Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Prawo energetyczne 19 8 rada gminy uchwalanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z jednoczesnym rozpatrzeniem wniosków, zastrzeżeń i uwag zgłoszonych w czasie wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu obligatoryjna w toku procedury opracowania projektu określone kompetencje przypisane wójtowi
2 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 21 5 rada gminy uchwalanie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego obligatoryjna z obowiązku opracowania planu zwolnione są przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne nie planujące budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, w toku procedury poprzedzającej uchwalenie przyznanie określone kompetencje wójtowi
3 Obszary morskie RP i administracja morska 42 4 wójt jako organ zarządzający wyrażanie opinii w przedmiocie niektórych decyzji administracyjnych wydawanych przez administrację morską
4 Obszary morskie RP i administracja morska 45 1 2 rada gminy wyrażanie opinii o przebiegu granic portów morskich od strony lądu obligatoryjna
5 Obszary morskie RP i administracja morska 45 2 rada gminy wyrażanie opinii o przebiegu granic przystani morskich obligatoryjna
6 Obszary morskie RP i administracja morska 36 5 1 rada gminy wyrażanie opinii o przebiegu granic pasa technicznego obligatoryjna
7 Obszary morskie RP i administracja morska 36 5 2 rada gminy wyrażanie opinii o przebiegu granic pasa ochronnego obligatoryjna
8 Obszary morskie RP i administracja morska 37 4 wójt jako organ zarządzający uzgadnianie planów i projektów związanych z zagospodarowaniem morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego
9 Zagospodarowanie nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej 5 1 rada gminy sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości przejętych od wojsk Federacji Rosyjskich obligatoryjna
10 Zagospodarowanie nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej 5 2 rada gminy przyjmowanie uproszczonego trybu sporządzania nieruchomości przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej fakultatywna
11 Lecznictwo uzdrowiskowe 39 1 wójt jako organ wykonawczy sporządzanie operatu uzdrowiskowego
12 Lecznictwo uzdrowiskowe 41 1 rada gminy uchwalanie statutu uzdrowiska lub statutu obszaru ochrony uzdrowiskowej fakultatywna
13 Lecznictwo uzdrowiskowe 43 1 wójt jako organ wykonawczy sporządzanie operatu uzdrowiskowego nie rzadziej niż raz na 10 lat
14 Lecznictwo uzdrowiskowe 46 ogólne realizowanie zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska
15 Lecznictwo uzdrowiskowe 47 1 rada gminy powoływanie stałej komisji uzdrowiskowej jako organu opiniodawczo-doradczego obligatoryjna
16 Szczególne zasady odbudowy 13b 1 wójt jako organ zarządzający występowanie do starosty z wnioskiem o wpisanie obszaru, na którym nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów w wyniku osunięcia ziemi, o wpisanie do rejestu prowadzonego przez starostę
17 Szczególne zasady odbudowy 13c 1 rada gminy wyznaczanie obszaru, na którym obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków fakultatywna wnioskodawcą jest wójt, istnieją limity czasowe podjęcia uchwały
18 Szczególne zasady odbudowy 13c 5 wójt jako organ administracji prowadzenia spraw ustalenia i wypłaty odszkodowania oraz wykupu nieruchomości
19 Szczególne zasady odbudowy 13d 1 rada gminy uchwalanie miejscowego planu odbudowy obiektów budowlanych fakultatywna w procedurze przygotowania określone kompetencje dla wójta
20 Szczególne zasady odbudowy 13f 1 wójt jako organ wykonawczy składanie wniosków co do nieruchomości objętych miejscowym planem odbudowy, w odniesieniu do których istnieje konieczność wywłaszczenia na rzecz gminy w celu realizacji miejscowego planu odbudowy
21 Szczególne zasady odbudowy 13a 1 rada gminy wyznaczanie obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywać się będzie z zachowaniem dodatkowych restrykcji obligatoryjna w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia
22 Szczególne zasady odbudowy 13h 4 rada gminy odstępowanie od obowiązku wniesienia przez osoby zamieniające się dopłaty, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości fakultatywna
23 Prawo geologiczne i górnicze 53 1 rada gminy uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów górniczych obligatoryjna pośrednio
24 Prawo geologiczne i górnicze 53 6 rada gminy odstępowanie od sporządzania miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla terenu górniczego, o ile przewidywane szkodliwe wpływy na środowisko będą nieznaczne fakultatywna
25 Prawo geologiczne i górnicze 47 7 wójt jako organ zarządzający żądanie od Skarbu Państwa nieodpłatnego udostępnienia wyników prac geologicznych dotyczących terenów gminnych w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań własnych
26 Ochrona terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady 5 1 rada gminy sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Pomnika Zagłady i jego strefy ochronnej obligatoryjna
27 Ochrona terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady 4 3 wójt jako organ zarządzający opiniowanie granic Pomników Zagłady
28 Ochrona terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady 15 1 wójt jako organ zarządzający wydawanie opinii w przedmiocie decyzji wojewody wprowadzajacych ograniczenia na terenie Pomnika Zagłady i jego strefy ochronnej oraz decyzji o wywłaszczaniu nieruchomości na cele ochrony Pomnika Zagłady
29 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 14 1 rada gminy przystępowanie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fakultatywna są wyjątki od fakultatywności
30 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 9 1 rada gminy przystępowanie do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy fakultatywna
31 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 12 1 rada gminy uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do studium fakultatywna w ramach procedury następuje przypisanie okreslonych kompetencji wójtowi
32 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 19 1 rada gminy stwierdzanie konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego fakultatywna
33 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 20 1 rada gminy uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z jednoczenym rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych w planie fakultatywna w ramach procedury następuje przypisanie okreslonych kompetencji wójtowi
34 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 22 rada gminy przystępowanie do scalania i podziału nieruchomości dla obszarów wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów obligatoryjna
35 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 32 2 rada gminy podejmowanie co najmniej raz w trakcie kadencji uchwały w sprawie aktualności studium i planów miejscowych obligatoryjna
36 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 8 3 wójt jako organ administracji powoływanie gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalanie w drodze regulaminu jej organizacji i trybu działania
37 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 8 4 wójt jako organ administracji powierzanie gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej powołanej w innej gminie pełnienia funkcji organu doradczego
38 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 14 5 wójt jako organ administracji wykonywanie analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzania planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium
39 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 31 1 wójt jako organ wykonawczy prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzenie materiałów związanych z nimi oraz odpowiedzialność za przechowywanie ich oryginałów, w tym również uchylonych i nieobowiązujących
40 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 32 1 wójt jako organ zarządzający analizowanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenianie postępu w opracowywaniu planów miejscowych i opracowywanie wieloletnich programów ich sporządzania
41 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 41 1 6 wójt jako organ administracji wydawanie opinii w przedmiocie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa
42 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 44 2 wójt jako organ wykonawczy uzgodnienie terminu realizacji przeidzianej w planie zagospodarowania przestrzennego wojewóztwa inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i warunków wprowadzenia ich do planu miejscowego
43 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 51 1 1 wójt jako organ administracji ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim własne
44 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 51 1 2 wójt jako organ administracji ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym własne
45 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 57 2 wójt jako organ administracji prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym
46 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 59 3 wójt jako organ administracji nakazywanie właścicielowi lub uzytkownikowi wieczystemu nieruchomości wstrzymania uzytkowania terenu z wyznaczeniem terminu, w którym należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy albo przywrócenia poprzedniego sposobu zagospdoarowania w przypadku zmiany zagospodarowania terenu bez uzyskania wymaganej prawem decyzji o warunkach zabudowy własne
47 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 60 1 wójt jako organ administracji ustalanie warunków zabudowy terenu własne
48 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 67 1 wójt jako organ administracji prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
49 Prawo wodne 28 2 wójt jako organ administracji wyznaczanie części nieruchomości umożliwiajacych dostęp do wody własne
50 Prawo farmaceutyczne 94 2 wójt jako organ zarządzający opiniowanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
51 Funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 7 2 wójt jako organ zarządzający opiniowanie projektu programu przemieszczeń pracowników likwidowanej kopalni
52 Gospodarka nieruchomościami 102 3 rada gminy przystępowanie do scalania i podziału nieruchomości fakultatywna w procesurze przyznane określone kompetencje wójtowi
53 Gospodarka nieruchomościami 104 1 rada gminy dokonywanie scalania i podziału nieruchomości fakultatywna

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..