Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Prawo o zgromadzeniach 6 3 rada gminy określanie miejsca, w których organizowanie zgromadzeń publicznych nie wymaga zawiadomienia
2 Prawo o zgromadzeniach 8 wójt jako organ administracji zakazywanie zgromadzenia publicznego zlecone
3 Prawo o zgromadzeniach 7 1 wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego zlecone
4 Prawo o zgromadzeniach 11 1 wójt jako organ administracji delegowanie na zgromadzenie publiczne przedstawiciela zlecone
5 Prawo o zgromadzeniach 12 1 wójt jako organ administracji rozwiazywanie zgromadzenia publicznego jeżeli jego przebieg zagraża zyciu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub gdy narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy ustaw karnych, a przewodniczący, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, wzbrania się to uczynić zlecone wydawana w imieniu wójta przez przedstawiciela
6 Zbiórki publiczne 2 1 1 wójt jako organ administracji wydawanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, jeśli ma być przeprowadzona na obszarze gminy lub jego cześci
7 Zbiórki publiczne 8 1 wójt jako organ administracji kontrola przebiegu zbiórki publicznej, na którą wójt wydał pozwolenie
8 Zbiórki publiczne 10 1 wójt jako organ administracji cofanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, jeżeli zbiórka jest przeprowadzana niezgodnie z postanowieniami ustawy o zbiórkach publicznych, lub jeżeli ujawnione zostanie, że dalsze prowadzenie zbiórki może zagrażać bezpieczeństwu, spokojowi lub porządkowi publicznemu, albo jeżeli zostanie stwierdzone, że ofiary, uzyskiwane za zbiórki, nie są przeznaczane na właściwy cel
9 Zbiórki publiczne 10 2 wójt jako organ administracji zarządzanie przekazanie zebranych ofiar na cele humanitarne w przypadku cofnięcia pozwolenia fakultatywna wydawana jednocześnie z cofnięciem pozwolenia
10 Prawo o aktach stanu cywilnego 6 3 wójt zatrudnianie innej osoby na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego w gminach powyżej 50.000 mieszkańców
11 Prawo o aktach stanu cywilnego 6 4 wójt możliwość zatrudniania innej osoby na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego w gminach poniżej 50.000 mieszkańców
12 Prawo o aktach stanu cywilnego 6 5 wójt zatrudnianie innej osoby na stanowisku zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego
13 Prawo o aktach stanu cywilnego 6 1 kierownik usc dokonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego (sporządzanie aktów urodzenia, aktów małżeństwa i aktów zgonu) klauzula generalna, późniejsze przepisy dokonują uszczegółowienia procedury jednakże bez wyraźnej normy kompetencyjnej
14 Prawo o aktach stanu cywilnego 25 kierownik usc udostępnianie ksiąg stanu cywilnego upoważnionych przedstawicielom organów państwowych oraz instytucji naukowych w celu przeglądania
15 Prawo o aktach stanu cywilnego 89
16 Prawo o aktach stanu cywilnego 34 kierownik usc odtworzenie aktu stanu cywilnego ust. 1-3
17 Prawo o aktach stanu cywilnego 73 1 kierownik usc wpisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego
18 Prawo o aktach stanu cywilnego 70 kierownik usc zarejestrowanie w polskich księgach stanu cywilnego zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły za granicą
19 Prawo o aktach stanu cywilnego 50 1 kierownik usc odmowa przyjęcia oświadczenia o wyborze dla dziecka więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszajacego,nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia niepozwalającego odróżnić płci dziecka
20 Prawo o aktach stanu cywilnego 50 2 kierownik usc wpisywanie do aktu urodzenia jednego z imion zwykle w kraju używanych, jeżeli przy sporządzaniu aktu urodzenia rodzice nie dokonali wyboru imienia dziecka
21 Prawo o aktach stanu cywilnego 51 1 kierownik usc przyjmowanie pisemnego oświadczenia o zmianie imienia (imon) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzania możliwe w terminie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia
22 Prawo o aktach stanu cywilnego 71 1 kierownik usc wydawanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemajacy obywatelstwa żadnego państwa może zawrzeć małżeństwo zgodnie z prawem polskim
23 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 74 1 wójt przyjmowanie do protokołu oświadczenia koniecznego do uznania ojcostwa w razie niezbepieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi kompetencja przysługuje również sekretarzowi gminy
24 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 88 3 kierownik usc przyjmowanie zgodnego oświadczenia małżonków o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka może być złożone jedynie przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka
25 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 90 1 kierownik usc przyjmowanie zgodnego oświadczenia małżonków - rodzica małoletniego dziecka i współmałżonka, który nie jest rodzicem tego dziecka - że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko
26 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 1 1 kierownik usc przyjmowanie jednocześnie obecnych mężczyny i kobiety oświadczeń o wstąpieniu ze sobą w związek małżeńskich
27 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 1 2 kierownik usc sporządzanie aktu małżeństwa z konstytutywnym skutkiem dla zawarcia małżeństwa podlegającego prawu wewnętrznemu niektórych kościołów albo innych związków wyznaniowych
28 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 4 kierownik usc zezwalanie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia przez osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński zapewnienia o braku wiedzy o isnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa
29 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 4in1 1 kierownik usc wydawanie osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo religijne ze skutkami dla prawa cywilnego, zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci
30 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 25 1 kierownik usc przyjmowanie oświadczenia o nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa
31 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 59 kierownik usc przyjmowanie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do naziwska, które nosił przed zawarciem małżeństwa możliwe do złożenia w ciągu trzech miesiący od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu
32 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 73 1 kierownik usc przyjmowanie oświadczenia o ojcostwie dziecka (uznaniu ojcostwa)
33 Ordery i odznaczenia 33 2a wójt jako organ administracji wręczanie w imieniu Prezydenta Odznaki Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
34 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 5 5 rada gminy określanie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pozytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w ustawie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji obligatoryjna
35 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 5 6 rada gminy tworzenie jednostek organizacyjnych prowadzących działalność na rzecz organizacji pozarządowych fakultatywna
36 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 5 6 wójt gminy prowadzenie jednostek organizacyjnych prowadzących działania na rzecz organizacji pozarządowych
37 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 5a 1 rada gminy uchwalanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wskazanymi w ustawie obligatoryjna
38 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 5a 2 rada gminy uchwalanie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wskazanymi w ustawie fakultatywna
39 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 5a 3 wójt jako organ wykonawczy przedkładanie organowi stanowiącemu sprawozdania z realizacji programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi obligatoryjna do dnia 30 kwietnia
40 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 11 1 1 wójt jako organ wykonawczy wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wskazane w ustawie
41 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 11 1 2 wójt jako organ wykonawczy powierzanie w sferze określonych zadań publicznych realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom wskazanym w ustawie dalsze przepisy ustawy regulują szczegółowo tryb zlecania stanowiąc podstawę do poszczególnych działań
42 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 19c 1 rada gminy określanie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej obligatoryjna
43 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 19c 2 wójt jako organ wykonawczy ocena wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
44 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 19d wójt jako organ wykonawczy zawieranie na czas określony umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej z wnioskodawcą
45 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 19g wójt jako organ wykonawczy opracowywanie wspólnie z wykonawcą dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogramu i kosztorysu
46 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 41e 2 wójt jako organ wykonawczy tworzenie gminnej rady działalności pożytku publicznego
47 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 41g rada gminy określanie trybu powoływania członków gminnej rady działalności pożytku publicznego oraz organizacji i trybu jej działania obligatoryjna
48 Narodowy spis powszechny 15 3 wójt jako organ administracji kierowanie pracami spisowymi na terenie gminy jako gminnego komisarza spisowego

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..