Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Utrzymanie czystości i porządku w gminach 4 1 rada gminy uchwalanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy obligatoryjna
2 Utrzymanie czystości i porządku w gminach 6 1a rada gminy określenie innych niż ustawowe sposobów udokumentowania obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych fakultatywna
3 Utrzymanie czystości i porządku w gminach 6 2 rada gminy określanie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obligatoryjna
4 Utrzymanie czystości i porządku w gminach 6a 1 rada gminy przejęcie na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym uprzednio referendum gminnym wszystkich lub wskazanych obowiązków z zakresu utrzymania porządku i czystości fakultatywna
5 Utrzymanie czystości i porządku w gminach 6a 2 rada gminy ustalenie opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętych obowiązków i terminów ich uiszczania fakultatywna jednocześnie z przejęciem obowiązków
6 Utrzymanie czystości i porządku w gminach 7 3 rada gminy określenie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części obligatoryjna
7 Utrzymanie czystości i porządku w gminach 7 3a rada gminy określenie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obligatoryjna
8 Utrzymanie czystości i porządku w gminach 5 6 wójt jako organ administracji sprawowanie nadzoru nad realizacją przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku
9 Utrzymanie czystości i porządku w gminach 5 7 wójt jako organ administracji nakazywanie wykonania obowiązku z zakresu utrzymania czystości i porządku
10 Utrzymanie czystości i porządku w gminach 6 7 wójt jako organ administracji ustalanie wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: obowiązku uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych, wysokości opłat, terminu uiszczania opłat oraz sposobu i terminu udostępniania urządzeń lub zbiorników w celu ich opróżnienia własne
11 Utrzymanie czystości i porządku w gminach 6 10 wójt jako organ administracji przedłużanie decyzji wydanej na podstawie art.. 6 ust. 7 na kolejny okres, jeżeli właściciel nieruchomości nie przedstawi, na co najmniej 3 miesiące przed upływem daty obowiązywania decyzji, umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji własne
12 Utrzymanie czystości i porządku w gminach 7 6 wójt jako organ administracji wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przez bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części własne
13 Utrzymanie czystości i porządku w gminach 7 6b wójt jako organ administracji prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie utrzymania czystości i porządku
14 Utrzymanie czystości i porządku w gminach 8b wójt jako organ administracji kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem
15 Utrzymanie czystości i porządku w gminach 9a 1 wójt jako organ administracji przyjmowanie od przedsiębiorców wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarte zostały umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi ymowy takie uległy rozwiązaniu lub wygasły
16 Utrzymanie czystości i porządku w gminach 9a 2 wójt jako organ administracji przyjmowanie informacji dotyczącej wyników działalności przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
17 Zagospodarowanie wspólnot gruntowych 8 2 wójt jako organ administracji sporządzanie projektu wykazów uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkość przysługujących im udziałów we wspólnocie
18 Zagospodarowanie wspólnot gruntowych 18 1 wójt jako organ administracji zatwierdzanie statutu (i zmian w nim) spółki utworzonej do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową
19 Zagospodarowanie wspólnot gruntowych 21 6 wójt jako organ administracji zatwierdzanie wykazu zaległości z tytułu nie uiszczonych w terminie opłat statutowych oraz z tytułu kosztów zastępczego wykonania świadczeń przewidzianych w statucie spółki utworzonej do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową
20 Zagospodarowanie wspólnot gruntowych 23 wójt jako organ administracji nadzór nad działalnością spółek powołanych do sprawowania zarządu nad wspólotami gruntowymi
21 Zagospodarowanie wspólnot gruntowych 24 1 wójt jako organ administracji zatwierdzanie planu zagospodarowania i regulaminu uzytkowania gruntów i urządzeń spółki utworzonej do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową
22 Zagospodarowanie wspólnot gruntowych 25 1 wójt jako organ administracji tworzenie spółki przymusowej, nadawanie jej statutu oraz wyznaczanie organów spółki spośród osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej w sytuacjach wskazanych w przepisach
23 Zagospodarowanie wspólnot gruntowych 25 2 wójt jako organ administracji powoływanie organów spółki przymusowej spośród osób nie będących członkami spółki w przypadkach przewidzianych prawem
24 Zagospodarowanie wspólnot gruntowych 25 3 wójt jako organ administracji ustalanie wynagradzania osobom nie będącym członkom spółki wyznaczonym do organów spółki
25 Zagospodarowanie wspólnot gruntowych 26 1 wójt jako organ administracji wyrażanie zgody na zbycie, zamianę, przeznaczenie na cele publiczne lub społeczne wspólnot gruntowych lub ich cześci oraz na zaciąganie pożyczek pieniężnych przez spółkę
26 Zagospodarowanie wspólnot gruntowych 27 2 wójt jako organ administracji zatwierdzanie zbycia udziału we wspólnocie gruntowej
27 Prawo wodne 29 3 wójt jako organ administracji nakazywanie właścicielowi gruntu, na którym zaistniałe zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom
28 Prawo wodne 30 2 wójt jako organ administracji zatwierdzanie ugody zawartej między właścicielami gruntów a dotyczącej ustalenia zmiany stanu wody na gruntach, jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną
29 Prawo wodne 34 4 rada gminy wyznaczanie miejsc wydobywania kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów w granicach powszechnego korzystania z wód
30 Ochrona gruntów rolnych i leśnych 7 3 wójt jako organ administracji występowanie z wnioskiem o wyrażenie zgodny na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących uzytki rolne klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha, oraz gruntów leśnych następuje w ramach procedury opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
31 Ochrona gruntów rolnych i leśnych 14 1 wójt jako organ administracji wyrażanie opinii o zasadności nałożenia obowiązku zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartości uzytkowej gruntów próchniczej warstwy gleby z gruntów rolnych klas I, II, IIIa, IIIb, III, IVa i IV oraz z torfowisk - w odniesieniu do których wydana została decyzja zezwalająca na wyłączenie z produkcji rolnej
32 Ochrona gruntów rolnych i leśnych 15 5 wójt jako organ administracji nakazywanie właścicielowi gruntów, winnego zaistnienia degradacji gruntów - w tym spowodowanej nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami, wykonanie w określonym terminie odpowiednich zabiegów jeśli decyzja nie została wykonana wójtowy przysługuje prawo zlecenia wykonania zastępczego wskazanych zabiegów na koszt właściciela gruntów
33 Ochrona gruntów rolnych i leśnych 16 5 wójt jako organ administracji nakazywanie w porozumieniu z wojewódzkim inspektorem sanitarnym właścicielowi gruntów w oznaczonym terminie zniszczenie określonych upraw, przemieszczenie zwierząt poza obszar ograniczonego uzytkowania lub dokonanie ich uboju w przypadku prowadzenia produkcji niezgodnie z planem gospodarowania na gruntach położonych na obszarach ograniczonego użytkowania, istniejących wokół zakładów przemysłowych własne
34 Ochrona gruntów rolnych i leśnych 16 4 rada gminy zatwierdzanie planu ogspodarowania na gruntach położonych na obszarach ogrniaczonego użytkowania, istniejących wokół zakładów przemysłowych obligatoryjna
35 Ochrona gruntów rolnych i leśnych 22 2 3 wójt jako organ administracji wydawanie opinii w sprawie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania
36 Ochrona roślin 7 1 1 wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomień o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmów kwarantannowych o zwiadomieniu musi być niezwłocznie powiadomiony właściwy wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa
37 Prawo łowieckie 8 3a wójt jako organ zarządzający opiniowanie projektu rocznego planu łowieckiego
38 Prawo łowieckie 11 3 wójt jako organ zarządzający współdziałanie w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny
39 Prawo łowieckie 29 1 wójt jako organ zarządzający opiniowanie wydzierżawienia obwodu łowieckiego
40 Prawo łowieckie 14 wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomień dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt żyjących wolno
41 Prawo łowieckie 47 2 wójt jako organ administracji prowadzenie mediacji w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za szkody łowieckie
42 Lasy 14 5 wójt jako organ zarządzający opiniowanie decyzji starosty w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów całkowitego lub cześciowego zalesienia gruntów
43 Lasy 21 4 wójt jako organ administracji pisemne informowanie właścicieli lasów o wyłożeniu do publicznego wglądu uproszczonego planu urządzenia lasu
44 Lasy 35 3 wójt jako organ zarządzający opiniowanie wniosku właściciela lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa o nieodpłatne udostępnienie sadzonek drzew i krzewów leśnych na ponowne wprowadzenie roślinności leśnej (upraw leśnych)
45 Lasy 16 1 rada gminy opiniowanie uznania lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa za ochronny lub pozbawienia go tego charakteru
46 Lasy 16 1a rada gminy opiniowanie uznania pozostałych lasów za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru
47 Lasy 38 5 gmina prawo pierwokupu położonych w granicach administracyjnych miasta lasów, gruntów i innych nieruchomości wskazanych w ustawie
48 Lasy 40 wójt jako organ wykonawczy składanie wniosku o przekazanie w użytkowanie wskazanej jednostce organizacyjnej lasów, gruntów oraz innych nieruchomości, bez zmiany ich dotychczasowego przeznaczenia, jeżeli przemawiają za tym względy wymienione w ustawie
49 Lasy 58 5 wójt jako organ zarządzający opiniowanie rocznego planu zalesiania gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa
50 Ochrona przyrody 83 1 wójt jako organ administracji udzielanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości własne
51 Ochrona przyrody 88 1 1 wójt jako organ administracji wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności własne
52 Ochrona przyrody 88 1 2 wójt jako organ administracji wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia własne
53 Ochrona przyrody 88 1 3 wójt jako organ administracji wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych własne
54 Ochrona przyrody 88 3 wójt jako organ administracji odraczanie terminu płatności wymierzonych kar, jeżeli stopień uszkodzenia drzew lub krzewów nie wyklucza zachowania ich zywotności oraz możliwości odtworzenia korony drzewa i jeżeli posiadacz nieruchomości podjął działania w celu zachowania żywotności tych drzew lub krzewów własne
55 Ochrona przyrody 88 4 wójt jako organ administracji umarzanie kary po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji i po stwierdzeniu zachowania żywotności drzewa lub krzewu albo odtworzeniu korony drzewa własne
56 Ochrona przyrody 88 6 wójt jako organ administracji umarzanie kary za zniszczenie terenów zieleni, jeżeli posiadacz nieruchomości odtworzył w najbliższym sezonie wegetacyjnym zniszczony teren zieleni własne
57 Ochrona przyrody 88 7 wójt jako organ administracji rozłożenie wymierzonej kary administracyjnej na raty na okres nie dłuższy niż 5 lat własne
58 Ochrona przyrody 16 3 rada gminy uzgodnienie likwidacji lub zmniejszenia obszaru parku krajobrazowego z powodu bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych na obszarach proejktowanych do wyłączenie spod ochrony
59 Ochrona przyrody 16 4 rada gminy uzgadnianie utworzenia, zmiany granic lub likwidacji parku krajobrazowego
60 Ochrona przyrody 19 2 rada gminy wydawanie opinii o projekcie planu ochrony parku narodowego, rezerwatu przytody, parku krajobrazowego
61 Ochrona przyrody 23 2 rada gminy opiniowanie projektu likwidacji lub zmiany granic obszaru chronionego krajobrazu z powodu bezpowrotnej utraty wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach i możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem
62 Ochrona przyrody 27 1 rada gminy wydawanie opinii o projekcie listy obszarów Natura 2000
63 Ochrona przyrody 44 1 rada gminy ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego
64 Ochrona przyrody 44 3 rada gminy zniesienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego
65 Ochrona przyrody 78 rada gminy zakładanie i utrzymywanie w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewienia
66 Ochrona przyrody 81 rada gminy uznawanie terenu położonego poza obrębem miast i wsi o zwartej zabudowie, pokrytego drzewostanem i nieobjętego ochroną na podstawie przepisów o ochronie zabytków za park gminny
67 Ochrona przyrody 10 2 rada gminy wydawanie opinii w przedmiocie utworzenia parku narodowego, zmiany jego granic lub likwidacji
68 Prawo ochrony środowiska 118b 2 wójt jako organ zarządzający uzgadnianie projektu rady powiatu w przedmiocie wyznaczenia obszarów cichych w aglomeracji lub obszarów cichych poza aglomeracją
69 Prawo ochrony środowiska 162 5 wójt jako organ administracji przyjmowanie informacji osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
70 Prawo ochrony środowiska 162 6 wójt jako organ administracji okresowe przedkładanie zbiorczych informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
71 Prawo ochrony środowiska 245 1 wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomień o zauważeniu wystąpienia poważnej awarii
72 Prawo ochrony środowiska 18 1 rada gminy uchwalanie gminnego programu ochrony środowiska w toku procedury kompetencje dla wójta
73 Prawo ochrony środowiska 18 2 wójt jako organ wykonawczy sporządzanie raportów z wykonania gminnego programu ochrony środowiska i przedkładanie ich radzie gminy obowiązkowy co dwa lata
74 Prawo ochrony środowiska 157 1 rada gminy ustanawianie ograniczeń co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko - z wyłączeniem instalacji lub urządzeń znajdujących się w miejscach kultu religijnego
75 Prawo ochrony środowiska 379 1 wójt jako organ wykonawczy sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym swoją właściwością
76 Prawo ochrony środowiska 323 2 wójt jako organ zarządzający występowanie z roszczeniem wobec podmiotu odpowiedzilanego za wywołanie bezpośredniego zagrożenia szkodą lub wyrządzenie szkody środowisku poprzez bezprawne oddziaływanie, o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i podjęcia środków zapobiegawczych
77 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 39 1 wójt jako organ administracji przyjmowanie informacji określonych kategorii podmiotów zbierających zużyty sprzęt o danych firmy oraz adresach punktów zbierania zużytego sprzętu w analogicznym zakresie przekazywane są informacje o zmianach (ust. 2) oraz o zakończeniu działalności (ust. 3)
78 Izby rolnicze 35 4 wójt jako organ administracji przekazywanie kwartalnych informacji o stanie i terminach realizacji dochodów izb pochodzących z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby
79 Izby rolnicze 28 2 wójt jako organ administracji sporządzanie spisu uprawnionych do udziału w wyborach do izby rolniczej zlecone
80 Izby rolnicze 35 2 wójt jako organ wykonawczy odprowadzanie odpisu z podatku rolnego stanowiącego dochód izb rolniczych
81 Izby rolnicze 50 6 wójt jako organ administracji zapewnianie obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy komisji okręgowej zlecone
82 Zwrot podatku akcyzowego 5 1 wójt jako organ administracji zwrot podatku producentowi rolnemu zlecone
83 Zwrot podatku akcyzowego 9 3 wójt jako organ administracji przyznanie wójtowi uprawnień organu podatkowego jako organu pierwszej instancji w postępowaniach w sprawie pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrotu podatku zlecone
84 Inspekcja Ochrony Środowiska 8a 1 rada gminy rozpatrywanie informacji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stanie środowiska
85 Inspekcja Ochrony Środowiska 8a 1 wójt jako organ zarządzający przyjmowanie informacji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla danego terenu
86 Inspekcja Ochrony Środowiska 8a 3 wójt jako organ zarządzający kierowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska uzasadnionego wniosku o podjęcie należących do jego działań i kompetencji zmierzających do usunięcia istniejącego bezpośredniego zagrożenia środowiska
87 Udostępnianie informacji o środowisku 25 8 wójt jako organ administracji udostępnianie na stronie BIP określonych ustawą dokumentów
88 Udostępnianie informacji o środowisku 75 1 4 wójt jako organ administracji wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć, o ile wydanie decyzji nie zostało zastrzeżone dla innego organu własne
89 Opłata produktowa 35 1 wójt jako organ zarządzający sporządzanie rocznego sprawozdania zawierającego informacje o rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych przez gminę lub podmiot działający w ich imieniu oraz o wydatkach poniesionych na te działania
90 Opłata produktowa 35 2 wójt jako organ zarządzający przechowywanie przez 5 lat dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów opakowaniowych do odzysku i recyklingu
91 Odpady wydobywcze 11 4 wójt jako organ administracji wyrażanie opinii w przedmiocie projektu programu gospodarowania odpadami wydobywczymi
92 Odpady wydobywcze 31 3 wójt jako organ administracji przejmowanie na podstawie umowy realizacji obowiązków dotyczących utrzymania, monitoringu oraz działań po zamknięciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części
93 Ochrona zdrowia zwierząt 42 1 1 wójt jako organ administracji przyjmowanie zawiadomienia posiadacza zwierzęcia w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, w szczególności poronienia u bydła, świń, owiec i kóz, objawów neurologicznych u zwierząt, znacznej liczby nagłych padnięć, zmian o charakterze krost, pęcherzy, adżerek lub wyborczyn na skórze i błonach śluzowych zwierząt kopytnych oraz podwyższonej śmiertelności zwierząt akwakultury
94 Ochrona zdrowia zwierząt 49 12 wójt jako organ administracji powoływanie i odwoływanie rzeczoznawców oraz informowanie o tym fackei powiatowego lekarza weterynarii
95 Nawozy i nawożenie 18 6 wójt jako organ administracji przyjmowanie kopii planu nawożenia od podmiotu prowadzącego chów lub hodowlę drobiu powyżej 40.000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2.000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior oraz przez niektrych nabywców nawozu naturalnego

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..