Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj PDF
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Uwagi
1 Kodeks postępowania cywilnego 479 (38) x 1 x Powiatowy Rzecznik Konsumentów wytaczenie powództw w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone
2 Kodeks postępowania cywilnego 63 (3) x x x Powiatowy Rzecznik Konsumentów w sprawach o ochronę interesów konsumentów powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów może wytaczać powództwa na rzecz obywateli, a także wstępować, za zgodą powoda, do postępowania w tych sprawach w każdym jego stadium
3 Prawo własności przemysłowej 169 2 (1) x 3 Powiatowy Rzecznik Konsumentów składanie do Urzędu Patentowego wniosków w sprawie wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy, gdy znak towarowy może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, właściwości lub pochodzenia geograficznego towaru
4 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów x x 1 x Powiatowy Rzecznik Konsumentów współdziałanie z organami Inspekcji Handlowej
5 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów x x 2 x Powiatowy Rzecznik Konsumentów współpraca z organami Inspekcji Handlowej w zakresie wymiany wiedzy fachowej, wymiany informacji o praktykach rynkowych naruszających prawa konsumentów, mediacji i polubownego sądownictwa konsumenckiego, lokalnych inicjatyw dotyczących ochrony konsumentów.
6 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów x x 3 1 Powiatowy Rzecznik Konsumentów przekazywanie sobie pomiędzy organami Inspekcji Handlowej, powiatowymi rzecznikami konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów informacji o naruszeniach prawa, ujawnionych w wyniku kontroli lub uzyskanych w inny sposób, które mogą być wykorzystane przez zainteresowany organ w zakresie jego działania
7 Ustawa o bibliotekach 8 2 x 2 rada powiatu organizowanie bibliotek
8 Ustawa o bibliotekach 13 1 x x rada powiatu połaczenie, podział, likwidacja biblioteki
9 Ustawa o bibliotekach 19 3 x x kompetencja ogólna organizowanie i prowadzenie co najmniej 1 biblioteki publicznej powiatowej
10 Ustawa o bibliotekach 20 2 x x zarząd powiatu zawieranie porozumień w sprawie wykonywania przez powiatową bibliotekę publiczną zadań wojewódzkiej biblioteki publicznej
11 Ustawa o bibliotekach 22 1 x x szkoły publiczne prowadzenie bibliotek szkolnych
12 Ustawa o bibliotekach 23 1 x x kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych prowadzenie bibiltek fachowych i zakładowych
13 Ustawa o bibliotekach 20a 1 x x zadania powiatowej biblioteki publicznej gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy, pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej, sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań w zakresie sieci bibliotecznej, współdziałanie z z wojewódzką biblioteką publiczną
14 Ustawa o bibliotekach 20a 2 x x zarząd powiatu zawieranie porozumień w sprawie wykonywania przez gminną bibliotekę publiczną zadań powiatowej biblioteki publicznej
15 Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 4 2 x x Powiatowy Rzecznik Konsumentów reprezentowanie grupy w postepowaniu grupowym
16 Ustawa o drogach publicznych 7 2 x x zarząd powiatu opiniowanie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
17 Ustawa o drogach publicznych 10 1 x x rada powiatu pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii
18 Ustawa o drogach publicznych 19 2 x x zarząd powiatu kompetencje zarządy drogi
19 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 13 zarząd powiatu przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg
20 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 13 zarząd powiatu przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg
21 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 6 zarząd powiatu przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju
22 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 9 zarząd powiatu prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom
23 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 10 zarząd powiatu przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego
24 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 11 zarząd powiatu wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających
25 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 12 zarząd powiatu przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników
26 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 16 zarząd powiatu utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów
27 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 17 zarząd powiatu nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości
28 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 18 zarząd powiatu nabywanie nieruchomości innych niż pod pasy drogowe dróg publicznych, na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa
29 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 1 zarząd powiatu opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
30 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 2 zarząd powiatu opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich
31 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 3 zarząd powiatu pełnienie funkcji inwestora
32 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 4 zarząd powiatu utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego udostępnionego nieodpłatnie gminie na jej wniosek, w celu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych urządzeń służących do obsługi podróżnych
33 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 5 zarząd powiatu realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu
34 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 7 zarząd powiatu koordynacja robót w pasie drogowym
35 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 8 zarząd powiatu wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych
36 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 9a zarząd powiatu sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad
37 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 14 zarząd powiatu wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia
38 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 15 zarząd powiatu dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego
39 Ustawa o drogach publicznych 20 x x 19 zarząd powiatu zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat
40 Ustawa o drogach publicznych 21 1 x x rada powiatu utworzenie zarządu dróg powiatowych
41 Ustawa o drogach publicznych 21 2 x 1 zarząd dróg powiatowych wstęp na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg
42 Ustawa o drogach publicznych 21 2 x 2 zarząd dróg powiatowych urządzanie czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze
43 Ustawa o drogach publicznych 21 2 x 3 zarząd dróg powiatowych ustawianie na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych
44 Ustawa o drogach publicznych 21 1a x x zarząd powiatu zarządca drogi może upoważnić pracowników starostwa albo pracowników jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, do załatwiania spraw w jego imieniu, w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych
45 Ustawa o drogach publicznych 22 1 x x zarząd dróg powiatowych sprawowanie nieodpłatnego trwałego zarządu w pasie drogowym
46 Ustawa o drogach publicznych 22 2 x x zarząd dróg powiatowych prawo oddawania gruntów znajdujących się w pasie drogi, będących w stałym zarządzie zarządu dróg powiatowych, w najem, dzierżawę, użyczenie cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu
47 Ustawa o drogach publicznych 22 3 x x zarząd dróg powiatowych w przypadku nabywania gruntów przeznaczonych pod pas drogowy zarząd drogi może wystąpić z wnioskiem o dokonanie podziału lub scalenia i podziału nieruchomości, zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami lub przepisami o scalaniu gruntów.
48 Ustawa o drogach publicznych 25 1 x x zarząd powiatu budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania jeżeli droga powiatowa jest drogą wyższej kategorii
49 Ustawa o drogach publicznych 25 2 x x zarząd powiatu ponoszenie kosztów budowy lub przebudowy skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z koniecznymi drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanych z funkcjonowaniem tego skrzyżowania jeżeli z inicjatywą wystapił powiat
50 Ustawa o drogach publicznych 25 4 x x zarząd powiatu ponoszenie kosztów budowy lub przbudowy skrzyżowania autostrady lub drogi ekspresowej z drogą powiatową, wraz z koniecznymi drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania jeżeli powiat wystąpił z inicjatywą budowy lub przebudowy takiego skrzyżowania
51 Ustawa o drogach publicznych 26 x x x zarząd powiatu budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona budowli brzegowych przepraw promowych zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej wraz z urządzeniami i instalacjami oraz jednostkami przeprawowymi (promami)
52 Ustawa o drogach publicznych 29 2 x x zarząd powiatu przebudowa zjazdów w przypadku, budowy lub przebudowy drogi powiatowej
53 Ustawa o drogach publicznych 29 1 x x zarząd powiatu wydawanie decyzji na lokalizację lub przebudowę zjadu z drogi powiatowej
54 Ustawa o drogach publicznych 32 1 x x zarząd powiatu w przypadku gdy budowa lub przebudowa drogi w miejscu jej przecięcia się z inną drogą transportu lądowego - z wyjątkiem skrzyżowania z linią kolejową w poziomie szyn, wodnego, korytarzem powietrznym w strefie lotniska lub urządzeniem typu liniowego (w szczególności linią energetyczną lub telekomunikacyjną, rurociągiem, taśmociągiem) powoduje naruszenie tych obiektów lub urządzeń albo konieczność zmian dotychczasowego ich stanu, przywrócenie poprzedniego stanu lub dokonanie zmiany należy co do zasady do zarządcy drogi
55 Ustawa o drogach publicznych 35 1 x x zarząd powiatu sporządzenie i okresowa weryfikacja planów rozwoju sieci drogowej i przekazywanie jej, niezwłocznie po sporzadzeniu, organom właściwym w sprawie sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego
56 Ustawa o drogach publicznych 36 x x x zarząd powiatu w przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z warunkami podanymi w tym zezwoleniu orzekanie, w drodze decyzji administracyjnej, o jego przywróceniu do stanu poprzedniego
57 Ustawa o drogach publicznych 38 2 x x zarząd powiatu wyrażenie zgody na przebudowę lub remont w pasie drogowym obiektu budowlanego i urządzenia niezwiązanego z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, które nie powodują zagrożenia i utrudnień ruchu drogowego i nie zakłócają wykonywania zadań zarządu drogi
58 Ustawa o drogach publicznych 39 3 x x zarząd powiatu wydawananie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
59 Ustawa o drogach publicznych 40 8 x x rada powiatu określenie dla dróg powiatowych, wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
60 Ustawa o drogach publicznych 40 3 x x zarząd powiatu pobieranie opłat za zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej
61 Ustawa o drogach publicznych 40 11 x x zarząd powiatu ustalenie opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej
62 Ustawa o drogach publicznych 40 12 x x zarząd powiatu wymierzenie kary administracyjnej za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej bez zezwolenia
63 Ustawa o drogach publicznych 40 1 x x zarząd powiatu wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
64 Ustawa o drogach publicznych 40 14a x x zarząd powiatu określenie warunków zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej, w razie konieczności usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się w pasie drogowym, warunków przywrócenia stanu poprzedniego oraz ustalenie wysokosci opłaty
65 Ustawa o drogach publicznych 13d 5 x x rada powiatu wprowadzenie dla obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg, których zarządcą jest powiat, opłaty za przejazd i ustalenie jej wysokości
66 Ustawa o drogach publicznych 13d 7 x x rada powiatu wprowadzenie dla tuneli zlokalizowanych w ciągach dróg, których zarządcą jest powiat, opłaty za przejazd i ustalenie jej wysokości
67 Ustawa o drogach publicznych 13d 9 x x rada powiatu możliwość wprowadzenia opłat abonamentowych lub zryczałtowanej oraz zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg za przejazd przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w ciagu dróg powiatowych oraz określenie sposobu ogłaszania wysokości opłaty
68 Ustawa o drogach publicznych 13d 10 x x zarząd dróg powiatowych/zarzadza drogi pobór opłat za przejazd przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w ciagu dróg powiatowych
69 Ustawa o drogach publicznych 13e 7 x x rada powiatu wprowadzenie dla przepraw promowych zlokalizowanych w ciągach dróg, których zarządcą jest powiat, opłaty za przejazd i ustalenie jej wysokości
70 Ustawa o drogach publicznych 13e 9 x x rada powiatu wprowadzając dla przepraw promowych opłaty za przejazd określa się sposób ogłaszania tej opłaty, określa się sposób pobierania tej opłaty, można wprowadzić opłaty abonamentowe lub zryczłtowaną oraz zerową stawkę opłaty dla niektórych użytkowników dróg
71 Ustawa o drogach publicznych 13e 10 x x zarząd dróg/zarząd powiatu
72 Ustawa o drogach publicznych 20b1 1 x x zarząd powiatu instalacja w pasie drogowym stacjonarnych urządzeń rejestrujących
73 Ustawa o drogach publicznych 20f x x 1 zarząd powiatu obowiązek uwzględniania uchwał rady gminy, w których dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazane zostaną wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych; o ostatecznej lokalizacji takiego przystanku decyduje zarządca drogi, uwzględniając charakter drogi oraz warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego
74 Ustawa o drogach publicznych 20f x x 2 zarząd powiatu obowiązek udostępnienia nieodpłatnie gminie na jej wniosek części pasa drogowego w celu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych urządzeń służących do obsługi podróżnych
75 Ustawa o drogach publicznych 29a 1 x 1 zarząd powiatu wymierzanie kar pieniężnych za wybudowania lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia lub o większej powierzchni niż zatwierdzona
76 Ustawa o drogach publicznych 29a 2 x x zarząd powiatu wymierzanie kar pieniężnych za użytkowanie zjazdu po terminie określonym w zezwoleniu
77 Ustawa o drogach publicznych 2a 2 x x ogólna kompetencja uprawnienia właścicielskie do dróg powiatowych
78 Ustawa o drogach publicznych 6a 2 x x rada powiatu zaliczenie do kategorii dróg powiatowych w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów, a w miastach na prawach powiatu - opinii prezydentów miast
79 Ustawa o drogach publicznych 6a 3 x x rada powiatu ustalenie przebiegu istniejących dróg powiatowych po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga
80 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 11 1 x x zarząd powiatu organ reprezentujący powiat w sprawach gospodarowania nieruchomościami
81 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 13 2a x x zarząd powiatu dokonywanie darowizny nieruchomosci stanowiacej własność powiatu za zgodą rady pwoaitu
82 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 22 2 x x rada powiatu odstapienie od odwołania darowizny nieruchomosci powiatowej darowanej gminie wrazie jej niewykorzystania pod budownictwo mieszkaniowe czy rrealizację zawiąznych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej
83 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 35 1 x x starosta w odniesieniu do nieruchomosci Skarbu Państwa sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonego do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
84 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 35 1 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonego do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
85 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 37 3 x x rada powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu zwolenienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową.
86 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 37 4 x x rada powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
87 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 38 1 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargu na zbycie nieruchomości
88 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 45 1 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu oddawanie nieruchomości w trwały zarząd
89 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 46 2 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu
90 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 48 1 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu przekazanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi
91 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 56 X X X zarząd powiatu przy tworzeniu lub powoływaniu powiatowych osób prawnych lub powiatowych ednostek organizacyjnych, wyposażenie tych osób lub jednostek w nieruchomości z powiatowego zasobu nieruchomości.
92 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 63 1 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomosci powiatu oddanych w użytkowanie wieczyste, wyznaczenie terminu dodatkowgo w razie niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej
93 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 63 2 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomosci powiatu oddanych w użytkowanie wieczyste, w razie niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej ustalenie dodatkowej opłaty rocznej
94 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68 1b x x rada powiatu określenie szczegółowych warunków udzielenia bonifikaty i wysokosci stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości
95 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68 2c x x starosta w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości za zgodą wojewody
96 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68 1 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na podstawie uchwały rady powiatu
97 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68 2 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa żądanie zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości
98 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 73 3 x x zarząd powiatu w przypadku nieruchomości powiatu udzielenie bonifikat od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
99 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 76 1 x x rada powiatu podwyższenie procentowej stawki opłaty rocznej z tytułu uzytkowania wieczystego za nieruchomosci gruntowe
100 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 77 1 x x zarząd powiatu w przypadku nieruchomości powiatu aktualizacja stawek opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
101 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 84 3 zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu za zgodą rady powiatu
102 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 85 x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu pozbawienie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu
103 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 86 x x x rada powiatu podwyższenie stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu
104 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 87 3 x x zarząd powiatu w przypadku nieruchomości powiatu aktualizacja stawek opłaty rocznej z tytułu oddania w trwały zarząd
105 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 98 2 x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu składanie wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej praw powiatu do działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne lub pod poszerzenie istniejących dróg publicznych
106 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu gospodarowanie pwoiatowym zasobem nieruchomości
107 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatowych ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości
108 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatowych zapewnianie wyceny tych nieruchomości
109 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatowych porządzanie planu wykorzystania zasobu
110 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatowych zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
111 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu prowadzenie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępnianych z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych należności
112 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatowych współpraca z innymi organami, które gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z jednostkami samorządu terytorialnego
113 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatowych nabywanie lub zbywanie, nieruchomości wchodzących w skład zasobu
114 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatowych wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie ieruchomości wchodzących w skład zasobu,
115 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu "w odniesieniu do nieruchomości powiatu podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie. "
116 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu w odniesieniu do nieruchomości powiatu składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości powiatowych oraz o wpis w księdze wieczystej
117 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu przygotowanie opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych dla nieruchomosci powiatowych
118 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 25b x x x zarząd powiatu wyposażenie nieruchomosci w niezbędne urządzania infrastruktury technicznej
119 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 68a 1 x x zarząd powiatu udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości powiatu, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli sprzedaż stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego. za zgodą rady powiatu
120 Ustawa o Inspekcji Handlowej 11 3 x x Powiatowy Rzecznik Konsumentów powoływanie rzeczoznawców do wydawania opinii o jakości produktów lub usług
121 Ustawa o języku polskim 7b x x x Powiatowy Rzecznik Konsumentów w granicach swoich kompetencji, kontrola używania języka polskiego w w obrocie z udziałem konsumentów oraz nazewnictwa towarów i usług, ofert, warunków gwarancji, faktur, rachunków i pokwitowań, jak również ostrzeżeń i informacji dla konsumentów wymaganych na podstawie innych przepisów, instrukcji obsługi oraz informacji o właściwościach towarów i usług
122 Ustawa o lasach 5 1 x 2 starosta nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
123 Ustawa o lasach 5 3 x x starosta starosta może, w drodze porozumienia, powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, nadleśniczemu Lasów Państwowych,
124 Ustawa o lasach 10 1 x 2 starosta w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów z urzędu lub na wniosek nadleśniczego, zarządzenie wykonanie zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa, na koszt właściwych nadleśnictw
125 Ustawa o lasach 12 2 x 2 starosta wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związane z odnowieniem lub przebudową drzewostanu, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, powstałej w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi, zagrażających trwałości lasów starosta działa na wniosek właściciela lasu, po zaopiniowaniu przez nadleśniczego
126 Ustawa o lasach 14 7 x x starosta dokonanie oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego oraz przekwalifikowanie z urzędu gruntu rolnego na leśny, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
127 Ustawa o lasach 14 8 x x starosta starosta może powierzyć, w drodze porozumienia, dokonanie oceny udatności upraw nadleśniczemu.
128 Ustawa o lasach 19 3 x x starosta określenie decyzją zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa, na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.
129 Ustawa o lasach 21 1 x 2 starosta udzielanie zleceń na wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu
130 Ustawa o lasach 21 5 x x starosta wydawanie decyzji w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków do uproszczonego planu urządzenia lasu
131 Ustawa o lasach 22 5 x x starosta nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
132 Ustawa o lasach 24 x x x starosta jeżeli właściciel lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa nie wykonuje obowiązków określonych w art. 13 ustawy o lasach albo nie wykonuje zadań zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu  lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, w szczególności w zakresie:  ponownego wprowadzenia roślinności leśnej (upraw leśnych), przebudowy drzewostanu,  pielęgnowania i ochrony lasu (w tym:  usuwania drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe, a także złomów i wywrotów, zabiegów pielęgnacyjnych roślinności leśnej (upraw leśnych) w wieku do 10 lat, zabiegów w zakresie ochrony przeciwpożarowej ) nakazanie wykonania tych obowiązków i zadań w drodze decyzji.
133 Ustawa o lasach 14a 3 x x starosta cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna
134 Ustawa o muzeach 5 4 x pkt 1-3 kompetencja ogólna zapewnienie środków potrzebnych do utrzymania i rozwoju muzeum, zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonym zbiorom, sprawowanie nadzoru nad muzeum
135 Ustawa o muzeach 5 1 x x rada powiatu tworzenie muzeów
136 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 38 x x x ogólna kompetencja prowadzenie edukacji konsumenckiej, w szczególności przez wprowadzenie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych
137 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 40 1 x x starosta zatrudnienie powiatowego rzecznika praw konsumentów
138 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 42 1 x 1 Powiatowy Rzecznik Konsumentów zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów
139 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 42 1 x 2 Powiatowy Rzecznik Konsumentów składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów
140 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 42 1 x 3 Powiatowy Rzecznik Konsumentów występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów
141 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 42 1 x 4 Powiatowy Rzecznik Konsumentów współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi
142 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 42 2 x x Powiatowy Rzecznik Konsumentów wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczących się postępowań w sprawach o ochronę interesów konsumentów
143 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 42 3 x x Powiatowy Rzecznik Konsumentów pełnienie roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów
144 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 43 1 x x Powiatowy Rzecznik Konsumentów w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przedkładanie staroście (prezydentowi miasta) do zatwierdzenia rocznego sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzednim oraz przekazywanie go właściwej miejscowo delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
145 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 43 3 x x Powiatowy Rzecznik Konsumentów przekazywanie na bieżąco delegaturom Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosków i sygnalizowanie problemy dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań przez organy administracji rządowej
146 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 45 3 x x ogólna kompetencja zasięganie opinii organizacji konsumenckich w sprawach dotyczących kierunków działania na rzecz ochrony interesów konsumentów
147 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 17 1 x x ogólna kompetencja tworzenie powiatowych straży pożarnych
148 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 32 3b x x ogólna kompetencja przekazywanie ochotniczym strażom pożarnym środków pieniężnych w formie dotacji
149 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 21b x x 1 ogólna kompetencja prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń
150 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 21b x x 2 ogólna kompetencja prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu
151 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 21b x x 3 ogólna kompetencja budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu
152 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 21b x x 4 ogólna kompetencja organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu
153 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 26 1 x x ogólna kompetencja w umowie sprzedaży, zamiany, darowizny lub dzierżawy zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, stanowiącego własność powiatu, nałożenie na nabywcę lub dzierżawcę obowiązku przeprowadzenia w określonym terminie niezbędnych prac konserwatorskich przy tym zabytku
154 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 65 1 x x ogólna kompetencja współpraca z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w sprawie postępowania dotyczącego restytucji zabytku wywiezionego niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego
155 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 71 2 x x ogólna kompetencja sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, do którego tytuł prawny
156 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 72 x x x ogólna kompetencja finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych podległych powiatowi
157 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 81 1 x x rada powiatu udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
158 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 87 1 x x rada powiatu sporządzanie powiatowego programu opieki nad zabytkami
159 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 87 5 x x zarząd powiatu sporządzanie, co 2 lata, sprawozdania z realizacji powiatowego programu opieki nad zabytkami oraz jego przekazanie radzie powiatu
160 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 102 2 x x starosta współdziałanie ze społecznym opiekunem zabytków
161 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 103 4 x x starosta prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków
162 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 103 1 x x starosta ustanowienie społecznego opiekuna zabytków na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków
163 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 103 2 x x starosta cofnięcie ustanowienia społecznego opiekuna zabytków
164 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 105 1 x x starosta wydawanie legitymacji społecznego opiekuna zabytków
165 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 105 2 x x starosta wydawanie zaświadczenia o nadaniu uprawnień społecznego opiekuna zabytków osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
166 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 106 2 x 4 organ stanowiący/wykonawczy skladanie do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wniosków w sprawie nadania odznaki „Za opiekę nad zabytkami”
167 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 1 4 x x ogólna kompetencja w zakresie swojej właściwości sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną polegającego na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami
168 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 9 1 x x rada powiatu tworzenie samorządowych instytucji kultury
169 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 15 1 x x starosta powołanie i odwołanie dyrektora instytucji kultury
170 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 18 1 x x rada powiatu połączenie lub podział instytucji kultury
171 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 21 1 x 1 rada powiatu/zarząd powiatu zawieranie umów i innymi organizatorami w sprawie utworzenia lub połaczenia instytucji kultury
172 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 21 1 x 2 rada powiatu/zarząd powiatu zawieranie umów i innymi organizatorami w sprawie prowadzenia jako wspólną instytucję kultury prowadzoną przez jednego z organizatorów instytucji kultury
173 Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 12a 3 x x rada powiatu przyjmowanie od państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przynajmniej raz w roku od informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu
174 Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 12a 3a x x rada powiatu prawo występowania, w drodze uchwały, z wnioskami o podjęcie działań przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu zapewnienia należytego stanu bezpieczeństwa sanitarnego
175 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 14 1 x x rada powiatu przynajmniej raz w roku rozpatrywanie informacji komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
176 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 14 2 x x rada powiatu uchwalanie kierunków działań zmierzających do usunięcia istotnych dla wspólnoty samorządowej zagrożeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej
177 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 14 1 x x starosta wydawanie poleceń komendantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej o przedłożeniu w każdym czasie informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej
178 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 14 3 x x starosta w przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa wspólnoty samorządowej, w szczególności życia lub zdrowia, starosta może wydać komendantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej polecenie podjęcia działań w zakresie właściwości Państwowej Straży Pożarnej, zmierzających do usunięcia tego zagrożenia
179 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 19b x x x ogólna kompetencja uczestniczenie w finansowaniu Państwowej Straży Pożarnej
180 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 3 2 x x ogólna kompetencja prowadzenie, w granicach swojej właściwości rzeczowej, analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju, należy do zadań samorządu powiatu
181 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 8 5 x x starosta powoływane przy staroście powiatowych komisji urbanistyczno-architektonicznych jako organy doradczych starostów powiatów oraz, na podstawie stosownych porozumień, wójtów, burmistrzów gmin albo prezydentów miast wchodzących w skład tego powiatu, które nie powołały gminnych komisji lub nie powierzyły funkcji pełnienia organu doradczego komisji powołanej w innej gminie
182 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 11 x x 6 starosta opiniowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
183 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 17 x x 6 zarząd powiatu uzgodnienie projektu planu miejscowego zakresie odpowiednich zadań samorządowych
184 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 21 2 x 3 ogólna kompetencja ponoszenie kosztów sporządzenia planu miejscowego jeżeli jest on w całości lub w części bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym
185 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 23 x x x ogólna kompetencja w zakresie swojej właściwości rzeczowej i miejscowej obowiązek współpracy przy sporządzaniu odpowiednio projektu studium albo projektu planu miejscowego, polegającej na wyrażaniu opinii, składaniu wniosków oraz udostępnianiu informacji.
186 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 41 1 x 6 zarząd powiatu opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa
187 Ustawa o policji 10 5 x x przewodniczący komisji bezpieczeństwa i porządku prawo do żądania od komendanta powiatowego policji dokumenty i informacje dotyczące pracy Policji na terenie powiatu, z wyjątkiem akt personalnych pracowników i funkcjonariuszy, materiałów operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych oraz akt w indywidualnych sprawach administracyjnych
188 Ustawa o policji 10 3 x x rada powiatu Rada powiatu na podstawie sprawozdań i informacji komendanta powiatowego policji może określić, w drodze uchwały, istotne dla wspólnoty samorządowej zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
189 Ustawa o policji 10 1 x x rada powiatu/starosta rozpatrywanie rocznego sprawozdania komendanta powiatowego policji
190 Ustawa o policji 10 1 x x rada powiatu/starosta możliwość żądania od komendanta powiatowego policji, w każdym czasie , informacji i sprawozdania o stanie bezpieczeństa i porządku publicznego
191 Ustawa o policji 11 1 x x starosta prawo żądać od właściwego komendanta Policji przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegających naruszeniu prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego
192 Ustawa o policji 13 3 x x ogólna kompetencja "jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług. "
193 Ustawa o policji 13 4 x x rada powiatu Na wniosek rady powiatu liczba etatów Policji w rewirach dzielnicowych i posterunkach Policji na terenie powiatu może ulec zwiększeniu ponad ustaloną liczbę, jeżeli organ ten zapewni pokrywanie kosztów utrzymania etatów Policji przez okres co najmniej 5 lat, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem powiatu a właściwym komendantem wojewódzkim Policji i zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Policji.
194 Ustawa o policji 13 4a x x rada powiatu/zarząd powiatu Rada powiatu może przekazać, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem wykonawczym powiatu a właściwym komendantem powiatowym (miejskim) Policji, środki finansowe stanowiące dochody własne powiatu lub gminy, dla Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę nagrodę za osiągnięcia w służbie,  dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych (miejskich) i komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.
195 Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej 3 2 x 1 ogólna kompetencja współpraca z Polską Organizacją Turystyczną
196 Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej 4 2 x 1 ogólna kompetencja udział jednostki w regionalnych/lokalnych organizacjach turystycznych
197 Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej 14 1 x x ogólna kompetencja wpłaty na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej
198 Ustawa o pomocy społecznej 16 1 x x ogólna kompetencja Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej
199 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 14 ogólna kompetencja szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu
200 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 15 ogólna kompetencja doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu
201 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 13 ogólna kompetencja udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób korzytstajacych z pomocy społecznej
202 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 3 ogólna kompetencja organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym
203 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 4 ogólna kompetencja zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie
204 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 5 ogólna kompetencja pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu
205 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 6 ogólna kompetencja przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze
206 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 7 ogólna kompetencja pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się
207 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 12 ogólna kompetencja prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej
208 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 1 ogólna kompetencja opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami
209 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 2 ogólna kompetencja prowadzenie specjalistycznego poradnictwa
210 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 8 ogólna kompetencja pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem
211 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 10 ogólna kompetencja prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób
212 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 11 ogólna kompetencja prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
213 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 16 ogólna kompetencja podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych
214 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 17 ogólna kompetencja sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego
215 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 18 ogólna kompetencja sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej
216 Ustawa o pomocy społecznej 19 x x 19 ogólna kompetencja utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników
217 Ustawa o pomocy społecznej 25 1 x x ogólna kompetencja zlecanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, poprzez udzielanie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej,
218 Ustawa o pomocy społecznej 112 4 x x powiatowe centrum pomocy rodzinie kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami
219 Ustawa o pomocy społecznej 112 10 x x kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie współpraca z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.
220 Ustawa o pomocy społecznej 112 11 x x kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie przedkładanie sądowi, co najmniej raz w roku, wykazu rodzin zastępczych
221 Ustawa o pomocy społecznej 112 8 x x starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie nadzór nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków interwencji kryzysowej po zasięgnieciu opii kierownika powiatowego centrum pomocy rodzienie
222 Ustawa o pomocy społecznej 112 3 x x kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie wytaczanie na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne
223 Ustawa o pomocy społecznej 112 12 x x kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie przedkładanie coroczne sprawozdanie z działalności centrum oraz przedstawianie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej
224 Ustawa o pomocy społecznej 112 9 x x powiatowe centrum pomocy rodzinie koordynacja realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych
225 Ustawa o pomocy społecznej 112 13 x x rada powiatu opracowwanie i wdrażanie lokalnego programy pomocy społecznej
226 Ustawa o pomocy społecznej 112 1 x x powiatowe centrum pomocy rodzinie wykonywanie zadań pomocy społecznej w powiatach
227 Ustawa o pomocy społecznej 112 5 x x starosta lub z jego upoważnienia kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie i inni pracownicy centrum upoważnieni na wniosek kierownika wydawanie idywidualnych decyzji w sprawach z zakresu pomocy społecznej
228 Ustawa o pomocy społecznej 112 6 x x starosta możliwość upoważenienia kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie do zawierania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych z rodzinami zastępczymi w sprawie powierzenia dziecka
229 Ustawa o pracownikach samorządowych 5 1 x x starosta utworzenie stanowiska sekretarza powiatu
230 Ustawa o pracownikach samorządowych 7 x x 3 starosta wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych
231 Ustawa o pracownikach samorządowych 9 2 x x przewodniczący rady powiatu wykonywanie wobec starosty czynności w sprawach z zakresu prawa pracy związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
232 Ustawa o pracownikach samorządowych 9 2 x x rada powiatu ustalenie wynagrodzenia starosty
233 Ustawa o pracownikach samorządowych 9 3 x x rada powiatu wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pozostałych członków zarządu
234 Ustawa o pracownikach samorządowych 11 1 x x starosta/kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych prowadzenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze
235 Ustawa o pracownikach samorządowych 17 1 x x starosta prawo zatruniania doradców i asystentów
236 Ustawa o pracownikach samorządowych 19 1 x x starosta/kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych organizowanie służby przygotowawczej
237 Ustawa o pracownikach samorządowych 28 x x x starosta/kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych określenie w drodze zarządzenia sposobu dokonywania okresowych ocen pracowników
238 Ustawa o pracownikach samorządowych 39 2 x x starosta określenie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenae kierowników i zastępców kierowników powiatowych jednostek budżetowych oraz powiatowych zakładów budżetowych
239 Ustawa o pracownikach samorządowych 39 1 x x starosta/kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych wprowadzenie regulaminu wynagradzania pracowników
240 Ustawa o pracownikach samorządowych 42 1 x x starosta/kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych wprowadzenie regulaminu pracy jednostki
241 Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 12 2 x 4 Powiatowy Rzecznik Konsumentów w razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej, występowanie z roszczeniami w sprawach zaniechania tej praktyki, złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów.
242 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 6 3 x 1 ogólna kompetencja opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
243 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 6 3 x 2 ogólna kompetencja opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie
244 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 6 3 x 3 ogólna kompetencja zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia
245 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 6 3 x 4 ogólna kompetencja zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej
246 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 9 1 x x ogólna kompetencja współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą, oddziaływania na osoby stosujące przemoc oraz podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie
247 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 7 1 x 3 ogólna kompetencja organizator publicznego transportu drogowego na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich
248 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 8 4 x 4 starosta wykonywanie zadań organizatora publicznego transportu drogowego na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich
249 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 9 3 x x rada powiatu przyjęcie w drodze uchwały planu zrównoważnonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich dotyczy powiatu liczącego co najmniej 80 tys. mieszkańców lub w przypadku powierzenia zadań na mocy porozumienia między powiatami, jeżeli liczba mieszkańców tych powiatów wynosi łącznie co najmniej 120 tys. mieszkańców
250 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 9 2 x x starosta opracowanie planu zrównoważnonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich dotyczy powiatu liczącego co najmniej 80 tys. mieszkańców lub w przypadku powierzenia zadań na mocy porozumienia między powiatami, jeżeli liczba mieszkańców tych powiatów wynosi łącznie co najmniej 120 tys. mieszkańców
251 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 10 2 x x starosta rozpatrywanie opinii do projektu planu zrównoważnonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
252 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 19 1 x x starosta wybór operatora publicznego transportu zbiorowego
253 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 30 1 x x starosta przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wykonywania przewozu osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego niebędącego przewozem o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie powiatowego przewozu pasażerskiego
254 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 33 x x x starosta odmowa potwierdzenia zgłoszenia o zamiarze wykonywania przewozu osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego niebędącego przewozem o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie powiatowego przewozu pasażerskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 35 ust. 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
255 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 34 1 x x starosta wydawanie w drodze decyzji, potwierdzenia zgłoszenia przewozu
256 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 43 1 x pkt 1-9 starosta zarządzanie publicznym transportem zbiorowym, w zakresie właściwości powiatu
257 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 49 1 x pkt 1-3 starosta przekazywanie, w terminie do 31 stycznia każdego roku, właściwemu marszałkowi informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego, w zakresie swojej właściwości
258 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 50 1 x 1 ogólna kompetencja prawo do pobierania opłat w związku z realizacją usługi świadczonej w zakresie publicznego transportu zbiorowego
259 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 51 1 x 1 ogólna kompetencja finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie swojej właściwości
260 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 29 1 x x rada powiatu tworzenie zakładów aktywności zawodowej
261 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 38 1 x x kierownik powiatowego urzędu pracy szkolenie dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych lub innych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, a zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej
262 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 10b 2a x x ogólna kompetencja dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej
263 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 10b 6a x x powiatowe centrum pomocy rodzinie kontrola warsztatów terapii zajęciowej
264 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 9c powiatowe centrum pomocy rodzinie/powiatowy urząd pracy zlecanie zadań fundacjom i organizacjom pozarządowym
265 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 3 x x rada powiatu podział środków z PFRON
266 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 2 ogólna kompetencja współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych
267 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 3 ogólna kompetencja udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rocznej informacji z ich realizacji
268 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 4 powiatowe centrum pomocy rodzinie podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności
269 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 5 powiatowe centrum pomocy rodzinie opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa
270 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 7 powiatowe centrum pomocy rodzinie Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,  zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,  (553)likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,  (554)rehabilitacji dzieci i młodzieży;
271 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 1 powiatowe centrum pomocy rodzinie/powiatowy urząd pracy opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:  rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,  przestrzegania praw osób niepełnosprawnych
272 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 6 powiatowe centrum pomocy rodzinie/powiatowy urząd pracy współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób
273 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 8 powiatowe centrum pomocy rodzinie/powiatowy urząd pracy dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;
274 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 6a powiatowy urząd pracy finansowanie z PFRON wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu;
275 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 9 powiatowy urząd pracy pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenie oraz przekwalifikowanie;
276 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 9a powiatowy urząd pracy przyznawanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
277 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 9b powiatowy urząd pracy przyznawanie środków na rzecz pracodawców zatruniajacych osoby niepełnosprawne
278 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 10 powiatowy urząd pracy kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej, do specjalistycznego ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej;
279 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 11 powiatowy urząd pracy współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów
280 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 12 powiatowy urząd pracy doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne;
281 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35a 1 x 13 powiatowy urząd pracy współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych
282 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 35c 1 x x zarząd powiatu przedstawianie Prezesowi Zarządu PFRON sprawozdania rzeczowo finansowe o zadaniach zrealizowanych z otrzymanych z Funduszu środków
283 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 44b 1 x x starosta powoływanie powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych
284 Ustawa o rybactwie śródlądowym 7 5 x x starosta wydawanie karty wędkarskiej oraz karty łowiectwa podwodnego
285 Ustawa o rybactwie śródlądowym 20 3 x x starosta rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
286 Ustawa o rybactwie śródlądowym 24 1a x x rada powiatu uchwalenie regulaminu Społecznej Straży Rybackiej
287 Ustawa o rybactwie śródlądowym 24 1 x x rada powiatu na wniosek starosty utworzenie Społecznej Straży Rybackiej
288 Ustawa o rybactwie śródlądowym 24 1 x x rada powiatu na wniosek starosty wyrażenie zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa
289 Ustawa o rybactwie śródlądowym 25 2 x 2 starosta wystawienie legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej
290 Ustawa o rybactwie śródlądowym 17a 1 x x starosta wydawanie zezwolenia na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej
291 Ustawa o rybactwie śródlądowym 17a 2 x x starosta wydawanie zezwolenia na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie zezwolenie wydawane wydanego w uzgodnieniu z właściwą terytorialnie administracją wód śródlądowych żeglownych oraz organem administracji żeglugi śródlądowej
292 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8a rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych
293 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 10a rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
294 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 9a rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych
295 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 9c rada powiatu uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy
296 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 10 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu
297 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 9b rada powiatu uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego
298 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 9d rada powiatu dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu
299 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 2 rada powiatu wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego
300 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 3 rada powiatu powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu
301 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 4 rada powiatu stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej
302 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 5 rada powiatu uchwalanie budżetu powiatu
303 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 6 rada powiatu rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu
304 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 7 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami
305 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady powiatu,
306 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
307 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów
308 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym
309 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu "podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę, "
310 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
311 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
312 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
313 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 8 rada powiatu podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek
314 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 9 rada powiatu określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania
315 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 1 rada powiatu stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu
316 Ustawa o samorządzie powiatowym 12 x x 11 rada powiatu podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu
317 Ustawa o samorządzie powiatowym 32 2 x 5 zarząd powiatu zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
318 Ustawa o samorządzie powiatowym 32 2 x 3 zarząd powiatu gospodarowanie mieniem powiatu
319 Ustawa o samorządzie powiatowym 32 2 x 4 zarząd powiatu wykonywanie budżetu powiatu
320 Ustawa o samorządzie powiatowym 32 2 x 1 zarząd powiatu przygotowywanie projektów uchwał rady
321 Ustawa o samorządzie powiatowym 32 2 x 2 zarząd powiatu wykonywanie uchwał rady
322 Ustawa o samorządzie powiatowym 34 1a x x starosta opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią
323 Ustawa o samorządzie powiatowym 35 1 x x rada powiatu przyjęcie regulaminu organizacyjnego starostwa
324 Ustawa o samorządzie powiatowym 36 1 x x zarząd powiatu przyjęcie regulaminów organizacyjnych powiatowych jednostek organizacyjnych
325 Ustawa o samorządzie powiatowym 38 1 x x starosta wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu powiatu chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu
326 Ustawa o samorządzie powiatowym 60 2 x 1 zarząd powiatu zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu
327 Ustawa o samorządzie powiatowym 60 2 x 2 zarząd powiatu emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu
328 Ustawa o samorządzie powiatowym 60 2 x 3 zarząd powiatu dokonywania wydatków budżetowych
329 Ustawa o samorządzie powiatowym 60 2 x 4 zarząd powiatu zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu
330 Ustawa o samorządzie powiatowym 60 2 x 5 zarząd powiatu dysponowania rezerwą budżetu powiatu
331 Ustawa o samorządzie powiatowym 60 2 x 6 zarząd powiatu blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą
332 Ustawa o sporcie 4 4 x x starosta prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych
333 Ustawa o sporcie 27 1 x x ogólna kompetencja tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
334 Ustawa o sporcie 27 2 x x rada powiatu określanie warunków i tryb finansowania rozwijania sportu
335 Ustawa o sporcie 28 1 x x zarząd powiatu udzielanie dotacji celowych klubom sportowym
336 Ustawa o sporcie 30 1 x x zarząd powiatu powoływanie rad sportu
337 Ustawa o sporcie 30 2 x x zarząd powiatu ustalanie składu i zasad powoływania członków rady sportu, a także regulaminu jej działania
338 Ustawa o sporcie 31 1 x x ogólna kompetencja ustanawianie i finansowanie okresowych stypendiów portowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
339 Ustawa o sporcie 31 2 x x ogólna kompetencja przyznawanie i finansowanie stypendiów lub nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym
340 Ustawa o sporcie 31 3 x x rada powiatu określanie szczegółowych zasady, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych
341 Ustawa o systemie oświaty 5 2 x 1 ogólna kompetencja prowadzenie szkół i placówek publicznych
342 Ustawa o systemie oświaty 5 5a x x ogólna kompetencja zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art.. 2 pkt 3-5 i 7 ustawy, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym.
343 Ustawa o systemie oświaty 5 5j x x ogólna kompetencja przejęcie prowadzenia szkoły lub placówki przekazanej oosbie prawnej (innej niż JST) lub osobie fizycznej, w razie naruszenia przez ten podmiot przepisó lub warunków prowadzenia szkoły
344 Ustawa o systemie oświaty 5 5k x x ogólna kompetencja przejęcie na wniosek, prowadzenia szkoły lub placówki przekazanej oosbie prawnej (innej niż JST) lub osobie fizycznej
345 Ustawa o systemie oświaty 5 6a x x ogólna kompetencja zakładanie i prowadzenie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, zakładów kształcenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych
346 Ustawa o systemie oświaty 7 1d x x starosta wyrażenie zgody na zatrudnienie, w przypadku osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego
347 Ustawa o systemie oświaty 2a 1 x x ogólna kompetencja współpraca z organizacjami pozarządowymi wspierającymi system oświaty
348 Ustawa o systemie oświaty 5a 4 x x zarząd powiatu sprawozdanie radzie powiatu w terminie do dnia 31 października, informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu za poprzedni rok szkolny
349 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 8 x x 1 ogólna kompetencja opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami
350 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 8 x x 2 ogólna kompetencja przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych
351 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 8 x x 3 ogólna kompetencja inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu
352 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 8 x x 4 ogólna kompetencja pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia
353 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 8 x x 5 ogólna kompetencja podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych
354 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 48 1 x x ogólna kompetencja wdrażanie, realizacja i finansowanie programów zdrowotnych
355 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 3 1 x 1 rada powiatu Budowa lub eksploatacja infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej oraz nabywanie prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych
356 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 3 1 x 2 rada powiatu Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej lub zapewnianie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej
357 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 3 1 x 3 rada powiatu Świadczenie, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, usługi na rzecz:  przedsiębiorców telekomunikacyjnych, podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, użytkowników końcowych.
358 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 8 x x x ogólna kompetencja Jednostka samorządu terytorialnego, powierzając przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu wykonywanie działalności z zakresu wspierania rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, w przypadku gdy ze względu na warunki ekonomiczne nie jest możliwe na danym obszarze prowadzenie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego opłacalnej finansowo działalności telekomunikacyjnej, może:  udostępnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu infrastrukturę lub sieci telekomunikacyjne w zamian za opłaty niższe niż koszt wytworzenia oraz współfinansować koszty ponoszone z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym lub przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na potrzeby świadczenia tych usług.
359 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 15 1 x x ogólna kompetencja Jednostki samorządu terytorialnego mogą prowadzić działania mające na celu pobudzenie lub agregację popytu użytkowników na usługi związane z szerokopasmowym dostępem do Internetu, w szczególności edukacyjne i szkoleniowe, polegające na wyposażeniu konsumentów w telekomunikacyjne urządzenia końcowe lub sprzęt komputerowy lub finansowaniu konsumentom kosztu usług telekomunikacyjnych.
360 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 15 2 x x rada powiatu Określenie warunków i trybu finansowania działań mających na celu pobudzenie lub agregację popytu użytkowników na usługi związane z szerokopasmowym dostępem do Internetu, w szczególności edukacyjne i szkoleniowe, polegające na wyposażeniu konsumentów w telekomunikacyjne urządzenia końcowe lub sprzęt komputerowy lub finansowaniu konsumentom kosztu usług telekomunikacyjnych.
361 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 51 3 x 3 zarząd powiatu Opiniowanie wniosku o ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
362 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 8 1 x 3 rada powiatu utworzenie zakładu opieki zdrowotnej
363 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 36 x x x rada powiatu Tworzenie, przekształcenie i likwidacja publicznego zakładu opieki zdrowotnej
364 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 39 2 x x rada powiatu zatwierdzenie statutu powiatowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
365 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 45 1 x 2 rada powiatu wybór przedstawicieli rady powiatu - członków rady społecznej publicznego zakładu opieki zdrowotnej
366 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 45 1 x 1 starosta przewodniczenie radzie społecznej publicznego zakładu opieki zdrowotnej, utworzonego przez powiat
367 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 53 2 x x rada powiatu określenie zasad zbywania aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie.
368 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 53 4 x x rada powiatu wydanie zgody na wniesienie majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub przysługującego mu do niego prawa w formie aportu do spółek, jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu
369 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 53 6 x rada powiatu wyrażenie zgody na dokonanie czynnosci prawnej majacej na celu zmianę wierzyciela, w przypadku zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
370 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 55 1 x x ogólna kompetencja przyznawanie samodzielnegu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej dotacji budżetowej
371 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 60 6 x x ogólna kompetencja przejęcie zobowiązań i należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
372 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 60 3 x x rada powiatu w razie niemożnosci pokrycia przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnek we własnym zakresie ujemnego wyniku finansowego, podjęcie uchwąły o zmianie dormy gospodarki finansowej lub o likwidacji zakładu
373 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 60 4 x rada powiatu pokrywanie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i określanie dalszej formi finansowania zakładu
374 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 67 1 x x rada powiatu nadzór nad zakładem opieki zdrowotnej
375 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 43h 2 x x rada powiatu połaczenie publicznych zakładów opieki zdrowotnej
376 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 53a 1 x x rada powiatu pozbawnie publicznego zakładu opieki zdrowotnej, składników przydzielonego lub nabytego mienia w przypadku połączenia lub podziału albo przekształcenia zakładu
377 Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 53a 2 x x rada powiatu decydowanie o przeznaczeniu majątku po zlikidowanym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
378 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 3 2 x 1 rada powiatu utworzenie centrum integracji społecznej
379 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 7 1 x x ogólna kompetencja finansowanie utworzenia centrum integracji społecznej
380 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 10 1 x 1 ogólna kompetencja finansowanie działalności centrum integracji społecznej
381 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 12 1 x x powiatowy urząd pracy kierowanie długotrwale bezrobotnych do centrum integracji społecznej
382 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 13 4a x x kierownik centrum integracji społecznej wydawanie decyzji o w sprawie zaprzestania realizacji programu zatrudnienia socjalnego
383 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 15 4 x x kierownik centrum integracji społecznej przyznanie świadczenia integracyjnego
384 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 16 1 x 1 powiatowy urząd pracy kierowanie, po zakończeniu uczestnictwa w centrum integracji społecznej,
385 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 16 2 x x starosta zawieranie i umów z pracodawcą na zatrudnienie uczestnika centrum integracji społecznej oraz częściowa refundacja wynagrodzenia
386 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 15a 1 x x kierownik centrum integracji społecznej przyznanie motywacyjnej premii integracyjnej
387 Ustawa o zbiórkach publicznych 2 1 x 2 starosta wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę
388 Ustawa o zbiórkach publicznych 8 1 x x starosta informowanie się o stanie akcji zbiórkowej w szczególności przez wgląd w akta, księgi oraz dokumenty kasowe, przeprowadzać rewizję kasy, żądać ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz wysyłać swoich delegatów na posiedzenia instytucyj.
389 Ustawa o zbiórkach publicznych 10 1 x x starosta cofnięcie w każdym czasie pozwolenia na zbiórkę publiczną na którą organ wydał pozwolenie, jeżeli zbiórka przeprowadzana jest niezgodnie z postanowieniamiustawy, lub jeżeli ujawnione zostanie, że dalsze prowadzenie zbiórki może zagrażać bezpieczeństwu, spokojowi lub porządkowi publicznemu, albo jeśli organ stwierdz, że ofiary, uzyskiwane ze zbiórki, nie są przeznaczane na właściwy cel.
390 Ustawa o zbiórkach publicznych 10 2 x x starosta w przypadku cofnięcia pozwolenia na zbiórkę publiczną, zarządzenie przekazania zebranych ofiar na cele humanitarne jednej z instytucyj społeczno-opiekuńczych lub oświatowych
391 Ustawa Prawo ochrony środowiska 17 1 x x zarząd powiatu sporządzenie powiatowego programu ochrony środowiska
392 Ustawa Prawo ochrony środowiska 17 2 x 3 zarząd powiatu opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska
393 Ustawa Prawo ochrony środowiska 18 1 x x rada powiatu uchwalenie powiatowego programu ochrony środowiska
394 Ustawa Prawo ochrony środowiska 77 1 x x szkoły powiatowe uwzględnianie problematyki ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju w podstawach programowych kształcenia ogólnego
395 Ustawa Prawo ochrony środowiska 91 x x x starosta opiniowanie programów ochrony powietrza
396 Ustawa Prawo ochrony środowiska 109 2 x x starosta prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi
397 Ustawa Prawo ochrony środowiska 116 1 x x rada powiatu "wprowadzenie ograniczenia lub zakazu używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. "
398 Ustawa Prawo ochrony środowiska 118 1 x x starosta sporządzanie co 5 lat mapy akustycznej
399 Ustawa Prawo ochrony środowiska 119 2 x x rada powiatu uchwalanie programu ochrony przed hałasem
400 Ustawa Prawo ochrony środowiska 120 1 x x starosta przekazanie map akustycznych zarządowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu
401 Ustawa Prawo ochrony środowiska 120 2 x x starosta przekazanie programu ochrony środowiska przed hałasem wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska
402 Ustawa Prawo ochrony środowiska 131 1 x x starosta ustalenie odszkodowania w razie organiczenia sposobu korzystania z nieruchomości
403 Ustawa Prawo ochrony środowiska 135 3 x x rada powiatu tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania dla zakładów lub innych obiektów, niewymienionych w art. 135 ust. 2
404 Ustawa Prawo ochrony środowiska 149 1 starosta organ ochrony środowiska właściwy do otrzymania od prowadzącego instalację lub użytkownika pomiarów
405 Ustawa Prawo ochrony środowiska 150 starosta organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązek prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki, o których mowa w art. 147 ust. 1, 2 i 4, lub obowiązki nałożone w trybie art. 56 ust. 4 pkt 1, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych; do wyników przeprowadzonych pomiarów stosuje się odpowiednio przepis art. 147 ust. 6.
406 Ustawa Prawo ochrony środowiska 152 1 starosta przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogacej negatywnie oddziaływać na środowisko
407 Ustawa Prawo ochrony środowiska 154 1 starosta organ ochrony środowiska może ustalić, w drodze decyzji, wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska.
408 Ustawa Prawo ochrony środowiska 178 starosta "organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć na zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem obowiązek prowadzenia w określonym czasie pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów, wykraczających poza obowiązki, o których mowa w art. 175 ust. 1-3, lub obowiązki nałożone w trybie art. 56 ust. 4 pkt 1 lub art. 95 ust. 1, jeżeli przeprowadzone kontrole poziomów substancji lub energii w środowisku, które są emitowane w związku z eksploatacją obiektu, dowodzą przekraczania standardów jakości środowiska; do wyników przeprowadzonych pomiarów stosuje się odpowiednio przepis art. 147 ust. 6. Jeżeli przeprowadzone kontrole poziomów substancji lub energii w środowisku, które są emitowane w związku z eksploatacją obiektu, dowodzą przekraczania standardów jakości środowiska, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć na zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem obowiązek przedkładania mu wyników pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wykraczających poza obowiązki, o których mowa w art. 177 ust. 1, określając zakres i terminy ich przedkładania, a także wymagania w zakresie formy, układu i wymaganych technik ich przedkładania. "
409 Ustawa Prawo ochrony środowiska 183 starosta wydawanie pozwoleń na wprowadzenie do środowiska substancji lub energii
410 Ustawa Prawo ochrony środowiska 237 starosta w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, zobowiązać prowadzący instalację podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego.
411 Ustawa Prawo ochrony środowiska 362 1 starosta "jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego. "
412 Ustawa Prawo ochrony środowiska 362 3 starosta "jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko, a organ nie ma możliwości nałożenia obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i przywrócenia stanu poprzedniego, może zobowiązać podmiot korzystający ze środowiska do uiszczenia na rzecz budżetów właściwych gmin kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska. "
413 Ustawa Prawo ochrony środowiska 376 x x 2 starosta jeden z organów ochrony środowiska
414 Ustawa Prawo ochrony środowiska 379 1 x x starosta sprawowoanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie swojej właściwości
415 Ustawa Prawo ochrony środowiska 379 4 x x starosta prawo występowania w roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciwko przepisom o ochronie środowiska.
416 Ustawa Prawo ochrony środowiska 403 1 x x ogólna kompetencja do zadań powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów powiatów, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.
417 Ustawa Prawo ochrony środowiska 110a 1 x x starosta prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestr zawierający informacje o tych terenach
418 Ustawa Prawo ochrony środowiska 115a 1 x x starosta w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu; za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu uważa się przekroczenie wskaźnika hałasu LAeq D lub LAeq N.
419 Ustawa Prawo ochrony środowiska 118b 1 x x rada powiatu wyznaczenie obszarów cichych w aglomeracji lub obszarów cichych poza aglomeracją, uwzględniając szczególne potrzeby ochrony przed hałasem tych obszarów i podając wymagania zapewniające utrzymanie poziomu hałasu co najmniej na istniejącym poziomie. Projekt uchwały podlega uzgodnieniu z właściwym miejscowo wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta
420 Ustawa Prawo wodne 35 1 x x rada powiatu wprowadzienie powszechnego korzystania, służącego zaspokajaniu potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, z wód powierzchniowych innych niż wymienione w art. 34 ust. 1 ustawy Prawo wodne (śródlądowe powierzchniowe wody publiczne, morskie wody wewnętrzne wraz z morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, i z wody morza terytorialnego), ustalając jednocześnie dopuszczalny zakres tego korzystania
421 Ustawa Prawo wodne 79 3 x x rada powiatu opiniowanie studium ochrony przeciwpowodziowej
422 Ustawa Prawo wodne 81 x x x obólna kompetencja ochrona przed powodzią oraz suszą

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..