Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Ceny 8 1 rada gminy ustalanie cen urzedowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich fakultatywna
2 Ceny 8 3 rada gminy określanie stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami obligatoryjna
3 Prawo przewozowe 15 5 rada gminy określanie przepisów porządkowych w odniesiniu do gminnego regularnego przewozu osób oraz przewozów osób i bagazu taksówkami obligatoryjna
4 Prawo przewozowe 15 7 rada gminy wprowadzanie obowiązku stosowania dodatkowych oznaczań i dodatkowego wyposażenia technicznego w odniesieniu do taksówek fakultatywna
5 Prawo przewozowe 34a 2 rada gminy określanie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i sposobu ustalania wysokości przysługującej przewoźnikowi opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób obligatoryjna
6 Prawo przewozowe 8 1 1 wójt jako organ administracji ograniczenie obowiązku przewozu w gminnym regularnym przewozie osób ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa albo w przypadku klęski żywiołowej
7 Prawo przewozowe 9 1 2 wójt jako organ administracji nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przeozowego w przypadku klęski żywiołowej
8 Cmentarze i chowanie zmarych 6 1 wójt jako organ administracji wydawanie decyzji o użyciu terenu cmentarnego na inny cel po upływie 40 lat od dnia ostatniego pochowania zwłok na cmentarzu własne
9 Cmentarze i chowanie zmarych 21 1 wójt sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych do niej
10 Prawo geodezyjne i kartograficzne 29 3 wójt jako organ administracji dokonywanie rozgraniczenia nieruchomości w określonych wypadkach postępowanie pod względem merytorycznym kończy się ugodą graniczną
11 Prawo geodezyjne i kartograficzne 47a 5 wójt jako organ administracji ustalanie numerów porządkowych budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi własne
12 Prawo geodezyjne i kartograficzne 47a 1 1 wójt jako organ administracji prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów własne
13 Prawo geodezyjne i kartograficzne 47a 1 2 wójt jako organ wykonawczy umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w miastach oraz innych miejscowościach na obszarze gminy własne
14 Prawo geodezyjne i kartograficzne 47b 3 rada gminy wprowadzenia obowiązku umieszczania na tabliczce z numerem porządkowym nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbainistycznego fakultatywna
15 Bezpieczeństwo imprez masowych 24 wójt jako organ administracji wydawanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej własne
16 Bezpieczeństwo imprez masowych 31 1 wójt jako organ administracji kontrolowanie zgodności przebiegu imprezy masowej podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu obligatoryjnie
17 Bezpieczeństwo imprez masowych 31 2 wójt jako organ administracji kontrolowanie zgodności przebiegu imprezy masowej niebędącej imprezą masową podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu fakultatywna
18 Bezpieczeństwo imprez masowych 32 wójt jako organ administracji zakazywanie przeprowadzenia imprezy masowej w przypadku naruszenia warunków bezpieczeństwa stanowiących podstawę do wcześniejszego wydania zezwolenia na przeprowadzenie tej imprezy
19 Policja 6d 1 wójt opiniowanie powołania i odwołania komendanta komisariatu Policji
20 Policja 6d 4 wójt wyrażanie opinii o powierzeniu na okres nie dłuższy niż 3 miesięcy stanowiska komendanta komisariatu Policji jednemu z jego zastępców, a w razie braku zastępców - innemu policjantowi
21 Policja 8a 2 wójt wyrażanie opinii o mianowaniu i zwalnianiu ze stanowiska kierownika rewiru oraz kierownika posterunku Policji upoważnienie może być przekazane organowi wykonawczemu jednostki pomocniczej gminy
22 Policja 10 1 wójt i rada gminy przyjmowanie rocznego sprawozdania komendanta Policji ze swojej działalności wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego składane corocznie oraz na każde żądanie w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego
23 Policja 10 3 rada gminy określanie istotnych dla wspólnoty samorządowej zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego fakultatywna
24 Policja 11 1 wójt prawo żądania od właściwego komendanta Policji przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegajacych naruszeniu prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznegi
25 Policja 13 4 rada gminy składanie wniosku o zwiększenie liczby etatów Policji w rewiarach dzielnicowych i posterunkach Policji na terenie gminy ponad liczbę ustaloną zgodnie z algorytmem pod warunkiem zapewnienia pokrywania kosztów utrzymania etatów Policji przez okres co najmniej 5 lat
26 Policja 13 4 wójt jako organ wykonawczy zawieranie porozumienia z właściwym komendantem wojewódzkim Policji w przedmiocie zwiększenia liczby etatów Policji w rewirach dzielnicowych i posterunkach Policji na terenie gminy ponad liczbę ustaloną zgodnie z algorytmem
27 Policja 13 4a rada gminy przekazywanie środków finansowych stanowiacych dochody własne gminy dla Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej lub nagrodę za osiągnięcia w służbie
28 Policja 13 4a wójt jako organ wykonawczy zwieranie porozumienia z właściwym komendantem powiatowym (miejskim) w przedmiocie warunków przekazania Policji środków z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służbyb ponadnormatywnej lub nagrodę za osiągnięcia w służbie
29 Państwowa Inspekcja Sanitarna 12a 3b wójt jako organ zarządzający występowanie do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego z wniosekim o podjęcie działań zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego na terenie gminy, w szczególności zagrożenia życia lub zdrowia ludzi
30 Państwowa Straż Pożarna 14 3 wójt jako organ zarządzający wydawanie komendatnowi powiatowemu Państwowej Strazy Pożarnej polecenia podjęcia działań w zakresie właściwości Państwowej Straży Pożarnej, zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa wspólnoty samorządowej, w szczególności życia lub zdrowia
31 Państwowa Straż Pożarna 19b - 1 rada gminy pokrywanie cześci kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej
32 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 17 6 wójt jako organ administracji pełnienie zadań terenowego organu obrony cywilnej
33 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 31 2 wójt jako organ administracji prowadzenie rejestracji wojskowej na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej
34 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 31a 7 wójt jako organ administracji wzywanie osoby podlegającej rejestracji do zgłoszenia się do rejestracji w określonym miejscu i terminie
35 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 31a 9 wójt jako organ administracji nakładanie na osoby, które nie zgłosiły się bez uzasadnionej przyczyny do rejestracji, grzywny w celu przymuszenia albo zarządzanie przymusowego doprowadzenia przez Policję do urzędu gminy
36 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 32 7 1 wójt jako organ administracji sprawdzanie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej
37 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 32 8 wójt jako organ administracji wzywanie zobowiązanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej
38 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 32 9 wójt jako organ administracji prowadzenie listę stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej oraz wypłacanie świadczeń w czasie kwalifikacji wojskowej
39 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 32 10 wójt jako organ administracji nakładanie na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej, która bez uzasadnionej przyczyny nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej, grzywny w celu przymuszenia albo zarządzanie przymusowego doprowadzenia takiej osoby przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
40 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 32 11a wójt jako organ administracji wykonywanie czynności związanych z przyjęciem wniosków o orzeczenie konieczności sprawowania przez oosby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
41 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 39a 1 wójt jako organ administracji orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny zlecone
42 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 53 3 1 wójt jako organ administracji dokonywanie zameldowania osób podlegajacych obowiązkowi czynnej służby wojskowej po uprzednim wymeldowaniu się ich z poprzedniego miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące (wojskowy obowiązek meldunkowy) o zameldowaniu zawiadamiani się wojskowi komendanci uzupełnień oraz wójtowie właściwi ze względu na poprzednie miejsce pobbytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące
43 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 54 1a 3 wójt jako organ administracji zamieszczanie danych w wojskowych dokumentach osobistych w zakresie obowiązku meldunkowego
44 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 60 4 1 wójt jako organ administracji zorganizowanie doręczania i doręczanie w gminach kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, okresowej służby wojskowej, pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa, oraz do czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
45 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 60 6 wójt jako organ administracji rozplakatowanie obwieszczeń o powołaniu osób do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
46 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 88 1 wójt jako organ administracji orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny zlecone
47 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 119a 5 wójt jako organ administracji ustalanie i wypłacanie świadczenia pieniężnego rekompensującego żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych zlecone
48 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 127 1 wójt jako organ administracji uznawanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę służbę za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny zlecone
49 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 127 1a wójt jako organ administracji uznawanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza samotnego zlecone
50 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 131 5a wójt jako organ administracji rozstrzyganie o pokrywaniu żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej, należności i opłat związanych z zajmowanym lokalem mieszkalnym zlecone
51 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 131 6 wójt jako organ administracji wypłacanie należności i opłat ustalonych na podstawie art.. 131 ust. 5a
52 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 138 3 wójt jako organ zarządzający tworzenie formacji obrony cywilnej
53 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 143 2 wójt jako organ zarządzający przeznaczanie osób na stanowisko komendanta formacji obrony cywilnej
54 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 173 2 wójt jako organ zarządzający nakładanie obowiązków w zakresie przygotowania do samoobrony osób posiadających obywatelstwo polskie
55 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 202 1 wójt jako organ administracji nakładanie obowiązku świadczeń osobistych zlecone
56 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 203 1 wójt jako organ administracji przeznaczanie osoby do wykonania świadczeń osobistych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny zlecone
57 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 210 1 wójt jako organ administracji przeznaczanie nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny zlecone
58 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 211 1 wójt jako organ administracji wzywanie posiadacza nieruchomości lub rzeczy ruchomej, wobec którego wydano decyzję administracyjną o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, do wykonania tego świadczenia
59 Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej 219 1 wójt jako organ administracji nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych w sytuacji ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - w tym w drodze obwieszeń lub w inny sposób zlecone
60 Zapasy ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego 43 2 2 wójt jako organ administracji kontrola przestrzegania wprowadzonych przez Radę Ministrów ograniczeń mających na celu zmniejszenie zużycia paliw przez odbiorców, w szczególności ograniczeń sprzedaży paliw przez sprzedaż tych paliw na podstawie wydanych odbiorcom pisemnych upoważnień do zakupu określonej ilości paliw w określonym czasie, zakazu organizacji imprez motorowych, ograniczeń funkcjonowania transpotu towarów i osób
61 Ochrona przeciwpożarowa 9 wójt jako organ zarządzający przyjmowanie zawiadomień o zauważonych pożarach, klęskach żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeniach
62 Ochrona przeciwpożarowa 14 5 wójt jako organ zarządzający koordynowanie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gasniczego na obszarze gminy
63 Ochrona przeciwpożarowa 32 3a wójt jako organ zarządzający zatrudnianie komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej
64 Ochrona przeciwpożarowa 17 1 wójt jako organ zarządzający tworzenie, przekształcania lub likwidowanie gminnych zawodowych straży pożarnych dyskusyjne przyporządkowanie kompetencji, przepis posługuje się pojęciem organu gminy, wg zasad ogólnych powinna to być rada gminy, jednakże uwzględniając przewidzianą w przepisie formę działania (zarządzenie) można przypuszczać, że będzie to jednak wójt
65 Ochrona przeciwpożarowa 18 wójt jako organ zarządzający określanie organizacji i szczegółowych zasad funkcjonowania gminnej zawodowej straży pożarnej
66 Ochrona przeciwpożarowa 28 1 rada gminy ustalanie wysokości ekwiwalentu przysługującemu członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym obligatoryjna
67 Ochrona przeciwpożarowa 28 2 wójt jako organ wykonawczy wypłacanie ekwiwalentu przysługującego członkowi ochotniczej strazy pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym własne
68 Ochrona przeciwpożarowa 32 2 rada gminy ponoszenie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej obowiązki są sprecyzowane w ust. 3
69 Ochrona przeciwpożarowa 32 3b rada gminy przekazywanie ochotniczym strażom pożarnym środków pieniężnych w formie dotacji formą jest przewidzenie środków w budżecie gminy
70 Stan klęski żywiołowej 8 1 wójt jako organ zarządzający kierowanie działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej, jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono tylko na obszarze gminy zakres uprawnień sprecyzowany w art.. 9 ust. 1-3
71 Stan klęski żywiołowej 15 wójt jako organ zarządzający współdziałanie i wzajemne przekazywanie informacji w zakresie zapobiegania skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwania
72 Stan klęski żywiołowej 22 1 wójt jako organ administracji wprowadzanie świadczeń osobistych i rzeczowych, jeżeli siły i środki, którymi dysponuje wójt są niewystarczające
73 Stan klęski żywiołowej 23 1 1 wójt jako organ administracji wprowadzanie niezbędnych ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela, w granicach dopuszczonych w rozporządzeniu Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, o ile stan ten został wprowadzony na terenie gminy zlecone
74 Stan klęski żywiołowej 26 wójt jako organ zarządzający zobowiązywanie redaktorów naczelnych dzienników oraz nadawców programów radiowych i telewizyjnych do nieodpłatnego, niezwłoczenego publikowania lub zamieszczania komunikatów związanych z działaniami w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia
75 Świadczenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych 3 1 wójt jako organ administracji wprowadzenie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na cele zorganizowanej akcji społecznej
76 Świadczenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych 5 1 wójt jako organ administracji powoływanie do wykonania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych nie ma jasnej korelacji pomiędzy tą kompetencją, a kompetencją wynikającą z art.. 3 ust. 1
77 Prawo budowlane 89c 1 wójt jako organ zarządzający wydawanie właściwemu powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego polecenia podjęcia działań zmierzajacych do usunięcia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych
78 Straże gminne 2 1 rada gminy tworzenie straży gminnej fakultatywna
79 Straże gminne 3 1 rada gminy wyrażanie zgody na utworzenie wspólnej straży gminnej dla kilku gmin sąsiadujących na obszarze jednego województwa fakultatywna
80 Straże gminne 3 1 wójt jako organ wykonawczy zawieranie poorzumienia o utworzeniu wspólnej straży gminnej
81 Straże gminne 6 2 rada gminy postanawianie o umiejscowieniu straży w strukturze urzędu gminy fakultatywna
82 Straże gminne 6 2 wójt jako organ wykonawczy nadawanie regulaminu straży gminnej umiejscowionej w strukturze urzędu
83 Straże gminne 7 1 wójt jako organ wykonawczy zatrudnianie komendanta straży gminnej
84 Straże gminne 8 2 rada gminy określanie regulaminu straży obligatoryjna obligatoryjność w przypadku powołania straży
85 Straże gminne 9 1 wójt jako organ wykonawczy sprawowanie nadzoru nad działalnością straży
86 Ubezpieczenia obowiązkowe 84 3 1 wójt jako organ administracji obowiązek przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników
87 Ubezpieczenia obowiązkowe 84 4 1 wójt jako organ administracji obowiązek przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych
88 Ubezpieczenia obowiązkowe 90 2 wójt jako organ administracji wzywanie do uiszczenia opłaty z tytułu niezawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, albo do przedstawienia dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego
89 Broń i amunicja 47 wójt jako organ administracji zatwierdzanie regulaminu strzelnicy własne
90 Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców 6 2 wójt jako organ administracji zgłaszanie żądania stwierdzenia nieważności nabycia nieruchomości dokonanego wbrew przepisom ustawy
91 Ewidencja ludności i dowody osobiste 11 1 wójt jako organ administracji meldowanie na pobyt stały zlecone
92 Ewidencja ludności i dowody osobiste 12 1 wójt jako organ administracji meldowanie na pobyt czasowy zlecone
93 Ewidencja ludności i dowody osobiste 14 1 kierownik usc przekazywanie danych dotyczących zmiany stanu cywilnego oraz innych zmian w aktach stanu cywilnego do wójta właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby zlecone
94 Ewidencja ludności i dowody osobiste 14 2 wójt jako organ administracji zameldowywanie dziecka w oparciu o zgłoszenie urodzenia dziecka zlecone
95 Ewidencja ludności i dowody osobiste 15 1 wójt jako organ administracji wymeldowywanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego na wniosek zameldowywanego zlecone
96 Ewidencja ludności i dowody osobiste 15 2 wójt jako organ administracji wymeldowywanie osoby, która opuściła miejsce pobytui stałego lub czasowego bez dopełnienia obowiązku wymeldowania się zlecone
97 Ewidencja ludności i dowody osobiste 29 2 wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomień właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu o stałym lub czasowym pobycie innej osoby w ich lokalach oraz o opuszczeniu przez te osoby lokalu zlecone
98 Ewidencja ludności i dowody osobiste 30 1 wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomień dozorcy domu lub administratora domu o niedopełnieniu obowiązku zameldowania lub wymeldowania się przez osobę przebywającą w tym domu zlecone
99 Ewidencja ludności i dowody osobiste 30 2 wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomień sołtysa o niedopełnieniu obowiązku zameldowania lub wymeldowania się przez osobę przebywającą na terenie wsi zlecone
100 Ewidencja ludności i dowody osobiste 31 2 wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomień zakładu pracy o niedopełnieniu obowiązku meldunkowego przez osobę zatrudnioną w zakładzie pracy zlecone
101 Ewidencja ludności i dowody osobiste 8 2 wójt jako organ administracji rozstrzyganie wątpliwości co do charakteru pobytu zlecone
102 Kodeks karny wykonawczy wójt jako organ administracji wyznaczanie miejsc, w których może być wykonywana nieodpłatna, kontrolowna praca na cele społeczne
103 Przeciwdziałanie narkomanii 10 3 rada gminy uchwalanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii obligatoryjna stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
104 Przeciwdziałanie narkomanii 10 5 wójt jako organ wykonawczy powoływanie pełnomocnika ds. przeciwdziałania narkomanii
105 Przeciwdziałanie narkomanii 47 1 wójt jako organ administracji wydawanie zezwoleń na uprawę maku lub konopii włóknistych zlecone
106 Przeciwdziałanie narkomanii 47 4 wójt jako organ administracji odmowa wydawania zezwolenia na uprawę maku lub konopii włóknistych w przypadkach przewidzianych w ustawie zlecone
107 Przeciwdziałanie narkomanii 47 5 wójt jako organ administracji cofanie zezwoleń na uprawę maku lub konopii włóknistych zlecone
108 Przeciwdziałanie narkomanii 47 6 wójt jako organ administracji prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na uprawę maku lub konopii włóknistych zlecone
109 Przeciwdziałanie narkomanii 50 1 wójt jako organ administracji sprawowanie nadzoru nad uprawami maku lub konopii włóknistych zlecone przepisy precyzują w ust. 2 zakres nadzoru
110 Przeciwdziałanie narkomanii 51 wójt jako organ administracji nakazywanie zniszczenia upraw maku lub konopii włóknistych prowadzonych niezgodnie z przepisami, przez zaoranie, przekopanie gruntu albo w inny sposób, który zapewni skuteczne wykonanie nakazu zlecone
111 Przeciwdziałanie narkomanii 11 1 wójt jako organ wykonawczy przedkładanie radzie gminy raportu z wykonania w danym roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
112 Przeciwdziałanie narkomanii 11 2 wójt jako organ wykonawczy sporządzanie i przesyłanie do Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii informacji z realizacji działań podejmowanych w danym roku a wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
113 Zarządzanie kryzysowe 19 1 wójt jako organ zarządzający wskazanie wójta jako organu właściwego w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy doprecyzowanie zakresu zadań znajduje się w ust. 2; wśród wymienionych tam zadań znajduje się również opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego
114 Zarządzanie kryzysowe 19 4 wójt jako organ zarządzający powoływanie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, określanie jego składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy
115 Zarządzanie kryzysowe 19 6 wójt jako organ zarządzający kierowanie pracami gminnego zespołu zarządzania kryzysowego
116 Zarządzanie kryzysowe 20 1 wójt jako organ zarządzający zapewnianie realizacji katalogu zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
117 Zarządzanie kryzysowe 20 2 wójt jako organ zarządzający tworzenie gminnych centrów zarządzania kryzysowego fakultatywnie
118 Zarządzanie kryzysowe 22 wójt jako organ zarządzający powoływanie ekspertów do udziału w pracach gminnego zespołu zarządzania kryzysowego fakultatywnie
119 Zarządzanie kryzysowe 26 4 rada gminy tworzenie w budżecie gminy rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu
120 Zakwarterowanie Sił Zbrojnych RP 66 1 wójt jako organ administracji zajmowanie nieruchomości na zakwaterowanie przejściowe nieruchomości stanowiących własność gminy zlecone
121 Zakwarterowanie Sił Zbrojnych RP 71 6 wójt jako organ administracji informowanie mieszkańców o utworzeniu strefy niebezpieczeństwa na obszarach zamieszkałych i wporwadzeniu obowiązku czasowej ewakuacji oraz zakazu wstępu na ten obszar

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..