z prawem lub statutem spółki wodnej
88 Ustawa Prawo wodne 180 1 x x starosta rozwiązanie zarządu spółki wodnej w przypadku powtarzającego się naruszania przez zarząd prawa lub statutu
89 Ustawa Prawo wodne 180 3 x x starosta ustalenie zarządu komisarycznego spółki w razie nie dokonania wyboru nowego zarządu spółkii wodnej przez walne zgromadzenie
90 Ustawa Prawo wodne 181 2 x x starosta "rozwiązanie spółki wodnej jeżeli działalność spółki narusza prawo lub statut albo upłynął termin, na jaki został ustanowiony zarząd komisaryczny liczba członków jest mniejsza 3 upłynął termin, na jaki został ustanowiony zarząd komisaryczny lub liczba członków jest mniejsza niż 3"
91 Ustawa Prawo wodne 182 3 x x starosta wyznaczenie likwidatora spółki wodnej, w razie wydania decyzji o jej rozwiązaniu
92 Ustawa Prawo wodne 184 x x x starosta występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki z katastru wodnego po otrzymaniu uchwały walnego zgromadzenia spółki wodnej w likwidacji o zatwierdzeniu ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora
93 Ustawa Prawo wodne 15a 1 x x starosta rozgraniczenia gruntów, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego, od pozostałych gruntów

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..