Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi 4in1 2 rada gminy coroczne uchwalanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obligatoryjna
2 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi 4in1 5 rada gminy określanie zasad wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych obligatoryjna w ramach gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych
3 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi 12 1 rada gminy ustalanie dla terenu gminy (miasta) liczby punktów sprzedazy napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznczaonych do spożycia poza miejscem sprzedazy jak i w miejscu sprzedaży obligatoryjna
4 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi 12 2 rada gminy ustalania zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedazy i podawania napojów alkoholowych obligatoryjna
5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi 14 6 rada gminy wprowadzanie czasowego lub stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych fakultatywna
6 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi 4in1 2 wójt jako organ wykonawczy powoływanie pełnomocnika w celu realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
7 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi 4in1 3 wójt jako organ wykonawczy powoływanie gminnej komisji rozwiązywanie problemów alkoholowych
8 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi 18 1 wójt jako organ administracji zezwalanie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spozycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży własne
9 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi 25 gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych kierowanie na badanie przez biegłego osób, które w związku z naduzywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny
10 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi 39 rada miasta tworzenie izb wytrzeźwień kompetencja przysługuje w miastach liczących ponad 50 tys. mieszkańców
11 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi 39 burmistrz prowadzenie izb wytrzeźwień kompetencja przysługuje w miastach liczących ponad 50 tys. mieszkańców
12 Cmentarze i chowanie zmarych 10 3 wójt jako organ wykonawczy chowanie zwłok niepochowanych przez najbliższą pozostałą rodzinę osoby zmarłej, nieprzekazanych publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych
13 Prawo wodne 34a 1 rada gminy określanie wykazu kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przylegających do danej gminy obligatoryjna podejmowana corocznie do 31 maja, w procedurze poprzedzającej podjęcie uchwały określone kompetencje wójta; po podjęciu uchwały obowiązek przedstawiania informacji o liczbie kąpielisk i przyczynach zmian w liczbie kąpielisk w porównaniu do poprzedniego sezonu kąpielowego (art. 34f ust. 1)
14 Prawo wodne 34b 1 wójt jako organ administracji prowadzenie i aktualizacja ewidencji kąpielisk zlecone w ramach prowadzenia ewidencji obowiązek przechowywania danych stanowiacych podstawę wpisu do ewidencji kąpielisk przez okres pięciu lat (ust. 3) i przekazywania danych do właściwych organów (ust. 7)
15 Prawo wodne 43 3c wójt jako organ wykonawczy przedkładanie marszałkowi województwa corocznie informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w województwie
16 Prawo wodne 163b 5 wójt jako organ administracji przekazywanie społeczeństwu informacji dotyczącej jakości wody w kąpielisku w sposób niebudzący wątpliwości co do stwierdzonych zagrożeń
17 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 16 1 rada gminy tworzenie parku kulturowego fakultatywna w procedurze przygotowania uchwały kompetencje dla wójta
18 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 16 4 rada gminy tworzenie jednostki organizacyjnej do zarządzania parkiem fakultatywna
19 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 16 6 rada gminy uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, na których utworzono parku kulturowy obligatoryjna
20 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 87 3 rada gminy przyjmowanie gminnego programu opieki nad zabytkami obligatoryjna w procedurze przygotowania kompetencje dla wójta
21 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 87 5 wójt sporządzanie sprawozdania z realizacji gminnego pragramu opieki nad zabytkami obligatoryjne z częśtotliwością dwuletnią
22 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 22 4 wójt prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy
23 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 32 1 3 wójt przyjmowanie zawiadomień o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jeżeli ten, kto dokonał okdrycia, nie może zawiadomić właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wójt przekazuje zawiadomienie niezwłocznie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków
24 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 33 1 wójt przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, o ile znalazca nie ma możliwości zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytku wójt przekazuje zawiadomienie niezwłocznie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków
25 Organizowanie i prowadzenie działalności kuturalnej 4 ogólne sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną polegającego na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami
26 Organizowanie i prowadzenie działalności kuturalnej 9 1 ogólne organizowanie działalności kulturalnej poprzez tworzenie samorządowych instytucji kultury, dla których prowadzenie takich działalności jest podstawowym celem statutowym zadanie własne o charakterze obowiązkowym
27 Organizowanie i prowadzenie działalności kuturalnej 11 rada gminy wydawanie aktu o utworzeniu instytucji kultury, określający jej nazwę, rodzaj, siedzibę i przedmiot działania
28 Organizowanie i prowadzenie działalności kuturalnej 12 rada gminy zapewanianie instytucji kultury środków niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnego oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona
29 Organizowanie i prowadzenie działalności kuturalnej 13 1 rada gminy nadawanie statutu samorządowym instytucjom kultury
30 Organizowanie i prowadzenie działalności kuturalnej 15 1 wójt jako organ wykonawczy powoływanie i odwoływanie dyrektora instytucji kultury w samorządowych instytucjach kultury wymienionych w wykazie określonym przez ministra właściwego do spraw kulturi i ochrony dziedzictwa narodowego kandydat na stanowisko dyrektora wyłaniany jest w drodze konkursu
31 Organizowanie i prowadzenie działalności kuturalnej 18 1 rada gminy połączenie lub podział instytucji kultury
32 Organizowanie i prowadzenie działalności kuturalnej 22 1 rada gminy likwidowanie instytucji kultury w szczególnie uzasadnionych przypadkach
33 Organizowanie i prowadzenie działalności kuturalnej 34 1 wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu imprezy artystycznej lub rozrywkowej poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy
34 Organizowanie i prowadzenie działalności kuturalnej 35 wójt jako organ administracji wydawanie zakazu odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach lub nie zostały spełnione wymagania dotyczące pomieszczeń, obiektów lub miejsc, w których odbywają się imprezy artystyczne i rozrywkowe, a także warunki wobec urządzeń technicznych używanych przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania
35 Muzea 5 1 rada gminy tworzenie muzeów fakultatywna
36 Muzea 6 1 rada gminy nadawanie statutu muzeum fakultatywna
37 Muzea 10 1 rada gminy postanawianie o nieodpłatnym wstępie do muzeum utworzonego przez gminę fakultatywna
38 Muzea 11 1 rada gminy powoływanie członków rady muzeum fakultatywna
39 Muzea 26 1 wójt jako organ wykonawczy w razie likwidacji muzeum samorządowego zapewnianie muzealiom warunków należytego przechowywania
40 Muzea 26 2 wójt jako organ wykonawczy prawo pierwszeństwo nabycia muzealiów po zlikwidowanym muzeum samorządowym
41 Biblioteki 19 2 gmina organizowanie i prowadzenie co najmniej jednej gminnej biblioteki publicznej, wraz z odpowiednią liczbą filii i oddziałów oraz punktów bibliotecznych
42 System oświaty 5 9 rada gminy tworzenie jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oraz organizowanie wspólnej obsługi administracyjnejm finansowej i organizacyjnej prowadzonych szkół i placówek
43 System oświaty 6 1 2 rada gminy ustalanie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu publicznym - nie krótszego niż 5 godzin dziennie
44 System oświaty 6 2 rada gminy ustalanie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego
45 System oświaty 7a 4 rada gminy składanie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w prowadzonej szkole
46 System oświaty 7a 6 4 rada gminy składanie zobowiązania do ponoszenia, z dochodów własnych, kosztów kształcenia w oddziale międzynarodowym przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły
47 System oświaty 7d rada gminy likwidowanie oddziału międzynarodowego po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki
48 System oświaty 14 5 rada gminy ustalanie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne i publiczną inną formę wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania
49 System oświaty 58 6 rada gminy wydawanie aktu założycielskiego i nadawanie pierwszego statutu szkole lub placówce
50 System oświaty 59 1 rada gminy likwidowanie szkoły publicznej po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki
51 System oświaty 62 1 rada gminy łączenie w zespół szkół różnych typów lub placówek
52 System oświaty 62 5 rada gminy dokonywanie zmian strukturalnych w zespole szkół lub placówek (wyłączanie szkół lub placówek z zespołu, włączanie do zespołu innych szkół lub placówek) oraz rozwiązywanie zespołu
53 System oświaty 5 7 wójt jako organ wykonawczy odpowiedzialność za działalność szkół i placówek gminnych, w szczególności: zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki; wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbedny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych
54 System oświaty 36 2 wójt jako organ wykonawczy powoływanie na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki osoby nie będącej nauczycielem
55 System oświaty 36a 1 wójt jako organ wykonawczy powierzanie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki
56 System oświaty 36a 4 wójt jako organ wykonawczy powierzanie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki w sytuacji, gdy do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata
57 System oświaty 36a 5 wójt jako organ wykonawczy powierzanie pełnienia obowiązków dyrektora szkoła wicedyrektorowi a w jego braku - nauczycielowi tej szkoły na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy
58 System oświaty 36a 6 wójt jako organ wykonawczy powoływanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły lub placówki
59 System oświaty 36a 10 wójt jako organ wykonawczy określanie składu komisji konkursowej w przypadku szkół i placówek nowo zakładanych
60 System oświaty 36a 14 wójt jako organ wykonawczy przedłużanie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki na kolejne okresy
61 System oświaty 38 1 wójt jako organ wykonawczy odwoływanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w sytuacjach przewidzianych prawem
62 System oświaty 39 4a wójt jako organ wykonawczy uczestniczenie w ustalaniu przez dyrektora liceum profilowanego profili kształcenia ogólnozawodowego prowadzonych w tym liceum
63 System oświaty 39 5 wójt jako organ wykonawczy uczestniczenie w ustalaniu przez dyrektora szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, zawodów, w których kształci szkoła
64 System oświaty 62 6 wójt jako organ wykonawczy zawarcie porozumienia w przedmiocie utworzenia zespołu, w skład którego wchodzą szkoły lub placówki albo szkołu i placówki prowadzone przez różne organy
65 System oświaty 71c 1 wójt jako organ wykonawczy zawieranie umowy z zakładem opieki zdrowotnej, a także jednostką pomocy społecznej, w których zorganizowana jest szkoła specjalna, w przedmioecie warunków korzystania z pomieszczeń dla prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowawczych oraz ponoszenia kosztów utrzymania tych pomieszczeń
66 System oświaty 7 1d wójt jako organ administracji wyrażanie zgody na zatrudnienie w szkole lub placówce osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zająć z zakresu kształcenia zawodowego
67 System oświaty 34 2 wójt jako organ administracji uzgadnianie opracowanego przez dyrektora szkoły lub placówki programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
68 System oświaty 34a wójt jako organ wykonawczy sprawowanie nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych
69 System oświaty 37 1 wójt jako organ administracji wyrażanie opinii o powierzeniu stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych przez dyrektora szkoły oraz odwołania z tych stanowisk
70 System oświaty 39 6 wójt jako organ wykonawczy realizacja uprawnień kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami w jednooddziałowych przedszkolach
71 System oświaty 41 3 wójt jako organ wykonawczy wyrażanie opinii odnośnie uchylenia uchwały rady pedagogicznej niezgodnej z prawem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny
72 System oświaty 58 3 wójt jako organ wykonawczy zezwalanie na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną
73 System oświaty 59 3 wójt jako organ wykonawczy przyjmowanie dokumentacji zlikwidowanej szkoły publicznej
74 System oświaty 59 4 wójt jako organ administracji przyjmowanie dokumentacji zlikwidowanej szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną
75 System oświaty 67a 3 wójt jako organ wykonawczy uczestniczenie w ustalaniu przez dyrektora szkoły warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki
76 System oświaty 67a 5 wójt jako organ administracji zwalnianie rodziców albo ucznia z całości lub cześci opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej
77 System oświaty 67a 6 wójt jako organ administracji upoważnianie do udzielania zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej dyrektora szkoły
78 System oświaty 71b 2b wójt jako organ administracji organizowanie w porozumieniu z dyrektorami przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych specjalnych, a także dyrektorów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
79 System oświaty 77 6 wójt jako organ wykonawczy umożliwianie w podległych gminie szkołach i placówkach zorganizowania przez szkoły wyższe i kolegia praktyk nauczycielskich oraz współpracowanie w organizacji tych praktyk
80 Sport 30 1 wójt jako organ wykonawczy powoływanie rady sportu
81 Sport 30 2 wójt jako organ wykonawczy ustalanie składu i zasad powoływania członków rady sportu oraz regulaminu jej działania
82 Sport 39 3 gmina zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiacych się w wyznaczonych do tego miejscach oraz uprawiajacych sporty wodne zakres sprecyzowany w ust. 4
83 Sport 39 1 gmina zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających ze szlaków górskich, tras narciarskich oraz uprawiających sporty górskie zakres sprecyzowany w ust. 2
84 Sport 27 1 gmina tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjajacych rozwojowi sportu
85 Sport 27 2 rada gminy określanie warunków i trybu finansowania tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu z jednoczesnym wskazaniem celu publicznego w zakresie sportu, który gmina chce osiągnąć
86 Sport 28 1 rada gminy przyznawanie dotacji celowej dla klubu sportowego, działającego na obszarze gminy, niedziałający w celu osiągnięcia zysku
87 Sport 31 3 rada gminy określanie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz stypendiów lub nagród dla terenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągającycfh wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sporotwym lub w krajowym współzawoidnictwie sportowym
88 Sport 35 2 wójt jako organ wykonawczy składanie wniosków o przyznanie odznak, wyróżnień i nagród pieniężnych trenerom oraz innym osobomk wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu
89 Sport 35 6 rada gminy określanie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz rodzaje wyróżnień i wysokość nagród pieniężnych
90 Karta Nauczyciela 30 6 rada gminy określanie w drodze regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania części składników wynagrodzenia obligatoryjna
91 Karta Nauczyciela 30 10a rada gminy podwyższanie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli fakultatywna
92 Karta Nauczyciela 42 7 1 rada gminy określanie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego obligatoryjna
93 Karta Nauczyciela 42 7 2 rada gminy określanie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w pensum, przyznawanie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć obligatoryjna
94 Karta Nauczyciela 42 7 3 rada gminy określanie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć określonych kategorii nauczycieli oraz pracowniów oświaty obligatoryjna
95 Karta Nauczyciela 42a 1 rada gminy określanie przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunki i tryb tego obniżenia fakultatywna
96 Karta Nauczyciela 49 2 rada gminy ustalanie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły obligatoryjna
97 Karta Nauczyciela 54 7 rada gminy określanie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania fakultatywna
98 Karta Nauczyciela 70a 1 rada gminy wyodrębiania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego obligatoryjna następuje w ramach budżetu gminy
99 Karta Nauczyciela 72 1 rada gminy zabezpieczanie odpowiednich środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określanie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania obligatoryjna
100 Karta Nauczyciela 9g 2 wójt jako organ wykonawczy powoływanie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
101 Karta Nauczyciela 29 1 wójt jako organ wykonawczy zapewnianie szkole podstawowych warunków do realizacji przez nauczyciela zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
102 Karta Nauczyciela 30a wójt jako organ wykonawczy przeprowadzenie analizy poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń
103 Karta Nauczyciela 53 3a wójt jako organ wykonawczy wskazywanie szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej szkoły oraz nauczycuela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego szkoła była ostatnim miejscem pracy
104 Karta Nauczyciela 53 4 wójt jako organ wykonawczy tworzenie służby socjalnej powołanej do gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych na pozostałych pracowników oraz emerytów, rencistów i nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
105 Karta Nauczyciela 6a 1 3 wójt jako organ administracji składanie wniosku o dokonanie oceny pracy nauczyciela
106 Karta Nauczyciela 6a 6 wójt jako organ administracji dokonywanie oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły
107 Karta Nauczyciela 6a 13 wójt jako organ administracji składanie wniosku o dokonanie oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu, placówce oraz niektórych kategoriach szkół
108 Karta Nauczyciela 9b 4 2 wójt jako organ administracji nadawanie stopnia nauczyciela mianowanego własne
109 Karta Nauczyciela 9b 6 wójt jako organ administracji odmowa nadania stopnia nauczyciela mianowanego własne
110 Karta Nauczyciela 9b 7 1 wójt jako organ administracji rozpatrywanie w II instancji spraw nadania i odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego własne
111 Karta Nauczyciela 9f 1 wójt jako organ administracji wydawanie na wniosek nauczyciela nowego aktu nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego, jeżeli nauczyciel w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia własne
112 Karta Nauczyciela 9g 3 1 wójt jako organ administracji delegowanie przedstawiciela do komisji kwalifikacyjnej dla dyrektora ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
113 Karta Nauczyciela 9g 4 wójt jako organ administracji delegowanie obserwatora prac komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
114 Karta Nauczyciela 18 4 wójt jako organ administracji wyrażanie opinii w przedmiocie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły
115 Karta Nauczyciela 18 5 wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomienia o zamiarze przeniesienia nauczyciela religii zatrudnionego na podstawie mianowania, który otrzymał na podstawie odrebnych przepisów skierowanie do innej szkoły
116 Karta Nauczyciela 19 1 wójt jako organ administracji przenoszenie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do szkoły, gdzie zaistniała konieczność obsady na stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom programowym szkoły
117 Karta Nauczyciela 22 1 wójt jako organ administracji nakładanie na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym lub - za jego zgodą - innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć
118 Karta Nauczyciela 26 2 wójt jako organ administracji stwierdzanie wygaśnięcia stosunku pracy dyrektora szkoły
119 Karta Nauczyciela 31 wójt jako organ administracji wypłacanie jednorazowej gratyfikacji pieniężnej w wysokości 6-miesięcznego ostatnio pobranego wynagrodzenia zasadniczego nauczycielowi dyplomowanemu, który uzyskał tytuł honorowy profesora oświaty
120 Karta Nauczyciela 54 2 wójt jako organ wykonawczy realizacja uprawnień nauczyciela zatrudnionego na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców do lokalu mieszkalnego
121 Karta Nauczyciela 54 5 wójt jako organ administracji podwyższanie dodatku nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, na którym występuje deficyt kadr
122 Karta Nauczyciela 56 2 wójt jako organ administracji przydzielanie w miarę możliwości nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wsi grunt o powierzchni nie większej niż 0,25 ha do osobistego użytkowania i jego rodziny
123 Karta Nauczyciela 61 3 wójt jako organ administracji zwalnianie nauczyciela w całości lub w części z obowiązku zwrotu jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie, jeżeli nauczyciel nie przepracuje w szkole trzech lat
124 Karta Nauczyciela 63 2 wójt jako organ administracji występowanie z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone
125 Karta Nauczyciela 82 2 wójt jako organ administracji wykonywanie zatarcia kary dyscyplinarnej
126 Karta Nauczyciela 83 1 wójt jako organ administracji zawieszanie w pełnieniu obowiązków dyrektora szkoły, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub żłożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i warygodność wysuniętych zarzutów decyzja taka jest celowa
127 Karta Nauczyciela 83 1a wójt jako organ administracji zawieszanie w pełnieniu obowiązków dyrektora szkoły, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka
128 System informacji oświatowej 4 6 wójt jako organ wykonawczy prowadzenie wskazanych baz danych oświatowych kompetencja ta jest doprecyzowywane przez przepisy szczegółowe
129 Zakłady opieki zdrowotnej 36 rada gminy tworzenie, przekształcanie i likwidacja publicznego zakładu opieki zdrowotnej fakultatywna przepisy precyzują treść i procedurę podjęcia poszczególnych wymienionych uchwał
130 Zakłady opieki zdrowotnej 11 3 rada gminy zatwierdzanie statutu zakładu opieki zdrowotnej obligatoryjna
131 Zakłady opieki zdrowotnej 34b 2 rada gminy ustalanie wysokości opłaty za pobyt dziecka w publicznym żłobku
132 Zakłady opieki zdrowotnej 43h 2 1 rada gminy łączenie publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez tą samą gminę
133 Zakłady opieki zdrowotnej 45 1 1 wójt jako organ wykonawczy sprawowanie funkcji przewodniczącego rady społecznej działającej przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
134 Zakłady opieki zdrowotnej 45 1 2 rada gminy wybór przedstawicieli do rady społecznej działającej przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej obligatoryjna
135 Zakłady opieki zdrowotnej 45 8 rada gminy powoływanie i odwoływanie rady społecznej działającej przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
136 Zakłady opieki zdrowotnej 45 8 wójt jako organ wykonawczy zwoływanie pierwszego posiedzenia rady społecznej działającej przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
137 Zakłady opieki zdrowotnej 53 6 gmina wyrażanie albo odmawianie zgody na czynność prawną mającą na celu zmianę wierzyciela zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
138 Zakłady opieki zdrowotnej 55 2 rada gminy przyznawanie dotacji budżetowej na cele wskazane w ustawie fakultatywna następuje w ramach budżetu gminy
139 Zakłady opieki zdrowotnej 67 1 gmina sprawowanie nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej przepisy precyzyją uprawnienia podmiotu sprawującego nadzór
140 Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych 54 1 wójt jako organ administracji potwierdzanie prawo doświadczeń opieki zdrowotnej zlecone
141 Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych 75 11 wójt jako organ administracji zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacanie ubezpieczenia za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu
142 System ubezpieczeń społecznych 4 2 wójt jako organ administracji wskazanie kompetencji wójta jako płatnika składek w stosunku do osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne kompetencje doprecyzowane w art. 6 ust. 2a-2c
143 Zatrudnienie socjalne 3 2 1 gmina tworzenie centrum integracji społecznej
144 Zatrudnienie socjalne 18 1 gmina prowadzenie klubów integracji społecznej
145 Pomoc społeczna 17 1 gmina wskazanie zakresu zadań należących do zadań o charakterze obowiązkowym własne
146 Pomoc społeczna 17 2 gmina wskazanie zakresu zadań należących do zadań o charakterze fakultatywnym własne
147 Pomoc społeczna 18 gmina wskazanie zakresu zadań należących do zadań zleconych zlecone
148 Pomoc społeczna 60 2 1 wójt jako organ wykonawczy ustalanie i ogłaszanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym
149 Pomoc społeczna 110 3 wójt jako organ zarządzający wydawanie ustaleń ośrodkom pomocy społecznej w zakresie realizacji zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej
150 Pomoc społeczna 110 9 kierownik ops składanie radzie gminy corocznego sprawozdania z działalności ośrodka wraz z przedstawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej
151 Pomoc społeczna 110 10 rada gminy opracowywanie i kierowanie do wdrożenia lokalnych programów pomocy społecznej
152 Pomoc społeczna 61 1 3 wójt jako organ administracji wnoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, jeżeli opłaty te nie są wnoszone przez mieszkańca domu, małżonka, zstępnego, ani wstępnego
153 Pomoc społeczna 66 rada gminy określanie korzystniejszych niż ustawowe warunków ustalania opłat za pobyt w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym, częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, zwrotu należności za okres nieobecności osoby w domu fakultatywna
154 Pomoc społeczna 96 4 rada gminy określanie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej takie jak: wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych obligatoryjna
155 Pomoc społeczna 97 5 rada gminy określanie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych obligatoryjna
156 Pomoc społeczna 110 10 rada gminy opracowanie i kierowanie do wdrożenia lokalnych programów pomocy społecznej
157 Pomoc społeczna 111 rada gminy tworzenie w celu realizacji zadań pomocy społecznej innych niż ośrodek pomocy społecznej jednostek organizacyjnych
158 Pomoc społeczna 49 2 kierownik ops zatwierdzanie indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności
159 Pomoc społeczna 49 8 kierownik ops opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osobę bezdomną objętą indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności
160 Pomoc społeczna 38 6 rada gminy podwyższanie minimalnych kwot zasiłku okresowego fakultatywna
161 Pomoc społeczna 8 2 rada gminy podwyższanie kwot uprawniających do zasiłku okresowego i celowego fakultatywna
162 Pomoc społeczna 43 10 rada gminy określanie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie obligatoryjna
163 Pomoc społeczna 50 6 rada gminy określanie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania obligatoryjna

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..