Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 3 5 rada gminy podejmowanie działalności w zakresie: budowania lub eksploatowania infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz nabywania prawa do infrastuktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych; dostarczania sieci telekomunikacyjnych lub zapewniania dostępu do infrastruktury; świadczenia usług z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych
2 Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 4 1 wójt jako organ zarządzający występowanie do Prezesa UKE z wnioskiem o opinię w sprawie wykonywania działalności
3 Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 15 2 rada gminy określanie warunków i trybu finasowania działań mających na celu pobudzenie lub agregację popytu użytkowników na usługi związane z szerokopasmowym dostępem do Internetu, w szczególności edukacyjnych i szkoleniowych, polegających na wyposażeniu konsumentów w telekomunikacyjne urządzenia końcowe lub sprzęt komputerowy lub finansowanie konsumentom kosztu usług telekomunikacyjnych
4 Publiczny transport zbiorowy 7 4 1 wójt jako organ wykonawczy wykonywanie zadań organizatora tranportu zbiorowego na terenie gminy, w szczególności planowanie rozwoju tranportu, organizowanie publicznego transportu zbiorowego, zarządzanie publicznym transportem zbiorowym szczegółowy zakres kompetencji zawiera rozdział 3
5 Publiczny transport zbiorowy 9 2 rada gminy uchwalanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie gminnego przewozu pasażerskiego
6 Publiczny transport zbiorowy 15 2 rada gminy określanie przystanków komunikacyjncyh i dworców oraz warunków i zasad korzystania
7 Publiczny transport zbiorowy 16 4 rada gminy ustalanie stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika zprzystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina
8 Prawo energetyczne 20 4 rada gminy uchwalanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszary gminy lub jej części fakultatywna podejmowania jeżeli plany przedsiebiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń, w toku procedury opracowywania projektu określone kompetencje przypisane wójtowi
9 Prawo energetyczne 20 5 wójt jako organ wykonawczy zawieranie umów z przedsiębiorstwami energetycznymi w celu realizacji planu
10 Prawo energetyczne 18 1 2 wójt jako organ zarządzający planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy zadanie własne
11 Prawo energetyczne 18 1 3 rada gminy finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy obligatoryjna następuje w ramach budżetu gminy
12 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 8 3 wójt jako organ zarządzający przyjmowanie zawiadomienia przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody
13 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 12 5 wójt jako organ zarządzający informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
14 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 16 1 wójt jako organ administracji udzielanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków własne przepisy przewidują określone kompetencje dla wójta w ramach toczącego się postępowania
15 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 17c 1 wójt jako organ administracji udzielanie promesy zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków własne
16 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 18a 1 1 wójt jako organ administracji cofanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków w przypadkach wymienionych w ustawie własne
17 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 18a 1 2 wójt jako organ administracji możliwość cofnięcia zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków w sytuacjach enumeratywnie wskazanych w ustawie własne
18 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 18b 4 wójt jako organ administracji prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń
19 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 18e 1 wójt jako organ administracji kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem
20 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 19 1 rada gminy uchwalanie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obligatoryjna
21 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 24 5 rada gminy zatwierdzanie taryf albo odmowa ich zatwierdzenia obligatoryjna w procedurze poprzedzającej uchwalenie przewidziane określone kompetencje dla wójta, w szczególności sprawdzanie, czy taryfy i plan zostały opracowanie zgodnie z przepisami ustawy, i weryfikuje koszty pod względem celowości ich ponoszenia; w przypadku nie podjęcia uchwały taryfy zweryfikowane przez wójta wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf
22 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 24 6 rada gminy wprowadzanie dopłaty dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców fakultatywna
23 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 24 9a rada gminy przedłużanie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego - jednakże nie dłużej niż rok obligatoryjna obligatoryjność pozorna, rada może odmówić przedłużenia czasu obowiązywania taryf wskazując, że wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego jest nieuzasadniony
24 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 24a 1 rada gminy ustalanie cen i stawek opłat zapewniajacych pokrycie uzasadnionych kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, w okresie pierwszych 18 miesięcy od dnia podjęcia działalności przez powołane lub utworzone przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne lub podjęcia przez istniejące przedsiębiorstwo nowego rodzaju działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków obligatoryjna
25 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 24a 4 wójt jako organ wykonawczy ogłaszanie uchwalonych na okres pierwszych 18 miesięcy cen i stawek opłat w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty
26 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 22 rada gminy ponoszenie kosztów wody pobranej z publicznych studni i zdrojów publicznych, wody zużytej do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz wodę zuzytą do araszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych ustalane w budżecie gminy
27 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 31 wójt jako organ wykonawczy przejmowanie za odpłatnością urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby trzecie z własnych środków
28 Drogi publiczne 6a 2 wójt jako organ wykonawczy wyrażanie opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg powiatowych
29 Drogi publiczne 6a 3 wójt jako organ wykonawczy wyrażanie opinii o przebiegu istniejących dróg powiatowych
30 Drogi publiczne 7 2 rada gminy zaliczenie do kategorii dróg gminnych fakultatywna
31 Drogi publiczne 7 3 rada gminy ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych fakultatywna
32 Drogi publiczne 8 1a rada gminy nadawanie nazwy drodze wewnętrznej fakultatywna wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenu, na którym jest zlokalizowana droga
33 Drogi publiczne 8 4 wójt jako organ wykonawczy oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drigami gminnymi oraz utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanych z funkcjonowaniem tych połączeń
34 Drogi publiczne 10 1 rada gminy pozbawianie drogi kategorii drogi gminnej fakultatywna przepisy prawa przewidują dodatkowe warunki takiej uchwały
35 Drogi publiczne 13b 3 rada gminy ustalanie strefy płatnego parkowania fakultatywna w uchwale ustalona zostaje wysokość stawek opłaty o sposób jej pobierania, a także mogą zostać wprowadzone opłaty abonamentowe lub zryczałtowane oraz zerową stawkę opłaty dla niektórych uzytkowników dróg
36 Drogi publiczne 13b 7 zarząd drogi lub wójt jako organ wykonawczy pobieranie opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania
37 Drogi publiczne 13d 5 rada gminy wprowadzanie dla obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych opłaty za przejazd wraz z ustaleniem wysokości tej opłaty fakultatywna
38 Drogi publiczne 13d 7 rada gminy wprowadzanie dla tuneli zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych opłaty za przejazd wraz z ustaleniem wysokości tej opłaty fakultatywna
39 Drogi publiczne 13d 10 zarząd drogi lub wójt jako organ wykonawczy pobieranie opłat za przejazdy przez obiekty mostowe i tunele
40 Drogi publiczne 13e 7 rada gminy wprowadzanie dla przepraw promowych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych opłaty za skorzystanie z przeprawy promowej i ustalanie wysokości tej opłaty fakultatywna
41 Drogi publiczne 13e 10 zarząd drogi lub wójt jako organ wykonawczy pobieranie opłat za skorzystanie z przeprawy promowej
42 Drogi publiczne 13f 2 rada gminy określanie wysokości opłaty dodatkowej z tytułu nieuiszczenia opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania oraz sposobu jej pobierania
43 Drogi publiczne 13f 3 zarząd drogi lub wójt jako organ wykonawczy pobieranie opłaty dodatkowej
44 Drogi publiczne 19 2 4 wójt jako organ wykonawczy wskazanie na wójta jako zarządcę dróg gminnych (podmiotu, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg) art. 20 ustawy zawiera przykładowy katalog kompetencji. Zadania zarządcy drogi obejmują również instalaję w pasie drogowym stacjonarnych urządzeń rejestrujących
45 Drogi publiczne 21 1 rada gminy tworzenie jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, za pomocą której wójt wykonuje swoje obowiązki zarządcy drogi fakultatywna
46 Drogi publiczne 29 1 wójt jako organ wykonawczy zezwalanie na lokalizację lub przebudowę zjazdu na drogę gminną własne
47 Drogi publiczne 29a 1 wójt jako organ wykonawczy wymierzanie kary pieniężnej za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy progi lub o powierzchni większej niż określona w zatwierdzonym projekcie budowlanym zjazdu
48 Drogi publiczne 35 1 wójt jako organ wykonawczy sporządzanie i okresowa weryfikacja planu rozwoju sieci drogowej
49 Drogi publiczne 36 wójt jako organ wykonawczy orzekanie o przywróceniu do stanu poprzedniego pasa drogowego drogi gminnej zajętego bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z warunkami podanymi w tym zezwoleniu własne
50 Drogi publiczne 38 2 wójt jako organ wykonawczy wyrażanie zgody na przebudowę lub remont obiektów budowlanych lub urządzeń istniejących w pasie drogowym drogi gminnej niezwiązane z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, które nie powodują zagrożenia i utrudnień ruchu drogowego i nie zakłózają wykonywania zadań zarządu drogi
51 Drogi publiczne 39 3 wójt jako organ wykonawczy wyrażanie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego własne
52 Drogi publiczne 39 6 wójt jako organ wykonawczy obowiązek lokalizacji kanału technoloigicznego w pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy drogi
53 Drogi publiczne 40 1 wójt jako organ wykonawczy wyrażanie zgody na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg własne konsekwnecją decyzji jest konieczność uiszczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego
54 Drogi publiczne 40 8 rada gminy ustalanie dla dróg gminnych wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m kw pasa drogowego obligatoryjna
55 Drogi publiczne 40 11 wójt jako organ wykonawczy ustalanie opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego drogi gminnej własne
56 Drogi publiczne 40 12 wójt jako organ wykonawczy wymierzanie kary pieniężnej za zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi własne
57 Drogi publiczne 40 14a wójt jako organ wykonawczy określanie warunków zajęcia pasa drogowego w związku z koneicznością usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się w pasie drogowym, warunków przywrócenia pasa do stanu poprzedniego oraz wysokość opłaty własne
58 Drogi publiczne 40 14b wójt jako organ wykonawczy wymierzanie kary pieniężnej za wejście w pas drogowy - w związku z koniecznością usunięcia awarii - bez zawiadomienia zarządcy drogi, przekroczenie ustalonego terminu i powiezchni zajęcia pasa własne
59 Drogi publiczne 42 1 wójt jako organ wykonawczy wyrażanie zgody na umieszczenie urządzenia liniowego w odległości mneijszej niż przewidziana w ustawie minimalna odległość od granicy pasa
60 Transport kolejowy 9o 3 4 wójt jako organ zarządzający wyrażanie opinii w przedmiocie ochrony samorządowych obiektów infrastruktury na potrzeby wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
61 Transport drogowy 7 2 2 wójt jako organ administracji udzielanie, odmowa udzielenie, zmiana lub cofnięcie licencji w zakresie transportu drogowego w przewozach taksówkowych własne
62 Transport drogowy 18 1 1 wójt jako organ administracji wydawanie zezwolenia na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy
63 Transport drogowy 6 6 rada gminy określanie na dany rok kalendarzowy liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji w przewozach taksówkowych

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..